• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072 (od 9-19h)
 • Svetislav Vuković

  Svetislav Vuković


  Naslovi autora (5):
  Ubistvo i branilac

  Cena: 900 din

  Cena: 900 din

  Drugo, dopunjeno izdanje. Stručna pravnička literatura za sve koji se bave zakonom, sa posebnim osvrtom na čin ubistva

  Drugo, dopunjeno izdanje. Stručna pravnička literatura za sve koji se bave zakonom, sa posebnim osvrtom na čin ubistva

  Komentar krivičnog zakonika

  Cena: 2.500 din

  Cena: 2.500 din

  komentar krivičnog zakonika, sudska praksa, registar pojmova, tabelarni - azbučni prikaz svih krivičnih dela.

  komentar krivičnog zakonika, sudska praksa, registar pojmova, tabelarni - azbučni prikaz svih krivičnih dela.

  Komentar zakona o nasleđivanju

  Cena: 1.450 din

  Cena: 1.450 din

  Ovo iz­da­nje sa­dr­ži potpun tekst Za­ko­na o na­sle­đi­va­nju, komentar sva­kog čla­na za­ko­na, Sud­sku prak­su uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, registar poj­mo­va

  Ovo iz­da­nje sa­dr­ži potpun tekst Za­ko­na o na­sle­đi­va­nju, komentar sva­kog čla­na za­ko­na, Sud­sku prak­su uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, registar poj­mo­va

  Komentar Zakona o eksproprijaciji

  Cena: 1.200 din

  Cena: 1.200 din

  Po­red ko­men­ta­ra ovog Za­ko­na, knji­ga sa­dr­ži sud­sku prak­su ko­ja je si­ste­ma­ti­zo­va­na uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, obra­sce za pri­me­nu pred­met­nog za­ko­na kao i re­gi­star poj­mo­va.

  Po­red ko­men­ta­ra ovog Za­ko­na, knji­ga sa­dr­ži sud­sku prak­su ko­ja je si­ste­ma­ti­zo­va­na uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, obra­sce za pri­me­nu pred­met­nog za­ko­na kao i re­gi­star poj­mo­va.

  Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Restituciji)

  Cena: 600 din

  Cena: 600 din

  Za­kon o vra­ća­nju od­u­ze­te imo­vi­ne i obe­šte­će­nju (re­sti­tu­ci­ji) je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS". Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Uvodne napomene o naj­bit­ni­jim re­še­nji­ma ko­je nu­di ovaj za­kon, Zakon, registar pojmova i pri­log:

  Za­kon o vra­ća­nju od­u­ze­te imo­vi­ne i obe­šte­će­nju (re­sti­tu­ci­ji) je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS". Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Uvodne napomene o naj­bit­ni­jim re­še­nji­ma ko­je nu­di ovaj za­kon, Zakon, registar pojmova i pri­log: