• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju - prečišćen tekst
  Zakon o izvršenju i obezbeđenju - prečišćen tekst

  Zakon o izvršenju i obezbeđenju - prečišćen tekst

  -

  OPIS KNJIGE:

  Sadržaj:

  ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
  ("Sl. glasnik RS", br. 106/15, 106/16 - aut. tumačenje, 113/17 - aut. tumačenje, 54/19)

  DEO PRVI: OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 39.)

  Predmet zakona (član 1.)
  Značenje pojedinih izraza (član 2.)
  Pokretanje i vođenje izvršnog postupka i postupka obezbeđenja (član 3.)
  Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 4.)
  Formalni legalitet (član 5.)
  Stvarna nadležnost sudova za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje (član 6.)
  Opšta mesna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje (član 7.)
  Mesna nadležnost ako je u predlogu za izvršenje ili obezbeđenje naznačeno više sredstava ili predmeta izvršenja ili obezbeđenja (član 8.)
  Mesna nadležnost suda za donošenje rešenja u toku sprovođenja izvršenja (član 9.)
  Mesna nadležnost javnog izvršitelja (član 10.)
  Zabrana predloga stranke za delegaciju mesne nadležnosti suda (član 11.)
  Sastav suda (član 12.)
  Izuzeće sudija (član 13.)
  Načelo pismenosti i usmenosti (član 14.)
  Načelo hitnosti i rokova (član 15.)
  Disciplinska povreda (član 16.)
  Staranje da se ne povredi pravo na suđenje u razumnom roku (član 17.)
  Redosled postupanja i namirenja (član 18.)
  Zabrana raspolaganja predmetom izvršenja ili obezbeđenja (član 19.)
  Namirenje istog poverioca primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom (član 20.)
  Namirenje više poverilaca primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom (član 21.)
  Izvršenje na imovini strane države (član 22.)
  Odluke u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja (član 23.)
  Pravni lekovi u izvršnom postupku (član 24.)
  Rok za žalbu i prigovor i odsustvo odložnog dejstva žalbe i prigovora (član 25.)
  Zabrana ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanja predmeta na ponovno rešavanje (brisano)
  Nedozvoljenost vanrednih pravnih lekova (član 27.)
  Vraćanje u pređašnje stanje (član 28.)
  Prekid postupka (član 29.)
  Identifikacioni podaci o izvršnom dužniku i izvršnom poveriocu (član 30.)
  Dužnost davanja podataka (član 31.)
  Ograničenja dužnosti davanja podataka (član 32.)
  Troškovi postupka (član 33.) 12 - Odlučivanje o troškovima postupka (član 34.)
  Polaganje jemstva (član 35.)
  Dostavljanje izvršnom dužniku (član 36.)
  Nadležnost za dostavljanje i direktno dostavljanje javnom izvršitelju (član 37.)
  Novčana kazna za nepoštovanje suda, javnog izvršitelja i drugog učesnika (član 38.)
  Shodna primena zakona kojim se uređuje parnični postupak (član 39.)

  DEO DRUGI: OPŠTA PRAVILA IZVRŠNOG POSTUPKA (čl. 40. do čl. 149.)

  Glava prva: IZVRŠNA I VERODOSTOJNA ISPRAVA (čl. 40. do čl. 53.)

  Osnovi za donošenje rešenja o izvršenju (član 40.)
  Izvršna isprava (čl. 41. do čl. 51.)
  Verodostojna isprava (čl. 52. i čl. 53.)

  Glava druga: SREDSTVA I PREDMET IZVRŠENJA (čl. 54. do čl. 58.)

  Sredstva izvršenja (član 54.)
  Predmeti izvršenja (član 55.)
  Načelo srazmere (član 56.)
  Više sredstava i predmeta izvršenja (član 57.)
  Promena i dodavanje sredstva i predmeta izvršenja (član 58.)

  Glava treća: PREDLOG ZA IZVRŠENJE I REŠENJE O IZVRŠENJU (čl. 59. do čl. 72.)

  Predlog za izvršenje (čl. 59. do čl. 65.)
  Rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave (čl. 66. do čl. 71.)
  Rešenje koje ima dejstvo rešenja o izvršenju (član 72.)

  Glava četvrta: ŽALBA (čl. 73. do čl. 112.)

  Žalba protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave (član 73.)
  Žalba izvršnog dužnika protiv rešenja o izvršenju (čl. 74. do čl. 81.)
  Žalba protiv ostalih rešenja suda i rešenja javnog izvršitelja (čl. 82. do čl. 84.)
  Prigovor u postupku odlučivanja o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (čl. 85. do čl. 90.)
  Prigovor trećeg lica (čl. 108. do čl. 112.)

  Glava peta: PROTIVIZVRŠENJE (čl. 113. do čl. 119.)

  Predlog za protivizvršenje (član 113.)
  Nadležni sud (član 114.)
  Razlozi za protivizvršenje (član 115.)
  Postupak po predlogu za protivizvršenje (član 116.)
  Sadržina rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i žalba (član 117.)
  Nemogućnost protivizvršenja (član 118.)
  Shodna primena na treće lice (član 119.)

  Glava šesta: ODLAGANJE IZVRŠENJA (čl. 120. do čl. 127.)

  Odlaganje na predlog izvršnog poverioca (član 120.)
  Sporazum stranaka o odlaganju (član 121.)
  Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika (član 122.)
  Odlaganje na predlog trećeg lica (član 123.)
  Rok za odlučivanje i prigovor (član 124.)
  Dejstvo odlaganja izvršenja (član 125.)
  Vreme na koje se odlaže izvršenje (član 126.)
  Nastavljanje odloženog izvršenja (član 127.)

  Glava sedma: OKONČANJE IZVRŠNOG POSTUPKA (čl. 128. do čl. 130.)

  Načini okončanja izvršnog postupka (član 128.)
  Obustava izvršnog postupka (član 129.)
  Zaključenje izvršnog postupka (član 130.)

  Glava osma: NOVČANA KAZNA (čl. 131. i čl. 132.)

  Izricanje novčane kazne (član 131.)
  Zamena novčane kazne u meru zatvora (član 132.)

  Glava deveta: SPROVOĐENJE IZVRŠENJA (čl. 133. do čl. 149.)

  Početak sprovođenja izvršenja (član 133.)
  Granice izvršenja (član 134.)
  Namirenje izvršnog poverioca pre pravnosnažnosti rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave (član 135.)
  Sprovođenje izvršenja od javnog izvršitelja i suda (član 136.)
  Dužnost posredovanja javnog izvršitelja (član 137.)
  Odnos izvršnog poverioca i javnog izvršitelja (član 138.)
  Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka (član 138a)
  Promena javnog izvršitelja (član 139.)
  Sprečenost javnog izvršitelja da nastavi izvršenje (član 140.)
  Vreme sprovođenja izvršenja (član 141.)
  Postupanje pri sprovođenju izvršenja (član 142.)
  Zahtev za pružanje policijske pomoći (član 143.)
  Postupanje policije po zahtevu za pružanje pomoći (član 144.)
  Raspisivanje poternice za izvršnim dužnikom (član 145.)
  Raspisivanje objave (član 146.)
  Troškovi pružanja policijske pomoći i preduzimanja policijskih radnji (član 147.)
  Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja (član 148.)
  Osnovanost zahteva za otklanjanje nepravilnosti (član 149.)

  DEO TREĆI: IZVRŠENJE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 150. do 338.)

  Glava prva: IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA (čl. 150. do čl. 216.)

  Osnovna pravila (čl. 150. do čl. 170.)
  Prodaja nepokretnosti (čl. 171. do čl. 195.)
  Namirenje (čl. 196. do čl. 204.)
  Posebne odredbe o namirenju pojedinih potraživanja (čl. 205. do čl. 208.)
  Posebne odredbe o izvršnom postupku na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti (čl. 209. i čl. 210.)
  Posebne odredbe o zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari (čl. 211. do čl. 216.)

  Glava druga: IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA (čl. 217. do čl. 255.)

  Osnovna pravila (čl. 217. do čl. 219.)
  Popis i procena pokretnih stvari (čl. 220. do čl. 235.)
  Prodaja pokretne stvari (čl. 236. do čl. 251a)
  Namirenje (čl. 252. do čl. 255a)

  Glava treća: IZVRŠENJE NA NOVČANOM POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 256. do čl. 287.)

  Osnovna pravila (čl. 256. do čl. 262.)
  Plenidba potraživanja izvršnog dužnika i sticanje založnog prava (čl. 263. do čl. 270.)
  Prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika (čl. 271. do čl. 287.)

  Glava četvrta: IZVRŠENJE NA ZARADI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA (čl. 288. do čl. 298.)

  Primena odredaba. Pojam zarade (član 288.)
  Rešenje o izvršenju (član 289.)
  Povećanje zarade (član 290.)
  Namirenje izvršnih poverilaca zakonskog izdržavanja i novčane rente (član 291.)
  Prvenstvo u namirenju potraživanja zakonskog izdržavanja i novčane rente (član 292.)
  Mesto isplate (član 293.)
  Promena poslodavca (član 294.)
  Odgovornost poslodavca za neisplaćivanja dospelih obroka (član 295.)
  Odgovornost poslodavca za štetu izvršnom poveriocu (član 296.)
  Zabrana sa pristankom izvršnog dužnika (administrativna zabrana) (član 297.)
  Druga stalna novčana primanja izvršnog dužnika (član 298.)

  Glava peta: IZVRŠENJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 299. do čl. 306.)

  Obim izvršenja na računu izvršnog dužnika (član 299.)
  Dodatna sadržina predloga za izvršenje (član 300.)
  Rešenje o izvršenju (član 301.)
  Naplata budućih povremenih davanja (član 302.)
  Zastajanje sa izvršenjem (član 303.)
  Sprovođenje izvršenja prema solidarnim dužnicima (član 304.)
  Obustava izvršnog postupka (član 305.)
  Vraćanje rešenja o izvršenju (član 306.)

  Glava šesta: IZVRŠENJE NA SREDSTVIMA IZ ŠTEDNOG ULOGA (čl. 307. do čl. 309.)

  Izvršne radnje (član 307.)
  Dodatna sadržina predloga za izvršenje (član 308.)
  Plenidba sredstva i namirenje (član 309.)

  Glava sedma: IZVRŠENJE NA SREDSTVIMA SA TEKUĆEG RAČUNA IZVRŠNOG DUŽNIKA (član 310.)

  Glava osma: IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA NA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA, UDELIMA U PRIVREDNOM DRUŠTVU I HARTIJAMA OD VREDNOSTI (čl. 311. do čl. 326.)

  Izvršenje novčanog potraživanja na finansijskim instrumentima (čl. 311. do čl. 317.)
  Izvršenje na udelima u privrednom društvu (čl. 318. do čl. 321.)
  Izvršenje na hartijama od vrednosti (član 322. do čl. 326.)

  Glava osmaa: SKRAĆENI IZVRŠNI POSTUPAK (čl. 326a do čl. 326e)

  Svojstvo stranaka (član 326a)
  Verodostojna isprava na osnovu koje se može odrediti i sprovesti skraćeni izvršni postupak (član 326b)
  Donošenje rešenja o izvršenju u skraćenom postupku (član 326v)
  Prigovor (član 326g)
  Dokazi uz prigovor (član 326d)
  Postupak po prigovoru (član 326đ)
  Shodna primena ostalih odredaba ovog zakona (član 326e)

  Glava deveta: IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA DA MU SE PREDA NEPOKRETNOST ILI PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNE STVARI (čl. 327. do čl. 338.)

  Opšte odredbe (čl. 327. do čl. 334.)
  Pokretne stvari (čl. 335. i čl. 336.)
  Nepokretnosti (čl. 337. i čl. 338.)

  Glava deveta: UNOVČENJE DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA IZVRŠNOG DUŽNIKA (član 338a)

  DEO ČETVRTI: IZVRŠENJE RADI OSTVARENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 339. do čl. 391.)

  Glava prva: SUDSKI PENALI (čl. 339. do čl. 342.)

  Mesna nadležnost (član 339.)
  Rešenje o izricanju sudskih penala (član 340.)
  Prestanak obaveze na plaćanje sudskih penala i izmena rešenja o izricanju sudskih penala (član 341.)
  Izvršenje radi naplaćivanja sudskih penala (član 342.)

  Glava druga: PREDAJA POKRETNIH STVARI (čl. 343. do čl. 352.)

  Mesna nadležnost (član 343.)
  Predaja individualno određenih pokretnih stvari (čl. 344. do čl. 347.)
  Isporuka zamenljivih stvari (čl. 348. do čl. 352.)

  Glava treća: ISPRAŽNJENJE I PREDAJA NEPOKRETNOSTI (čl. 353. do čl. 358.)

  Mesna nadležnost (član 353.)
  Izvršne radnje (član 354.)
  Sprovođenje izvršenja (član 355.)
  Uklanjanje pokretnih stvari (član 356.)
  Prodaja pokretnih stvari (član 357.)
  Izvršenje radi naplate troškova izvršnog poverioca (član 358.)

  Glava četvrta: IZVRŠENJE ČINJENJA, NEČINJENJA ILI TRPLJENJA (čl. 359. do 367.)

  Mesna nadležnost (član 359.)
  Radnja koju može preduzeti i drugo lice (član 360.)
  Predujmljivanje troškova radnje (član 361.)
  Konačni troškovi radnje koje može preduzeti i drugo lice (član 362.)
  Radnja koju može preduzeti samo izvršni dužnik (član 363.)
  Nečinjenje i trpljenje (član 364.)
  Izvršenje radi uspostavljanja pređašnjeg stanja (član 365.)
  Ponovno smetanje državine (član 366.)
  Pravo na naknadu štete (član 367.)

  Glava peta: IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI S PORODIČNIM ODNOSIMA (čl. 368. do čl. 380.)

  Predaja deteta (čl. 368. do čl. 378.)
  Izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom (član 379.)
  Izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi s porodičnim odnosima (član 380.)

  Glava šesta: IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD (čl. 381. do čl. 385.)

  Mesna nadležnost (član 381.)
  Rok za podnošenje predloga za izvršenje (član 382.)
  Način sprovođenja izvršenja (član 383.)
  Naknada izgubljene zarade kod vraćanja zaposlenog na rad (član 384.)
  Mogućnost parničnog postupka (član 385.)

  Glava sedma: IZVRŠENJE ODLUKE O DEOBI SUVLASNIČKE STVARI (čl. 386. do 389.)

  Mesna nadležnost (član 386.)
  Fizička deoba stvari (član 387.)
  Deoba prodajom stvari (član 388.)
  Troškovi izvršnog postupka (član 389.)

  Glava osma: IZDEJSTVOVANJE IZJAVE VOLJE (čl. 390. i čl. 391.)

  Bezuslovno potraživanje (član 390.)
  Uslovno potraživanje (član 391.)

  DEO PETI: NAMIRENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA NASTALIH IZ KOMUNALNIH I SRODNIH DELATNOSTI (čl. 392. do čl. 413.)

  Osnovne odredbe (čl. 392. do čl. 397.)
  Prigovor izvršnog dužnika (čl. 398. do čl. 400.)

  DEO ŠESTI: OBEZBEĐENJE (čl. 414. do čl. 467.)

  Glava prva: OPŠTA PRAVILA (čl. 414. do čl. 426.)

  Sredstva obezbeđenja (član 414.)
  Predlog za obezbeđenje (član 415.)
  Predlog za obezbeđenje prethodnom i privremenom merom (član 416.)
  Više prethodnih i privremenih mera (član 417.)
  Odlučivanje o predlogu za obezbeđenje (član 418.)
  Isključiva nadležnost suda za donošenje rešenja i zaključaka o polaganju jemstva (član 419.)
  Sadržina rešenja o obezbeđenju (član 420.)
  Dostavljanje rešenja o prethodnoj i privremenoj meri (član 421.)
  Dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju (član 422.)
  Žalba i prigovor u postupku obezbeđenja (član 423.)
  Posebna procesna pravila o postupku obezbeđenja (član 424.)
  Nedozvoljenost obezbeđenja (član 425.)
  Shodna primena (član 426.)

  Glava druga: ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA I POKRETNIM STVARIMA PO SPORAZUMU STRANAKA (čl. 427. do čl. 430.)

  Mesna nadležnost (član 427.)
  Predlog za obezbeđenje (član 428.)
  Ročište i sporazum stranaka (član 429.)
  Shodna primena (član 430.)

  Glava treća: ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA I POKRETNIM STVARIMA NA OSNOVU NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZ IZVRŠNE ISPRAVE (čl. 431. do čl. 437.)

  Sticanje založnog prava na nepokretnosti (čl. 431. do čl. 434.)
  Sticanje založnog prava na pokretnim stvarima upisom u Registar zaloge (čl. 435. do čl. 437.)

  Glava četvrta: PRETHODNE MERE (čl. 438. do čl. 446.)

  Mesna nadležnost (član 438.)
  Uslovi za određivanje prethodne mere (član 439.)
  Pretpostavljena opasnost po potraživanje (član 440.)
  Prethodna mera radi obezbeđenja obroka koji nisu dospeli (član 441.)
  Sadržina rešenja o prethodnoj meri. Trajanje prethodne mere (član 442.)
  Produženje trajanja prethodne mere (član 443.)
  Ukidanje prethodne mere (član 444.)
  Vrste prethodnih mera (član 445.)
  Prodaja založenih pokretnih stvari i prenos potraživanja izvršnog dužnika (član 446.)

  Glava peta: PRIVREMENE MERE (čl. 447. do čl. 460.)

  Opšte odredbe (čl. 447. do čl. 458.)
  Vrste privremenih mera za obezbeđivanje novčanog potraživanja (član 459.)
  Vrste privremenih mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja (član 460.)

  Glava šesta: REGISTAR SUDSKIH ZABRANA (čl. 461. do čl. 467.)

  Osnovne odredbe (čl. 461. do čl. 465.)
  Postupak upisa u Registar (član 466.)
  Dejstvo upisa podataka u Registar prema trećim licima (član 467.)

  DEO SEDMI: JAVNI IZVRŠITELJI (čl. 468. do čl. 544.)

  Glava prva: OSNOVNE ODREDBE (čl. 468. do čl. 492.)

  Osnove položaja javnih izvršitelja (čl. 468. do čl. 470.)
  Početak delatnosti javnog izvršitelja (čl. 471. do čl. 483.)
  Prestanak delatnosti javnog izvršitelja (čl. 484. do čl. 490.)
  Sprečenost javnog izvršitelja da obavlja delatnost i privremeni zamenik javnog izvršitelja (čl. 491. i čl. 492.)

  Glava druga: OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 493. do čl. 504.)

  Najvažnija ovlašćenja izvršitelja (član 493.)
  Poštovanje zakona i sudskih odluka i čuvanje poslovne tajne (član 494.)
  Razlozi za izuzeće javnog izvršitelja (član 495.)
  Nespojivost (član 496.)
  Obaveza poštovanja Etičkog kodeksa javnih izvršitelja i Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja (član 497.)
  Odgovornost za štetu (član 498.)
  Dužnost stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i početna obuka (član 499.)
  Računi javnog izvršitelja (član 500.)
  Obaveza izveštavanja o imovini (član 501.)
  Godišnji i redovni izveštaj o poslovanju javnog izvršitelja (član 502.)
  Obaveza vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju (član 503.)
  Plaćanje članarine Komori (član 504.)

  Glava treća: ZAMENICI I POMOĆNICI JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 505. do 509.)

  Zamenik javnog izvršitelja (član 505.)
  Odgovornost javnog izvršitelja i zamenika (član 506.)
  Imenovanje zamenika javnog izvršitelja (član 507.)
  Shodna primena odredaba o javnom izvršitelju (član 508.)
  Pomoćnik javnog izvršitelja (član 509.)

  Glava četvrta: IMENIK JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 510. do čl. 512.)

  Glava peta: KOMORA JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 513. do čl. 522.)

  Glava šesta: NADZOR NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 523. i čl. 524.)

  Glava sedma: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 525. do čl. 544.)

  Disciplinska odgovornost i disciplinske povrede (čl. 525. do čl. 527.)
  Disciplinske mere (čl. 528. i čl. 529.)
  Disciplinski tužilac Komore (član 530.)
  Disciplinska komisija (čl. 531. do čl. 535.)
  Disciplinski postupak (čl. 536. do čl. 541.)
  Zastarelost (član 542.)
  Izvršenje novčane kazne (član 543.)
  Brisanje izrečene mere iz evidencije (član 544.)

  DEO OSMI: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 545. do čl. 551.)

  Otpočeti postupci (član 545.)
  Ukidanje prvostepenog rešenja posle stupanja na snagu ovog zakona (član 546.)
  Izjašnjenje izvršnih poverilaca (član 547.)
  Nastavljanje rada izvršitelja i zamenika izvršitelja. Polaganje pravosudnog ispita (član 548.)
  Rok za donošenje propisa (član 549.)
  Prestanak važenja ranijeg zakona (član 550.)
  Stupanje na snagu ovog zakona (član 551.)

  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... ("Sl. glasnik RS", br. 54/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

  Više detalja

  Br.strana: 178

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Šifra: 155604
  Cena: 1.200 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  Br.strana: 178

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.