• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Susvojina, zajednička svojina i zaštita prava svojine
  Susvojina, zajednička svojina i zaštita prava svojine

  Susvojina, zajednička svojina i zaštita prava svojine

  OPIS KNJIGE:

  Knjiga sa­dr­ži tri sle­de­ća de­la:

  Susvojina: Su­svo­ji­na je je­dan od vi­še mo­gu­ćih mo­da­li­te­ta svo­ji­ne. Kod su­svo­ji­ne ni je­dan su­vla­snik ni­je vla­snik ce­le stva­ri, već pra­vo svo­ji­ne pri­pa­da svim su­vla­sni­ci­ma za­jed­no. A, opet, sva­ki su­vla­snik je vla­snik ce­le stva­ri, sva­kog nje­nog i naj­ma­njeg de­la, ali sa­mo u vi­si­ni ali­kvot­nog, od­no­sno ide­al­nog de­la. Su­vla­snik ima ovla­šće­nja vla­sni­ka sa­mo na svom ide­al­nom de­lu ko­jim mo­že i ras­po­la­ga­ti, od­no­sno on ima pra­vo da u sva­ko vre­me zah­te­va de­o­bu su­vla­snič­ke stva­ri.

  Autor je na iz­u­zet­no de­ta­ljan na­čin ob­ra­dio ovo stvar­no pra­vo, po­la­ze­ći U prvoj glavi od sa­mog poj­ma, ka­rak­te­ri­sti­ka, su­bje­ka­ta i pred­me­ta su­svo­ji­ne, kroz de­ta­ljan pri­kaz pra­va su­vla­sni­ka i svih na­či­na sti­ca­nja.

  Druga glava je po­sve­će­na ras­ki­da­nju su­vla­snič­ke za­jed­ni­ce (de­talj­no je ob­ja­šnjen po­stu­pak de­o­be - spo­ra­zum­na - do­bro­volj­na i sud­ska de­o­ba).

  Treća glava je po­sve­će­na broj­nim pri­me­ri­ma iz sud­ske prak­se.

  Zajednička svojina:Za­jed­nič­ka svo­ji­na se pr­vi put u na­šem prav­nom si­ste­mu po­sta­vlja kao je­din­stven prav­ni in­sti­tut u Za­ko­nu o osno­va­ma svo­jin­sko prav­nih od­no­sa, ali se ovaj in­sti­tut re­gu­li­še i u po­seb­nim za­ko­ni­ma ko­ji­ma se re­gu­li­šu po­ro­dič­ni od­no­si, na­sle­đi­va­nje, pri­vred­na dru­štva itd.

  Za­jed­nič­ka svo­ji­na po­sto­ji ka­da vi­še li­ca za­jed­nič­ki uče­stvu­ju u pra­vu svo­ji­ne na is­toj stva­ri, ta­ko da stvar pri­pa­da svi­ma za­jed­no, s ob­zi­rom da svi ima­ju ude­la u tom pra­vu svo­ji­ne. Me­đu­tim, ve­li­či­na ude­la ni­jed­nog za­jed­ni­ča­ra ni­je od­re­đe­na, ma­da je udeo od­re­div.

  Pra­vo za­jed­nič­ke svo­ji­ne pred­sta­vlja spe­ci­fi­čan ob­lik svo­ji­ne ko­ji na­sta­je u za­ko­nom od­re­đe­nim slu­ča­je­vi­ma i pod uslo­vi­ma od­re­đe­nim za­ko­nom. Da­kle, po svo­joj prav­noj pri­ro­di za­jed­nič­ka svo­ji­na pred­sta­vlja po­seb­nu imo­vin­sko-prav­nu ka­te­go­ri­ju. Za­jed­nič­ka svo­ji­na je svo­ji­na sui ge­ne­ris.

  U prvoj glavi ovog de­la knji­ge autor je, po­red poj­ma i osnov­nih ka­rak­te­ri­sti­ka za­jed­nič­ke svo­ji­ne, naj­ve­ću pa­žnju po­sve­tio vr­sta­ma ove svo­ji­ne: 1. Svo­ji­ni brač­nih su­pru­žni­ka, 2. Sti­ca­nju u van­brač­noj za­jed­ni­ci, 3. Za­jed­nič­koj svo­ji­ni čla­no­va po­ro­dič­ne za­jed­ni­ce i 4. Za­jed­nič­koj svo­ji­ni sa nas-led­ni­ka na stva­ri­ma u za­o­stav­šti­ni.
  U drugoj glavi je zna­ča­jan iz­bor ak­tu­el­ne sud­ske prak­se.

  Zaštita prava svojine - autor je, U prvoj glavi pri­ka­zao kroz de­ta­ljan pri­kaz tri svo­jin­ske tu­žbe (1. Tu­žba za po­vra­ćaj stva­ri- ak­cio rei vin­di­ca­cio, 2. Pu­bli­ci­jan­ska tu­žba- ak­cio pu­bli­ci­a­na, i 3. Tu­žba zbog uz­ne­mi­ra­va­nja - ak­cio ne­ga­to­ria), za­šti­tu pra­va su­vla­sni­štva i za­šti­tu za­jed­nič­ke svo­ji­ne.

  Druga glava je do­pu­nje­na i obo­ga­će­na broj­nim pri­me­ri­ma iz sud­ske prak­se.
  Sva tri de­la ove knji­ge sa­dr­že iz­u­zet­no bogatu sudsku praksu, i to prak­su ka­ko na­ših su­do­va svih in­stan­ci, ta­ko i pri­me­ri­ma iz sud­ske prak­se su­do­va iz Hr­vat­ske, BIH i Re­pu­bli­ke Srp­ske.

  Više detalja

  Br.strana: 416

  God.izdanja: 2011.

  Izdavač: Poslovni biro

  ISBN: 9788678894343

  Šifra: 55310
  Cena: 2.700 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  Br.strana: 416

  God.izdanja: 2011.

  Izdavač: Poslovni biro

  ISBN: 9788678894343

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.