• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o platnim uslugama - prečišćen tekst
  Zakon o platnim uslugama - prečišćen tekst

  Zakon o platnim uslugama - prečišćen tekst

  Sadržaj:

  ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 139/14 i 44/18)

  Deo prvi
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

  Predmet zakona (član 1.)
  Značenje pojedinih pojmova (član 2.)
  Isključenja iz oblasti primene (član 3.)
  Vrste platnih usluga (član 4.)
  Odnos prema propisima kojima se uređuje devizno poslovanje (član 5.)
  Zaštita prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 6.)
  Upravni postupak (član 7.)

  Deo drugi
  USLOVI I NAČIN PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 105.)

  Glava I - OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 13.)

  Platne transakcije koje su predmet pružanja platnih usluga (član 8.)
  Odstupanje od utvrđenih uslova za pružanje platnih usluga (član 9.)
  Pružaoci platnih usluga (član 10.)
  Platne usluge koje pruža javni poštanski operator (član 11.)
  Naknade pružaoca platnih usluga (član 12.)
  Oglašavanje i pružanje informacija (član 13.)

  Glava II - UGOVOR O PLATNIM USLUGAMA I INFORMISANJE KORISNIKA PLATNIH USLUGA (čl. 14. do čl. 32.)

  Predmet i vrste ugovora o platnim uslugama (čl. 14. i čl. 15.)
  Predmet ugovora o platnim uslugama (član 14.)
  Vrste ugovora o platnim uslugama (član 15.)
  Okvirni ugovor (čl. 16. do čl. 25.)
  Sadržina i forma okvirnog ugovora (član 16.)
  Dostavljanje informacija u predugovornoj fazi (član 17.)
  Izmene i dopune okvirnog ugovora na predlog pružaoca platnih usluga (član 18.)
  Promene kamatne stope i kursa zamene valuta (član 19.)
  Raskid, odnosno ništavost okvirnog ugovora koje zahteva korisnik platnih usluga (član 20.)
  Pravo pružaoca platnih usluga na raskid okvirnog ugovora (član 21.)
  Informacije za platioca pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 22.)
  Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 23.)
  Predugovorne informacije i okvirni ugovor o platnom instrumentu za plaćanja male novčane vrednosti (član 24.)
  Informacije pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije kod platnog instrumenta za plaćanja male novčane vrednosti (član 25.)
  Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji (čl. 26. do čl. 29.)
  Prethodne informacije o jednokratnoj platnoj transakciji (član 26.)
  Informacije za platioca nakon prijema platnog naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije (član 27.)
  Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja jednokratne platne transakcije (član 28.)
  Izuzeće od obaveze pružanja informacija kod jednokratne platne transakcije (član 29.)
  Izuzeci u vezi sa okvirnim ugovorom i informisanjem korisnika platnih usluga kod međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 30.)
  Druge informacije koje se pružaju korisniku platnih usluga (čl. 31. i čl. 32.)
  Informacije o popustima i posebnim naknadama (član 31.)
  Informacije utvrđene drugim propisima (član 32.)

  Glava III - IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA (čl. 33. do čl. 67.)

  Uslovi i način izvršenja platne transakcije (čl. 33. do čl. 46.)
  Saglasnost platioca za izvršenje platne transakcije (član 33.)
  Oblik i sadržina platnog naloga (član 34.)
  Prijem platnog naloga (član 35.)
  Odbijanje izvršenja platnog naloga (član 36.)
  Opoziv platnog naloga (član 37.)
  Neopozivost platnog naloga (član 38.)
  Valuta platne transakcije (član 39.)
  Naknade pružaoca platnih usluga u vezi sa izvršenjem platne transakcije (član 40.)
  Popusti i naknade primaoca plaćanja (član 41.)
  Rok za izvršenje platne transakcije za platiočevog pružaoca platnih usluga (član 42.)
  Dostavljanje platnog naloga preko pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja (član 43.)
  Izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja (član 44.)
  Datum valute zaduženja i datum valute odobrenja (član 45.)
  Datum valute i raspolaganje novčanim sredstvima u slučaju uplate gotovog novca na platni račun (član 46.)
  Upotreba platnih instrumenata (čl. 47. do čl. 49.)
  Obaveze korisnika platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 47.)
  Obaveze pružaoca platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 48.)
  Ograničenje korišćenja platnog instrumenta (član 49.)
  Odgovornost u vezi sa izvršenjem platnih transakcija i povraćaj iznosa platne transakcije (čl. 50. do čl. 63.)
  Odgovornost platiočevog pružaoca platnih usluga za neodobrenu platnu transakciju (član 50.)
  Odgovornost platioca za neodobrenu platnu transakciju (član 51.)
  Isključenje odgovornosti za neodobrene platne transakcije u elektronskom novcu (član 52.)
  Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao platilac (član 53.)
  Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja (član 54.)
  Odgovornost za korišćenje jedinstvene identifikacione oznake (član 55.)
  Prava i obaveze pružalaca platnih usluga kod pojedinih slučajeva nepravilnog izvršenja platne transakcije (član 56.)
  Odgovornost posrednika za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju (član 57.)
  Obaveza utvrđivanja toka novčanih sredstava u slučaju neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 58.)
  Odgovornost za štetu nastalu zbog neodobrene, neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 59.)
  Teret dokazivanja izvršenja platne transakcije (član 60.)
  Obaveštenje, odnosno zahtev kao uslov za povraćaj iznosa ili pravilno izvršenje platne transakcije (član 61.)
  Isključenje odgovornosti usled više sile ili zakona (član 62.)
  Povraćaj iznosa odobrene i pravilno izvršene platne transakcije (član 63.)
  Posebna pravila za izvršavanje pojedinih platnih transakcija (čl. 64. do čl. 67.)
  Izvršenje međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 64.)
  Izvršenje platnih transakcija po osnovu platnih instrumenata za plaćanja male novčane vrednosti (član 65.)
  Izvršenje platnih transakcija po osnovu menica (član 66.)
  Zaduženje platnog računa bez platnog naloga (član 67.)

  Glava IV - PLATNI RAČUNI (čl. 68. do čl. 73t)

  Vrste platnih računa (čl. 68. do čl. 71.)
  Vrste platnih računa (član 68.)
  Zajednički platni račun (član 69.)
  Tekući račun (član 70.)
  Računi koje vodi Narodna banka Srbije (član 71.)
  Podaci o platnim računima (čl. 72. i 73.)
  Usklađivanje podataka u vezi s tekućim računima (član 72.)
  Jedinstveni registar računa (član 73.)
  Pružanje platnih usluga povezanih s platnim računom (čl. 73a do čl. 73z)
  Posebna pravila u vezi s pružanjem platnih usluga povezanih s platnim računom (član 73a)
  Zabrana diskriminacije (član 73b)
  Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom (član 73v)
  Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom (član 73g)
  Izveštaj o naplaćenim naknadama (član 73d)
  Informacije za korisnike platnih usluga u vezi s platnim računima (član 73đ)
  Informacije u vezi s platnim računima utvrđene drugim propisima (član 73e)
  Internet prezentacija za upoređivanje naknada (član 73ž)
  Platni računi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom (član 73z)
  Promena platnog računa (čl. 73i do čl. 73m)
  Usluge promene platnog računa (član 73i)
  Ovlašćenje za promenu platnog računa (član 73j)
  Obaveze pružalaca platnih usluga kod promene platnog računa (član 73k)
  Naknade u vezi s promenom platnog računa (član 73l)
  Odgovornost za štetu nastalu tokom promene platnog računa (član 73lj)
  Informacije u vezi s promenom platnog računa (član 73m)
  Platni račun sa osnovnim uslugama (čl. 73n do čl. 73t)
  Pravo potrošača na platni račun sa osnovnim uslugama (član 73n)
  Otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73nj)
  Korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73o)
  Pružanje drugih usluga uz platni račun sa osnovnim uslugama (član 73p)
  Naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama (član 73r)
  Raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama (član 73s)
  Opšte informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama (član 73t)

  Glava V - TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA O PLATNIM USLUGAMA (čl. 74. i čl. 75.)

  Tajnost podataka o platnim uslugama (član 74.)
  Zaštita podataka o ličnosti u vezi s platnim uslugama (član 75.)

  Glava VI - PLATNE INSTITUCIJE (čl. 76. do čl. 105.)

  Statusne odredbe (čl. 76. do čl. 81a)
  Pravna forma (član 76.)
  Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 77.)
  Poslovi platne institucije (član 78.)
  Hibridna platna institucija (član 79.)
  Članovi organa upravljanja i lica koja neposredno rukovode poslovima pružanja platnih usluga u platnoj instituciji (član 80.)
  Lice s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji (član 81.)
  Saradnici i poslovna reputacija (član 81a)
  Dozvola za pružanje platnih usluga (čl. 82. do čl. 87.)
  Davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 82.)
  Početni kapital platne institucije (član 83.)
  Odbijanje zahteva za davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 84.)
  Dopuna dozvole za pružanje platnih usluga (član 85.)
  Promena okolnosti posle davanja dozvole za pružanje platnih usluga (član 86.)
  Prestanak važenja dozvole za pružanje platnih usluga (član 87.)
  Poslovanje platne institucije (čl. 88. do čl. 100.)
  Poslovanje u skladu s propisanim zahtevima (član 88.)
  Sistem upravljanja i sistem unutrašnjih kontrola (član 89.)
  Minimalni kapital (član 90.)
  Promena visine minimalnog kapitala (član 91.)
  Prijem novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 92.)
  Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 93.)
  Zaštita novčanih sredstava koja su delom namenjena izvršenju platne transakcije (član 94.)
  Davanje kredita povezanih s platnim uslugama (član 95.)
  Postupanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 96.)
  Čuvanje podataka i dokumentacije (član 97.)
  Poslovne knjige i finansijski izveštaji platne institucije (član 98.)
  Revizija finansijskih izveštaja platne institucije (član 99.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije (član 100.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko ogranka, zastupnika i poveravanjem poslova drugom licu (čl. 101. do čl. 104.)
  Odgovornost platne institucije (član 101.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika u Republici Srbiji (član 102.)
  Poveravanje operativnih poslova platne institucije drugom licu (član 103.)
  Pružanje platnih usluga na teritoriji treće države (član 104.)
  Registar platnih institucija (član 105.)
  Sadržina i način vođenja registra platnih institucija (član 105.)

  Deo treći
  ELEKTRONSKI NOVAC (čl. 106. do čl. 139.)

  Glava I - IZDAVANJE, PRIHVATANJE I OTKUP ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 106. do čl. 113.)

  Izdavaoci elektronskog novca (član 106.)
  Javni poštanski operator kao izdavalac elektronskog novca (član 107.)
  Ugovor između izdavaoca i imaoca elektronskog novca kome se izdaje elektronski novac (član 108.)
  Izdavanje elektronskog novca (član 109.)
  Zabrana plaćanja kamate imaocu elektronskog novca (član 110.)
  Prihvatanje elektronskog novca (član 111.)
  Otkup elektronskog novca (član 112.)
  Tajnost i zaštita podataka o elektronskom novcu (član 113.)

  Glava II - INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 114. do čl. 139.)

  Statusne odredbe (čl. 114. do čl. 117.)
  Pravna forma (član 114.)
  Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 115.)
  Poslovi institucije elektronskog novca (član 116.)
  Članovi organa upravljanja i lica koja će neposredno rukovoditi poslovima izdavanja elektronskog novca u instituciji elektronskog novca (član 117.)
  Kvalifikovano učešće u instituciji elektronskog novca (čl. 118. do čl. 126.)
  Prethodna saglasnost za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 118.)
  Uslovi za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 119.)
  Zajedničko nastupanje kod sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 120.)
  Otuđenje, odnosno umanjenje kvalifikovanog učešća (član 121.)
  Pravne posledice nedozvoljenog sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 122.)
  Ukidanje saglasnosti za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 123.)
  Sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća uz naknadnu saglasnost (član 124.)
  Dostavljanje informacija u vezi s kvalifikovanim učešćem (član 125.)
  Izuzeci kod institucija elektronskog novca koje obavljaju druge poslovne aktivnosti (član 126.)
  Dozvola za izdavanje elektronskog novca (čl. 127. i čl. 128.)
  Davanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 127.)
  Početni kapital institucije elektronskog novca (član 128.)
  Poslovanje institucije elektronskog novca (čl. 129. do čl. 138.)
  Stabilno i sigurno poslovanje institucije elektronskog novca (član 129.)
  Minimalni kapital institucije elektronskog novca (član 130.)
  Promena visine minimalnog kapitala (član 131.)
  Prijem novčanih sredstava imalaca elektronskog novca (član 132.)
  Zaštita novčanih sredstava imalaca elektronskog novca i korisnika platnih usluga (član 133.)
  Shodna primena odredaba o poslovanju i finansijskom izveštavanju platnih institucija na institucije elektronskog novca (član 134.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko ogranka (član 135.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko zastupnika i poveravanjem pojedinih operativnih poslova drugom licu (član 136.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca preko trećeg lica (član 137.)
  Odgovornost institucije elektronskog novca (član 138.)
  Registar institucija elektronskog novca (član 139.)
  Sadržina i način vođenja registra institucija elektronskog novca (član 139.)

  Deo četvrti
  PLATNI SISTEMI (čl. 140. do čl. 172.)  Glava I - OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLATNOG SISTEMA (čl. 140. do čl. 149.)

  Platni sistem u Republici Srbiji (član 140.)
  Povezani platni sistemi (član 141.)
  Poslovi u platnom sistemu (član 142.)
  Učesnici u platnom sistemu (član 143.)
  Operator platnog sistema (član 144.)
  Narodna banka Srbije kao operator (član 145.)
  Članovi organa upravljanja operatora, lica koja neposredno rukovode radom platnog sistema i lice s kvalifikovanim učešćem u operatoru (član 146.)
  Agent za poravnanje (član 147.)
  Pravila rada platnog sistema (član 148.)
  Uslovi za učestvovanje u platnom sistemu (član 149.)

  Glava II - DOZVOLA ZA RAD PLATNOG SISTEMA (čl. 150. do čl. 155.)

  Dozvola kao uslov za rad platnog sistema (član 150.)
  Zahtev za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 151.)
  Početni kapital operatora (član 152.)
  Odbijanje zahteva za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 153.)
  Promena okolnosti posle davanja dozvole za rad platnog sistema (član 154.)
  Prestanak važenja dozvole za rad platnog sistema (član 155.)

  Glava III - POSLOVANJE PLATNOG SISTEMA (čl. 156. do čl. 165.)

  Obezbeđivanje stabilnog i sigurnog rada platnog sistema (član 156.)
  Minimalni kapital operatora (član 157.)
  Izmene i dopune pravila rada platnog sistema (član 158.)
  Poveravanje operativnih poslova operatora drugom licu (član 159.)
  Čuvanje podataka i dokumentacije nastale u platnom sistemu (član 160.)
  Poslovne knjige, finansijski izveštaji i revizija finansijskih izveštaja operatora (član 161.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja operatora Narodnoj banci Srbije (član 162.)
  Dostupnost informacija i podataka o platnom sistemu (član 163.)
  Primena pojedinih odredaba ove glave na platne sisteme čiji je operator Narodna banka Srbije (član 164.)
  Evidencija platnih sistema (član 165.)

  Glava IV - KONAČNOST PORAVNANJA U BITNOM PLATNOM SISTEMU (čl. 166. do čl. 172.)

  Bitan platni sistem (član 166.)
  Trenutak prihvatanja i neopozivosti naloga za prenos (član 167.)
  Neopozivost netiranja i naloga za prenos u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 168.)
  Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 169.)
  Obaveza obaveštavanja (član 170.)
  Prava primaoca sredstava obezbeđenja u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza davaoca sredstava obezbeđenja (član 171.)
  Dostupnost informacija i podataka o bitnom platnom sistemu (član 172.)

  Deo peti
  NADZOR (čl. 173. do čl. 191.)

  Glava I - PREDMET I NAČIN VRŠENJA NADZORA (čl. 173. do čl. 182.)

  Propisi koji se primenjuju na nadzor (član 173.)
  Predmet nadzora (član 174.)
  Način vršenja nadzora (član 175.)
  Podaci i dokumentacija koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije (član 176.)
  Tajnost podataka u vršenju nadzora (član 177.)
  Saradnja Narodne banke Srbije s drugim nadležnim organima (član 178.)
  Neposredni nadzor (član 179.)
  Zapisnik o nadzoru (član 180.)
  Zaključak o obustavi postupka (član 181.)
  Provera i zabrana neovlašćenog pružanja platnih usluga, izdavanja elektronskog novca i upravljanja radom platnog sistema (član 182.)

  Glava II - MERE U POSTUPKU NADZORA (čl. 183. do čl. 191.)

  Preduzimanje mera (član 183.)
  Preporuka (član 184.)
  Pismena opomena (član 185.)
  Nalozi i mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 186.)
  Izricanje novčane kazne (član 187.)
  Oduzimanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 188.)
  Oduzimanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 189.)
  Oduzimanje dozvole za rad platnog sistema (član 190.)
  Diskreciono pravo Narodne banke Srbije (član 191.)

  Deo šesti
  ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI (čl. 192. do čl. 213.)

  Pružalac platnih usluga iz države članice, odnosno treće države (član 192.)
  Prekogranična platna transakcija i platna transakcija u evrima ili drugoj valuti države članice (član 193.)
  Informacija u vezi s promenom valute plaćanja (član 194.)
  Rok za izvršenje prekogranične platne transakcije i platne transakcije u evrima ili drugoj valuti države članice (član 195.)
  Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga u državi članici (član 196.)
  Lista reprezentativnih usluga nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196a)
  Pružanje usluge prekogranične promene platnog računa potrošača (član 196b)
  Pravo na platni račun sa osnovnim uslugama nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196v)
  Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji druge države članice neposredno ili preko ogranka (član 197.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika na teritoriji druge države članice (član 198.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice na teritoriji Republike Srbije (član 199.)
  Izdavaoci elektronskog novca iz države članice, odnosno treće države (član 200.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca na teritoriji druge države članice (član 201.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca u državi članici (član 202.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz države članice u Republici Srbiji (član 203.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz treće države u Republici Srbiji (član 204.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca iz države članice preko trećeg lica u Republici Srbiji (član 205.)
  Podaci o prekograničnom pružanju usluga koji se upisuju u registre (član 206.)
  Učesnici u platnom sistemu, operator i agent za poravnanje iz države članice, odnosno treće države (član 207.)
  Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza stranog učesnika (član 208.)
  Prava države članice i centralnih banaka u Evropskoj uniji kao primalaca sredstava obezbeđenja (član 209.)
  Nadzor nad pružaocima platnih usluga, izdavaocima elektronskog novca i operatorom iz države članice, odnosno treće države (član 210.)
  Saradnja s nadležnim organima Evropske unije ili drugih država članica pri vršenju nadzora (član 211.)
  Saradnja s nadležnim organima države članice domaćina u vršenju nadzora u toj državi (član 212.)
  Saradnja s nadležnim organima matične države članice u vršenju nadzora nad subjektom nadzora iz te države koji posluje u Republici Srbiji (član 213.)

  Deo sedmi
  KAZNENE ODREDBE (čl. 214. do čl. 220.)

  Glava I - NOVČANE KAZNE (čl. 214. do čl. 217.)

  Novčana kazna u postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 214.)
  Novčana kazna pružaocu platnih usluga (član 215.)
  Novčana kazna izdavaocu elektronskog novca (član 216.)
  Novčane kazne koje se primenjuju nakon pristupanja - Republike Srbije Evropskoj uniji (član 217.)

  Glava II - PREKRŠAJI (čl. 218. do čl. 220.)

  Prekršaji pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (član 218.)
  Prekršaj spoljnog revizora (član 219.)
  Prekršaji odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije (član 220.)

  Deo osmi
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 221. do čl. 232.)  Usklađivanje poslovanja banaka (član 221.)
  Primena ovog zakona na platne transakcije inicirane do dana početka njegove primene (član 222.)
  Domaća platna transakcija u dinarima između rezidenata i nerezidenata (član 223.)
  Značenje pojma treće države (član 224.)
  Institucije elektronskog novca iz trećih država koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (član 225.)
  Obaveštenje javnog poštanskog operatora (član 226.)
  Podnošenje zahteva za davanje dozvola (član 227.)
  Podnošenje zahteva za davanje dozvola za rad platnog sistema (član 228.)
  Kontinuitet platnih sistema Narodne banke Srbije (član 229.)
  Podzakonski akti Narodne banke Srbije (član 230.)
  Prestanak važenja odredaba Zakona o platnom prometu (član 231.)
  Stupanje na snagu (član 232.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Odredbe Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Sl. glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) koje su na snazi i početkom primene Zakona o platnim uslugama (shodno članu 231. Zakona o platnim uslugama)

  Vise detalja
  Šifra: 155614
  1.200 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 139/14 i 44/18)

  Deo prvi
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

  Predmet zakona (član 1.)
  Značenje pojedinih pojmova (član 2.)
  Isključenja iz oblasti primene (član 3.)
  Vrste platnih usluga (član 4.)
  Odnos prema propisima kojima se uređuje devizno poslovanje (član 5.)
  Zaštita prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 6.)
  Upravni postupak (član 7.)

  Deo drugi
  USLOVI I NAČIN PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 105.)

  Glava I - OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 13.)

  Platne transakcije koje su predmet pružanja platnih usluga (član 8.)
  Odstupanje od utvrđenih uslova za pružanje platnih usluga (član 9.)
  Pružaoci platnih usluga (član 10.)
  Platne usluge koje pruža javni poštanski operator (član 11.)
  Naknade pružaoca platnih usluga (član 12.)
  Oglašavanje i pružanje informacija (član 13.)

  Glava II - UGOVOR O PLATNIM USLUGAMA I INFORMISANJE KORISNIKA PLATNIH USLUGA (čl. 14. do čl. 32.)

  Predmet i vrste ugovora o platnim uslugama (čl. 14. i čl. 15.)
  Predmet ugovora o platnim uslugama (član 14.)
  Vrste ugovora o platnim uslugama (član 15.)
  Okvirni ugovor (čl. 16. do čl. 25.)
  Sadržina i forma okvirnog ugovora (član 16.)
  Dostavljanje informacija u predugovornoj fazi (član 17.)
  Izmene i dopune okvirnog ugovora na predlog pružaoca platnih usluga (član 18.)
  Promene kamatne stope i kursa zamene valuta (član 19.)
  Raskid, odnosno ništavost okvirnog ugovora koje zahteva korisnik platnih usluga (član 20.)
  Pravo pružaoca platnih usluga na raskid okvirnog ugovora (član 21.)
  Informacije za platioca pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 22.)
  Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 23.)
  Predugovorne informacije i okvirni ugovor o platnom instrumentu za plaćanja male novčane vrednosti (član 24.)
  Informacije pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije kod platnog instrumenta za plaćanja male novčane vrednosti (član 25.)
  Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji (čl. 26. do čl. 29.)
  Prethodne informacije o jednokratnoj platnoj transakciji (član 26.)
  Informacije za platioca nakon prijema platnog naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije (član 27.)
  Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja jednokratne platne transakcije (član 28.)
  Izuzeće od obaveze pružanja informacija kod jednokratne platne transakcije (član 29.)
  Izuzeci u vezi sa okvirnim ugovorom i informisanjem korisnika platnih usluga kod međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 30.)
  Druge informacije koje se pružaju korisniku platnih usluga (čl. 31. i čl. 32.)
  Informacije o popustima i posebnim naknadama (član 31.)
  Informacije utvrđene drugim propisima (član 32.)

  Glava III - IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA (čl. 33. do čl. 67.)

  Uslovi i način izvršenja platne transakcije (čl. 33. do čl. 46.)
  Saglasnost platioca za izvršenje platne transakcije (član 33.)
  Oblik i sadržina platnog naloga (član 34.)
  Prijem platnog naloga (član 35.)
  Odbijanje izvršenja platnog naloga (član 36.)
  Opoziv platnog naloga (član 37.)
  Neopozivost platnog naloga (član 38.)
  Valuta platne transakcije (član 39.)
  Naknade pružaoca platnih usluga u vezi sa izvršenjem platne transakcije (član 40.)
  Popusti i naknade primaoca plaćanja (član 41.)
  Rok za izvršenje platne transakcije za platiočevog pružaoca platnih usluga (član 42.)
  Dostavljanje platnog naloga preko pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja (član 43.)
  Izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja (član 44.)
  Datum valute zaduženja i datum valute odobrenja (član 45.)
  Datum valute i raspolaganje novčanim sredstvima u slučaju uplate gotovog novca na platni račun (član 46.)
  Upotreba platnih instrumenata (čl. 47. do čl. 49.)
  Obaveze korisnika platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 47.)
  Obaveze pružaoca platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 48.)
  Ograničenje korišćenja platnog instrumenta (član 49.)
  Odgovornost u vezi sa izvršenjem platnih transakcija i povraćaj iznosa platne transakcije (čl. 50. do čl. 63.)
  Odgovornost platiočevog pružaoca platnih usluga za neodobrenu platnu transakciju (član 50.)
  Odgovornost platioca za neodobrenu platnu transakciju (član 51.)
  Isključenje odgovornosti za neodobrene platne transakcije u elektronskom novcu (član 52.)
  Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao platilac (član 53.)
  Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja (član 54.)
  Odgovornost za korišćenje jedinstvene identifikacione oznake (član 55.)
  Prava i obaveze pružalaca platnih usluga kod pojedinih slučajeva nepravilnog izvršenja platne transakcije (član 56.)
  Odgovornost posrednika za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju (član 57.)
  Obaveza utvrđivanja toka novčanih sredstava u slučaju neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 58.)
  Odgovornost za štetu nastalu zbog neodobrene, neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 59.)
  Teret dokazivanja izvršenja platne transakcije (član 60.)
  Obaveštenje, odnosno zahtev kao uslov za povraćaj iznosa ili pravilno izvršenje platne transakcije (član 61.)
  Isključenje odgovornosti usled više sile ili zakona (član 62.)
  Povraćaj iznosa odobrene i pravilno izvršene platne transakcije (član 63.)
  Posebna pravila za izvršavanje pojedinih platnih transakcija (čl. 64. do čl. 67.)
  Izvršenje međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 64.)
  Izvršenje platnih transakcija po osnovu platnih instrumenata za plaćanja male novčane vrednosti (član 65.)
  Izvršenje platnih transakcija po osnovu menica (član 66.)
  Zaduženje platnog računa bez platnog naloga (član 67.)

  Glava IV - PLATNI RAČUNI (čl. 68. do čl. 73t)

  Vrste platnih računa (čl. 68. do čl. 71.)
  Vrste platnih računa (član 68.)
  Zajednički platni račun (član 69.)
  Tekući račun (član 70.)
  Računi koje vodi Narodna banka Srbije (član 71.)
  Podaci o platnim računima (čl. 72. i 73.)
  Usklađivanje podataka u vezi s tekućim računima (član 72.)
  Jedinstveni registar računa (član 73.)
  Pružanje platnih usluga povezanih s platnim računom (čl. 73a do čl. 73z)
  Posebna pravila u vezi s pružanjem platnih usluga povezanih s platnim računom (član 73a)
  Zabrana diskriminacije (član 73b)
  Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom (član 73v)
  Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom (član 73g)
  Izveštaj o naplaćenim naknadama (član 73d)
  Informacije za korisnike platnih usluga u vezi s platnim računima (član 73đ)
  Informacije u vezi s platnim računima utvrđene drugim propisima (član 73e)
  Internet prezentacija za upoređivanje naknada (član 73ž)
  Platni računi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom (član 73z)
  Promena platnog računa (čl. 73i do čl. 73m)
  Usluge promene platnog računa (član 73i)
  Ovlašćenje za promenu platnog računa (član 73j)
  Obaveze pružalaca platnih usluga kod promene platnog računa (član 73k)
  Naknade u vezi s promenom platnog računa (član 73l)
  Odgovornost za štetu nastalu tokom promene platnog računa (član 73lj)
  Informacije u vezi s promenom platnog računa (član 73m)
  Platni račun sa osnovnim uslugama (čl. 73n do čl. 73t)
  Pravo potrošača na platni račun sa osnovnim uslugama (član 73n)
  Otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73nj)
  Korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73o)
  Pružanje drugih usluga uz platni račun sa osnovnim uslugama (član 73p)
  Naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama (član 73r)
  Raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama (član 73s)
  Opšte informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama (član 73t)

  Glava V - TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA O PLATNIM USLUGAMA (čl. 74. i čl. 75.)

  Tajnost podataka o platnim uslugama (član 74.)
  Zaštita podataka o ličnosti u vezi s platnim uslugama (član 75.)

  Glava VI - PLATNE INSTITUCIJE (čl. 76. do čl. 105.)

  Statusne odredbe (čl. 76. do čl. 81a)
  Pravna forma (član 76.)
  Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 77.)
  Poslovi platne institucije (član 78.)
  Hibridna platna institucija (član 79.)
  Članovi organa upravljanja i lica koja neposredno rukovode poslovima pružanja platnih usluga u platnoj instituciji (član 80.)
  Lice s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji (član 81.)
  Saradnici i poslovna reputacija (član 81a)
  Dozvola za pružanje platnih usluga (čl. 82. do čl. 87.)
  Davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 82.)
  Početni kapital platne institucije (član 83.)
  Odbijanje zahteva za davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 84.)
  Dopuna dozvole za pružanje platnih usluga (član 85.)
  Promena okolnosti posle davanja dozvole za pružanje platnih usluga (član 86.)
  Prestanak važenja dozvole za pružanje platnih usluga (član 87.)
  Poslovanje platne institucije (čl. 88. do čl. 100.)
  Poslovanje u skladu s propisanim zahtevima (član 88.)
  Sistem upravljanja i sistem unutrašnjih kontrola (član 89.)
  Minimalni kapital (član 90.)
  Promena visine minimalnog kapitala (član 91.)
  Prijem novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 92.)
  Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 93.)
  Zaštita novčanih sredstava koja su delom namenjena izvršenju platne transakcije (član 94.)
  Davanje kredita povezanih s platnim uslugama (član 95.)
  Postupanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 96.)
  Čuvanje podataka i dokumentacije (član 97.)
  Poslovne knjige i finansijski izveštaji platne institucije (član 98.)
  Revizija finansijskih izveštaja platne institucije (član 99.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije (član 100.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko ogranka, zastupnika i poveravanjem poslova drugom licu (čl. 101. do čl. 104.)
  Odgovornost platne institucije (član 101.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika u Republici Srbiji (član 102.)
  Poveravanje operativnih poslova platne institucije drugom licu (član 103.)
  Pružanje platnih usluga na teritoriji treće države (član 104.)
  Registar platnih institucija (član 105.)
  Sadržina i način vođenja registra platnih institucija (član 105.)

  Deo treći
  ELEKTRONSKI NOVAC (čl. 106. do čl. 139.)

  Glava I - IZDAVANJE, PRIHVATANJE I OTKUP ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 106. do čl. 113.)

  Izdavaoci elektronskog novca (član 106.)
  Javni poštanski operator kao izdavalac elektronskog novca (član 107.)
  Ugovor između izdavaoca i imaoca elektronskog novca kome se izdaje elektronski novac (član 108.)
  Izdavanje elektronskog novca (član 109.)
  Zabrana plaćanja kamate imaocu elektronskog novca (član 110.)
  Prihvatanje elektronskog novca (član 111.)
  Otkup elektronskog novca (član 112.)
  Tajnost i zaštita podataka o elektronskom novcu (član 113.)

  Glava II - INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 114. do čl. 139.)

  Statusne odredbe (čl. 114. do čl. 117.)
  Pravna forma (član 114.)
  Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 115.)
  Poslovi institucije elektronskog novca (član 116.)
  Članovi organa upravljanja i lica koja će neposredno rukovoditi poslovima izdavanja elektronskog novca u instituciji elektronskog novca (član 117.)
  Kvalifikovano učešće u instituciji elektronskog novca (čl. 118. do čl. 126.)
  Prethodna saglasnost za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 118.)
  Uslovi za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 119.)
  Zajedničko nastupanje kod sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 120.)
  Otuđenje, odnosno umanjenje kvalifikovanog učešća (član 121.)
  Pravne posledice nedozvoljenog sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 122.)
  Ukidanje saglasnosti za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 123.)
  Sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća uz naknadnu saglasnost (član 124.)
  Dostavljanje informacija u vezi s kvalifikovanim učešćem (član 125.)
  Izuzeci kod institucija elektronskog novca koje obavljaju druge poslovne aktivnosti (član 126.)
  Dozvola za izdavanje elektronskog novca (čl. 127. i čl. 128.)
  Davanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 127.)
  Početni kapital institucije elektronskog novca (član 128.)
  Poslovanje institucije elektronskog novca (čl. 129. do čl. 138.)
  Stabilno i sigurno poslovanje institucije elektronskog novca (član 129.)
  Minimalni kapital institucije elektronskog novca (član 130.)
  Promena visine minimalnog kapitala (član 131.)
  Prijem novčanih sredstava imalaca elektronskog novca (član 132.)
  Zaštita novčanih sredstava imalaca elektronskog novca i korisnika platnih usluga (član 133.)
  Shodna primena odredaba o poslovanju i finansijskom izveštavanju platnih institucija na institucije elektronskog novca (član 134.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko ogranka (član 135.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko zastupnika i poveravanjem pojedinih operativnih poslova drugom licu (član 136.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca preko trećeg lica (član 137.)
  Odgovornost institucije elektronskog novca (član 138.)
  Registar institucija elektronskog novca (član 139.)
  Sadržina i način vođenja registra institucija elektronskog novca (član 139.)

  Deo četvrti
  PLATNI SISTEMI (čl. 140. do čl. 172.)  Glava I - OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLATNOG SISTEMA (čl. 140. do čl. 149.)

  Platni sistem u Republici Srbiji (član 140.)
  Povezani platni sistemi (član 141.)
  Poslovi u platnom sistemu (član 142.)
  Učesnici u platnom sistemu (član 143.)
  Operator platnog sistema (član 144.)
  Narodna banka Srbije kao operator (član 145.)
  Članovi organa upravljanja operatora, lica koja neposredno rukovode radom platnog sistema i lice s kvalifikovanim učešćem u operatoru (član 146.)
  Agent za poravnanje (član 147.)
  Pravila rada platnog sistema (član 148.)
  Uslovi za učestvovanje u platnom sistemu (član 149.)

  Glava II - DOZVOLA ZA RAD PLATNOG SISTEMA (čl. 150. do čl. 155.)

  Dozvola kao uslov za rad platnog sistema (član 150.)
  Zahtev za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 151.)
  Početni kapital operatora (član 152.)
  Odbijanje zahteva za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 153.)
  Promena okolnosti posle davanja dozvole za rad platnog sistema (član 154.)
  Prestanak važenja dozvole za rad platnog sistema (član 155.)

  Glava III - POSLOVANJE PLATNOG SISTEMA (čl. 156. do čl. 165.)

  Obezbeđivanje stabilnog i sigurnog rada platnog sistema (član 156.)
  Minimalni kapital operatora (član 157.)
  Izmene i dopune pravila rada platnog sistema (član 158.)
  Poveravanje operativnih poslova operatora drugom licu (član 159.)
  Čuvanje podataka i dokumentacije nastale u platnom sistemu (član 160.)
  Poslovne knjige, finansijski izveštaji i revizija finansijskih izveštaja operatora (član 161.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja operatora Narodnoj banci Srbije (član 162.)
  Dostupnost informacija i podataka o platnom sistemu (član 163.)
  Primena pojedinih odredaba ove glave na platne sisteme čiji je operator Narodna banka Srbije (član 164.)
  Evidencija platnih sistema (član 165.)

  Glava IV - KONAČNOST PORAVNANJA U BITNOM PLATNOM SISTEMU (čl. 166. do čl. 172.)

  Bitan platni sistem (član 166.)
  Trenutak prihvatanja i neopozivosti naloga za prenos (član 167.)
  Neopozivost netiranja i naloga za prenos u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 168.)
  Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 169.)
  Obaveza obaveštavanja (član 170.)
  Prava primaoca sredstava obezbeđenja u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza davaoca sredstava obezbeđenja (član 171.)
  Dostupnost informacija i podataka o bitnom platnom sistemu (član 172.)

  Deo peti
  NADZOR (čl. 173. do čl. 191.)

  Glava I - PREDMET I NAČIN VRŠENJA NADZORA (čl. 173. do čl. 182.)

  Propisi koji se primenjuju na nadzor (član 173.)
  Predmet nadzora (član 174.)
  Način vršenja nadzora (član 175.)
  Podaci i dokumentacija koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije (član 176.)
  Tajnost podataka u vršenju nadzora (član 177.)
  Saradnja Narodne banke Srbije s drugim nadležnim organima (član 178.)
  Neposredni nadzor (član 179.)
  Zapisnik o nadzoru (član 180.)
  Zaključak o obustavi postupka (član 181.)
  Provera i zabrana neovlašćenog pružanja platnih usluga, izdavanja elektronskog novca i upravljanja radom platnog sistema (član 182.)

  Glava II - MERE U POSTUPKU NADZORA (čl. 183. do čl. 191.)

  Preduzimanje mera (član 183.)
  Preporuka (član 184.)
  Pismena opomena (član 185.)
  Nalozi i mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 186.)
  Izricanje novčane kazne (član 187.)
  Oduzimanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 188.)
  Oduzimanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 189.)
  Oduzimanje dozvole za rad platnog sistema (član 190.)
  Diskreciono pravo Narodne banke Srbije (član 191.)

  Deo šesti
  ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI (čl. 192. do čl. 213.)

  Pružalac platnih usluga iz države članice, odnosno treće države (član 192.)
  Prekogranična platna transakcija i platna transakcija u evrima ili drugoj valuti države članice (član 193.)
  Informacija u vezi s promenom valute plaćanja (član 194.)
  Rok za izvršenje prekogranične platne transakcije i platne transakcije u evrima ili drugoj valuti države članice (član 195.)
  Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga u državi članici (član 196.)
  Lista reprezentativnih usluga nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196a)
  Pružanje usluge prekogranične promene platnog računa potrošača (član 196b)
  Pravo na platni račun sa osnovnim uslugama nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196v)
  Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji druge države članice neposredno ili preko ogranka (član 197.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika na teritoriji druge države članice (član 198.)
  Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice na teritoriji Republike Srbije (član 199.)
  Izdavaoci elektronskog novca iz države članice, odnosno treće države (član 200.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca na teritoriji druge države članice (član 201.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca u državi članici (član 202.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz države članice u Republici Srbiji (član 203.)
  Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz treće države u Republici Srbiji (član 204.)
  Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca iz države članice preko trećeg lica u Republici Srbiji (član 205.)
  Podaci o prekograničnom pružanju usluga koji se upisuju u registre (član 206.)
  Učesnici u platnom sistemu, operator i agent za poravnanje iz države članice, odnosno treće države (član 207.)
  Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza stranog učesnika (član 208.)
  Prava države članice i centralnih banaka u Evropskoj uniji kao primalaca sredstava obezbeđenja (član 209.)
  Nadzor nad pružaocima platnih usluga, izdavaocima elektronskog novca i operatorom iz države članice, odnosno treće države (član 210.)
  Saradnja s nadležnim organima Evropske unije ili drugih država članica pri vršenju nadzora (član 211.)
  Saradnja s nadležnim organima države članice domaćina u vršenju nadzora u toj državi (član 212.)
  Saradnja s nadležnim organima matične države članice u vršenju nadzora nad subjektom nadzora iz te države koji posluje u Republici Srbiji (član 213.)

  Deo sedmi
  KAZNENE ODREDBE (čl. 214. do čl. 220.)

  Glava I - NOVČANE KAZNE (čl. 214. do čl. 217.)

  Novčana kazna u postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 214.)
  Novčana kazna pružaocu platnih usluga (član 215.)
  Novčana kazna izdavaocu elektronskog novca (član 216.)
  Novčane kazne koje se primenjuju nakon pristupanja - Republike Srbije Evropskoj uniji (član 217.)

  Glava II - PREKRŠAJI (čl. 218. do čl. 220.)

  Prekršaji pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (član 218.)
  Prekršaj spoljnog revizora (član 219.)
  Prekršaji odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije (član 220.)

  Deo osmi
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 221. do čl. 232.)  Usklađivanje poslovanja banaka (član 221.)
  Primena ovog zakona na platne transakcije inicirane do dana početka njegove primene (član 222.)
  Domaća platna transakcija u dinarima između rezidenata i nerezidenata (član 223.)
  Značenje pojma treće države (član 224.)
  Institucije elektronskog novca iz trećih država koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (član 225.)
  Obaveštenje javnog poštanskog operatora (član 226.)
  Podnošenje zahteva za davanje dozvola (član 227.)
  Podnošenje zahteva za davanje dozvola za rad platnog sistema (član 228.)
  Kontinuitet platnih sistema Narodne banke Srbije (član 229.)
  Podzakonski akti Narodne banke Srbije (član 230.)
  Prestanak važenja odredaba Zakona o platnom prometu (član 231.)
  Stupanje na snagu (član 232.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Odredbe Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Sl. glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) koje su na snazi i početkom primene Zakona o platnim uslugama (shodno članu 231. Zakona o platnim uslugama)

  Br.strana: 140

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.