• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Održavanje elektroenergetske opreme
  Održavanje elektroenergetske opreme

  Održavanje elektroenergetske opreme

  Knjiga je namenjena studentima visokih tehničkih škola strukovnih studija na elektrotehničkom odseku, ali i svima onima koji rade na održavanju elektroenergetske opreme u elektrodistributivnim preduzećima i industrijskim postrojenjima.
  Sadržaj knjige:
  1. УВОД
  1.1. Опште
  1.2. Превентивно одржавање у фиксним временским интервалима
  1.3. Превентивно одржавање на основу стања
  1.4. Корективно одржавање
  1.5. Одржавање засновано на поузданости рада система
  1.6. Одржавање засновано на понашању елемената
  1.7. Кварови
  1.8. О уџбенику
  1.9. Значење израза
  1.10. Скраћенице
  2. ПРЕВЕНТИВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
  2.1 Израда годишњих планова одржавања
  2.1.1 Израда плана набавке опреме
  2.2 Праћење извршења годишњег плана превентивног одржавања
  2.3 Дневни обилазак и провера ТС 110/x kV
  2.4 Диспечерска анализа догађаја и недостатака у редовном погону
  2.5 Израда годишњег плана набавке опреме материјала и делова
  2.6 Израда терминског плана одржавања
  2.7 Пријава радова
  2.8 Израда програма рада
  2.9 Пријава радова надлежном диспечерском центру
  2.9.1 Потврђивање термина радова
  2.9.2 Израда налога за рад
  2.9.3 Требовање материјала и делова
  2.10 Манипулација искључења и издавање дозвола за рад
  2.10.1 Објекти I, II и III групе
  2.10.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
  2.11 Извођење одржавања
  2.12 Опозив дозвола за рад и манипулација укључења
  2.12.1 Објекти I, II и III групе
  2.12.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
  2.13 Враћање неупотребљеног материјала и делова
  2.14 Предаја налога за рад и листа одржавања
  2.15 Анализа и закључци о изведеним радовима
  2.16 Накнадно отклањање уочених недостатака
  2.17 Измена техничке документације
  2.18 Верификација одржавања
  2.19 Мере сигурности и безбедности
  2.20 Одржавање трансформаторских станица 110/x kV
  2.20.1 Ревизија зграде трансформаторских станица 110/X kV
  2.20.2 Ревизија лимарије
  2.20.3 Ревизија гвоздене конструкције
  2.20.4 Ревизија темеља и шахтова
  2.20.5 Ревизија коловоза и пешачке стазе
  2.20.6 Ревизија ограде и улазне капије
  2.20.7 Ревизија инсталације
  2.20.8 Ревизија громобрана
  2.20.9 Ревизија погонске просторије
  2.20.10 Ревизија прекидача
  2.20.11Ревизија растављача и склопка-растављача
  2.20.12Ревизија струјних и напонских мерних трансформатора
  2.20.13 Ревизија потпорних и проводних изолатора
  2.20.14 Ревизија сабирница
  2.20.15 Ревизија командне плоче, столова и ормана у пољу
  2.20.16 Ревизија акумулаторске станице
  2.20.17 Ревизија компресорске станице
  2.20.18 Ревизија кондензаторске батерије
  2.21 Погонска испитивања у трансформаторским станицама
  2.21.1 Погонска испитивања прекидача 110 kV
  2.21.2 Погонска испитивања прекидача 6, 10, 20 и 35 kV
  2.21.3 Погонска испитивања растављача и склопка-растављача
  2.21.4 Погонска испитивања струјних и напонских мерних трансформатора
  2.21.5 Погонска испитивања потпорних и проводних изолатора
  2.21.6 Погонска испитивања кондензаторске батерије
  2.22 Ремонт трансформаторских станица 110/ x kV
  2.22.1 Мање поправке зграда
  2.22.2 Ремонт лимарије
  2.22.3 Ремонт гвоздене конструкције
  2.22.4 Ремонт темеља и шахтова за уље
  2.22.5 Ремонт коловоза и пешачких стаза
  2.22.6 Ремонт ограда и улазне капије
  2.22.7 Ремонт инсталације
  2.22.8 Ремонт громобрана
  2.22.9 Ремонт погонских постројења
  2.22.10 Ремонт прекидача
  2.22.11 Ремонт растављача и склопка-растављача
  2.22.12 Ремонт струјних и напонских мерних трансформатора
  2.22.13 Ремонт потпорних и проводних изолатора
  2.22.14 Ремонт сабирница
  2.22.15 Ремонт командне плоче, столова и ормана у пољу
  2.22.16 Ремонт компресорске станице
  2.22.17 Ремонт кондензаторске батерије
  2.22.18 Веће поправке на грађевинском делу
  2.22.19 Веће поправке на електроенергетској опреми
  2.23 Одржавање енергетских трансформатора
  2.23.1 Ревизија енергетских трансформатора 110/x и 35/x kV
  2.23.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.23.3 Погонска испитивања енергетских трансформатора
  2.23.4 Испитивање изолационог уља
  2.24 Ремонт трансформатора
  2.24.1 Радионички ремонт трансформатора
  2.24.2 Ремонт на терену
  2.25 Одржавање трансформаторских станица 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.1.1 Ревизија електромонтажног дела ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.1.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.2 Ремонт ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.2.1 Ремонт електромонтажног дела ТС
  2.25.2.2 Ремонт трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.3 Погонска испитивања у ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.4 Захтев за стављање ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV у безнапонско стање
  2.25.5 Пример радионичког ремонта трансформатора
  2.25.6 Пример ремонта дистрибутивне ТС
  2.25.7 Испитивање енергетског трансформатора 20/0.4 кV
  2.26 Одржавање извора једносмерне струје
  2.26.1 Ревизија извора једносмерне струје
  2.26.1.1 Визуелна провера сигнала испада извора једносмерне струје
  2.26.1.2 Провера рада акумулаторске батерије и исправљача
  2.26.1.3 Визуелни преглед акумулаторске батерије
  2.26.1.4 Провера нивоа електролита ћелија
  2.26.1.5 Контрола мостова на акумулаторској батерији
  2.26.1.6 Провера напона пуњења на половима батерије
  2.26.1.7 Провера напона пуњења на исправљачу
  2.26.1.8 Провера сигнализације испада исправљача
  2.26.1.9 Провера непрекидности акумулаторске батерије
  2.26.1.10 Преглед и провера осталих елемената извора једносмерне струје
  2.26.1.11 Записи о испитивању
  2.26.2 Погонско испитивање извора једносмерене струје
  2.26.2.1 Провера густине електролита и напона ћелија
  2.26.2.2 Провера капацитета акумулаторске батерије
  2.26.2.3 Провера аутоматске регулације исправљача
  2.26.2.4 Записи о испитивању
  2.26.3 Ремонт извора једносмерене струје
  2.26.3.1 Замена неисправних ћелија у батерији
  2.26.3.2 Замена неисправне акумулаторске батерије
  2.26.3.3 Ревитализација акумулаторских батерија
  2.26.3.4 Ремонт исправљача
  2.26.3.5 Записи о одржавању
  2.27 Oдржавање заштите од пренапона
  2.27.1 Ревизија пренапонске заштите
  2.27.1.1 Ревизија заштитиних искришта
  2.27.1.2 Ревизија заштитне ужади
  2.27.1.3 Ревизија бројача пражњења
  2.27.1.4 Ревизија мрежног одвајача
  2.27.1.5 Ревизија цевних одводника пренапона
  2.27.1.6 Ревизија вентилних и металоксидних одводника пренапона
  2.27.2 Погонско испитивање заштите од пренапона
  2.27.3 Ремонт заштите од пренапона
  2.27.3.1 Ремонт заштитиних искришта
  2.27.3.2 Ремонт заштитиних ужади
  2.27.3.3 Ремонт цевних одводника пренапона
  2.27.3.4 Ремонт вентилних и металоксидних одводника пренапона
  2.28 Одржавање мерног места, уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.1 Ревизија мерног места
  2.28.2 Ревизија уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.3 Погонска испитивања мерног места
  2.28.4 Погонска испитивања уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.5 Погонска испитивања заштитних уређаја
  2.28.5.1 Погонска испитивања прекострујних релеја
  2.28.5.2 Погонска испитивања диференцијалних релеја
  2.28.5.3 Погонска испитивања међутрансформатора
  2.28.5.4 Погонска испитивања усмерених земљоспојних релеја
  2.28.5.5 Погонска испитивања поднапонских и наднапонских релеја
  2.28.5.6 Погонска испитивања релеја за стабилизацију
  2.28.5.7 Погонска испитивања релеја за термичку заштиту, контактни термометри и термостати
  2.28.5.8 Погонска испитивања Buholtz релеја
  2.28.5.9 Погонска испитивања релеја дистантне заштите
  2.28.5.10 Погонска испитивања релеја подфреквентне заштите
  2.28.5.11 Погонска испитивања релеја за сигнализацију земљоспоја у колима једносмерног напона
  2.28.5.12 Погонска испитивања аутоматских прекидача, контактора и преклопки
  2.28.5.13 Погонска испитивања релеја за контролу искључних кругова прекидача
  2.28.5.14 Погонска испитивања ожичавања
  2.28.6 Погонска испитивања аутоматика
  2.28.6.1 Погонска испитивања аутоматског поновног укључења
  2.28.6.2 Погонска испитивања аутоматске регулације напона
  2.28.6.3 Погонска испитивања осталих аутоматика везаних за рад трансформатора
  2.28.6.4 Погонска испитивања допунске резервне заштите
  2.28.7 Погонско испитивање нужног светла
  2.28.8 Ремонт мерног места
  2.28.9 Ремонт уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  3. МАНИПУЛАЦИЈЕ
  3.1. Увод
  3.2 Основни принципи манипулација
  3.2.1 Припремне радње
  3.3 Манипулације расклопним уређајима
  3.3.1 Постављање уземљења
  3.3.2 Завршне радње
  3.4 Заштитне мере
  3.4.1 Заштитна средства
  3.4.2 Поступање у случају струјног удара
  3.4.3 Ризик при одржавању електроенергетске опреме
  3.5 Манипулације у случају хаварије
  4. ПРИЈЕМНО ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/x kV
  4.1 Увод
  4.2 Визуелни преглед уграђене опреме у ТС 110/x kV
  4.3 Испитивање крупне опреме
  4.3.1 Испитивање крупне опреме и заштите уређајем за примарно испитивање релеа
  4.3.1.1 Спрезање уређаја
  4.3.1.2 Подешавање и мерење струје
  4.3.1.3 Мерење времена деловања заштите
  4.3.2. Испитивање мерних трансформатора
  4.3.2.1 Напонски мерни трансформатори
  4.3.2.2 Струјни мерни трансформатори
  4.3.2.3Одређивање хомологих крајева мерних трансформатора
  4.3.2.4. Испитивање преносног односа СМТ
  4.4. Испитивање проводника и кругова помоћних напона
  4.4.1. Испитивање веза проводника
  4.4.2. Испитивање кругова помоћних напона
  4.5 Испитивање и подешавање мерно-заштитиних уређаја у ТС 110/x kV
  4.5.1 Типови заштита енергетских трансформатора 110/x kV
  4.5.1.1 Buholtz заштита
  4.5.1.2 Диференцијална заштита
  4.5.1.3 Заштита кућишта (котловска заштита)
  4.5.1.4 Заштита од преоптерећења
  4.5.1.5 Buholtz заштита регулационог прекидача
  4.5.1.6 Прекострујна заштита
  4.5.1.7 Хомополарна (земљоспојна) заштита
  4.5.1.8 Земљоспојна заштита у неутралној тачки 20 kV
  4.5.1.9 Додатна заштита (ДЗ)
  4.5.1.9.1 Заштита од несиметричног напајања ЕТ
  4.5.1.9.2 Заштита сабирница 20 kV
  4.5.1.9.3 Заштита од отказивања прекидача 20 kV (ЗОП)
  4.5.1.9.4 Додатна резервна заштита (ДРЗ)
  4.6 Испитивање и подешавање мерно-заштитних уређаја
  4.7 Испитивање аутоматика у ТС 110/20 кV
  4.7.1 Аутоматско поновно укључење прекидача 20 кV
  4.7.2 Аутоматско укључење спојке (20 кV) и растерећење ЕТ – АУСРЕТ
  4.7.3 Испад прекидача ЕТ на 20 кV код дефинитивног испада прекидача ЕТ на 110 кV
  4.7.4 Аутоматско укључење и искључење прекидача хлађења ЕТ
  4.7.5 Спољно и унутрашње грејање
  4.7.6 Аутоматско укључење нужног светла
  4.7.7 Аутоматско поновно укључење прекидача 110 кV
  4.7.8 Поновно аутоматско укључење спојке и трансформатора – ПАУСИТ
  4.7.9 Асиметрија полова
  4.7.10 Аутоматска регулација напона
  4.8 Испитивање сигнализације
  4.8.1 Звучна сигнализација
  4.8.2 Визуелна сигнализација
  4.8.3 Светлосна сигнализација
  4.8.4 Даљинска збирна сигнализација
  5. ТЕРМОВИЗИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
  5.1 Развој термовизије кроз историју
  5.2 Основне дефиниције и појмови
  5.3 Инфрацрвено зрачење
  5.4 Појам емисивности и „црног тела“
  5.5 Топлотна проводљивост
  5.6 Поље видљивости
  5.7 Појам „топлог места“
  5.8 Мерење прелазних отпора расклопних уређаја
  5.9 Термовизијска камера
  5.10 Топла места на расколпној опреми у ТС
  5.10.1 Снимак малоуљног прекидача
  5.10.2 Снимак SF6 прекидача
  5.10.3 Критеријуми за оцену стања опреме
  5.11 Примери термовизије елемената постројења

  6. ИЗВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЗЕМЉЕЊА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА
  6.1 Извођење уземљења у ТС
  6.1.1 Основни технички услови за димензионисање и извођење система уземљења ТС
  6.1.2 Уземљивачи и земљоводи
  6.1.3 Кабел као уземљивач
  6.1.4 Уземљење ТС 110/ x kV
  6.1.5 Уземљење ТС 35/10 kV и ТС 35/20 kV
  6.1.6 Уземљења у кабловским ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV
  6.1.7 Уземљењe у ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV које се прикључују на надземну СН мрежу
  6.1.8 Уземљењe приградске слободностојеће ТС
  6.1.8.1 Уземљивач заштитиног уземљења
  6.1.8.2 Уземљивач радног уземљења
  6.1.8.3 Здружено уземљење
  6.1.9 Уземљењe стубне ТС
  6.2 Одржавање уземљења у ТС
  6.2.1 Ревизија уземљења
  6.2.1.1 Ревизија приступачних делова земљовода
  6.2.1.2 Ревизија приступачних делова уземљивача
  6.2.2 Погонска испитивања уземљења
  6.2.2.1 Заштитино уземљење у мрежи са компензацијом струје земљоспоја
  6.2.3 Рокови испитивања уземљења
  6.2.4 Испитивање електроизолационих стајалишта
  6.2.5 Мерење отпорности уземљења у ТС 110/x kV
  6.2.5.1 Метода мерења
  6.2.5.2 Напон додира и напон корака
  6.2.6 Ремонт уземљења
  6.2.6.2 Ремонт приступачних делова уземљивача
  6.2.6.3 Ремонт неприступачних делова уземљивача

  7. ОДРЖАВАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА
  7.1 Увод
  7.2 Идентификација каблова и опрема за идентификацију
  7.2.1 Уређај за идентификацију каблова
  7.3 Одређивања места квара
  7.4 Карактеристичне величине каблова
  7.5 Типови квара
  7.6 Препознавање квара
  7.6.1 Незапаљиви кварови
  7.6.2 Краткотрајна трансформација
  7.6.3 Метода рефлексије таласа
  7.6.4 Ограничења методе рефлексије таласа
  7.6.5 Лоцирање квара
  7.6.6 Директна метода
  7.6.7 Метода поређења
  7.6.8 Диференцијална метода
  7.6.9 Метода рефлексије таласа од лука
  7.7 Методе прелокације квара помоћу транзијентних таласа
  7.7.1 Метода напонских осцилација
  7.7.2 Струјно-импулсна метода
  7.8 Одређивање микролокације квара
  7.9. Лоцирање квара на плашту
  7.10 Пример лоцирања квара на 20 kV каблу XHE 49
  7.10.1 Обезбеђивање места рада
  7.10.2 Израда кабловске спојнице
  7.10.3 Спољно заптивање и заштита
  7.10.4 Провера уфазованости
  7.10.5 Пуштање кабла у погон и враћање уклопног стања
  7.11 Погонска испитивања кабловских водова
  7.12 Ремонт кабловских водова
  7.12.1 Ремонт електромомтажног дела кабловских водова
  7.12.1.1 Ремонт кабловских водова
  7.12.1.2 Ремонт кабловских завршница
  7.12.1.3 Ремонт кабловских спојница
  7.12.1.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских кутија
  7.12.2 Ремонт грађевинског дела кабловских водова
  7.12.2.1 Ремонт трасе кабловских водова
  7.12.2.2 Ремонт кабловске канализације
  7.12.2.3 Ремонт кабловских шахтова
  7.12.2.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских прикључних кутија
  7.12.2.5 Ремонт деонице или целог кабловског вода

  8. ОДРЖАВАЊЕ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
  8.1 Термини и дефиниције
  8.2 Технички подаци о мрежи и погонски услови
  8.3 Извођење уземљења стубова надземне мреже
  8.3.1 Прстенасти уземљивач
  8.3.2 Зракасти уземљивач
  8.3.3 Земљовод
  8.3.4 Критеријуми за димензионисање уземљења стубова СН водова
  8.3.4.1 Заштита од повратних прескока
  8.3.4.2 Заштита од напона додира
  8.3.5 Уземљење стубова нисконапонске мреже
  8.3.5.1 Погонско уземљење у нисконапонске мрежи
  8.3.6 Уземљење стубова водова 35 kV
  8.3.7 Уземљење стубова водова 110 kV
  8.3.8 Мерење отпорности уземљења стубова
  8.4 Ревизија грађевинског дела надземних водова
  8.4.1 Дрвени стубови
  8.4.2 Армирано-бетонски стубови
  8.4.3 Челично-решеткасти и остали метални стубови
  8.4.4 Ревизија кровних и зидних носача и конзола дистрибутивне мреже
  8.5 Ревизија електромонтажног дела надземих водова
  8.5.1 Ревизија проводника и заштитиних ужади
  8.5.2 Водови са самоносећим кабловским снопом
  8.5.3 Изолатори и изолаторски ланци
  8.5.4 Растављачи на надземним водовима
  8.5.5 Траса надземних водова
  8.5.6 Уземљење стубова
  8.6 Погонска испитивања електроенергетских надземних водова
  8.7 Ремонт грађевинског дела електроенергетских надземних водова
  8.7.1 Ремонт дрвених стубова
  8.7.2 Ремонт армирано-бетонских стубова
  8.7.3 Ремонт челично-решеткастих и осталих металних стубова
  8.7.4 Ремонт кровних и зидних носача и конзола
  8.8 Ремонт електромонтажног дела надземних водова
  8.8.1 Ремонт проводника и заштитиних ужади
  8.8.2 Ремонт водова са самоносећим кабловским снопом
  8.8.3 Ремонт изолатора и изолаторских ланаца
  8.8.4 Ремонт растављача на надземним водовима
  8.9 Ремонт трасе надземних водова
  8.10 Ремонт деоница или целог надземног вода
  8.11 Одржавање уземљења дистрибутивне мреже
  8.11.1 Ремонт уземљења стубова
  8.11.2 Погонска испитивања уземљења
  8.11.2.1 Заштитино уземљење у СН мрежи са изолованом нултом тачком
  8.11.2.2 Заштитино уземљење у СН мрежи са компензацијом струје земљоспоја
  8.11.2.3 Заштитино уземљење у СН мрежи са нултом тачком

  9. БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ
  9.1 Класификација опасноти од електричне струје и зоне опасности
  9.2 Безбедан рад при одржавању електроенергетских објеката
  9.2.1 Мере за безбедан рад у близини напона
  9.2.2 Мере за безбедан рад под напоном
  9.2.3 Мере за безбедан рад у безнапонском стању
  9.2.3.1 Основна правила за осигурање места рада
  9.2.3.2 Допунске мере заштите на ниском напону
  9.2.3.3 Посебни захтеви
  9.3 Мере за спречавање повреда од дејства електричне струје индукованог напона
  9.4 Заштитна средства за рад у електрoенергетским постројењима
  9.5 Безбедан и здрав рад при излагању електромагнетном пољу
  9.6 Безбедност на раду у систему управљања квалитетом
  10. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  10.1 Техничка регулатива
  10.2 Врсте пројеката
  10.3 Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
  10.3.1 Услови и начин издавања електроенергетске сагласности
  10.3.2 Услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу
  10.3.2.1 Услови и начин прикључења градилишта привремених објеката и објеката у пробном раду на мрежу
  10.4 Електро пројекти
  10.5 Документација
  10.5.1 Техничка документација
  10.5.2 Документација о одржавању
  10.5.2.1 Књига одржавања
  10.5.2.2 Дневник догађаја на објекту
  10.5.2.3 Испитни протоколи и атести
  10.5.2.4 Картотеке
  10.5.2.5 Записи о одржавању
  10.5.2.6 Документација о кваровима
  10.5.2.7 Вођење и одлагање документације о одржавању
  11. ЛИТЕРАТУРА
  12. ПРИЛОЗИ
  12.1 Диспечерски радни налог и налог за рад
  12.2 Дозвољена струјна оптерећења кабловских водова
  12.3 Дозвољена оптерећења дистрибутивних трансформатора
  12.4 Дозвољена струјна оптерећења надземних водова
  12.5 Сигурносна висина и удаљеност надземних водова у одосу на објекте
  12.6 Редукциони фактор и импеданса електричне заштите каблова
  12.7 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на СКС-у
  12.8 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на UPE каблу
  12.9 Расклопни блок средњег напона у МБТС
  12.10 Расклопни блок ниског напона у МБТС
  12.11 Диспозиција опреме СТС ЕВ-5
  12.12 Једнополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
  12.13 Трополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
  12.14 Изглед НН разводне табле СТС
  12.15 Ров НН кабловског вода
  12.16 Бетонски темељ за травњак
  12.17 Упозоравајућа трака
  12.18 Траса кабла
  12.19 Процедуре и упутства за одржавање електроенергеских објеката у дистрибутивној мрежи Електровојводине
  12.20 Мерење импедансе уземљења напона додира и напона корака у ТС 110/x
  12.21 Извештај о испитивању дистрибутивног трансформатора

  Vise detalja
  Šifra: 97165
  1.870 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Knjiga je namenjena studentima visokih tehničkih škola strukovnih studija na elektrotehničkom odseku, ali i svima onima koji rade na održavanju elektroenergetske opreme u elektrodistributivnim preduzećima i industrijskim postrojenjima.
  Sadržaj knjige:
  1. УВОД
  1.1. Опште
  1.2. Превентивно одржавање у фиксним временским интервалима
  1.3. Превентивно одржавање на основу стања
  1.4. Корективно одржавање
  1.5. Одржавање засновано на поузданости рада система
  1.6. Одржавање засновано на понашању елемената
  1.7. Кварови
  1.8. О уџбенику
  1.9. Значење израза
  1.10. Скраћенице
  2. ПРЕВЕНТИВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
  2.1 Израда годишњих планова одржавања
  2.1.1 Израда плана набавке опреме
  2.2 Праћење извршења годишњег плана превентивног одржавања
  2.3 Дневни обилазак и провера ТС 110/x kV
  2.4 Диспечерска анализа догађаја и недостатака у редовном погону
  2.5 Израда годишњег плана набавке опреме материјала и делова
  2.6 Израда терминског плана одржавања
  2.7 Пријава радова
  2.8 Израда програма рада
  2.9 Пријава радова надлежном диспечерском центру
  2.9.1 Потврђивање термина радова
  2.9.2 Израда налога за рад
  2.9.3 Требовање материјала и делова
  2.10 Манипулација искључења и издавање дозвола за рад
  2.10.1 Објекти I, II и III групе
  2.10.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
  2.11 Извођење одржавања
  2.12 Опозив дозвола за рад и манипулација укључења
  2.12.1 Објекти I, II и III групе
  2.12.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
  2.13 Враћање неупотребљеног материјала и делова
  2.14 Предаја налога за рад и листа одржавања
  2.15 Анализа и закључци о изведеним радовима
  2.16 Накнадно отклањање уочених недостатака
  2.17 Измена техничке документације
  2.18 Верификација одржавања
  2.19 Мере сигурности и безбедности
  2.20 Одржавање трансформаторских станица 110/x kV
  2.20.1 Ревизија зграде трансформаторских станица 110/X kV
  2.20.2 Ревизија лимарије
  2.20.3 Ревизија гвоздене конструкције
  2.20.4 Ревизија темеља и шахтова
  2.20.5 Ревизија коловоза и пешачке стазе
  2.20.6 Ревизија ограде и улазне капије
  2.20.7 Ревизија инсталације
  2.20.8 Ревизија громобрана
  2.20.9 Ревизија погонске просторије
  2.20.10 Ревизија прекидача
  2.20.11Ревизија растављача и склопка-растављача
  2.20.12Ревизија струјних и напонских мерних трансформатора
  2.20.13 Ревизија потпорних и проводних изолатора
  2.20.14 Ревизија сабирница
  2.20.15 Ревизија командне плоче, столова и ормана у пољу
  2.20.16 Ревизија акумулаторске станице
  2.20.17 Ревизија компресорске станице
  2.20.18 Ревизија кондензаторске батерије
  2.21 Погонска испитивања у трансформаторским станицама
  2.21.1 Погонска испитивања прекидача 110 kV
  2.21.2 Погонска испитивања прекидача 6, 10, 20 и 35 kV
  2.21.3 Погонска испитивања растављача и склопка-растављача
  2.21.4 Погонска испитивања струјних и напонских мерних трансформатора
  2.21.5 Погонска испитивања потпорних и проводних изолатора
  2.21.6 Погонска испитивања кондензаторске батерије
  2.22 Ремонт трансформаторских станица 110/ x kV
  2.22.1 Мање поправке зграда
  2.22.2 Ремонт лимарије
  2.22.3 Ремонт гвоздене конструкције
  2.22.4 Ремонт темеља и шахтова за уље
  2.22.5 Ремонт коловоза и пешачких стаза
  2.22.6 Ремонт ограда и улазне капије
  2.22.7 Ремонт инсталације
  2.22.8 Ремонт громобрана
  2.22.9 Ремонт погонских постројења
  2.22.10 Ремонт прекидача
  2.22.11 Ремонт растављача и склопка-растављача
  2.22.12 Ремонт струјних и напонских мерних трансформатора
  2.22.13 Ремонт потпорних и проводних изолатора
  2.22.14 Ремонт сабирница
  2.22.15 Ремонт командне плоче, столова и ормана у пољу
  2.22.16 Ремонт компресорске станице
  2.22.17 Ремонт кондензаторске батерије
  2.22.18 Веће поправке на грађевинском делу
  2.22.19 Веће поправке на електроенергетској опреми
  2.23 Одржавање енергетских трансформатора
  2.23.1 Ревизија енергетских трансформатора 110/x и 35/x kV
  2.23.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.23.3 Погонска испитивања енергетских трансформатора
  2.23.4 Испитивање изолационог уља
  2.24 Ремонт трансформатора
  2.24.1 Радионички ремонт трансформатора
  2.24.2 Ремонт на терену
  2.25 Одржавање трансформаторских станица 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.1.1 Ревизија електромонтажног дела ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.1.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.2 Ремонт ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.2.1 Ремонт електромонтажног дела ТС
  2.25.2.2 Ремонт трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
  2.25.3 Погонска испитивања у ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
  2.25.4 Захтев за стављање ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV у безнапонско стање
  2.25.5 Пример радионичког ремонта трансформатора
  2.25.6 Пример ремонта дистрибутивне ТС
  2.25.7 Испитивање енергетског трансформатора 20/0.4 кV
  2.26 Одржавање извора једносмерне струје
  2.26.1 Ревизија извора једносмерне струје
  2.26.1.1 Визуелна провера сигнала испада извора једносмерне струје
  2.26.1.2 Провера рада акумулаторске батерије и исправљача
  2.26.1.3 Визуелни преглед акумулаторске батерије
  2.26.1.4 Провера нивоа електролита ћелија
  2.26.1.5 Контрола мостова на акумулаторској батерији
  2.26.1.6 Провера напона пуњења на половима батерије
  2.26.1.7 Провера напона пуњења на исправљачу
  2.26.1.8 Провера сигнализације испада исправљача
  2.26.1.9 Провера непрекидности акумулаторске батерије
  2.26.1.10 Преглед и провера осталих елемената извора једносмерне струје
  2.26.1.11 Записи о испитивању
  2.26.2 Погонско испитивање извора једносмерене струје
  2.26.2.1 Провера густине електролита и напона ћелија
  2.26.2.2 Провера капацитета акумулаторске батерије
  2.26.2.3 Провера аутоматске регулације исправљача
  2.26.2.4 Записи о испитивању
  2.26.3 Ремонт извора једносмерене струје
  2.26.3.1 Замена неисправних ћелија у батерији
  2.26.3.2 Замена неисправне акумулаторске батерије
  2.26.3.3 Ревитализација акумулаторских батерија
  2.26.3.4 Ремонт исправљача
  2.26.3.5 Записи о одржавању
  2.27 Oдржавање заштите од пренапона
  2.27.1 Ревизија пренапонске заштите
  2.27.1.1 Ревизија заштитиних искришта
  2.27.1.2 Ревизија заштитне ужади
  2.27.1.3 Ревизија бројача пражњења
  2.27.1.4 Ревизија мрежног одвајача
  2.27.1.5 Ревизија цевних одводника пренапона
  2.27.1.6 Ревизија вентилних и металоксидних одводника пренапона
  2.27.2 Погонско испитивање заштите од пренапона
  2.27.3 Ремонт заштите од пренапона
  2.27.3.1 Ремонт заштитиних искришта
  2.27.3.2 Ремонт заштитиних ужади
  2.27.3.3 Ремонт цевних одводника пренапона
  2.27.3.4 Ремонт вентилних и металоксидних одводника пренапона
  2.28 Одржавање мерног места, уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.1 Ревизија мерног места
  2.28.2 Ревизија уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.3 Погонска испитивања мерног места
  2.28.4 Погонска испитивања уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  2.28.5 Погонска испитивања заштитних уређаја
  2.28.5.1 Погонска испитивања прекострујних релеја
  2.28.5.2 Погонска испитивања диференцијалних релеја
  2.28.5.3 Погонска испитивања међутрансформатора
  2.28.5.4 Погонска испитивања усмерених земљоспојних релеја
  2.28.5.5 Погонска испитивања поднапонских и наднапонских релеја
  2.28.5.6 Погонска испитивања релеја за стабилизацију
  2.28.5.7 Погонска испитивања релеја за термичку заштиту, контактни термометри и термостати
  2.28.5.8 Погонска испитивања Buholtz релеја
  2.28.5.9 Погонска испитивања релеја дистантне заштите
  2.28.5.10 Погонска испитивања релеја подфреквентне заштите
  2.28.5.11 Погонска испитивања релеја за сигнализацију земљоспоја у колима једносмерног напона
  2.28.5.12 Погонска испитивања аутоматских прекидача, контактора и преклопки
  2.28.5.13 Погонска испитивања релеја за контролу искључних кругова прекидача
  2.28.5.14 Погонска испитивања ожичавања
  2.28.6 Погонска испитивања аутоматика
  2.28.6.1 Погонска испитивања аутоматског поновног укључења
  2.28.6.2 Погонска испитивања аутоматске регулације напона
  2.28.6.3 Погонска испитивања осталих аутоматика везаних за рад трансформатора
  2.28.6.4 Погонска испитивања допунске резервне заштите
  2.28.7 Погонско испитивање нужног светла
  2.28.8 Ремонт мерног места
  2.28.9 Ремонт уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
  3. МАНИПУЛАЦИЈЕ
  3.1. Увод
  3.2 Основни принципи манипулација
  3.2.1 Припремне радње
  3.3 Манипулације расклопним уређајима
  3.3.1 Постављање уземљења
  3.3.2 Завршне радње
  3.4 Заштитне мере
  3.4.1 Заштитна средства
  3.4.2 Поступање у случају струјног удара
  3.4.3 Ризик при одржавању електроенергетске опреме
  3.5 Манипулације у случају хаварије
  4. ПРИЈЕМНО ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/x kV
  4.1 Увод
  4.2 Визуелни преглед уграђене опреме у ТС 110/x kV
  4.3 Испитивање крупне опреме
  4.3.1 Испитивање крупне опреме и заштите уређајем за примарно испитивање релеа
  4.3.1.1 Спрезање уређаја
  4.3.1.2 Подешавање и мерење струје
  4.3.1.3 Мерење времена деловања заштите
  4.3.2. Испитивање мерних трансформатора
  4.3.2.1 Напонски мерни трансформатори
  4.3.2.2 Струјни мерни трансформатори
  4.3.2.3Одређивање хомологих крајева мерних трансформатора
  4.3.2.4. Испитивање преносног односа СМТ
  4.4. Испитивање проводника и кругова помоћних напона
  4.4.1. Испитивање веза проводника
  4.4.2. Испитивање кругова помоћних напона
  4.5 Испитивање и подешавање мерно-заштитиних уређаја у ТС 110/x kV
  4.5.1 Типови заштита енергетских трансформатора 110/x kV
  4.5.1.1 Buholtz заштита
  4.5.1.2 Диференцијална заштита
  4.5.1.3 Заштита кућишта (котловска заштита)
  4.5.1.4 Заштита од преоптерећења
  4.5.1.5 Buholtz заштита регулационог прекидача
  4.5.1.6 Прекострујна заштита
  4.5.1.7 Хомополарна (земљоспојна) заштита
  4.5.1.8 Земљоспојна заштита у неутралној тачки 20 kV
  4.5.1.9 Додатна заштита (ДЗ)
  4.5.1.9.1 Заштита од несиметричног напајања ЕТ
  4.5.1.9.2 Заштита сабирница 20 kV
  4.5.1.9.3 Заштита од отказивања прекидача 20 kV (ЗОП)
  4.5.1.9.4 Додатна резервна заштита (ДРЗ)
  4.6 Испитивање и подешавање мерно-заштитних уређаја
  4.7 Испитивање аутоматика у ТС 110/20 кV
  4.7.1 Аутоматско поновно укључење прекидача 20 кV
  4.7.2 Аутоматско укључење спојке (20 кV) и растерећење ЕТ – АУСРЕТ
  4.7.3 Испад прекидача ЕТ на 20 кV код дефинитивног испада прекидача ЕТ на 110 кV
  4.7.4 Аутоматско укључење и искључење прекидача хлађења ЕТ
  4.7.5 Спољно и унутрашње грејање
  4.7.6 Аутоматско укључење нужног светла
  4.7.7 Аутоматско поновно укључење прекидача 110 кV
  4.7.8 Поновно аутоматско укључење спојке и трансформатора – ПАУСИТ
  4.7.9 Асиметрија полова
  4.7.10 Аутоматска регулација напона
  4.8 Испитивање сигнализације
  4.8.1 Звучна сигнализација
  4.8.2 Визуелна сигнализација
  4.8.3 Светлосна сигнализација
  4.8.4 Даљинска збирна сигнализација
  5. ТЕРМОВИЗИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
  5.1 Развој термовизије кроз историју
  5.2 Основне дефиниције и појмови
  5.3 Инфрацрвено зрачење
  5.4 Појам емисивности и „црног тела“
  5.5 Топлотна проводљивост
  5.6 Поље видљивости
  5.7 Појам „топлог места“
  5.8 Мерење прелазних отпора расклопних уређаја
  5.9 Термовизијска камера
  5.10 Топла места на расколпној опреми у ТС
  5.10.1 Снимак малоуљног прекидача
  5.10.2 Снимак SF6 прекидача
  5.10.3 Критеријуми за оцену стања опреме
  5.11 Примери термовизије елемената постројења

  6. ИЗВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЗЕМЉЕЊА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА
  6.1 Извођење уземљења у ТС
  6.1.1 Основни технички услови за димензионисање и извођење система уземљења ТС
  6.1.2 Уземљивачи и земљоводи
  6.1.3 Кабел као уземљивач
  6.1.4 Уземљење ТС 110/ x kV
  6.1.5 Уземљење ТС 35/10 kV и ТС 35/20 kV
  6.1.6 Уземљења у кабловским ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV
  6.1.7 Уземљењe у ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV које се прикључују на надземну СН мрежу
  6.1.8 Уземљењe приградске слободностојеће ТС
  6.1.8.1 Уземљивач заштитиног уземљења
  6.1.8.2 Уземљивач радног уземљења
  6.1.8.3 Здружено уземљење
  6.1.9 Уземљењe стубне ТС
  6.2 Одржавање уземљења у ТС
  6.2.1 Ревизија уземљења
  6.2.1.1 Ревизија приступачних делова земљовода
  6.2.1.2 Ревизија приступачних делова уземљивача
  6.2.2 Погонска испитивања уземљења
  6.2.2.1 Заштитино уземљење у мрежи са компензацијом струје земљоспоја
  6.2.3 Рокови испитивања уземљења
  6.2.4 Испитивање електроизолационих стајалишта
  6.2.5 Мерење отпорности уземљења у ТС 110/x kV
  6.2.5.1 Метода мерења
  6.2.5.2 Напон додира и напон корака
  6.2.6 Ремонт уземљења
  6.2.6.2 Ремонт приступачних делова уземљивача
  6.2.6.3 Ремонт неприступачних делова уземљивача

  7. ОДРЖАВАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА
  7.1 Увод
  7.2 Идентификација каблова и опрема за идентификацију
  7.2.1 Уређај за идентификацију каблова
  7.3 Одређивања места квара
  7.4 Карактеристичне величине каблова
  7.5 Типови квара
  7.6 Препознавање квара
  7.6.1 Незапаљиви кварови
  7.6.2 Краткотрајна трансформација
  7.6.3 Метода рефлексије таласа
  7.6.4 Ограничења методе рефлексије таласа
  7.6.5 Лоцирање квара
  7.6.6 Директна метода
  7.6.7 Метода поређења
  7.6.8 Диференцијална метода
  7.6.9 Метода рефлексије таласа од лука
  7.7 Методе прелокације квара помоћу транзијентних таласа
  7.7.1 Метода напонских осцилација
  7.7.2 Струјно-импулсна метода
  7.8 Одређивање микролокације квара
  7.9. Лоцирање квара на плашту
  7.10 Пример лоцирања квара на 20 kV каблу XHE 49
  7.10.1 Обезбеђивање места рада
  7.10.2 Израда кабловске спојнице
  7.10.3 Спољно заптивање и заштита
  7.10.4 Провера уфазованости
  7.10.5 Пуштање кабла у погон и враћање уклопног стања
  7.11 Погонска испитивања кабловских водова
  7.12 Ремонт кабловских водова
  7.12.1 Ремонт електромомтажног дела кабловских водова
  7.12.1.1 Ремонт кабловских водова
  7.12.1.2 Ремонт кабловских завршница
  7.12.1.3 Ремонт кабловских спојница
  7.12.1.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских кутија
  7.12.2 Ремонт грађевинског дела кабловских водова
  7.12.2.1 Ремонт трасе кабловских водова
  7.12.2.2 Ремонт кабловске канализације
  7.12.2.3 Ремонт кабловских шахтова
  7.12.2.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских прикључних кутија
  7.12.2.5 Ремонт деонице или целог кабловског вода

  8. ОДРЖАВАЊЕ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
  8.1 Термини и дефиниције
  8.2 Технички подаци о мрежи и погонски услови
  8.3 Извођење уземљења стубова надземне мреже
  8.3.1 Прстенасти уземљивач
  8.3.2 Зракасти уземљивач
  8.3.3 Земљовод
  8.3.4 Критеријуми за димензионисање уземљења стубова СН водова
  8.3.4.1 Заштита од повратних прескока
  8.3.4.2 Заштита од напона додира
  8.3.5 Уземљење стубова нисконапонске мреже
  8.3.5.1 Погонско уземљење у нисконапонске мрежи
  8.3.6 Уземљење стубова водова 35 kV
  8.3.7 Уземљење стубова водова 110 kV
  8.3.8 Мерење отпорности уземљења стубова
  8.4 Ревизија грађевинског дела надземних водова
  8.4.1 Дрвени стубови
  8.4.2 Армирано-бетонски стубови
  8.4.3 Челично-решеткасти и остали метални стубови
  8.4.4 Ревизија кровних и зидних носача и конзола дистрибутивне мреже
  8.5 Ревизија електромонтажног дела надземих водова
  8.5.1 Ревизија проводника и заштитиних ужади
  8.5.2 Водови са самоносећим кабловским снопом
  8.5.3 Изолатори и изолаторски ланци
  8.5.4 Растављачи на надземним водовима
  8.5.5 Траса надземних водова
  8.5.6 Уземљење стубова
  8.6 Погонска испитивања електроенергетских надземних водова
  8.7 Ремонт грађевинског дела електроенергетских надземних водова
  8.7.1 Ремонт дрвених стубова
  8.7.2 Ремонт армирано-бетонских стубова
  8.7.3 Ремонт челично-решеткастих и осталих металних стубова
  8.7.4 Ремонт кровних и зидних носача и конзола
  8.8 Ремонт електромонтажног дела надземних водова
  8.8.1 Ремонт проводника и заштитиних ужади
  8.8.2 Ремонт водова са самоносећим кабловским снопом
  8.8.3 Ремонт изолатора и изолаторских ланаца
  8.8.4 Ремонт растављача на надземним водовима
  8.9 Ремонт трасе надземних водова
  8.10 Ремонт деоница или целог надземног вода
  8.11 Одржавање уземљења дистрибутивне мреже
  8.11.1 Ремонт уземљења стубова
  8.11.2 Погонска испитивања уземљења
  8.11.2.1 Заштитино уземљење у СН мрежи са изолованом нултом тачком
  8.11.2.2 Заштитино уземљење у СН мрежи са компензацијом струје земљоспоја
  8.11.2.3 Заштитино уземљење у СН мрежи са нултом тачком

  9. БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ
  9.1 Класификација опасноти од електричне струје и зоне опасности
  9.2 Безбедан рад при одржавању електроенергетских објеката
  9.2.1 Мере за безбедан рад у близини напона
  9.2.2 Мере за безбедан рад под напоном
  9.2.3 Мере за безбедан рад у безнапонском стању
  9.2.3.1 Основна правила за осигурање места рада
  9.2.3.2 Допунске мере заштите на ниском напону
  9.2.3.3 Посебни захтеви
  9.3 Мере за спречавање повреда од дејства електричне струје индукованог напона
  9.4 Заштитна средства за рад у електрoенергетским постројењима
  9.5 Безбедан и здрав рад при излагању електромагнетном пољу
  9.6 Безбедност на раду у систему управљања квалитетом
  10. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  10.1 Техничка регулатива
  10.2 Врсте пројеката
  10.3 Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
  10.3.1 Услови и начин издавања електроенергетске сагласности
  10.3.2 Услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу
  10.3.2.1 Услови и начин прикључења градилишта привремених објеката и објеката у пробном раду на мрежу
  10.4 Електро пројекти
  10.5 Документација
  10.5.1 Техничка документација
  10.5.2 Документација о одржавању
  10.5.2.1 Књига одржавања
  10.5.2.2 Дневник догађаја на објекту
  10.5.2.3 Испитни протоколи и атести
  10.5.2.4 Картотеке
  10.5.2.5 Записи о одржавању
  10.5.2.6 Документација о кваровима
  10.5.2.7 Вођење и одлагање документације о одржавању
  11. ЛИТЕРАТУРА
  12. ПРИЛОЗИ
  12.1 Диспечерски радни налог и налог за рад
  12.2 Дозвољена струјна оптерећења кабловских водова
  12.3 Дозвољена оптерећења дистрибутивних трансформатора
  12.4 Дозвољена струјна оптерећења надземних водова
  12.5 Сигурносна висина и удаљеност надземних водова у одосу на објекте
  12.6 Редукциони фактор и импеданса електричне заштите каблова
  12.7 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на СКС-у
  12.8 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на UPE каблу
  12.9 Расклопни блок средњег напона у МБТС
  12.10 Расклопни блок ниског напона у МБТС
  12.11 Диспозиција опреме СТС ЕВ-5
  12.12 Једнополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
  12.13 Трополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
  12.14 Изглед НН разводне табле СТС
  12.15 Ров НН кабловског вода
  12.16 Бетонски темељ за травњак
  12.17 Упозоравајућа трака
  12.18 Траса кабла
  12.19 Процедуре и упутства за одржавање електроенергеских објеката у дистрибутивној мрежи Електровојводине
  12.20 Мерење импедансе уземљења напона додира и напона корака у ТС 110/x
  12.21 Извештај о испитивању дистрибутивног трансформатора

  Br.strana: 312

  Povez: tvrd

  God.izdanja: 2015.

  Izdavač: AGM knjiga

  Dostupnost: posle 19.07.2021
  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.