• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Ljudska prava
  Ljudska prava

  Ljudska prava

  Marko Stanković, Vladan Petrov, Darko Simović

  OPIS KNJIGE:

  Motiv za pisanje ove knjige autori su imali u činjenici da je ustavnopravni okvir ljudskih prava neopravdano zapostavljen u pravnoj literaturi Srbije.
  Udžbenik je namenjen prevashodno studentima master studija na Ustavnopravnom podmodulu i studentima doktorskih studija iz uže Ustavnopravne naučne oblasti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autori su uzeli u obzir činjenicu da će glavnu čitalačku publiku imati među diplomiranim pravnicima, koji su već savladali osnove ustavnog prava i drugih grana prava.

  SADRŽAJ
  PREDGOVOR 13
  SKRAĐENICE 15
  Deo prvi
  ISTORIJSKI RAZVOJ LjUDSKIH PRAVA 17
  1. Ideja prirodnog prava u antici 17
  1.1. Grčka tradicija 17
  1.2. Rimska tradicija 20
  2. Srednjovekovne hrišćanske teorije
  prirodnog prava 22
  3. Počeci institucionalizovanja ljudskih prava 24
  4. Institucionalizacija ljudskih prava
  - Engleska u XVII veku 28
  5. Teorije racionalnog prirodnog prava kao prethodnica
  procesu konstitucionalizacije ljudskih prava 31
  6. Američka i Francuska revolucija nagoveštaj
  konstitucionalizovanja ljudskih prava 39
  7. Prvi pisani ustavi i ljudska prava 47
  8. Počeci konstitucionalizovanja ljudskih prava u Srbiji.... 53
  9. Od liberalnodemokratskog do socijaldemokratskog i
  socijalističkog koncepta ljudskih prava 57
  10. Proces internacionalizacije ljudskih prava 62
  Deo drugi
  TEORIJSKOPRAVNI OKVIR LjUDSKIH PRAVA 67
  1. Pojam ljudskih prava 67
  2. Izvori ljudskih prava 70
  2.1. Međunarodni izvori ljudskih prava 70
  2.1.1. Međunarodni ugovori 71
  2.1.2. Međunarodni običaji 72
  2.1.3. Opšta pravna načela koja priznaju
  prosvećeni narodi 73
  2.1.4. Meko pravo (JOD 1am>) 74
  2.1.5. Pomoćni izvori međunarodnog prava 74
  2.2. Unutrašnji izvori ljudskih prava 75
  2.2.1. Ustav 75
  2.2.2. Zakon 78
  2.3. Izvori ljudskih prava u Srbiji 79
  2.3.1. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava 79
  2.3.2. Izvori ljudskih prava u Srbiji 80
  3. Podela ljudskih prava 81
  Deo treći
  METjUNARODNOPRAVNI OKVIR LjUDSKIH PRAVA 87
  1. Načela ostvarivanja ljudskih prava 87
  1.1. Načelo jednakosti 87
  1.2. Načelo zabrane zloupotrebe ljudskih prava 91
  1.3. Načelo ograničenja ljudskih prava 93
  1.4. Načelo odstupanja od ljudskih prava 96
  2. Lična prava 99
  2.1. Pravo na život 99
  2.1.1. Višestrukost obaveza države 100
  2.1.1.1. Negativne obaveze države 100
  2.1.1.2. Pozitivne obaveze države 103
  2.1.1.3. Procesne obaveze države 108
  2.1.2. Pravno uređenje početka i kraja života po
  2.1.2.1. Abortus 110
  2.1.2.2. Eutanazija 116
  2.1.2.3. Smrtna kazna 125
  2.2. Pravo na fizički i psihički integritet 129
  2.2.1. Međunarodni instrumenti zabrane zlostavljanja .. 129
  2.2.2. Oblici zlostavljanja - mučenje, nečovečno
  i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje 131
  2.2.3. Postupanje prema licima lišenim slobode 133
  2.2.4. Zabrana proterivanja lica
  kojima preti zlostavljanje 136
  2.3. Zabrana ropstva i sličnih oblika poricanja slobode ... 138
  2.4. Sloboda i bezbednost ličnosti 145
  2.4.1. Zabrana samovoljnog lišenja slobode 146
  2.4.2. Izuzeci od nedopuštenog lišenja slobode 148
  2.4.3. Posebna prava lica lišenih slobode 150
  2.4.4. Pritvor 152
  2.5. Sloboda kretanja i nastanjivanja 154
  2.6. Pravo na privatnost 156
  2.6.1. Pravo na poštovanje privatnog života 157
  2.6.2. Pravo na poštovanje porodičnog života 159
  2.6.3. Pravo na nepovredivost doma 160
  2.6.4. Pravo na nepovredivost prepiske 162
  2.7. Pravo na sklapanje braka 163
  2.8. Sloboda misli, savesti i veroispovesti 165
  2.8.1. Prigovor savesti 166
  2.8.2. Sloboda veroispovesti 168
  2.9. Pravo na azil 172
  3. Politička prava 176
  3.1. Biračko pravo 176
  3.2. Sloboda izražavanja 180
  3.2.1. Sloboda govora 181
  3.2.2. Sloboda medija 185
  3.3. Sloboda zbora i mirnog okupljanja 187
  3.4. Sloboda udruživanja 189
  4. Ekonomska i socijalna prava 193
  4.1. Nastanak, razvoj i pravna priroda ekonomskih
  i socijalnih prava 193
  4.1.1. Posebna pravna priroda ekonomskih
  i socijalnih prava 195
  4.1.2. Postepeno sazrevanje svesti o
  neophodnosti socijalnih davanja 199
  4.2. Univerzalni i regionalni izvori
  ekonomskih i socijalnih prava 202
  4.3. Pravo na imovinu 206
  4.3.1. Pojam i evolucija prava na imovinu 207
  4.3.2. Pravo na imovinu u univerzalnim
  i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima 208
  4.3.3. Pravo na imovinu u sistemu zaštite ljudskih prava Saveta Evrope (član 1 Prvog protokola uz EKLjP) . 210
  4.3.4. Praksa Evropskog suda za ljudska prava
  u vezi sa pravom na imovinu 211
  4.4. Pravo na rad i ostala prava iz radnog odnosa 215
  4.4.1. Pravo na rad 217
  4.4.2. Pravo na pravične i povoljne uslove rada 218
  4.4.3. Pravo na sindikalno udruživanje 218
  4.4.4. Pravo na rad i druga prava u vezi sa radom garantovana Revidiranom evropskom
  socijalnom poveljom (1996) 219
  4.5. Pravo na socijalnu sigurnost 225
  4.5.1. Pravo na socijalnu sigurnost u univerzalnim dokumentima o ljudskim pravima 226
  4.5.2. Pravo na socijalnu sigurnost prema Revidiranoj evropskoj socijalnoj povelji (1996) 227
  4.6. Pravo na dostojan životni standard 229
  4.7. Pravo na zdravlje 231
  4.7.1. Univerzalni instrumenti o ljudskim pravima .... 231
  4.7.2. Međunarodne konvencije 232
  4.7.3. Revidirana evropska socijalna povelja 232
  4.8. Posebna zaštita majke i deteta 232
  4.8.1. Univerzalni instrumenti o ljudskim pravima .... 233
  4.8.2. Konvencije Međunarodne organizacije rada 234
  4.8.3. Revidirana evropska socijalna povelja 234
  5. Kulturna prava 235
  5.1. Pravo na obrazovanje 236
  5.1.1. Pravo na obrazovanje u
  univerzalnim instrumentima o ljudskim pravima . 236
  5.1.2. Pravo na obrazovanje u sistemu zaštite ljudskih prava
  Saveta Evrope (član 2 Prvog protokola uz EKLjP) . 238
  5.1.3. Praksa Evropskog suda za ljudska prava 238
  5.1.4. Povelja o osnovnim pravima Evropske unije (2000) 240
  5.2. Pravo na učešće u kulturnom životu 240
  5.3. Pravo na uživanje blagodeti naučnog napretka 241
  5.4. Sloboda naučnog istraživanja i stvaralaštva 241
  5.5. Zaštita interesa autora naučnih i umetničkih dela.... 242
  6. Kolektivna prava - prava grupa 242
  6.1. Pravo naroda na samoopredeljenje 242
  6.1.1. Evolucija prava naroda na samoopredeljenje 243
  6.1.2. Pravo naroda na samoopredeljenje
  u međunarodnim paktovima o ljudskim pravima .... 243
  6.1.3. Spoljni i unutrašnji vid prava naroda na samoopredeljenje - pravo na samoopredeljenje
  i načelo teritorijalnog integriteta 244
  6.1.4. Pravo na samoopredeljenje u praksi 245
  6.1.5. Politička priroda prava na samoopredeljenje 250
  6.2. Prava solidarnosti 251
  6.2.1. Pravo na mir i međunarodnu bezbednost 252
  6.2.2. Pravo na zdravu životnu sredinu 252
  6.2.2.1. Pravo na zdravu životnu sredinu u univerzalnim i regionalnim instrumentima
  o ljudskim pravima 252
  6.2.2.2. Aktivnosti u vezi sa pravom na zdravu životnu
  sredinu u okviru Ujedinjenih nacija 253
  6.2.3. Pravo na razvoj 254
  6.2.4. Pravo na upravljanje nacionalnim resursima 255
  7. Zaštita posebnih kategorija ljudi 256
  7.1. Zaštita manjina 256
  7.2. Zaštita 262
  7.3. Konvencija o ukidanju svih oblika
  diskriminacije žena 263
  7.4. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv
  nasilja nad ženama i nasilja u porodici 266
  7.5. Zaštita dece 268
  7.6. Lica sa invaliditetom 273
  7.7. Izbeglice 275
  7.8. Apatridi 277
  7.9. Domorodački narodi 278
  7.10. Radnici migranti 281
  Deo četvrti
  USTAVNOPRAVNI OKVIR LjUDSKIH PRAVA
  - LjUDSKA PRAVA U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE 285
  1. Obim i sistematika ljudskih prava u Ustavu Srbije 285
  2. Ustavna načela ostvarivanja ljudskih prava 286
  3. Ustavni katalog ljudskih prava 288
  3.1. Lična prava 288
  3.2. Politička prava 294
  3.3. Ekonomska prava 296
  3.4. Socijalna prava 297
  3.5. Kulturna prava 298
  3.6. Dužnosti građana 298
  3.7. Prava stranaca 299
  4. Prava pripadnika nacionalnih manjina 300
  5. Odstupanje od ljudskih prava 302
  Deo peti MEHANIZMI ZAŠTITE LjUDSKIH PRAVA 305
  1. Sudska zaštita ljudskih prava 305
  1.1. Pravo na pravično suđenje 305
  1.1.1. Pravo na ravnopravan pristup sudu 305
  1.1.2. Jednakost oružja 306
  1.1.3. Pravo na nezavisan i nepristrasan
  sud ustanovljen zakonom 306
  1.1.4. Načelo javnosti suđenja 308
  1.1.5. Pravo na suđenje u razumnom roku 309
  1.1.6. Pretpostavka nevinosti 310
  1.1.7. Načelo zakonitosti 311
  1.1.8. Posebna prava optuženih lica 312
  1.2. Pravo na delotvoran pravni lek 316
  1.3. Ustavno pravo na sudsku zaštitu 317
  1.4. Ustavnopravno uređenje sudske vlasti 318
  1.5. Institucionalna jemstva nezavisnosti sudske vlasti... 320
  2. Ustavnosudska zaštita ljudskih prava 326
  2.1. Značaj ustavne žalbe 326
  2.2. Institucionalna fizionomija ustavne žalbe 329
  2.2.1. Predmet ustavne žalbe 329
  2.2.2. Legitimacija za podnošenje ustavne žalbe 331
  2.2.3. Predmet zaštite ustavne žalbe 332
  2.2.4. Rok za podnošenje ustavne žalbe 333
  2.2.5. Supsidijarnost ustavne žalbe 334
  2.2.6. Prethodna selekcija ustavnih žalbi 336
  2.2.7. Dejstvo podnošenja ustavne žalbe 337
  2.2.8. Dejstvo odluke ustavnog suda 337
  2.3. Teorijskopravni okvir ustavne žalbe 338
  2.4. Ustavna žalba prema Ustavu Srbije 340
  2.5. Ustavni nadzor nad sudskim odlukama u Srbiji 343
  2.5.1. Potencijalni i stvarni izvori „sukoba“
  u odnosima Ustavnog suda i redovnih sudova 343
  2.5.2. Obeležja ustavne žalbe relevantna
  za odnos Ustavnog suda i redovnih sudova 343
  2.5.3. Ustavni nadzor nad sudskom odlukom
  u svetlosti ustavnih rešenja 348
  2.5.4. Pravno dejstvo odluke Ustavnog suda o ustavnoj žalbi kojom se utvrđuje povreda ustavom zajemčenog prava 350
  2.6. Ustavna žalba u praksi Ustavnog suda Srbije 355
  3. Ombudsman 357
  3.1. Ombudsman kao vanpravni mehanizam
  zaštite ljudskih prava 357
  3.2. Specijalizovani ombudsmani 363
  3.3. Zaštitnik građana Republike Srbije 365
  3.4. Specijalizovani ombudsmani u Republici Srbiji 370
  3.4.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 370
  3.4.2. Poverenik za informacije od javnog značaja
  i zaštitu podataka o ličnosti 372
  4. Međunarodnopravni mehanizmi zaštite ljudskih prava 374
  4.1. Univerzalni mehanizmi zaštite ljudskih prava 374
  4.1.1. Organizacija Ujedinjenih nacija i ljudska prava .. 374
  4.1.1.1. Glavni organi Ujedinjenih nacija 375
  4.1.1.2. Pomoćni organi Ujedinjenih nacija 376
  4.1.2. Ugovorna tela Ujedinjenih nacija 377
  4.1.2.1. Komitet za ljudska prava 378
  4.1.2.2. Komitet za ekonomska, socijalna i
  kulturna prava 379
  4.1.2.3. Komitet za eliminisanje rasne
  diskriminacije 380
  4.1.2.4. Komitet za eliminisanje
  diskriminacije žena 381
  4.1.2.5. Komitet protiv mučenja 382
  4.1.2.6. Potkomitet za prevenciju torture 383
  4.1.2.7. Komitet za prava deteta 384
  4.1.2.8. Komitet za prava radnika migranata 384
  4.1.2.9. Komitet za prava osoba sa invaliditetom ... 385
  4.1.2.10. Komitet za prisilne nestanke 386
  4.2. Evropski sud za ljudska prava 387
  4.2.1. Osnovne odlike Evropske konvencije
  za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 387
  4.2.2. Modaliteti uključivanja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
  u nacionalne pravne sisteme 390
  4.2.3. Sastav Evropskog suda za ljudska prava 393
  4.2.4. Funkcionisanje Evropskog suda za ljudska prava .. 394
  4.2.5. Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava.. 396
  4.2.6. Doktrinarna osnova postupanja
  Evropskog suda za ljudska prava 400
  4.2.7. Preobražaj uloge Evropskog suda za ljudska prava . 402
  Osnovna literatura 407

  Prelistaj
  Više detalja

  Br.strana: 409

  Povez: broširani

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Pravni fakultet Beograd

  ISBN: 9788676307715

  Šifra: 126832
  Cena: 1.650 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  Br.strana: 409

  Povez: broširani

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Pravni fakultet Beograd

  ISBN: 9788676307715

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.