• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o budžetskom sistemu - prečišćen tekst
  Zakon o budžetskom sistemu - prečišćen tekst

  Zakon o budžetskom sistemu - prečišćen tekst

  Sadržaj:

  ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
  ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Budžetski sistem (član 3.)
  Budžetski ciljevi (član 4.)
  Obim budžeta (član 5.)
  Odgovornost za donošenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 6.)
  Odgovornost za izvršenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 7.)
  Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava (član 8.)
  Konsolidovani račun trezora (član 9.)
  Investiranje sredstava (član 10.)
  Glavna knjiga trezora (član 11.)
  Finansijska služba direktnog korisnika budžetskih sredstava (član 12.)

  II. JAVNI PRIHODI I PRIMANJA I JAVNI RASHODI I IZDACI (čl. 13. do čl. 27.)

  Uvođenje javnih prihoda i primanja (član 13.)
  Vrste javnih prihoda i primanja (član 14.)
  Porezi (član 15.)
  Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (član 16.)
  Takse (član 17.)
  Naknade (član 18.)
  Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava (član 19.)
  Primanja od prodaje nefinansijske imovine (član 20.)
  Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (član 21.)
  Finansiranje nadležnosti Republike Srbije (član 23.)
  Finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina (član 24.)
  Finansiranje nadležnosti jedinice lokalne samouprave (član 25.)
  Finansiranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 26.)
  Javni rashodi i izdaci države (član 27.)

  IIa OPŠTI FISKALNI OKVIR (član 27a)

  Odgovornost (član 27a)

  IIb PRINCIPI, PROCEDURE I PRAVILA ODGOVORNOG FISKALNOG UPRAVLJANJA (čl. 27b do čl. 27j)

  Fiskalni principi (član 27b)
  Fiskalna strategija (član 27v)
  Procedure u donošenju Fiskalne strategije (član 27g)
  Sadržaj Fiskalne strategije (član 27d)
  Fiskalna pravila (član 27e)
  Fiskalna pravila za lokalnu vlast (član 27ž)
  Izuzetne okolnosti (član 27z)
  Izjava o odgovornosti (član 27i)
  Srednjoročni prioriteti javnih investicija (član 27j)

  III. PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA (čl. 28. do čl. 48.)

  Priprema budžeta i finansijskih planova (član 28.)
  Budžetska klasifikacija (član 29.)
  Utvrđivanje suficita i deficita (član 30.)
  Budžetski kalendar (član 31.)
  Dostavljanje predloga zakona o budžetu Republike Srbije i predloga odluke o budžetu lokalne vlasti (član 32.)
  Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije (član 35.)
  Preporuka lokalnim vlastima, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava (član 36.)
  Uputstvo za izradu odluke o budžetu lokalne vlasti (član 36a)
  Predlog finansijskog plana direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 37.)
  Priprema i dostavljanje finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i predloga finansijskih planova indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 38.)
  Razmatranje budžetskih zahteva (član 39.)
  Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti (član 40.)
  Priprema i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti (član 41.)
  Utvrđivanje predloga budžeta i predloga odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 42.)
  Donošenje budžeta i davanje saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 43.)
  Ograničenja kod donošenja budžeta (član 44.)
  Objavljivanje budžeta, Fiskalne strategije i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 45.)
  Fiskalna godina i privremeno finansiranje (član 46.)
  Izmene i dopune budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 47.)
  Finansijski efekti zakona i drugih propisa (član 48.)

  IV. IZVRŠENJE BUDŽETA (čl. 49. do čl. 73.)

  Naplata prihoda i primanja budžeta (član 49.)
  Dodeljivanje aproprijacija i finansijsko planiranje (član 50.)
  Planiranje likvidnosti budžeta (čl. 51. i čl. 52.)
  Određivanje obima rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu (član 53.)
  Odgovornost za preuzete obaveze (član 54.)
  Ocena kapitalnih projekata (član 54a)
  Upravljanje preuzetim obavezama (član 56.)
  Prinudna naplata (član 56a)
  Zaključivanje ugovora (član 57.)
  Plaćanje iz budžeta (član 58.)
  Povraćaj sredstava u budžet (član 59.)
  Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda (član 60.)
  Promene u aproprijacijama u toku godine (član 61.)
  Privremena obustava izvršenja budžeta (član 62.)
  Rebalans budžeta (član 63.)
  Budžetski fond (član 64.)
  Finansiranje budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda (član 65.)
  Upravljanje budžetskim fondom (član 66.)
  Posebni uslovi za upotrebu sredstava budžetskog fonda (član 67.)
  Sredstva finansijske pomoći Evropske unije (čl. 68. do čl. 68b)
  Tekuća budžetska rezerva (član 69.)
  Stalna budžetska rezerva (član 70.)
  Odgovornost funkcionera, odnosno rukovodioca direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava (član 71.)
  Podela odgovornosti između naredbodavca i računopolagača (član 72.)
  Ograničenje duga i garancije (član 73.)

  V. BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (čl. 74. do čl. 79a)

  Odgovornost za budžetsko računovodstvo (član 74.)
  Ovlašćenje za donošenje budžetskih računovodstvenih propisa (član 75.)
  Komisija za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (član 75a)
  Podnošenje izveštaja Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 76.)
  Predlog završnog računa (član 77.)
  Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (član 78.)
  Sadržaj završnog računa (čl. 79. i čl. 79a)

  VI. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (čl. 80. do čl. 83.)

  Finansijsko upravljanje i kontrola (član 81.)
  Interna revizija (član 82.)
  Harmonizacija (član 83.)

  VII. BUDŽETSKA INSPEKCIJA (čl. 84. do čl. 91.)

  Prava i dužnosti (član 90.)
  Izveštavanje (član 91.)

  VIII. EKSTERNA REVIZIJA (član 92.)

  VIIIa FISKALNI SAVET (čl. 92a do čl. 92ć)

  Fiskalni savet (čl. 92a do čl. 92đ)
  Funkcije i zadaci Fiskalnog saveta (čl. 92e do čl. 92z)
  Obaveza dostavljanja informacija Fiskalnom savetu (član 92i)
  Organizacija i sastav (čl. 92j do čl. 92n)
  Radnopravni položaj (čl. 92nj do čl. 92t)
  Sredstva za rad (član 92ć)

  IX. TREZOR (čl. 93. do čl. 102.)

  Dužnosti i odgovornosti trezora Republike Srbije (član 93.)
  Centralizovani obračun primanja (član 93b)
  Organizacija (član 94.)
  Rukovođenje (član 95.)
  Ovlašćenja ministra (član 96.)
  Raspolaganje sredstvima (član 97.)
  Neizvršavanje naloga za plaćanje (član 98.)
  Sredstva za rad (član 99.)
  Pružanje drugih finansijskih usluga (član 100.)
  Trezor lokalne vlasti (član 101.)
  Privremena obustava prenosa sredstava (član 102.)

  X. KAZNENE ODREDBE (čl. 103. do čl. 104.)

  Prekršaji (čl. 103. do čl. 103b)
  Prekršajni postupak (član 104.)

  XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 105. do čl. 114.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  - "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16 i 113/17

  - "Sl. glasnik RS", br. 101/11

  - "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 62/13, 63/13 i 103/15

  - "Sl. glasnik RS", br. 62/13, 63/13

  - "Sl. glasnik RS", br. 108/13

  - "Sl. glasnik RS", br. 142/14 i 99/16

  - "Sl. glasnik RS", br. 103/15

  - "Sl. glasnik RS", br. 99/16

  - "Sl. glasnik RS", br. 113/17, 95/18

  - "Sl. glasnik RS", br. 95/18

  Više detalja
  Šifra: 155625
  1.200 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
  ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Budžetski sistem (član 3.)
  Budžetski ciljevi (član 4.)
  Obim budžeta (član 5.)
  Odgovornost za donošenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 6.)
  Odgovornost za izvršenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 7.)
  Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava (član 8.)
  Konsolidovani račun trezora (član 9.)
  Investiranje sredstava (član 10.)
  Glavna knjiga trezora (član 11.)
  Finansijska služba direktnog korisnika budžetskih sredstava (član 12.)

  II. JAVNI PRIHODI I PRIMANJA I JAVNI RASHODI I IZDACI (čl. 13. do čl. 27.)

  Uvođenje javnih prihoda i primanja (član 13.)
  Vrste javnih prihoda i primanja (član 14.)
  Porezi (član 15.)
  Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (član 16.)
  Takse (član 17.)
  Naknade (član 18.)
  Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava (član 19.)
  Primanja od prodaje nefinansijske imovine (član 20.)
  Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (član 21.)
  Finansiranje nadležnosti Republike Srbije (član 23.)
  Finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina (član 24.)
  Finansiranje nadležnosti jedinice lokalne samouprave (član 25.)
  Finansiranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 26.)
  Javni rashodi i izdaci države (član 27.)

  IIa OPŠTI FISKALNI OKVIR (član 27a)

  Odgovornost (član 27a)

  IIb PRINCIPI, PROCEDURE I PRAVILA ODGOVORNOG FISKALNOG UPRAVLJANJA (čl. 27b do čl. 27j)

  Fiskalni principi (član 27b)
  Fiskalna strategija (član 27v)
  Procedure u donošenju Fiskalne strategije (član 27g)
  Sadržaj Fiskalne strategije (član 27d)
  Fiskalna pravila (član 27e)
  Fiskalna pravila za lokalnu vlast (član 27ž)
  Izuzetne okolnosti (član 27z)
  Izjava o odgovornosti (član 27i)
  Srednjoročni prioriteti javnih investicija (član 27j)

  III. PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA (čl. 28. do čl. 48.)

  Priprema budžeta i finansijskih planova (član 28.)
  Budžetska klasifikacija (član 29.)
  Utvrđivanje suficita i deficita (član 30.)
  Budžetski kalendar (član 31.)
  Dostavljanje predloga zakona o budžetu Republike Srbije i predloga odluke o budžetu lokalne vlasti (član 32.)
  Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije (član 35.)
  Preporuka lokalnim vlastima, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava (član 36.)
  Uputstvo za izradu odluke o budžetu lokalne vlasti (član 36a)
  Predlog finansijskog plana direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 37.)
  Priprema i dostavljanje finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i predloga finansijskih planova indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 38.)
  Razmatranje budžetskih zahteva (član 39.)
  Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti (član 40.)
  Priprema i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti (član 41.)
  Utvrđivanje predloga budžeta i predloga odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 42.)
  Donošenje budžeta i davanje saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 43.)
  Ograničenja kod donošenja budžeta (član 44.)
  Objavljivanje budžeta, Fiskalne strategije i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 45.)
  Fiskalna godina i privremeno finansiranje (član 46.)
  Izmene i dopune budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 47.)
  Finansijski efekti zakona i drugih propisa (član 48.)

  IV. IZVRŠENJE BUDŽETA (čl. 49. do čl. 73.)

  Naplata prihoda i primanja budžeta (član 49.)
  Dodeljivanje aproprijacija i finansijsko planiranje (član 50.)
  Planiranje likvidnosti budžeta (čl. 51. i čl. 52.)
  Određivanje obima rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu (član 53.)
  Odgovornost za preuzete obaveze (član 54.)
  Ocena kapitalnih projekata (član 54a)
  Upravljanje preuzetim obavezama (član 56.)
  Prinudna naplata (član 56a)
  Zaključivanje ugovora (član 57.)
  Plaćanje iz budžeta (član 58.)
  Povraćaj sredstava u budžet (član 59.)
  Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda (član 60.)
  Promene u aproprijacijama u toku godine (član 61.)
  Privremena obustava izvršenja budžeta (član 62.)
  Rebalans budžeta (član 63.)
  Budžetski fond (član 64.)
  Finansiranje budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda (član 65.)
  Upravljanje budžetskim fondom (član 66.)
  Posebni uslovi za upotrebu sredstava budžetskog fonda (član 67.)
  Sredstva finansijske pomoći Evropske unije (čl. 68. do čl. 68b)
  Tekuća budžetska rezerva (član 69.)
  Stalna budžetska rezerva (član 70.)
  Odgovornost funkcionera, odnosno rukovodioca direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava (član 71.)
  Podela odgovornosti između naredbodavca i računopolagača (član 72.)
  Ograničenje duga i garancije (član 73.)

  V. BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (čl. 74. do čl. 79a)

  Odgovornost za budžetsko računovodstvo (član 74.)
  Ovlašćenje za donošenje budžetskih računovodstvenih propisa (član 75.)
  Komisija za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (član 75a)
  Podnošenje izveštaja Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 76.)
  Predlog završnog računa (član 77.)
  Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (član 78.)
  Sadržaj završnog računa (čl. 79. i čl. 79a)

  VI. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (čl. 80. do čl. 83.)

  Finansijsko upravljanje i kontrola (član 81.)
  Interna revizija (član 82.)
  Harmonizacija (član 83.)

  VII. BUDŽETSKA INSPEKCIJA (čl. 84. do čl. 91.)

  Prava i dužnosti (član 90.)
  Izveštavanje (član 91.)

  VIII. EKSTERNA REVIZIJA (član 92.)

  VIIIa FISKALNI SAVET (čl. 92a do čl. 92ć)

  Fiskalni savet (čl. 92a do čl. 92đ)
  Funkcije i zadaci Fiskalnog saveta (čl. 92e do čl. 92z)
  Obaveza dostavljanja informacija Fiskalnom savetu (član 92i)
  Organizacija i sastav (čl. 92j do čl. 92n)
  Radnopravni položaj (čl. 92nj do čl. 92t)
  Sredstva za rad (član 92ć)

  IX. TREZOR (čl. 93. do čl. 102.)

  Dužnosti i odgovornosti trezora Republike Srbije (član 93.)
  Centralizovani obračun primanja (član 93b)
  Organizacija (član 94.)
  Rukovođenje (član 95.)
  Ovlašćenja ministra (član 96.)
  Raspolaganje sredstvima (član 97.)
  Neizvršavanje naloga za plaćanje (član 98.)
  Sredstva za rad (član 99.)
  Pružanje drugih finansijskih usluga (član 100.)
  Trezor lokalne vlasti (član 101.)
  Privremena obustava prenosa sredstava (član 102.)

  X. KAZNENE ODREDBE (čl. 103. do čl. 104.)

  Prekršaji (čl. 103. do čl. 103b)
  Prekršajni postupak (član 104.)

  XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 105. do čl. 114.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  - "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16 i 113/17

  - "Sl. glasnik RS", br. 101/11

  - "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 62/13, 63/13 i 103/15

  - "Sl. glasnik RS", br. 62/13, 63/13

  - "Sl. glasnik RS", br. 108/13

  - "Sl. glasnik RS", br. 142/14 i 99/16

  - "Sl. glasnik RS", br. 103/15

  - "Sl. glasnik RS", br. 99/16

  - "Sl. glasnik RS", br. 113/17, 95/18

  - "Sl. glasnik RS", br. 95/18

  Br.strana: 95

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.