• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2018)
  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2018)

  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2018)

  Sadržaj:

  SADRŽAJ:
  ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
  ("Sl. gl. RS" br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18)

  Deo prvi
  OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 32.)

  Glava prva: PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 3.)

  Sadržina Zakona (član 1.)
  Oblici javnih prihoda (čl. 2. do čl. 2b)
  Odnos prema drugim zakonima (član 3.)

  Glava druga: NAČELA PORESKOG POSTUPKA (čl. 4. do čl. 9.)

  Načelo zakonitosti (član 4.)
  Načelo vremenskog važenja poreskih propisa (član 5.)
  Načelo omogućavanja uvida u činjenice (član 6.)
  Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku (član 7.)
  Načelo postupanja u dobroj veri (član 8.)
  Načelo fakticiteta (član 9.)

  Glava treća: STRANKE U PORESKOM POSTUPKU (čl. 10. do čl. 17.)

  Sadržina poreskopravnog odnosa (član 10.)
  Poreska uprava u poreskom postupku (član 11.)
  Poreski obveznici i drugi poreski dužnici (član 12.)
  Opšte odredbe o zastupanju (član 13.)
  Poreski punomoćnik (član 14.)
  Zakonski zastupnik, poslovođa preduzetnika i privremeni staralac zaostavštine (član 15.)
  Zastupnik po službenoj dužnosti (član 16.)
  Poreski savetnik (član 17.)

  Glava četvrta: PORESKA OBAVEZA (čl. 18. do čl. 23.)

  Pojam i nastanak poreske obaveze (član 18.)
  Ispunjenje poreske obaveze (član 19.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja (član 20.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena (član 21.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica, poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo (član 22.)
  Prestanak poreske obaveze (član 23.)

  Glava peta: PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 24. i 25.)

  Prava poreskih obveznika (član 24.)
  Obaveze poreskog obveznika (član 25.)

  Glava šesta: IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 26. do čl. 30b)

  Poreski identifikacioni broj (član 26.)
  Opšte odredbe o registraciji (član 27.)
  Mesto i vreme registracije (član 28.)
  Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar (član 29.)
  Obaveze banaka prilikom otvaranja računa (čl. 30. do čl. 30b)

  Glava sedma: OSTALE OSNOVNE ODREDBE (čl. 31. i 32.)

  Sekundarna poreska obaveza (član 31.)
  Konverzija iznosa iz strane valute u dinar (član 32.)

  Deo drugi
  OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA (čl. 33. do čl. 115.)

  Glava prva: OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU (čl. 33. do čl. 37a)

  Pokretanje poreskog postupka (član 33.)
  Poreski akt i poreski upravni akt (član 34.)
  Oblik i sadržaj poreskog akta (član 35.)
  Dostavljanje (član 36.)
  Poslovne knjige i evidencije (čl. 37. i 37a)

  Glava druga: PORESKA PRIJAVA (čl. 38. do čl. 42.)

  Pojam poreske prijave (član 38.)
  Produženje roka za podnošenje poreske prijave (član 39.)
  Izmenjena poreska prijava (član 40.)
  Poreska prijava za porez po odbitku (čl. 41. i 41a)
  Informativna poreska prijava (član 42.)

  Glava treća: UTVRĐIVANJE ČINJENICA (čl. 43. do čl. 53.)

  Izvođenje i ocena dokaza (član 43.)
  Dostavljanje na uvid i proveru isprava (član 44.)
  Davanje informacija (član 45.)
  Uskraćivanje informacija (član 46.)
  Uskraćivanje davanja stručnog mišljenja i predočavanja isprava (član 47.)
  Veštačenje (član 48.)
  Uviđaj (član 49.)
  Ulazak na zemljište i u prostorije (član 50.)
  Dokazivanje u poreskom postupku (član 51.)
  Dokazivanje da se stvar drži u svojstvu založnog poverioca (član 52.)
  Povraćaj u pređašnje stanje (član 53.)

  Glava četvrta: UTVRĐIVANJE POREZA (čl. 54. do čl. 63.)

  Pojam utvrđivanja poreza (član 54.)
  Način donošenja poreskog rešenja o utvrđivanju poreza (član 55.)
  Nedonošenje rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju revalorizacije poreske obaveze (član 56.)
  Slučaj neisplativosti donošenja poreskog rešenja (član 57.)
  Metode procene poreske osnovice (član 58.)
  Procena poreske osnovice metodom parifikacije (član 58a)
  Unakrsna procena poreske osnovice (član 59.)
  Izbor metode procene poreske osnovice (član 60.)
  Indicijarna metoda za utvrđivanje minimalnog poreza na dohodak građana (član 61.)
  Evidentiranje iznosa poreske obaveze (član 62.)
  Privremeno utvrđivanje poreza (član 63.)

  Glava peta: NAPLATA POREZA (čl. 64. do čl. 112.)

  Poglavlje prvo: OPŠTE O NAPLATI POREZA (čl. 64. do čl. 66.)

  Vrste naplate poreza (član 64.)
  Dospelost (član 65.)
  Privremene mere obezbeđenja naplate poreza (član 66.)

  Poglavlje drugo: REDOVNA NAPLATA POREZA (čl. 67. do čl. 74b)

  Oblici redovne naplate poreza (član 67.)
  Dan plaćanja poreza (član 68.)
  Redosled namirenja (član 70.)
  Opomena za plaćanje poreza (član 71.)
  Ustanovljavanje zaloge pre prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (član 72.)
  Odlaganje plaćanja dugovanog poreza (član 73.)
  Obezbeđenje naplate dugovanog poreza (čl. 74. do čl. 74b)

  Poglavlje treće: KAMATA (čl. 75. i 76.)

  Opšte odredbe o kamati (član 75.)
  Kamata na poreski dug čija je naplata odložena (član 76.)

  Poglavlje četvrto: PRINUDNA NAPLATA POREZA (čl. 77. do čl. 112.)

  I. Opšte o prinudnoj naplati poreza (čl. 77. do čl. 85a)
  Početak postupka prinudne naplate poreza (član 77.)
  Pravne posledice početka postupka prinudne naplate poreza (član 78.)
  Prekid postupka prinudne naplate poreza (član 79.)
  Obustava postupka prinudne naplate (član 80.)
  Načela postupka prinudne naplate poreza (član 81.)
  Izuzimanje od prinudne naplate (član 82.)
  Troškovi postupka prinudne naplate poreza (član 83.)
  Predmeti prinudne naplate (član 84.)
  Prava trećih lica (čl. 85. i 85a)
  II. Zaloga (čl. 86. do čl. 91.)
  Obezbeđenje poreskog potraživanja u prinudnoj naplati (član 86.)
  Postupak ustanovljavanja zaloge (član 87.)
  Pravni efekti zaloge (član 88.)
  Popis pokretnih stvari (član 89.)
  Popis nepokretnosti (član 90.)
  Prestanak zaloge (član 91.)
  III. Unovčavanje (čl. 92. do čl. 112.)
  Sredstva prinudne naplate (član 92.)
  Prihodi od unovčavanja (član 93.)
  Prihodi od stvari prenetih u imovinu Republike (član 94.)
  Prinudna naplata iz novčanih sredstava (član 95.)
  Prinudna naplata iz novčanih potraživanja (čl. 96. i 96a)
  Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja (član 97.)
  Prinudna naplata iz gotovog novca i hartija od vrednosti (član 98.)
  Prinudna naplata iz štednih uloga (član 98a)
  Prinudna naplata iz pokretnih stvari
  Popis pokretnih stvari (član 99.)
  Procena pokretnih stvari (član 100.)
  Zaplena pokretnih stvari (član 101.)
  Obaveštavanje potencijalnih vlasnika (član 102.)
  Prinudna naplata kada je stvar u posedu drugog lica (član 103.)
  Prodaja pokretnih stvari (član 104.)
  Prinudna naplata iz nepokretnosti
  Popis nepokretnosti (član 105.)
  Zaplena nepokretnosti koja nije upisana u odgovarajući registar (član 106.)
  Utvrđivanje početne vrednosti nepokretnosti (član 107.)
  Opšte o prodaji nepokretnosti (član 108.)
  Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (član 109.)
  Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom (član 110.)
  Postupak sa ostvarenim prihodom od prodaje nepokretnosti (član 111.)
  Proglašenje nesolventnosti (član 112.)

  Glava šesta: POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE (član 113.)

  Utvrđivanje i naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze (član 113.)

  Glava sedma: OSTALI OBLICI PRESTANKA PORESKOG DUGA (čl. 114. do čl. 115.)

  Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja (član 114.)
  Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja (član 114a)
  Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka (član 114b)
  Prekid roka zastarelosti (član 114d)
  Uračunavanje vremena prethodnika (član 114đ)
  Ostale odredbe o zastarelosti (član 114e)
  Apsolutna zastarelost (član 114ž)
  Zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja (član 114z)
  Otpis poreza i sporednih poreskih davanja (čl. 115. i 115a)

  Deo treći
  PRUŽANJE PORESKIH USLUGA, PORESKA KONTROLA I PORESKA POLICIJA (čl. 117. do čl. 139.)

  Glava prva: PORESKE USLUGE (čl. 117. do čl. 117g)

  Pružanje poreskih usluga (čl. 117a do čl. 117v)
  Obrada poreske prijave i drugih izveštaja poreskog obveznika (član 117g)

  Glava druga: PORESKA KONTROLA (čl. 118. do čl. 129b)

  Plan poreske kontrole (član 118.)
  Pojam poreske kontrole (član 123.)
  Otpočinjanje poreske kontrole (član 124.)
  Mesto poreske kontrole (član 125.)
  Vreme poreske kontrole (član 126.)
  Obaveza učestvovanja poreskog obveznika u postupku poreske kontrole (član 127.)
  Zapisnik (član 128.)
  Poresko rešenje koje se donosi u poreskoj kontroli (član 129.)
  Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost (čl. 129a do čl. 129b)

  Glava treća: OVLAŠĆENJA PORESKE UPRAVE U OBLASTI IGARA NA SREĆU (brisana)

  Glava četvrta: MERE ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH POVREDA ZAKONA I NEPRAVILNOSTI U PRIMENI PROPISA (čl. 130. do čl. 134a)

  Mere u toku poreske kontrole (član 130.)
  Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole (član 131.)
  Mere posle obavljene poreske kontrole (član 132.)
  Rešenje o merama (član 133.)
  Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole (član 134.)
  Označavanje nepokretnosti u toku prinudne naplate i kada je izrečena mera zabrane vršenja delatnosti (član 134a)

  Glava peta: OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA (čl. 135. do čl. 139.)

  Poreska policija (član 135.)
  Dostavljanje izveštaja Poreskoj policiji (član 136.)
  Podnošenje krivične prijave (član 137.)
  Prijava nadležnom organu (član 139.)

  Deo četvrti
  POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU (čl. 140. do čl. 154.)

  Dopuštenost žalbe (član 140.)
  Pravo na podnošenje žalbe (član 141.)
  Rok za žalbu (član 142.)
  Podnošenje žalbe (član 143.)
  Postupanje prvostepenog organa po žalbi (član 144.)
  Organ nadležan za rešavanje po žalbi (član 145.)
  Stranke u postupku po žalbi (član 146.)
  Pravno dejstvo žalbe (član 147.)
  Odustanak od žalbe (član 148.)
  Privremeni prekid postupka (član 149.)
  Rešavanje drugostepenog organa po žalbi (član 150.)
  Odbijanje žalbe (član 151.)
  Poništavanje poreskog upravnog akta (član 152.)
  Oglašavanje poreskog upravnog akta ništavim (član 153.)
  Poništavanje i izmena poreskog rešenja u vezi s upravnim sporom (član 154.)

  Deo peti
  PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA (čl. 155. do čl. 159b)

  Opšte odredbe (član 155.)
  Uslovi pružanja pravne pomoći (član 156.)
  Međunarodna pravna pomoć (član 157.)
  Obaveze državnih organa i organizacija i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (čl. 158. do čl. 159b)

  Deo šesti
  NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE (čl. 160. do čl. 171.)

  Nadležnost Poreske uprave (član 160.)
  Poreska policija (član 161.)
  Službena značka i legitimacija (član 162.)
  Poresko računovodstvo (član 163.)
  Vanbilansno poresko računovodstvo (član 163a)
  Poreski informacioni sistem (član 164.)
  Ovlašćenja Poreske uprave u poreskom i prekršajnom postupku (član 165.)
  Oslobađanje od troškova u poreskom postupku (član 166.)
  Rukovođenje (čl. 167. i 167a)
  Organizacione jedinice (čl. 168. i 168a)
  Radni odnosi (član 169.)
  Način popunjavanja izvršilačkih radnih mesta (član 169a)
  Popunjavanje radnih mesta putem javnog konkursa (član 169b)
  Izborni postupak (član 169v)
  Lista za izbor kandidata (član 169g)
  Popunjavanje radnih mesta preuzimanjem državnog službenika iz drugog državnog organa (član 169d)
  Rad na određeno vreme (član 169đ)
  Privremeni premeštaj (član 169e)
  Radno vreme (član 169z)
  Pripravnost (član 169i)
  Razvrstavanje izvršilačkih radnih mesta poreskih službenika po zvanjima (član 169j)
  Osnov i uslovi za razvrstavanje zvanja poreskih službenika (član 169k)
  Napredovanje poreskih službenika (član 169lj)
  Gubitak zvanja (član 169m)
  Plate
  Osnovna plata (član 169p)
  Naknade plate, naknada troškova, otpremnina i druga primanja (član 169r)
  Priznanja, nagrade i uvećanja plata (čl. 169t i 169ć)
  Poslovi nespojivi sa službenom dužnošću (čl. 169u i 169f)
  Odgovornost poreskih službenika (član 169h)
  Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (član 169c)
  Sredstva za rad (član 170.)
  Politička neutralnost (član 171.)

  Deo sedmi
  KAZNENE ODREDBE

  Glava prva: PORESKA KRIVIČNA DELA (čl. 173a do čl. 176a)

  Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit (član 173a)
  Ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole (član 175.)
  Nedozvoljen promet akciznih proizvoda (član 176.)
  Nedozvoljeno skladištenje robe (član 176a)

  Glava druga: PORESKI PREKRŠAJI (čl. 176b do čl. 182b)

  Pojam (član 176b)

  Opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika (čl. 177. do čl. 178b)
  Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza (član 177.)
  Prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi (član 178.)
  Nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu, evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja, dokumenata i drugih podataka (član 178a)
  Postupanje suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom (član 178b)
  Posebni poreski prekršaji (čl. 179. do čl. 182b)
  Poreski prekršaji poreskih obveznika - fizičkih lica (član 180.)
  Nepodnošenje informativne poreske prijave (čl. 180a i 180b)
  Poreski prekršaji poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika (član 181.)
  Prekršaji odgovornih lica u Poreskoj upravi (čl. 182. do čl. 182b)

  Deo osmi
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 183. do čl. 193.)

  Registracija poreskih obveznika (član 183.)
  Dostavljanje podataka o izvršenom upisu u registar Poreskoj upravi (član 184.)
  Obaveze banke u vezi sa imaocima računa (član 185.)
  Prijava za evidenciju imovine (čl. 186. i 186a)
  Založno pravo Republike do dana početka rada registra zaloge (član 187.)
  Prelazni režim ustanovljavanja založnog prava Republike (član 188.)
  Prelazni režim prinudne naplate iz novčanih potraživanja (član 189.)
  Prelazni režim prinudne naplate iz nenovčanih potraživanja (član 190.)
  Preuzimanje zaposlenih, postavljenih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Republičke uprave javnih prihoda (član 191.)
  Prestanak važenja odredaba određenih zakona (član 192.)
  Stupanje na snagu Zakona (član 193.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 20/09
  "Sl. glasnik RS", br. 53/10
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13 i 108/13
  "Sl. glasnik RS", br. 108/13
  "Sl. glasnik RS", br. 68/14
  "Sl. glasnik RS", br. 112/15
  "Sl. glasnik RS", br. 15/16
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 30/18
  "Sl. glasnik RS", br. 95/18

  Vise detalja
  Šifra: 136546
  1.530 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  SADRŽAJ:
  ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
  ("Sl. gl. RS" br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18)

  Deo prvi
  OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 32.)

  Glava prva: PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 3.)

  Sadržina Zakona (član 1.)
  Oblici javnih prihoda (čl. 2. do čl. 2b)
  Odnos prema drugim zakonima (član 3.)

  Glava druga: NAČELA PORESKOG POSTUPKA (čl. 4. do čl. 9.)

  Načelo zakonitosti (član 4.)
  Načelo vremenskog važenja poreskih propisa (član 5.)
  Načelo omogućavanja uvida u činjenice (član 6.)
  Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku (član 7.)
  Načelo postupanja u dobroj veri (član 8.)
  Načelo fakticiteta (član 9.)

  Glava treća: STRANKE U PORESKOM POSTUPKU (čl. 10. do čl. 17.)

  Sadržina poreskopravnog odnosa (član 10.)
  Poreska uprava u poreskom postupku (član 11.)
  Poreski obveznici i drugi poreski dužnici (član 12.)
  Opšte odredbe o zastupanju (član 13.)
  Poreski punomoćnik (član 14.)
  Zakonski zastupnik, poslovođa preduzetnika i privremeni staralac zaostavštine (član 15.)
  Zastupnik po službenoj dužnosti (član 16.)
  Poreski savetnik (član 17.)

  Glava četvrta: PORESKA OBAVEZA (čl. 18. do čl. 23.)

  Pojam i nastanak poreske obaveze (član 18.)
  Ispunjenje poreske obaveze (član 19.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja (član 20.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena (član 21.)
  Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica, poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo (član 22.)
  Prestanak poreske obaveze (član 23.)

  Glava peta: PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 24. i 25.)

  Prava poreskih obveznika (član 24.)
  Obaveze poreskog obveznika (član 25.)

  Glava šesta: IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 26. do čl. 30b)

  Poreski identifikacioni broj (član 26.)
  Opšte odredbe o registraciji (član 27.)
  Mesto i vreme registracije (član 28.)
  Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar (član 29.)
  Obaveze banaka prilikom otvaranja računa (čl. 30. do čl. 30b)

  Glava sedma: OSTALE OSNOVNE ODREDBE (čl. 31. i 32.)

  Sekundarna poreska obaveza (član 31.)
  Konverzija iznosa iz strane valute u dinar (član 32.)

  Deo drugi
  OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA (čl. 33. do čl. 115.)

  Glava prva: OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU (čl. 33. do čl. 37a)

  Pokretanje poreskog postupka (član 33.)
  Poreski akt i poreski upravni akt (član 34.)
  Oblik i sadržaj poreskog akta (član 35.)
  Dostavljanje (član 36.)
  Poslovne knjige i evidencije (čl. 37. i 37a)

  Glava druga: PORESKA PRIJAVA (čl. 38. do čl. 42.)

  Pojam poreske prijave (član 38.)
  Produženje roka za podnošenje poreske prijave (član 39.)
  Izmenjena poreska prijava (član 40.)
  Poreska prijava za porez po odbitku (čl. 41. i 41a)
  Informativna poreska prijava (član 42.)

  Glava treća: UTVRĐIVANJE ČINJENICA (čl. 43. do čl. 53.)

  Izvođenje i ocena dokaza (član 43.)
  Dostavljanje na uvid i proveru isprava (član 44.)
  Davanje informacija (član 45.)
  Uskraćivanje informacija (član 46.)
  Uskraćivanje davanja stručnog mišljenja i predočavanja isprava (član 47.)
  Veštačenje (član 48.)
  Uviđaj (član 49.)
  Ulazak na zemljište i u prostorije (član 50.)
  Dokazivanje u poreskom postupku (član 51.)
  Dokazivanje da se stvar drži u svojstvu založnog poverioca (član 52.)
  Povraćaj u pređašnje stanje (član 53.)

  Glava četvrta: UTVRĐIVANJE POREZA (čl. 54. do čl. 63.)

  Pojam utvrđivanja poreza (član 54.)
  Način donošenja poreskog rešenja o utvrđivanju poreza (član 55.)
  Nedonošenje rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju revalorizacije poreske obaveze (član 56.)
  Slučaj neisplativosti donošenja poreskog rešenja (član 57.)
  Metode procene poreske osnovice (član 58.)
  Procena poreske osnovice metodom parifikacije (član 58a)
  Unakrsna procena poreske osnovice (član 59.)
  Izbor metode procene poreske osnovice (član 60.)
  Indicijarna metoda za utvrđivanje minimalnog poreza na dohodak građana (član 61.)
  Evidentiranje iznosa poreske obaveze (član 62.)
  Privremeno utvrđivanje poreza (član 63.)

  Glava peta: NAPLATA POREZA (čl. 64. do čl. 112.)

  Poglavlje prvo: OPŠTE O NAPLATI POREZA (čl. 64. do čl. 66.)

  Vrste naplate poreza (član 64.)
  Dospelost (član 65.)
  Privremene mere obezbeđenja naplate poreza (član 66.)

  Poglavlje drugo: REDOVNA NAPLATA POREZA (čl. 67. do čl. 74b)

  Oblici redovne naplate poreza (član 67.)
  Dan plaćanja poreza (član 68.)
  Redosled namirenja (član 70.)
  Opomena za plaćanje poreza (član 71.)
  Ustanovljavanje zaloge pre prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (član 72.)
  Odlaganje plaćanja dugovanog poreza (član 73.)
  Obezbeđenje naplate dugovanog poreza (čl. 74. do čl. 74b)

  Poglavlje treće: KAMATA (čl. 75. i 76.)

  Opšte odredbe o kamati (član 75.)
  Kamata na poreski dug čija je naplata odložena (član 76.)

  Poglavlje četvrto: PRINUDNA NAPLATA POREZA (čl. 77. do čl. 112.)

  I. Opšte o prinudnoj naplati poreza (čl. 77. do čl. 85a)
  Početak postupka prinudne naplate poreza (član 77.)
  Pravne posledice početka postupka prinudne naplate poreza (član 78.)
  Prekid postupka prinudne naplate poreza (član 79.)
  Obustava postupka prinudne naplate (član 80.)
  Načela postupka prinudne naplate poreza (član 81.)
  Izuzimanje od prinudne naplate (član 82.)
  Troškovi postupka prinudne naplate poreza (član 83.)
  Predmeti prinudne naplate (član 84.)
  Prava trećih lica (čl. 85. i 85a)
  II. Zaloga (čl. 86. do čl. 91.)
  Obezbeđenje poreskog potraživanja u prinudnoj naplati (član 86.)
  Postupak ustanovljavanja zaloge (član 87.)
  Pravni efekti zaloge (član 88.)
  Popis pokretnih stvari (član 89.)
  Popis nepokretnosti (član 90.)
  Prestanak zaloge (član 91.)
  III. Unovčavanje (čl. 92. do čl. 112.)
  Sredstva prinudne naplate (član 92.)
  Prihodi od unovčavanja (član 93.)
  Prihodi od stvari prenetih u imovinu Republike (član 94.)
  Prinudna naplata iz novčanih sredstava (član 95.)
  Prinudna naplata iz novčanih potraživanja (čl. 96. i 96a)
  Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja (član 97.)
  Prinudna naplata iz gotovog novca i hartija od vrednosti (član 98.)
  Prinudna naplata iz štednih uloga (član 98a)
  Prinudna naplata iz pokretnih stvari
  Popis pokretnih stvari (član 99.)
  Procena pokretnih stvari (član 100.)
  Zaplena pokretnih stvari (član 101.)
  Obaveštavanje potencijalnih vlasnika (član 102.)
  Prinudna naplata kada je stvar u posedu drugog lica (član 103.)
  Prodaja pokretnih stvari (član 104.)
  Prinudna naplata iz nepokretnosti
  Popis nepokretnosti (član 105.)
  Zaplena nepokretnosti koja nije upisana u odgovarajući registar (član 106.)
  Utvrđivanje početne vrednosti nepokretnosti (član 107.)
  Opšte o prodaji nepokretnosti (član 108.)
  Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (član 109.)
  Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom (član 110.)
  Postupak sa ostvarenim prihodom od prodaje nepokretnosti (član 111.)
  Proglašenje nesolventnosti (član 112.)

  Glava šesta: POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE (član 113.)

  Utvrđivanje i naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze (član 113.)

  Glava sedma: OSTALI OBLICI PRESTANKA PORESKOG DUGA (čl. 114. do čl. 115.)

  Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja (član 114.)
  Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja (član 114a)
  Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka (član 114b)
  Prekid roka zastarelosti (član 114d)
  Uračunavanje vremena prethodnika (član 114đ)
  Ostale odredbe o zastarelosti (član 114e)
  Apsolutna zastarelost (član 114ž)
  Zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja (član 114z)
  Otpis poreza i sporednih poreskih davanja (čl. 115. i 115a)

  Deo treći
  PRUŽANJE PORESKIH USLUGA, PORESKA KONTROLA I PORESKA POLICIJA (čl. 117. do čl. 139.)

  Glava prva: PORESKE USLUGE (čl. 117. do čl. 117g)

  Pružanje poreskih usluga (čl. 117a do čl. 117v)
  Obrada poreske prijave i drugih izveštaja poreskog obveznika (član 117g)

  Glava druga: PORESKA KONTROLA (čl. 118. do čl. 129b)

  Plan poreske kontrole (član 118.)
  Pojam poreske kontrole (član 123.)
  Otpočinjanje poreske kontrole (član 124.)
  Mesto poreske kontrole (član 125.)
  Vreme poreske kontrole (član 126.)
  Obaveza učestvovanja poreskog obveznika u postupku poreske kontrole (član 127.)
  Zapisnik (član 128.)
  Poresko rešenje koje se donosi u poreskoj kontroli (član 129.)
  Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost (čl. 129a do čl. 129b)

  Glava treća: OVLAŠĆENJA PORESKE UPRAVE U OBLASTI IGARA NA SREĆU (brisana)

  Glava četvrta: MERE ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH POVREDA ZAKONA I NEPRAVILNOSTI U PRIMENI PROPISA (čl. 130. do čl. 134a)

  Mere u toku poreske kontrole (član 130.)
  Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole (član 131.)
  Mere posle obavljene poreske kontrole (član 132.)
  Rešenje o merama (član 133.)
  Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole (član 134.)
  Označavanje nepokretnosti u toku prinudne naplate i kada je izrečena mera zabrane vršenja delatnosti (član 134a)

  Glava peta: OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA (čl. 135. do čl. 139.)

  Poreska policija (član 135.)
  Dostavljanje izveštaja Poreskoj policiji (član 136.)
  Podnošenje krivične prijave (član 137.)
  Prijava nadležnom organu (član 139.)

  Deo četvrti
  POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU (čl. 140. do čl. 154.)

  Dopuštenost žalbe (član 140.)
  Pravo na podnošenje žalbe (član 141.)
  Rok za žalbu (član 142.)
  Podnošenje žalbe (član 143.)
  Postupanje prvostepenog organa po žalbi (član 144.)
  Organ nadležan za rešavanje po žalbi (član 145.)
  Stranke u postupku po žalbi (član 146.)
  Pravno dejstvo žalbe (član 147.)
  Odustanak od žalbe (član 148.)
  Privremeni prekid postupka (član 149.)
  Rešavanje drugostepenog organa po žalbi (član 150.)
  Odbijanje žalbe (član 151.)
  Poništavanje poreskog upravnog akta (član 152.)
  Oglašavanje poreskog upravnog akta ništavim (član 153.)
  Poništavanje i izmena poreskog rešenja u vezi s upravnim sporom (član 154.)

  Deo peti
  PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA (čl. 155. do čl. 159b)

  Opšte odredbe (član 155.)
  Uslovi pružanja pravne pomoći (član 156.)
  Međunarodna pravna pomoć (član 157.)
  Obaveze državnih organa i organizacija i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (čl. 158. do čl. 159b)

  Deo šesti
  NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE (čl. 160. do čl. 171.)

  Nadležnost Poreske uprave (član 160.)
  Poreska policija (član 161.)
  Službena značka i legitimacija (član 162.)
  Poresko računovodstvo (član 163.)
  Vanbilansno poresko računovodstvo (član 163a)
  Poreski informacioni sistem (član 164.)
  Ovlašćenja Poreske uprave u poreskom i prekršajnom postupku (član 165.)
  Oslobađanje od troškova u poreskom postupku (član 166.)
  Rukovođenje (čl. 167. i 167a)
  Organizacione jedinice (čl. 168. i 168a)
  Radni odnosi (član 169.)
  Način popunjavanja izvršilačkih radnih mesta (član 169a)
  Popunjavanje radnih mesta putem javnog konkursa (član 169b)
  Izborni postupak (član 169v)
  Lista za izbor kandidata (član 169g)
  Popunjavanje radnih mesta preuzimanjem državnog službenika iz drugog državnog organa (član 169d)
  Rad na određeno vreme (član 169đ)
  Privremeni premeštaj (član 169e)
  Radno vreme (član 169z)
  Pripravnost (član 169i)
  Razvrstavanje izvršilačkih radnih mesta poreskih službenika po zvanjima (član 169j)
  Osnov i uslovi za razvrstavanje zvanja poreskih službenika (član 169k)
  Napredovanje poreskih službenika (član 169lj)
  Gubitak zvanja (član 169m)
  Plate
  Osnovna plata (član 169p)
  Naknade plate, naknada troškova, otpremnina i druga primanja (član 169r)
  Priznanja, nagrade i uvećanja plata (čl. 169t i 169ć)
  Poslovi nespojivi sa službenom dužnošću (čl. 169u i 169f)
  Odgovornost poreskih službenika (član 169h)
  Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (član 169c)
  Sredstva za rad (član 170.)
  Politička neutralnost (član 171.)

  Deo sedmi
  KAZNENE ODREDBE

  Glava prva: PORESKA KRIVIČNA DELA (čl. 173a do čl. 176a)

  Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit (član 173a)
  Ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole (član 175.)
  Nedozvoljen promet akciznih proizvoda (član 176.)
  Nedozvoljeno skladištenje robe (član 176a)

  Glava druga: PORESKI PREKRŠAJI (čl. 176b do čl. 182b)

  Pojam (član 176b)

  Opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika (čl. 177. do čl. 178b)
  Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza (član 177.)
  Prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi (član 178.)
  Nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu, evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja, dokumenata i drugih podataka (član 178a)
  Postupanje suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom (član 178b)
  Posebni poreski prekršaji (čl. 179. do čl. 182b)
  Poreski prekršaji poreskih obveznika - fizičkih lica (član 180.)
  Nepodnošenje informativne poreske prijave (čl. 180a i 180b)
  Poreski prekršaji poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika (član 181.)
  Prekršaji odgovornih lica u Poreskoj upravi (čl. 182. do čl. 182b)

  Deo osmi
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 183. do čl. 193.)

  Registracija poreskih obveznika (član 183.)
  Dostavljanje podataka o izvršenom upisu u registar Poreskoj upravi (član 184.)
  Obaveze banke u vezi sa imaocima računa (član 185.)
  Prijava za evidenciju imovine (čl. 186. i 186a)
  Založno pravo Republike do dana početka rada registra zaloge (član 187.)
  Prelazni režim ustanovljavanja založnog prava Republike (član 188.)
  Prelazni režim prinudne naplate iz novčanih potraživanja (član 189.)
  Prelazni režim prinudne naplate iz nenovčanih potraživanja (član 190.)
  Preuzimanje zaposlenih, postavljenih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Republičke uprave javnih prihoda (član 191.)
  Prestanak važenja odredaba određenih zakona (član 192.)
  Stupanje na snagu Zakona (član 193.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 20/09
  "Sl. glasnik RS", br. 53/10
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13 i 108/13
  "Sl. glasnik RS", br. 108/13
  "Sl. glasnik RS", br. 68/14
  "Sl. glasnik RS", br. 112/15
  "Sl. glasnik RS", br. 15/16
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 30/18
  "Sl. glasnik RS", br. 95/18

  Br.strana: 139

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.