• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Potporne konstrukcije prema evrokodu
  Potporne konstrukcije prema evrokodu

  Potporne konstrukcije prema evrokodu

  Ova knjiga namenjena je ne samo studentima građevinskih fakulteta, nego i projektantima geotehničkih konstrukcija i izvođačima građevinskih radova.
  Knjiga sadrži deset poglavlja u kojima su detaljno obrađene pojedine vrste potpornih konstrukcija. Poseban značaj knjige je u dvanaest detaljno urađenih zadataka, počev od masivnih betonskih potpornih zidova, betonskih zidova sa armirano betonskom konzolom, potpornih konstrukcija od geosintetičkih materijala, kao i ugrađenih potpornih konstrukcija.

  Iz sadržaja:

  1. UVOD 9

  2. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 12
  2.1 Gradnja potpornih konstrukcija 14
  2.1.1 Obračun radova 16

  3. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 18
  3.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 19
  3.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 20
  3.3 Zidanje potpornog zida poluklesanim kamenom 21
  3.4 Zidanje potpornog zida obraĎenim kamenom 21
  3.5 Način zidanja potpornih zidova od kamena 21
  3.6 Zidovi od gabiona 23
  3.7 Potporni zidovi od betona i armiranog betona 32
  3.7.1 Gravitacioni (masivni) betonski zidovi 34
  3.7.2 Armirano betonski potporni zidovi 36
  3.7.3 Potporni zidovi sa konzolom 37
  3.7.4 Potporni zidovi sa zategom 38
  3.8 Potporni zidovi sa geosintetičkim materijalima 39
  3.8.1 Istorijat primjene geosintetičkih materijala 42
  3.8.2 Vrste geosintetičkih materijala 43
  3.8.3 Osobine geosintetika 46
  3.8.3.1 Fizičke osobine 47
  3.8.3.2 Mehaničke osobine 47
  3.8.3.3 Hidrauličke osobine 48
  3.8.4 Osobine otpornosti geosintetika prema okolišu 49
  3.8.5 Funkcije geosintetičkih materijala 50
  3.8.6 Armirano tlo 54
  3.8.7 Osnovni mehanizam armiranog tla 57
  3.8.8 Trenje izmeĎu tla i armature 60
  3.8.9 Gradnja potpornog zida armiranog sa geosintetičkim materijalima 62
  3.9 Teksol 64

  4. UGRAĐENE POTPORNE KONSTRUKCIJE 68
  4.1 Čelične talpe 69
  4.2 Drvene talpe 72
  4.3 Talpe od armiranog betona 74
  4.4 Talpe od prednapregnutog betona 75
  4.5 Šipovi 75
  4.5.1 Tehnologija izvoĎenja bušenih šipova 78
  4.6 Armirano betonske dijafragme 824.6.1 Tehnologija izvoĎenja armirano betonskih dijafragmi 84
  4.7 Sidra 85
  POTPORNE KONSTRUKCIJE PREMA EVROKODU

  5. AKTIVNI PRITISAK TLA NA POTPORNE KONSTRUKCIJE 87
  5.1 Metode odreĎivanja aktivnog pritiska 87
  5.1.1 Coulomb-ova metoda 87
  5.1.2 Culmann-ova metoda 95
  5.1.3 Rebhan-Poncelet metoda 97
  5.1.4 Engesser-ova metoda 98
  5.2 Različiti uslovi proračuna aktivnog pritiska 100
  5.2.1 Uticaj ravnomjernog opterećenja na tlo iza potpornog
  zida kod odreĐivanja aktivnog pritiska 100
  5.2.2 Uticaj izlomljene unutrašnje strane potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 101
  5.2.3 Uticaj izlomljene linije terena iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 102
  5.2.4 Uticaj uslojenog tla iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 104
  5.2.5 Uticaj podzemne vode iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 106
  5.2.6 Aktivni pritisak tla na armirano betonski potporni zid 107
  5.3 Bočni pritisci na nepomični potporni zid 109

  6. PASIVNI PRITISAK TLA NA POTPORNE KONSTRUKCIJE 113
  6.1 Opšte pretpostavke i uslovi 113
  6.2 Metode odreĐivanja pasivnog pritiska tla 115
  6.2.1 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Coulomb-ovom metodom 115
  6.2.2 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Culmann-ovom metodom 117
  6.2.3 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Rebhan-Poncelet metodom 118
  6.2.4 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Engesser-ovom metodom 119

  7. STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONISANJE ZASIPANIH
  POTPORNIH KONSTRUKCIJA 120
  7.1 Sigurnost potpornih konstrukcija na prevrtanje 124
  7.2 Sigurnost potpornih konstrukcija na klizanje 125
  7.3 Globalna stabilnost potpornih konstrukcija 128
  7.4 Provjera ivičnih napona u tlu 129
  7.5 Statički proračun i dimenzionisanje masivnog betonskog potpornog zida 131
  7.5.1 Primjer 1 132
  7.5.2 Primjer 2 138
  7.5.3 Primjer 3 142
  7.5.4 Primjer 4 145
  7.5.5 Primjer 5 149
  7.6 Statički proračun i dimenzionisanje gabionskog
  potpornog zida 153
  7.6.1 Primjer 6 154
  7.6.2 Primjer 7 158
  7.7 Statički proračun i dimenzionisanje betonskog potpornog
  zida sa konzolom 162
  7.7.1 Primjer 8 163
  POTPORNE KONSTRUKCIJE PREMA EVROKODU
  7.8 Statički proračun i dimenzionisanje potpornog zida
  sa zategom 168
  7.8.1 Primjer 9 171
  7.9 Statički proračun i dimenzionisanje armirano betonskog
  potpornog zida 175
  7.9.1 Primjer 10 177
  7.10 Statički proračun i dimenzionisanje potpornih konstrukcija
  od armiranog tla 182
  7.10.1 Primjer 11 188

  8. STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONISANJE UGRAĐENIH
  POTPORNIH KONSTRUKCIJA 193
  8.1 Određivanje pritisaka na jednostavne ugraĐene
  potporne konstrukcije 194
  8.2 Uticaj kohezije na aktivni pritisak i najveća dubina iskopa
  bez podgraĐivanja građevinske jame 199
  8.3 Primjer proračuna slobodno stojeće ili konzolne zagatne jame 200
  8.3.1 Primjer 12 201
  8.4 Stabilnost ugrađenih potpornih konstrukcija od šipova ili
  dijafragmi metodom modula reakcije tla 204
  8.5 Metoda koeficijenta reakcije tla za analizu nosivosti
  armirano betonskih šipova i dijafragmi opterećenih
  pritiskom tla (horizontalnom silom) 208
  8.6 Statički proračun ugrađene potporne konstrukcije od
  armirano betonskih šipova i dijafragmi uklještenih u
  nepokretan stabilan teren 211
  8.7 Stabilnost dna građevinske jame i hidraulički slom 215

  9. DRENAŽA IZA POTPORNIH BETONSKIH ZIDOVA 221
  9.1 Podjela drenaţa u zavisnosti od vrste tla i zasipa 221
  9.2 Filtersko pravilo 225

  10. PROJEKTOVANJE PREMA EUROCOD-u 7 227
  10.1 Osnovni principi projektovanja 230
  10.1.1 Projektovanje prema graničnim stanjima 231
  10.1.2 Modeliranje konstrukcije 232
  10.2 Projektovanje prema eurocodu 7 233
  10.2.1 Dejstva 236
  10.2.2 Osobine tla 237
  10.2.3 Karakteristične vrijednosti geotehničkih parametara 238
  10.2.4 Geotehnički razredi ili kategorije 240
  10.2.5 Granična stanja nosivosti i upotrebljivosti 241
  10.2.5.1 Granična stanja nosivosti 242
  10.2.5.2 Projektni ili proračunski pristupi 244
  10.2.5.2.1 Projektni pristup 1 245
  10.2.5.2.2 Projektni pristup 2 246
  10.2.5.2.3 Projektni pristup 3 246
  10.2.5.3 Granična stanja upotrebljivosti 246

  10.3 Geotehnički projektni izvještaj 247
  10.4 Potporne konstrukcije u eurocodu 7 248
  10.4.1 Opšte napomene 248
  10.4.2 Granična stanja kod potpornih konstrukcija 249
  10.4.3 Dejstva ili opterećenja na potporne konstrukcije prema EC7 249
  10.4.4 Geometrijski podaci 251
  10.4.5 Proračunske situacije 251
  10.4.6 Proračuni i graĐenje potporne konstrukcije 252
  10.4.6.1 Opšte napomene 252
  10.4.6.2 Drenaţni sistem 253
  10.4.7 OdreĐivanje pritisaka tla 253
  10.4.7.1 Opšte napomene 253
  10.4.7.2 Pritisak tla u stanju mirovanja 254
  10.4.7.3 Granične vrijednosti pritisaka tla 255
  10.4.7.4 Efekti zbijanja tla 255
  10.4.8 Pritisak vode 256
  10.4.9 Proračun graničnih stanja 256
  10.4.9.1 Opšte napomene 256
  10.4.9.2 Opšta stabilnost 257
  10.4.9.3 Slom u temeljima potpornih gravitacionih zidova 257
  10.4.9.4 Lom pri rotaciji ugraĐenih potpornih zidova 257
  10.4.9.5 Lom pri vertikalnom pomjeranju ugraĐenih potpornih zidova 258
  10.4.9.6 Mogući mehanizmi loma za koje treba kontrolisati potporni zid 258
  10.4.10 Granično stanje upotrebljivosti 259
  10.4.10.1 Opšte napomene 259
  10.4.10.2 Pomjeranja 259
  10.5 Parcijalni i korelacioni faktori za granična stanja 260
  10.5.1 Parcijalni faktori za potvrĐivanje graničnog stanja ravnoteţe (EQU) 260
  10.5.2 Parcijalni faktori za potvrĐivanje graničnog stanja konstrukcije (STR) i
  graničnog stanja tla (GEO) 261
  10.5.2.1 Parcijalni faktori za dejstva (gF) ili efekte od dejstava (gE) 261
  10.5.2.2 Parcijalni faktori za parametre tla (gM) 262
  10.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 262
  10.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 263
  10.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 263
  10.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 263
  10.5.4 Parcijalni faktori za stanje hidrauličkog loma u tlu (HYD) 264
  10.6 Parcijalni faktori za projektne pristupe 1, 2, 3 265
  10.6.1 Opšte napomene 265
  10.6.2 Parcijalni faktori primjenjeni na dejstva i efekte od dejstava 265
  10.6.3 Parcijalni faktori primjenjeni na čvrstoću materijala i otpore 266
  10.7 Proračun potpornih konstrukcija na seizmiku prema evropskim normama 266
  10.7.1 Uvodni dio 266
  10.7.2 Seizmička dejstva na potporne konstrukcije 267
  10.7.3 Razmatranja seizmičkih djelovanja na potporne konstrukcije 273
  10.8 Proračun slijeganja potpornih konstrukcija 274
  10.9 Metode provjere bitnih zahtjeva za objekat 276

  10.10 REŠENI ZADACI PREMA EVROKODU EC7 277  Zadatak 1: 277
  Zadatak 2: 286
  Zadatak 3: 293
  Zadatak 4: 299
  LITERATURA 306
  PRILOZI 308
  O AUTORU 315

  Prelistaj
  Vise detalja
  Šifra: 121490
  1.760 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Ova knjiga namenjena je ne samo studentima građevinskih fakulteta, nego i projektantima geotehničkih konstrukcija i izvođačima građevinskih radova.
  Knjiga sadrži deset poglavlja u kojima su detaljno obrađene pojedine vrste potpornih konstrukcija. Poseban značaj knjige je u dvanaest detaljno urađenih zadataka, počev od masivnih betonskih potpornih zidova, betonskih zidova sa armirano betonskom konzolom, potpornih konstrukcija od geosintetičkih materijala, kao i ugrađenih potpornih konstrukcija.

  Iz sadržaja:

  1. UVOD 9

  2. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 12
  2.1 Gradnja potpornih konstrukcija 14
  2.1.1 Obračun radova 16

  3. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 18
  3.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 19
  3.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 20
  3.3 Zidanje potpornog zida poluklesanim kamenom 21
  3.4 Zidanje potpornog zida obraĎenim kamenom 21
  3.5 Način zidanja potpornih zidova od kamena 21
  3.6 Zidovi od gabiona 23
  3.7 Potporni zidovi od betona i armiranog betona 32
  3.7.1 Gravitacioni (masivni) betonski zidovi 34
  3.7.2 Armirano betonski potporni zidovi 36
  3.7.3 Potporni zidovi sa konzolom 37
  3.7.4 Potporni zidovi sa zategom 38
  3.8 Potporni zidovi sa geosintetičkim materijalima 39
  3.8.1 Istorijat primjene geosintetičkih materijala 42
  3.8.2 Vrste geosintetičkih materijala 43
  3.8.3 Osobine geosintetika 46
  3.8.3.1 Fizičke osobine 47
  3.8.3.2 Mehaničke osobine 47
  3.8.3.3 Hidrauličke osobine 48
  3.8.4 Osobine otpornosti geosintetika prema okolišu 49
  3.8.5 Funkcije geosintetičkih materijala 50
  3.8.6 Armirano tlo 54
  3.8.7 Osnovni mehanizam armiranog tla 57
  3.8.8 Trenje izmeĎu tla i armature 60
  3.8.9 Gradnja potpornog zida armiranog sa geosintetičkim materijalima 62
  3.9 Teksol 64

  4. UGRAĐENE POTPORNE KONSTRUKCIJE 68
  4.1 Čelične talpe 69
  4.2 Drvene talpe 72
  4.3 Talpe od armiranog betona 74
  4.4 Talpe od prednapregnutog betona 75
  4.5 Šipovi 75
  4.5.1 Tehnologija izvoĎenja bušenih šipova 78
  4.6 Armirano betonske dijafragme 824.6.1 Tehnologija izvoĎenja armirano betonskih dijafragmi 84
  4.7 Sidra 85
  POTPORNE KONSTRUKCIJE PREMA EVROKODU

  5. AKTIVNI PRITISAK TLA NA POTPORNE KONSTRUKCIJE 87
  5.1 Metode odreĎivanja aktivnog pritiska 87
  5.1.1 Coulomb-ova metoda 87
  5.1.2 Culmann-ova metoda 95
  5.1.3 Rebhan-Poncelet metoda 97
  5.1.4 Engesser-ova metoda 98
  5.2 Različiti uslovi proračuna aktivnog pritiska 100
  5.2.1 Uticaj ravnomjernog opterećenja na tlo iza potpornog
  zida kod odreĐivanja aktivnog pritiska 100
  5.2.2 Uticaj izlomljene unutrašnje strane potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 101
  5.2.3 Uticaj izlomljene linije terena iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 102
  5.2.4 Uticaj uslojenog tla iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 104
  5.2.5 Uticaj podzemne vode iza potpornog zida
  kod odreĐivanja aktivnog pritiska 106
  5.2.6 Aktivni pritisak tla na armirano betonski potporni zid 107
  5.3 Bočni pritisci na nepomični potporni zid 109

  6. PASIVNI PRITISAK TLA NA POTPORNE KONSTRUKCIJE 113
  6.1 Opšte pretpostavke i uslovi 113
  6.2 Metode odreĐivanja pasivnog pritiska tla 115
  6.2.1 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Coulomb-ovom metodom 115
  6.2.2 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Culmann-ovom metodom 117
  6.2.3 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Rebhan-Poncelet metodom 118
  6.2.4 OdreĐivanje pasivnog otpora tla Engesser-ovom metodom 119

  7. STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONISANJE ZASIPANIH
  POTPORNIH KONSTRUKCIJA 120
  7.1 Sigurnost potpornih konstrukcija na prevrtanje 124
  7.2 Sigurnost potpornih konstrukcija na klizanje 125
  7.3 Globalna stabilnost potpornih konstrukcija 128
  7.4 Provjera ivičnih napona u tlu 129
  7.5 Statički proračun i dimenzionisanje masivnog betonskog potpornog zida 131
  7.5.1 Primjer 1 132
  7.5.2 Primjer 2 138
  7.5.3 Primjer 3 142
  7.5.4 Primjer 4 145
  7.5.5 Primjer 5 149
  7.6 Statički proračun i dimenzionisanje gabionskog
  potpornog zida 153
  7.6.1 Primjer 6 154
  7.6.2 Primjer 7 158
  7.7 Statički proračun i dimenzionisanje betonskog potpornog
  zida sa konzolom 162
  7.7.1 Primjer 8 163
  POTPORNE KONSTRUKCIJE PREMA EVROKODU
  7.8 Statički proračun i dimenzionisanje potpornog zida
  sa zategom 168
  7.8.1 Primjer 9 171
  7.9 Statički proračun i dimenzionisanje armirano betonskog
  potpornog zida 175
  7.9.1 Primjer 10 177
  7.10 Statički proračun i dimenzionisanje potpornih konstrukcija
  od armiranog tla 182
  7.10.1 Primjer 11 188

  8. STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONISANJE UGRAĐENIH
  POTPORNIH KONSTRUKCIJA 193
  8.1 Određivanje pritisaka na jednostavne ugraĐene
  potporne konstrukcije 194
  8.2 Uticaj kohezije na aktivni pritisak i najveća dubina iskopa
  bez podgraĐivanja građevinske jame 199
  8.3 Primjer proračuna slobodno stojeće ili konzolne zagatne jame 200
  8.3.1 Primjer 12 201
  8.4 Stabilnost ugrađenih potpornih konstrukcija od šipova ili
  dijafragmi metodom modula reakcije tla 204
  8.5 Metoda koeficijenta reakcije tla za analizu nosivosti
  armirano betonskih šipova i dijafragmi opterećenih
  pritiskom tla (horizontalnom silom) 208
  8.6 Statički proračun ugrađene potporne konstrukcije od
  armirano betonskih šipova i dijafragmi uklještenih u
  nepokretan stabilan teren 211
  8.7 Stabilnost dna građevinske jame i hidraulički slom 215

  9. DRENAŽA IZA POTPORNIH BETONSKIH ZIDOVA 221
  9.1 Podjela drenaţa u zavisnosti od vrste tla i zasipa 221
  9.2 Filtersko pravilo 225

  10. PROJEKTOVANJE PREMA EUROCOD-u 7 227
  10.1 Osnovni principi projektovanja 230
  10.1.1 Projektovanje prema graničnim stanjima 231
  10.1.2 Modeliranje konstrukcije 232
  10.2 Projektovanje prema eurocodu 7 233
  10.2.1 Dejstva 236
  10.2.2 Osobine tla 237
  10.2.3 Karakteristične vrijednosti geotehničkih parametara 238
  10.2.4 Geotehnički razredi ili kategorije 240
  10.2.5 Granična stanja nosivosti i upotrebljivosti 241
  10.2.5.1 Granična stanja nosivosti 242
  10.2.5.2 Projektni ili proračunski pristupi 244
  10.2.5.2.1 Projektni pristup 1 245
  10.2.5.2.2 Projektni pristup 2 246
  10.2.5.2.3 Projektni pristup 3 246
  10.2.5.3 Granična stanja upotrebljivosti 246

  10.3 Geotehnički projektni izvještaj 247
  10.4 Potporne konstrukcije u eurocodu 7 248
  10.4.1 Opšte napomene 248
  10.4.2 Granična stanja kod potpornih konstrukcija 249
  10.4.3 Dejstva ili opterećenja na potporne konstrukcije prema EC7 249
  10.4.4 Geometrijski podaci 251
  10.4.5 Proračunske situacije 251
  10.4.6 Proračuni i graĐenje potporne konstrukcije 252
  10.4.6.1 Opšte napomene 252
  10.4.6.2 Drenaţni sistem 253
  10.4.7 OdreĐivanje pritisaka tla 253
  10.4.7.1 Opšte napomene 253
  10.4.7.2 Pritisak tla u stanju mirovanja 254
  10.4.7.3 Granične vrijednosti pritisaka tla 255
  10.4.7.4 Efekti zbijanja tla 255
  10.4.8 Pritisak vode 256
  10.4.9 Proračun graničnih stanja 256
  10.4.9.1 Opšte napomene 256
  10.4.9.2 Opšta stabilnost 257
  10.4.9.3 Slom u temeljima potpornih gravitacionih zidova 257
  10.4.9.4 Lom pri rotaciji ugraĐenih potpornih zidova 257
  10.4.9.5 Lom pri vertikalnom pomjeranju ugraĐenih potpornih zidova 258
  10.4.9.6 Mogući mehanizmi loma za koje treba kontrolisati potporni zid 258
  10.4.10 Granično stanje upotrebljivosti 259
  10.4.10.1 Opšte napomene 259
  10.4.10.2 Pomjeranja 259
  10.5 Parcijalni i korelacioni faktori za granična stanja 260
  10.5.1 Parcijalni faktori za potvrĐivanje graničnog stanja ravnoteţe (EQU) 260
  10.5.2 Parcijalni faktori za potvrĐivanje graničnog stanja konstrukcije (STR) i
  graničnog stanja tla (GEO) 261
  10.5.2.1 Parcijalni faktori za dejstva (gF) ili efekte od dejstava (gE) 261
  10.5.2.2 Parcijalni faktori za parametre tla (gM) 262
  10.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 262
  10.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 263
  10.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 263
  10.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 263
  10.5.4 Parcijalni faktori za stanje hidrauličkog loma u tlu (HYD) 264
  10.6 Parcijalni faktori za projektne pristupe 1, 2, 3 265
  10.6.1 Opšte napomene 265
  10.6.2 Parcijalni faktori primjenjeni na dejstva i efekte od dejstava 265
  10.6.3 Parcijalni faktori primjenjeni na čvrstoću materijala i otpore 266
  10.7 Proračun potpornih konstrukcija na seizmiku prema evropskim normama 266
  10.7.1 Uvodni dio 266
  10.7.2 Seizmička dejstva na potporne konstrukcije 267
  10.7.3 Razmatranja seizmičkih djelovanja na potporne konstrukcije 273
  10.8 Proračun slijeganja potpornih konstrukcija 274
  10.9 Metode provjere bitnih zahtjeva za objekat 276

  10.10 REŠENI ZADACI PREMA EVROKODU EC7 277  Zadatak 1: 277
  Zadatak 2: 286
  Zadatak 3: 293
  Zadatak 4: 299
  LITERATURA 306
  PRILOZI 308
  O AUTORU 315

  Br.strana: 320

  Povez: meki

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: AGM knjiga

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.