• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Posebno upravno pravo
  Posebno upravno pravoPosebno upravno pravoPosebno upravno pravo

  Posebno upravno pravo

  prof. dr Stevan Lilić, mr Mirjana Drenovak

  OPIS KNJIGE:

  Posvećena je naukama koje se tradicionalno ili tek odnedavno izučavaju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu korišćenjem mogućnosti najsavremenijih edukativno-didaktičkih metoda i opreme. Čine je dela udžbeničkog karaktera koja na stručan, savremen i pristupačan način omogućavaju studentima i čitaocima da se upoznaju sa osnovnim pojmovima, metodima, problemima, učenjima i teorijama karakterističnim za svaku posebnu pravnu disciplinu uvršćenu u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. Cilj je da studenti steknu neophodna osnovna, opšta i najnovija pravna znanja koja sadrže različite pravne discipline, upoznaju karakteristične rezultate pravne nauke, ovladaju pravničkim načinom razmišljanja i zaključivanja kao i da steknu toliko potrebnu pravnu kulturu, a ne samo pravna znanja. Bez te kulture i tih znanja, oni neće moći ispravno da razumeju i primenjuju pravo.

  ****

  PRVIDEO: TEORIJSKIOKVIRI 13
  TEORIJSKIPOJAM UPRAVE 15
  Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog delovanja 16
  Uprava kao fiinkcija državne vlasti 17
  Uprava kao javna služba 21
  Uprava kao sistem za socijalnu regulaciju 24
  POZITIVNOPRAVNIPOJAM UPRAVE 27
  INSTITUTIUPRAVNOG PRAVA 30
  OPŠTEIPOSEBNE UPRAVNE SITUACIJE 32
  DRUGIDEO: OBELEŽJA POSEBNOG UPRAVOG PRAVA 35
  POJAMISADRŽINA POSEBNOG UPRAVNOG PRAVA 37
  Posebno upravno-materijalno pravo 37
  Posebno upravno-procesno pravo 38
  Opšti i posebni upravni postupci (klauzula: lex specialis derogat leggenerali) 41
  PREDMETIMETOD POSEBNOG UPRAVNOG PRAVA 43
  Predmet posebnog upravnog prava 43
  Metodi proučavanja posebnog upravnog prava 44
  ODNOS POSEBNOG UPRAVNOG PRAVA
  PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA 46
  Odnosi između opšteg i posebnog upravnog prava 46
  Odnos posebnog upravnog prava prema drugim granama prava 47
  IZVORI POSEBNOG UPRAVNOG PRAVA 51
  Opšta obeležja izvora posebnog upravnog prava 51
  Vrste izvora posebnog upravnog prava 53
  Ustav kao izvor posebnog upravnog prava 53
  Zakon kao izvor posebnog upravnog prava 55
  Podzakonski opšti akti kao izvor posebnog upravnog prava 58
  Podzakonski opšti akti skupština kao izvori posebnog upravnog prava 59
  Akti predsednika republike kao izvori posebnog upravnog prava 60
  Podzakonski opšti akti vlade kao izvori posebnog upravnog prava 61
  Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvori posebnog upravnog prava 61
  Podzakonski opšti akd opština (grada) kao izvori posebnog upravnog prava.... 62
  Opšti akti nedržavnih subjekata kao izvori posebnog upravnog prava 63
  Sudska i upravna praksa kao izvor posebnog upravnog prava 63
  Primer iz naše sudske prakse 69
  Sudske odluke i pravo Evropske unije 70
  Običajno pravo kao izvor posebnog upravnog prava 72
  Tehnička pravila i standardi kao izvori posebnog upravnog prava 73
  TREĆIDEO: POSEBNE UPRAVNE SITUACIJE 75
  VOĐENJE SLUŽBENIH EVIDENCIJA 77
  Opšte napomene 77
  Matične knjige 78
  Evidencije organa unutrašnjih poslova 82
  Lične karte 82
  Matični (lični) broj građana 84
  PREBIVALIŠTEIBORAVIŠTE 85
  DRŽAVLJANSTVO 87
  Opšte napomene 87
  Sistemi sticanja državljanstva 88
  Sticanje državljanstva Republike Srbije 89
  Prestanak državljanstva Republike Srbije 92
  Postupak za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije i postupak za utvrđivanje državljanstva Republike Srbije 93
  Evidencija o državljanstvu Republike Srbije 95
  UPRAVNO OGRANIČENJE SVOJINE 96
  Eksproprijacija 97
  Arondacija 98
  Komasacija 98
  Rekvizicija 99
  ODGOVORNOST ZA ŠTETU PRIČINJENU RADOM UPRAVE 99
  Upravna delatnost i odgovornost uprave 99
  Opšte napomene 99
  Vrste pravne odgovornosti uprave 104
  Sistemi odgovornosti uprave 106
  Pravna priroda (osnov) odgovornosti uprave 109
  Odgovornost za štetu pričinjenu radom uprave 111
  STARATELJSTVO 114
  Opšte napomene 114
  Nastanak i razvoj starateljstva 115
  Pravna priroda starateljstva 116
  Starateljstvo po važećim propisima 116
  Upravnopravni aspekti starateljstva 116
  Postupak stavljanja pod starateljstvo kao poseban upravni postupak 117
  Evidencija 118
  USVOJENJE 119
  Pravna priroda usvojenja 119
  Usvojenje po važećim propisima 120
  Upravnopravni aspekti usvojenja 121
  Organ pred kojim se zasniva usvojenje 121
  Usvojilac i usvojenik 121
  Postupak zasnivanja i prestanak usvojenja 122
  Evidencija o usvojenim licima 124
  SOCIJALNA ZAŠTITA 124
  Pojam socijalne zaštite 124
  Ustanove socijalne zaštite 125
  Upravnopravni aspekti socijalne zaštite 125
  Postupak za ostvarivanje prava socijalne zaštite 127
  Nadzor nad stručnim radom i stručna pomoč 128
  PENZIJSKOIINVALIDSKO OSIGURANJE 129
  Zakonodavstvo u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 129
  Osnovna načela i vrste penzijskog i invalidskog osiguranja 129
  Osnovna načela penzijskog i invalidskog osiguranja 129
  Vrste penzijskog osiguranja 130
  Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja 130
  Vrste prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja 130
  Postupak ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja 130
  Rešenje 132
  PATENTI 133
  Pojam patenta 133
  Zakonsko regulisanje patenta 133
  Subjekti prava na zaštitu pronalaska 134
  Pravna zaštita pronalazaka (upravni-patentni postupak) 134
  Rešenje nadležnog organa 136
  Zastupanje 136
  Ograničenje prava nosilaca patenta 137
  Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava 138
  Registri 138
  CARINA 138
  Pojam 138
  Carinski (upravni) postupak 139
  Opšte napomene 139
  Pokretanje carinsko-upravnog postupka 140
  Carinski organi i stranka u carinsko upravnom postupku 141
  Rešenja i zaključci u carinskom postupku 141
  Radnje carinskog postupka 142
  Carinsko prekršajni postupak 144
  DRŽAVNA GRANICA 144
  Pojam državne granice 144
  Zakonsko regulisanje 145
  Državna granica 145
  Granični prelaz 146
  Kontrola prelaženja državne granice 146
  Kretanje i boravak u graničnom pojasu 148
  ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 149
  Pojam kulturnog dobra 149
  Zakonsko regulisanje oblasti zaštite kulturnih dobara 149
  Ustanove zaštite kulturnih dobara 149
  Upravni poslovi u vezi sa utvrđivanjem kulturnih dobara 150
  Vrste kulturnih dobara 150
  Nadležnost za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra 150
  Upravna ovlašćenja u vezi sa obavezama i odgovornostima sopstvenika kulturnog dobra 151
  Upravna ovlašćenja u vezi sa preduzimanjem mera tehničke zaštite i arheoloških iskopavanja i istraživanja 152
  Način donošenja rešenja 152
  Eksproprijacija kulturnog dobra 152
  Nadležnost Ministarstva kulture 153
  Nadležnost Republičkog zavoda 153
  Izdavanje dozvole za izvoz i iznošenje kulturnih dobara i garancija za inostrane izložbe 154
  Registar spomenika kulture 154
  SUDSKA UPRAVA 154
  Pojam sudske uprave 154
  Pravilnik o unutrašnjem poslovanju sudova (Sudski poslovnik) 155
  Poslovi sudske uprave 155
  Organi sudske uprave 155
  Predsednik suda 156
  Predsednik neposredno višeg suda 156
  REGISTRACIJA POLITIČKIH STRANAKA 157
  Osnivanje političkih stranaka 157
  Registracija političkih stranaka 158
  Odbacivanje prijave za upis u Registar političkih stranaka 159
  Prestanak i zabrana rada političke stranke 159
  Preregistracija političkih stranaka 160
  NABAVLJANJE, DRŽANJEINOŠENJE ORUŽJAIMUNICIJE 161
  Opšte napomene 161
  Zakonsko regulisanje oružja i municije 162
  Nabavljanje oružja 162
  Otuđenje oružja 164
  Oružni list 164
  Evidencija 165
  BIRAČKO PRAVO 166
  Opšte napomene 166
  Ustavno i zakonsko regulisanje oblasti biračkog prava 167
  Biračko pravo u Srbiji 167
  Biračko pravo na lokalnom nivou u Srbiji 168
  Izborne komisije 170
  Odnos Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o opštem upravnom postupku 171
  UNTVERZITET 174
  Zakonska regulacija univerziteta 174
  Osnivanje i ukidanje univerziteta i fakulteta 174
  Delatnost univerziteta i fakulteta 176
  Organi upravljanja i stručni organi univerziteta 176
  Nastavnici i saradnici univerziteta 178
  Evidencija i javne isprave 178
  Upravna javna ovlaščenja univerziteta 179
  UPRAVNISLUŽBENICI 180
  Uvodne napomene 180
  Službenici i uprava 182
  Značaj kadrova u upravi 182
  Prijem (zapošljavanje) službenika 186
  Prava i dužnosti službenika 188
  Odgovornost službenika 192
  Prestanak službe 195
  Službenički sistem 196
  Upravni službenici u novim uslovima 198
  Opšti osvrt 198
  Selekcija i napredovanje javnih službenika 202
  Permanentno obrazovanje 206
  Službenička etika 213
  Whistle blowers 217
  Državni službenici i sukob interesa 219
  Uvodne napomene 219
  Sprečavanje sukoba interesa u državnoj upravi 221
  POREZI 223
  Predmet poreskog postupka 223
  Načela poreskog postupka 224
  Stranke u poreskom postupku 225
  Poreska obaveza 227
  Sekundarna poreska obaveza 227
  Prvostepeni postupak utvrđivanja i naplate poreza 228
  Poreska prijava. 229
  Povraćaj u pređašnje stanje 229
  Utvrđivanje poreza 230
  Naplata poreza 230
  Redovna naplata poreza 231
  Prinudna naplata poreza 232
  Postupak po pravnom leku 235
  Postupanje prvostepenog organa po žalbi 236
  Rešavanje drugostepenog poreskog organa po žalbi 237
  DRŽAVNA POMOĆ 238
  Pojam državne pomoći 238
  Zakonsko regulisanje državne pomoći 239
  Postupak kontrole državne pomoći 240
  Prijavljivanje državne pomoći 241
  Postupak prethodne kontrole 242
  Postupak naknadne kontrole 242
  Povraćaj državne pomoći 243
  Konaćnost rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći i mogućnost pokretanja upravnog spora 243
  ZAŠTITA KONKURENCIJE 244
  Zakonsko regulisanje zaštite konkurencije 244
  Postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije 245
  Odluke Komisije za zaštitu konkurencije 246
  Upravne mere koje određuje Komisija za zaštitu konkurencije 247
  PRISTUPINFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA 249
  Pojam informacije od javnog znaćaja 249
  Sadržina prava na slobodni pristup informacijama od javnog značaja 250
  Postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja 251
  Postupak pred Poverenikom za informacije od javnog značaja 253
  Šematski prikaz postupka za pristup informacijama od javnog značaja 256
  Primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi Povereniku za informacije od javnog značaja 257
  Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja 257
  Primer obaveštenja o obezbeđenju pristupa informacijama 258
  Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije 259
  Primer žalbe protiv rešenja o odbijanju pristupa informaciji 260
  Primer žalbe kada se nije odlučivalo po zahtevu („ćutanje uprave") 261
  ODABRANA STRUČNA LITERATURA 263

  ***

  Više detalja

  Br.strana: 268

  Povez: broš

  God.izdanja: 2010..

  Izdavač: Pravni fakultet Beograd

  ISBN: 9788676302437

  Šifra: 18520
  Cena: 2.444 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  Br.strana: 268

  Povez: broš

  God.izdanja: 2010..

  Izdavač: Pravni fakultet Beograd

  ISBN: 9788676302437

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.