• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, jul 2018)
  Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, jul 2018)

  Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, jul 2018)

  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18)
  DEO PRVI
  OSNOVNE ODREDBE
  (čl. 1. do čl. 82.)

  PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 82.)

  1. Osnovni pojmovi (čl. 2. do čl. 10.)

  Pojam privrednog društva (član 2.)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 3.)
  Delatnosti (član 4.)
  Registracija (član 5.)
  Dejstvo registracije prema trećim licima (član 6.)
  Mesna nadležnost suda (član 7.)
  Pravne forme (član 8.)
  Članovi društva (član 9.)
  Podaci o licima koja se registruju (član 9a)
  Vreme trajanja društva (član 10.)

  2. Osnivački akt, statut i ugovori u vezi sa društvom (čl. 11. do čl. 16.)

  Osnivački akt i statut (član 11.)
  Izmene osnivačkog akta i statuta (član 12.)
  Ništavost osnivačkog akta (član 13.)
  Postupak za utvrđenje i dejstvo ništavosti (član 14.)
  Ugovori u vezi sa društvom (član 15.)
  Povraćaj troškova u vezi sa osnivanjem društva (član 16.)

  3. Odgovornost za obaveze društva (čl. 17. i 18.)

  Odgovornost članova (član 17.)
  Probijanje pravne ličnosti (član 18.)

  4. Sedište društva i prijem pošte (čl. 19. do čl. 21.)

  Sedište (član 19.)
  Dostavljanje i adresa za prijem pošte (član 20.)
  Adresa za prijem elektronske pošte (član 21.)

  5. Poslovno ime (čl. 22. do čl. 30.)

  Poslovno ime (čan 22.)
  Skraćeno poslovno ime (član 23.)
  Jezik i pismo poslovnog imena društva (član 24.)
  Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima (član 25.)
  Ograničenja prenosa i korišćenja naziva (član 26.)
  Ograničenja u pogledu poslovnog imena (član 27.)
  Zaštita naziva društva (član 28.)
  Ograničenja korišćenja nacionalnih ili službenih imena i znakova (član 29.)
  Ograničenja korišćenja ličnih imena (član 30.)

  6. Zastupanje i zastupnici (čl. 31. do čl. 43.)

  Zastupnici (čl. 31. do čl. 34.)
  Zakonski (statutarni) zastupnici društva (član 31.)
  Ostali zastupnici (član 32.)
  Ograničenja ovlašćenja zastupnika (član 33.)
  Punomoćnici po zaposlenju (član 34.)
  Prokura (čl. 35. do čl. 40.)
  Pojam prokure (član 35.)
  Izdavanje prokure (član 36.)
  Vrste prokure (član 37.)
  Ograničenja prokure (član 38.)
  Opoziv i otkaz prokure (član 39.)
  Prokura preduzetnika (član 40.)
  Odgovornost i ograničenja za zastupnike, punomoćnike po zaposlenju i prokuriste (čl. 41. do čl. 43.)
  Prekoračenje ovlašćenja (član 41.)
  Ograničenja zaključenja ugovora u ime društva (član 42.)
  Potpisivanje (član 43.)

  7. Imovina i kapital društva (čl. 44. do čl. 60.)

  Osnovni pojmovi (član 44.)
  Imovina, neto imovina i osnovni kapital (član 44.)
  Ulozi u društvo (čl. 45. do čl. 60.)
  Vrste uloga (član 45.)
  Obaveza uplate, odnosno unosa uloga (član 46.)
  Posledice preuzimanja obaveze na uplatu, odnosno unos uloga (član 47.)
  Posledice neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 48.)
  Odgovornost u slučaju prenosa udela, odnosno akcija (član 49.)
  Utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga (član 50.)
  Procena vrednosti nenovčanog uloga (član 51.)
  Sadržaj procene vrednosti (član 52.)
  Izbor procenitelja (član 53.)
  Izmenjene okolnosti (član 54.)
  Prava članova društva ako nova procena nije izvršena (član 55.)
  Izuzetak od obaveze procene vrednosti nenovčanog uloga koji ne čine hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca (član 56.)
  Utvrđivanje vrednosti hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca (član 57.)
  Obaveze društva ako procena vrednosti nenovčanog uloga nije vršena (član 58.)
  Pobijanje sporazumno utvrđene vrednosti nenovčanog uloga (član 59.)
  Zabrana povraćaja uloga (član 60.)

  8. Posebne dužnosti prema društvu (čl. 61. do čl. 80.)

  Lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu (član 61.)
  Povezana lica (član 62.)
  Dužnost pažnje (čl. 63. i 64.)
  Pojam (član 63.)
  Tužba zbog povrede dužnosti pažnje (član 64.)
  Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes (čl. 65. do čl. 68.)
  Pojam (član 65.)
  Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa (član 66.)
  Tužba zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes (član 67.)
  Izuzetak od postojanja povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes (član 68.)
  Dužnost izbegavanja sukoba interesa (čl. 69. do čl. 71.)
  Pojam (član 69.)
  Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 70.)
  Tužba zbog povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 71.)
  Dužnost čuvanja poslovne tajne (čl. 72. do čl. 74.)
  Pojam (član 72.)
  Izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 73.)
  Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 74.)
  Dužnost poštovanja zabrane konkurencije (čl. 75. i 76.)
  Pojam (član 75.)
  Tužba zbog povrede pravila o zabrani konkurencije (član 76.)
  Pravila za podnošenje tužbi zbog povrede posebnih dužnosti (čl. 77. do čl. 80.)
  Rok za podnošenje tužbi (član 77.)
  Tužba člana društva zbog povrede posebnih dužnosti (individualna tužba) (član 78.)
  Derivativna tužba (član 79.)
  Stupanje člana društva u parnicu (član 80.)

  9. Pravo na informisanje članova društva (čl. 81. i 82.)

  Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima (član 81.)
  Korišćenje akata ili dokumenata društva (član 82.)

  DEO DRUGI
  PREDUZETNIK
  (čl. 83. do čl. 92.)

  Pojam preduzetnika (član 83.)
  Vreme na koje se preduzetnik registruje (član 84.)
  Imovina i odgovornost za obaveze (član 85.)
  Poslovno ime preduzetnika (član 86.)
  Sedište preduzetnika i izdvojeno mesto obavljanja delatnosti (član 87.)
  elatnost preduzetnika (član 88.)
  Poslovođa i ostali zaposleni (član 89.)
  Prekid obavljanja delatnosti (član 90.)
  Gubitak svojstva preduzetnika i kontinuitet obavljanja delatnosti od strane naslednika (član 91.)
  Nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva (član 92.)

  DEO TREĆI
  PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 93. do čl. 469.)

  GLAVA I - ORTAČKO DRUŠTVO
  (čl. 93. do čl. 124.)

  1. Pojam i osnivanje (čl. 93. do čl. 95.)

  Pojam i odgovornost za obaveze (član 93.)
  Ugovor o osnivanju (član 94.)
  Ugovor ortaka (član 95.)

  2. Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela (čl. 96. do čl. 100.)

  Ulog i udeo (član 96.)
  Prenos udela (član 97.)
  Prenos udela između ortaka (član 98.)
  Prenos udela trećim licima (član 99.)
  Odgovornost kod prenosa udela (član 100.)

  3. Poslovođenje (čl. 101. do čl. 105.)

  Opšte pravilo (član 101.)
  Poslovođenje od strane više ortaka (član 102.)
  Prenos ovlašćenja na poslovođenje (član 103.)
  Otkazivanje ovlašćenja za poslovođenje (član 104.)
  Oduzimanje ovlašćenja za poslovođenje ortaka (član 105.)

  4. Prava ortaka (čl. 106. do čl. 110.)

  Pravo na naknadu troškova (član 106.)
  Raspodela dobiti (član 107.)
  Pravo na informisanje (član 108.)
  Izuzetak od pravila o zabrani konkurencije (član 109.)
  Odlučivanje ortaka društva (član 110.)

  5. Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima (čl. 111. do čl. 116.)

  Zastupanje društva (član 111.)
  Otkaz ovlašćenja za zastupanje (član 112.)
  Oduzimanje ovlašćenja za zastupanje (član 113.)
  Zastupanje društva u sporu sa ortakom koji je ovlašćen za zastupanje (član 114.)
  Prigovori i kompenzacija (član 115.)
  Odgovornost novog ortaka (član 116.)

  6. Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka (čl. 117. do čl. 124.)

  Prestanak društva po odluci suda (član 118.)
  Nastavljanje društva sa naslednicima (član 119.)
  Isključenje ortaka (član 120.)
  Istupanje ortaka (član 121.)
  Posledice istupanja ortaka iz društva (član 122.)
  Učešće ortaka koji je istupio iz društva u nezavršenim poslovima (član 123.)
  Zaštita poverilaca ortaka (član 124.)

  GLAVA II - KOMANDITNO DRUŠTVO
  (čl. 125. do čl. 138.)

  1. Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva (čl. 125. do čl. 128.)

  Pojam i odgovornost (član 125.)
  Primena odredaba o ortačkom društvu (član 126.)
  Ugovor o osnivanju (član 127.)
  Evidencija podataka o članovima društva (član 128.)

  2. Ulog, udeo i dobit i gubitak (čl. 129. i 130.)

  Ulog, udeo i prenos udela (član 129.)
  Dobit i gubitak (član 130.)

  3. Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora (čl. 131. do čl. 133.)

  Komanditorovo pravo nadzora (član 132.)
  Isplata dobiti komanditoru (član 133.)

  4. Odgovornost komanditora (čl. 134. do čl. 136.)

  Odgovornost komanditora (član 134.)
  Slučajevi odgovornosti komanditora kao komplementara (član 135.)
  Odgovornost novog komanditora (član 136.)

  5. Prestanak statusa člana društva i prestanak društva (čl. 137. i 138.)

  Prestanak statusa komplementara i komanditora i promena pravne forme (član 137.)
  Prestanak komanditnog društva (član 138.)

  GLAVA III - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  (čl. 139. do čl. 244.)

  1. Pojam, odgovornost i sloboda ugovaranja (čl. 139. do čl. 144.)

  Pojam i odgovornost (član 139.)
  Načelo slobode ugovaranja (član 140.)
  Sadržina i izmene osnivačkog akta (čl. 141. i 142.)
  Sadržina osnivačkog akta (član 141.)
  Izmene osnivačkog akta (član 142.)
  Sticanje svojstva člana društva i evidencija podataka o članovima društva (čl. 143. i 144.)
  Sticanje i prestanak svojstva člana društva (član 143.)
  Evidencija podataka o članovima društva i dostavljanje članovima društva (član 144.)

  2. Osnovni kapital (čl. 145. do čl. 148.)

  Minimalni osnovni kapital (član 145.)
  Povećanje osnovnog kapitala (član 146.)
  Smanjenje osnovnog kapitala (član 147.)
  Zaštita poverilaca (član 147a)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca (član 147b)
  Registracija smanjenja osnovnog kapitala i dejstvo registracije (član 147v)

  3. Udeli (čl. 150. do čl. 177.)

  Osnovna pravila (čl. 150. do čl. 156.)
  Pravna priroda udela (član 150.)
  Sticanje udela (član 151.)
  Prava po osnovu udela (član 152.)
  Suvlasništvo na udelu (član 153.)
  Finansijska podrška društva za sticanje udela u društvu (član 154.)
  Povlačenje i poništenje udela (član 155.)
  Zabrana zalaganja udela u korist društva (član 156.)
  Sopstveni udeli društva (čl. 157. do čl. 159.)
  Sticanje sopstvenog udela (član 157.)
  Prava društva po osnovu sopstvenog udela (član 158.)
  Raspolaganje sopstvenim udelom (član 159.)
  Sloboda prenosa udela (čl. 160. do čl. 177.)
  Osnovno pravilo (član 160.)
  Pravo preče kupovine (član 161.)
  Postupak u vezi sa pravom preče kupovine (član 162.)
  Povreda prava preče kupovine (član 163.)
  Prenos udela ako postoji više prihvatilaca ponude (član 164.)
  Prenos udela trećem licu (član 165.)
  Izuzetak u slučaju postupka javne prodaje (član 166.)
  Prenos udela uz saglasnost društva (član 167.)
  Pravo društva na određivanje kupca udela (član 168.)
  Obaveza otkupa udela (član 169.)
  Druga ograničenja za prenos udela (član 170.)
  Prodaja udela u izvršnom postupku ili postupku vansudskog namirenja (član 171.)
  Prenos udela putem nasleđa (član 172.)
  Prinudni otkup udela od naslednika (član 173.)
  Naknada za prinudni otkup udela (član 174.)
  Uslovi i posledice prenosa udela (član 175.)
  Deoba udela (član 176.)
  Zalaganje udela (član 177.)

  4. Dodatne uplate društvu (čl. 178. do čl. 181.)

  Način utvrđivanja obaveze dodatne uplate (član 178.)
  Posledice neizvršenja obaveze dodatne uplate (član 179.)
  Vraćanje dodatnih uplata (član 180.)
  Zajam i davanje obezbeđenja od strane člana društva (član 181.)

  5. Isplate članovima društva (čl. 182. do čl. 185.)

  Opšte pravilo (član 182.)
  Pravo na isplatu dobiti (član 183.)
  Ograničenja plaćanja (član 184.)
  Odgovornost za nedopuštena plaćanja (član 185.)

  6. Prestanak svojstva člana (čl. 186. do čl. 197.)

  Razlozi za prestanak svojstva člana (član 186.)
  Istupanje člana društva (čl. 187. do čl. 193.)
  Istupanje člana društva bez potraživanja naknade za udeo (član 187.)
  Istupanje člana društva iz opravdanog razloga (član 188.)
  Postupak istupanja (član 189.)
  Zaloga kao obezbeđenje isplate naknade (član 190.)
  Isplata naknade (član 191.)
  Istupanje iz opravdanog razloga po odluci suda (član 192.)
  Isplata naknade određene od strane suda i naknada štete (član 193.)
  Isključenje člana društva (čl. 195. do čl. 197.)
  Isključenje člana odlukom skupštine (član 195.)
  Isključenje člana odlukom suda (član 196.)
  Naknada za udeo u slučaju isključenja odlukom suda (član 197.)

  7. Upravljanje društvom (čl. 198. do čl. 236.)

  Organi društva (član 198.)
  Skupština (čl. 199. do čl. 217.)
  Sastav i delokrug (čl. 199. i 200.)
  Sastav skupštine (član 199.)
  Delokrug skupštine (član 200.)
  Sednice skupštine (čl. 201. do čl. 215.)
  Vrste i održavanje sednica (član 201.)
  Sazivanje sednice (član 202.)
  Mesto održavanja sednice (član 203.)
  Obaveštenje i dnevni red (član 204.)
  Pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red (član 205.)
  Održavanje sednice bez sazivanja (član 206.)
  Punomoćje za glasanje (član 207.)
  Kvorum (član 208.)
  Način rada skupštine (član 209.)
  Zapisnik (član 210.)
  Većina za odlučivanje (član 211.)
  Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice (član 212.)
  Način glasanja (član 213.)
  Isključenje prava glasa (član 214.)
  Prisustvo drugih lica sednici (član 215.)
  Usvajanje finansijskih izveštaja (član 216.)
  Shodna primena (član 216.)
  Pobijanje odluka skupštine (član 217.)
  Shodna primena (član 217.)
  Direktori (čl. 218. do čl. 227.)
  Broj direktora (član 218.)
  Imenovanje direktora (član 219.)
  Razrešenje i ostavka direktora (član 220.)
  Zastupanje (član 221.)
  Zastupanje društva u sporu sa direktorom (član 222.)
  Nepotpun broj direktora (član 223.)
  Vođenje poslova društva (član 224.)
  Odgovornost za poslovne knjige, finansijske izveštaje i vođenje evidencije o odlukama skupštine (član 225.)
  Obaveza izveštavanja (član 226.)
  Naknada za rad direktora (član 227.)
  Nadzorni odbor (čl. 228. do čl. 236.)
  Nadležnost i sastav nadzornog odbora (član 228.)
  Imenovanje članova nadzornog odbora, trajanje mandata i odnosi s društvom (član 229.)
  Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 230.)
  Razrešenje i ostavka članova nadzornog odbora (član 231.)
  Delokrug nadzornog odbora (član 232.)
  Podnošenje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva (član 233.)
  Način rada i sednice nadzornog odbora (član 234.)
  Odgovornost članova nadzornog odbora (član 235.)
  Posebna i vanredna revizija po zahtevu članova društva (član 236.)

  8. Unutrašnji nadzor poslovanja (član 237.)

  Shodna primena (član 237.)

  9. Prestanak društva (čl. 238. i 239.)

  Način prestanka (član 238.)
  Prestanak društva na zahtev člana društva (član 239.)

  10. Akti i dokumenti društva (čl. 240. do čl. 244.)

  Obaveza čuvanja akata i dokumenata (član 240.)
  Pristup aktima i dokumentima društva (član 241.)
  Pravo na informisanje (član 242.)
  Uskraćivanje prava na pristup aktima i dokumentima društva i prava na informisanje (član 243.)
  Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 244.)

  GLAVA IV - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  (čl. 245. do čl. 469.)

  1. Osnovna pravila (čl. 245. do čl. 247.)

  Pojam i odgovornost za obaveze (član 245.)
  Statut (član 246.)
  Donošenje statuta i njegovih izmena i dopuna (član 247.)

  2. Akcije i druge hartije od vrednosti (čl. 248. do čl. 263.)

  Opšta pravila (član 248.)
  Jedinstvena evidencija akcionara (član 249.)
  Vrste i klase akcija (član 250.)
  Obične akcije (član 251.)
  Delimično uplaćene akcije (član 252.)
  Preferencijalne akcije (član 253.)
  Preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva (član 254.)
  Pravo glasa akcionara sa preferencijalnim akcijama (član 255.)
  Akcije sa više vlasnika (član 256.)
  Podela i spajanje akcija (član 257.)
  Nominalna vrednost akcija (član 258.)
  Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija (član 259.)
  Emisiona cena akcija (član 260.)
  Prenos akcija i prava iz akcija (član 261.)
  Zamenljive obveznice i varanti (član 262.)
  Emisiona cena zamenljivih obveznica i varanata (član 263.)

  3. Osnivanje društva (čl. 264. do čl. 268.)

  Osnivački akt i prvi statut društva (član 264.)
  Sadržaj osnivačkog akta (član 265.)
  Uplata, odnosno unos uloga kod osnivanja društva (član 266.)
  Troškovi osnivanja društva i posebne pogodnosti (član 267.)
  Ugovori sa akcionarima nakon registracije društva (član 268.)

  4. Odnos društva i akcionara (čl. 269. do čl. 280.)

  Jednak tretman akcionara (član 269.)
  Raspodela dobiti (član 270.)
  Pravo na dividendu (član 271.)
  Način plaćanja dividende (član 272.)
  Privremena dividenda (međudividenda) (član 273.)
  Dan dividende (član 274.)
  Ograničenja plaćanja akcionarima (član 275.)
  Pravo prečeg upisa (član 277.)
  Isključenje prava prečeg upisa (član 278.)
  Finansijska podrška društva za sticanje akcija (član 279.)
  Povlačenje i poništaj akcija zbog neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 280.)

  5. Sopstvene akcije (čl. 281. do čl. 292.)

  Zabrana upisa akcija društva (član 281.)
  Sopstvene akcije i uslovi sticanja (član 282.)
  Sticanje sopstvenih akcija kontrolnog društva (član 283.)
  Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija (član 284.)
  Postupak sticanja sopstvenih akcija (član 285.)
  Status sopstvenih akcija (član 286.)
  Obaveza otuđenja sopstvenih akcija (član 287.)
  Način i postupak otuđenja sopstvenih akcija (član 288.)
  Izveštavanje o sopstvenim akcijama (član 289.)
  Sopstvene akcije javnog akcionarskog društva (član 290.)
  Uzimanje u zalogu akcija društva (član 291.)
  Sticanje sopstvenih zamenljivih obveznica i varanata (član 292.)

  6. Kapital (čl. 293. do čl. 325.)

  Minimalni osnovni kapital (član 293.)
  Povećanje osnovnog kapitala (čl. 294. do čl. 313.)
  Donošenje odluke (član 294.)
  Načini povećanja (član 295.)
  Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima (čl. 296. do čl. 300.)
  Sadržaj odluke (član 296.)
  Upis akcija po osnovu novih uloga (član 297.)
  Uplata akcija po osnovu novih uloga i unos nenovčanih uloga (član 298.)
  Upis akcija i akcionara u Centralni registar (član 299.)
  Registracija povećanja kapitala novim ulozima (član 300.)
  Uslovno povećanje osnovnog kapitala (čl. 301. do čl. 304.)
  Osnovi i iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 301.)
  Sadržaj odluke (član 302.)
  Upis i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 303.)
  Upis akcija i akcionara u Centralni registar i registracija uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 304.)
  Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva (čl. 305. do čl. 312.)
  Pretvaranje neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital (član 305.)
  Finansijski izveštaji kao osnov za donošenje odluke (član 306.)
  Sadržaj odluke (član 307.)
  Ko ima pravo na sticanje akcija (član 308.)
  Prava imalaca zamenljivih obveznica (član 309.)
  Pravo na dividendu (član 310.)
  Upis povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 311.)
  Registracija povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva (član 312.)
  Odobreni kapital (član 313.)
  Odobrene akcije (član 313.)
  Smanjenje osnovnog kapitala (čl. 314. do čl. 325.)
  Donošenje i sadržaj odluke (član 314.)
  Načini smanjenja osnovnog kapitala (član 316.)
  Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija (član 317.)
  Jednaki tretman akcionara iste klase (član 318.)
  Zaštita poverilaca (član 319.)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca kod poništenja akcija (član 320.)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca kod smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva (član 321.)
  Upis smanjenja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 322.)
  Registracija smanjenja osnovnog kapitala i dejstvo registracije (član 323.)
  Najveći iznos smanjenja (član 324.)
  Istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala (član 325.)

  7. Upravljanje društvom (čl. 326. do čl. 463.)

  Organi društva (član 326.)
  Skupština (čl. 327. do čl. 381.)
  Opšta pravila (čl. 327. do čl. 363.)
  Primena odredaba o skupštini (član 327.)
  Sastav skupštine i prava akcionara (član 328.)
  Nadležnost skupštine (član 329.)
  Sednice skupštine (član 330.)
  Dan akcionara (član 331.)
  Mesto održavanja sednice (član 332.)
  Predsednik skupštine (član 333.)
  Poslovnik skupštine (član 334.)
  Poziv za sednicu (član 335.)
  Dnevni red (član 336.)
  Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda (član 337.)
  Dopuna dnevnog reda po nalogu suda (član 338.)
  Održavanje sednice po nalogu suda (član 339.)
  Glasanje u odsustvu (član 340.)
  Učešće u radu skupštine elektronskim putem (član 341.)
  Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora (član 342.)
  Davanje odgovora po nalogu suda (član 343.)
  Punomoćje za glasanje (član 344.)
  Ko može biti punomoćnik (član 345.)
  Punomoćje za više akcionara (član 346.)
  Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo (član 347.)
  Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune (član 348.)
  Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje (član 349.)
  Pristupanje na sednicu (član 350.)
  Kvorum (član 351.)
  Ponovljena sednica (član 352.)
  Kvorum za ponovljenu sednicu (član 353.)
  Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici (član 354.)
  Komisija za glasanje (član 355.)
  Rezultati glasanja (član 356.)
  Glasanje posebnih klasa akcija (član 357.)
  Većina za odlučivanje (član 358.)
  Ugovori o glasanju (član 359.)
  Način glasanja (član 360.)
  Pravo glasa na osnovu založenih akcija (član 361.)
  Isključenje prava glasa (član 362.)
  Zapisnik (član 363.)
  Redovna sednica skupštine (čl. 364. do čl. 370.)
  Održavanje sednice (član 364.)
  Sazivanje sednice i poziv za sednicu (član 365.)
  Prisustvo drugih lica sednici (član 366.)
  Materijali za sednicu (član 367.)
  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 368.)
  Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju društva (član 369.)
  Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja (član 370.)
  Vanredna sednica skupštine (čl. 371. do čl. 375.)
  Održavanje sednice (član 371.)
  Sazivanje sednice (član 372.)
  Slanje poziva za sednicu (član 373.)
  Materijali za sednicu (član 374.)
  Vanredna sednica skupštine društva koje nije javno akcionarsko društvo (član 375.)
  Pobijanje odluka skupštine (čl. 376. do čl. 381.)
  Pravo na pobijanje odluke (član 376.)
  Posledice podnete tužbe za pobijanje odluke (član 377.)
  Postupak po tužbi (član 378.)
  Posledice odluke suda kojom se poništava odluka (član 379.)
  Pobijanje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja društva (član 380.)
  Kada odluka neće biti poništena (član 381.)
  Jednodomno upravljanje (čl. 382. do čl. 416.)
  Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora (član 382.)
  Broj direktora (član 383.)
  Imenovanje direktora (član 384.)
  Mandat direktora (član 385.)
  Kooptacija direktora (član 386.)
  Izvršni i neizvršni direktori (član 387.)
  Nadležnost izvršnih direktora (član 388.)
  Generalni direktor (član 389.)
  Neizvršni direktori (član 390.)
  Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 391.)
  Nezavisni direktori (član 392.)
  Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija (član 393.)
  Prestanak mandata (član 394.)
  Razrešenje direktora (član 395.)
  Ostavka direktora (član 396.)
  Postavljanje privremenog zastupnika (član 397.)
  Nadležnost i odgovornost odbora direktora (član 398.)
  Obaveza izveštavanja skupštine (član 399.)
  Predsednik odbora direktora (član 400.)
  Način rada odbora direktora (član 401.)
  Sednice odbora direktora (član 402.)
  Sazivanje sednice odbora direktora (član 403.)
  Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora (član 404.)
  Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora (član 405.)
  Odlučivanje na sednicama odbora direktora (član 406.)
  Zapisnik sa sednice odbora direktora (član 407.)
  Komisije odbora direktora (član 408.)
  Komisije odbora direktora u javnom akcionarskom društvu (član 409.)
  Sastav komisija odbora direktora (član 410.)
  Komisija za reviziju (član 411.)
  Komisija za imenovanja (član 412.)
  Komisija za naknade (član 413.)
  Način rada komisija odbora direktora (član 414.)
  Odgovornost direktora (član 415.)
  Izveštaji izvršnih direktora (član 416.)
  Dvodomno upravljanje (čl. 417. do čl. 447.)
  Organi društva (član 417.)
  Izvršni direktori (čl. 418. do čl. 431.)
  Ko može biti izvršni direktor (član 418.)
  Broj izvršnih direktora (član 419.)
  Imenovanje izvršnih direktora (član 420.)
  Mandat direktora (član 421.)
  Nadležnost izvršnih direktora (član 422.)
  Generalni direktor (član 423.)
  Naknada za rad izvršnih direktora (član 424.)
  Prestanak mandata i razrešenje izvršnih direktora (član 425.)
  Ostavka izvršnog direktora i postavljanje privremenog zastupnika (član 426.)
  Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora (član 427.)
  Društvo sa jednim ili dva direktora (član 428.)
  Način rada izvršnog odbora (član 429.)
  Odgovornost izvršnih direktora (član 430.)
  Izveštaji izvršnih direktora (član 431.)
  Nadzorni odbor (čl. 432. do čl. 447.)
  Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru (član 432.)
  Sastav nadzornog odbora (član 433.)
  Imenovanje članova nadzornog odbora (član 434.)
  Mandat članova nadzornog odbora (član 435.)
  Kooptacija članova nadzornog odbora (član 436.)
  Nezavisni član nadzornog odbora (član 437.)
  Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 438.)
  Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora (član 439.)
  Ostavka člana nadzornog odbora (član 440.)
  Nadležnost nadzornog odbora (član 441.)
  Obaveza izveštavanja skupštine (član 442.)
  Predsednik nadzornog odbora (član 443.)
  Način rada nadzornog odbora (član 444.)
  Sednice nadzornog odbora (član 445.)
  Komisije nadzornog odbora (član 446.)
  Odgovornost članova nadzornog odbora (član 447.)
  Sekretar društva (čl. 448. do čl. 450.)
  Imenovanje i status (član 448.)
  Mandat sekretara društva (član 449.)
  Nadležnost sekretara društva (član 450.)
  Unutrašnji nadzor (čl. 451. i 452.)
  Organizovanje unutrašnjeg nadzora (član 451.)
  Poslovi unutrašnjeg nadzora (član 452.)
  Spoljni nadzor (čl. 453. do čl. 463.)
  Revizija finansijskih izveštaja (član 453.)
  Ograničenje za otkaz ugovora sa revizorom u toku revizije (član 454.)
  Posebna i vanredna revizija (član 455.)
  Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije (član 456.)
  Donošenje odluke o sprovođenju posebne ili vanredne revizije (član 457.)
  Zabrana prenosa akcija tokom sprovođenja posebne ili vanredne revizije (član 458.)
  Troškovi sprovođenja posebne ili vanredne revizije (član 459.)
  Sadržaj izveštaja o posebnoj reviziji (član 460.)
  Sadržaj izveštaja o vanrednoj reviziji (član 461.)
  Postupanje sa izveštajem o posebnoj ili vanrednoj reviziji (član 462.)
  Pravo društva na naknadu štete (član 463.)

  8. Akti i dokumenti društva (čl. 464. do čl. 467.)

  Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva (član 464.)
  Pristup aktima i dokumentima društva (član 465.)
  Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 466.)
  Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata društva (član 467.)

  9. Prestanak društva (čl. 468. i 469.)

  Način prestanka (član 468.)
  Prestanak društva po odluci suda (član 469.)

  DEO ČETVRTI
  STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
  (čl. 470. do čl. 473.)

  Pojam i osnovne odredbe (član 470.)
  Postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471.)
  Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti (član 472.)
  Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 473.)

  DEO PETI
  POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
  (čl. 474. do čl. 477.)

  Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija (član 474.)
  Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija (član 475.)
  Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara (član 476.)
  Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 477.)

  DEO ŠESTI
  PROMENA PRAVNE FORME (čl. 478. do čl. 482.)

  Pojam promene pravne forme (član 478.)
  Priprema akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme (član 479.)
  Sprovođenje postupka promene pravne forme društva (član 480.)
  Odluka o promeni pravne forme društva (član 481.)
  Registracija promene pravne forme društva i pravne posledice registracije (član 482.)

  DEO SEDMI
  STATUSNE PROMENE (čl. 483. do čl. 514.)

  1. Pojam i vrste statusnih promena (čl. 483. do čl. 489.)

  Pojam statusne promene (član 483.)
  Učesnici u statusnoj promeni (član 484.)
  Vrste statusnih promena (član 485.)
  Pripajanje (član 486.)
  Spajanje (član 487.)
  Podela (član 488.)
  Izdvajanje (član 489.)

  2. Redovni postupak sprovođenja statusne promene (čl. 490. do čl. 500.)

  Akti i dokumenti u vezi sa statusnom promenom (čl. 490. do čl. 494.)
  Priprema akata i dokumenata u vezi sa statusnom promenom (član 490.)
  Ugovor o statusnoj promeni (član 491.)
  Plan podele (član 492.)
  Izveštaj revizora o statusnoj promeni (član 493.)
  Izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora o statusnoj promeni (član 494.)
  Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene (čl. 495. do čl. 497.)
  Obaveza objavljivanja (član 495.)
  Obaveza obezbeđivanja uvida u akte i dokumente (član 496.)
  Obaveza ličnog obaveštavanja poverilaca (član 497.)
  Odluka o statusnoj promeni i njeno pravno dejstvo (čl. 498. do čl. 500.)
  Odluka o statusnoj promeni (član 498.)
  Stupanje na snagu (član 499.)
  Pobijanje odluke o statusnoj promeni (član 500.)

  3. Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene (član 501.)

  Pojednostavljeni postupak u slučaju pripajanja kontrolnom društvu (član 501.)

  4. Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze (čl. 502. i 503.)

  Povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca (član 502.)
  Zabrana stvaranja prividnog kapitala (član 503.)

  5. Registracija statusne promene i pravne posledice registracije (čl. 504. do čl. 506.)

  Registracija statusne promene (član 504.)
  Pravne posledice statusne promene (član 505.)
  Neraspoređena imovina i obaveze društva prestalog podelom (član 506.)

  6. Zaštita prava članova društva prenosioca (čl. 507. i 508.)

  Pravo na doplatu (član 507.)
  Pravo na isplatu (član 508.)

  7. Zaštita trećih lica (čl. 509. do čl. 514.)

  Zaštita poverilaca (član 509.)
  Uslovi za davanje zaštite (član 510.)
  Zaštita od strane suda (član 511.)
  Zaštita imalaca obveznica i drugih dužničkih hartija od vrednosti (član 512.)
  Zaštita imalaca posebnih prava (član 513.)
  Odgovornost za štetu (član 514.)

  DEO SEDMI
  APREKOGRANIČNO PRIPAJANJE I SPAJANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 514a do čl. 514m)

  1. Pojam i osnovne odredbe (čl. 514a do čl. 514v)
  Prekogranično pripajanje (član 514a)
  Prekogranično spajanje (član 514b)
  Primena (član 514v)
  2. Postupak sprovođenja prekograničnog pripajanja (čl. 514g do čl. 514m)
  Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 514g)
  Objavljivanje (član 514d)
  Izveštaj nadležnog organa društva (član 514đ)
  Izveštaj revizora o pripajanju (član 514e)
  Usvajanje na skupštini (član 514ž)
  Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji pripajanja (član 514z)
  Registracija pripajanja (član 514i)
  Pravne posledice pripajanja (član 514j)
  Pojednostavljeni postupak pripajanja (član 514k)
  Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 514l)
  Ništavost registracije pripajanja (član 514lj)
  Shodna primena (član 514m)

  DEO OSMI
  PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA
  (čl. 515. do čl. 523.)

  Uslovi za prinudni otkup (član 515.)
  Utvrđivanje i isplata cene (član 516.)
  Materijali za sednicu skupštine (član 517.)
  Glasanje o odluci o prinudnom otkupu (član 518.)
  Pobijanje odluke o prinudnom otkupu (član 520.)
  Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 521.)
  Pravo na prodaju akcija (član 522.)
  Izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje (član 523.)

  DEO DEVETI
  LIKVIDACIJA DRUŠTVA
  (čl. 524. do čl. 548.)

  1. Pojam i pokretanje likvidacije (čl. 524. do čl. 528.)

  Pojam (član 524.)
  Odluka o likvidaciji (član 525.)
  Registracija i objavljivanje (član 526.)
  Postupci u toku i pokretanje stečaja (član 527.)
  Ograničenja isplata članovima društva u likvidaciji (član 528.)

  2. Likvidacioni upravnik (čl. 529. do čl. 532.)

  Likvidacioni upravnik (član 529.)
  Razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika (član 530.)
  Registracija likvidacionog upravnika (član 531.)
  Ovlašćenja likvidacionog upravnika (član 532.)

  3. Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja (čl. 533. do čl. 535.)

  Oglas o pokretanju likvidacije (član 533.)
  Individualno obaveštenje poznatim poveriocima (član 534.)
  Prijava potraživanja (član 535.)

  4. Likvidacioni bilansi i izveštaji, obustava likvidacije i pokretanje stečaja (čl. 536. do čl. 540.)

  Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj (član 536.)
  Godišnji likvidacioni izveštaji (član 537.)
  Obustava likvidacije (član 538.)
  Pokretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti (član 539.)
  Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca (član 540.)

  5. Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu (čl. 541. do čl. 545.)

  Raspodela likvidacionog ostatka (član 541.)
  Naknada likvidacionom upravniku (član 542.)
  Okončanje likvidacije (član 543.)
  Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu (član 544.)
  Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije (član 545.)

  6. Prinudna likvidacija (čl. 546. do čl. 548.)

  Razlozi za pokretanje postupka (član 546.)
  Pokretanje postupka prinudne likvidacije (član 547.)
  Status društva u postupku prinudne likvidacije (član 547a)
  Okončanje postupka prinudne likvidacije (član 547b)
  Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije (član 548.)

  DEO DESETI
  POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 549. do čl. 566.)

  1. Osnovna pravila (čl. 549. do čl. 553.)

  Načini povezivanja društava (član 549.)
  Vrste povezanih društava (član 550.)
  Grupa društava (član 551.)
  Holding društvo (član 552.)
  Društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu (član 553.)

  2. Ugovori o kontroli i upravljanju (čl. 554. do čl. 566.)

  Pojam, zaključenje, izmene i prestanak (čl. 554. do čl. 556.)
  Pojam (član 554.)
  Zaključenje ugovora (član 555.)
  Izmena i prestanak ugovora (član 556.)
  Prava, obaveze i odgovornosti iz ugovora o kontroli i upravljanju (čl. 557. do čl. 560.)
  Obavezujuća uputstva (član 557.)
  Odgovornost direktora kontrolnog društva (član 558.)
  Isključenje odgovornosti direktora kontrolisanog društva (član 559.)
  Odgovornost kontrolnog društva (član 560.)
  Zaštita akcionara i poverilaca kontrolisanog društva (čl. 561. do čl. 566.)
  Isplata naknade (član 561.)
  Primerena naknada spoljnim akcionarima (član 562.)
  Ispitivanje primerenosti naknade od strane suda (član 563.)
  Pravo na prodaju akcija (član 564.)
  Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 565.)
  Zaštita poverilaca (član 566.)

  DEO JEDANAESTI
  OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
  (čl. 567. do čl. 577.)

  1. Ogranak privrednog društva (čl. 567. do čl. 573.)

  Pojam ogranka (član 567.)
  Obrazovanje ogranka (član 568.)
  Registracija ogranka (član 569.)
  Dejstvo registracije zastupnika ogranka (član 570.)
  Upotreba poslovnog imena i drugih podataka (član 571.)
  Prestanak ogranka (član 572.)
  Specifičnost u vezi sa ogrankom stranog privrednog društva (član 573.)

  2. Predstavništvo stranog privrednog društva (čl. 574. do čl. 577.)

  Pojam predstavništva stranog privrednog društva (član 574.)
  Obrazovanje predstavništva (član 575.)
  Prestanak predstavništva (član 576.)
  Registracija predstavništva (član 577.)

  DEO JEDANAESTI A
  EVROPSKO DRUŠTVO
  (čl. 577a do čl. 577š)

  1. Osnovne odredbe (čl. 577a do čl. 577đ)

  Pojam (član 577a)
  Shodna primena (član 577b)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 577v)
  Način osnivanja evropskog društva (član 577g)
  Osnovni kapital (član 577d)
  Osnivački akt i statut (član 577đ)

  2. Osnivanje evropskog društva pripajanjem i spajanjem (čl. 577e do čl. 577o)

  Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 577e)
  Objavljivanje (član 577ž)
  Izveštaj nadležnog organa društva (član 577z)
  Izveštaj revizora o pripajanju (član 577i)
  Usvajanje na skupštini (član 577j)
  Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji (član 577k)
  Registracija (član 577l)
  Pravne posledice osnivanja evropskog društva pripajanjem (član 577lj)
  Pojednostavljeni postupak osnivanja evropskog društva pripajanjem (član 577m)
  Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 577n)
  Ništavost registracije (član 577nj)
  Shodna primena (član 577o)

  3. Osnivanje evropskog društva kao holdinga (član 577p)

  Registracija (član 577r)

  4. Osnivanje kontrolisanog društva u formi evropskog društva (član 577s)

  Opšta odredba (član 577s)

  5. Osnivanje evropskog društva promenom pravne forme akcionarskog društva i promena pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo (čl. 577t do čl. 577u)

  Promena pravne forme akcionarskog društva u evropsko društvo (član 577t)
  Registracija (član 577ć)
  Promena pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo (član 577u)

  6. Prenos sedišta evropskog društva (čl. 577f do čl. 577c)

  6.1. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog na teritoriji Republike Srbije u drugu državu članicu (čl. 577f i 577h)
  Plan prenosa i javnobeležnička potvrda (član 577f)
  Registracija (član 577h)
  6.2. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog na teritoriji druge države članice u Republiku Srbiju (član 577c)
  Registracija (član 577c)

  7. Upravljanje evropskim društvom (član 577č)

  8. Prestanak evropskog društva i obaveza objavljivanja (čl. 577y do čl. 577š)

  Likvidacija i stečaj evropskog društva (član 577y)
  Objavljivanje u Službenom listu Evropske unije (član 577š)

  DEO DVANAESTI
  POSLOVNA UDRUŽENJA
  (čl. 578. do čl. 580.)

  Poslovno udruženje (član 578.)
  Promena pravne forme poslovnog udruženja (član 579.)
  Shodna primena propisa kojima se uređuje položaj udruženja (član 580.)

  DEO DVANAESTI A
  EVROPSKA EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA
  (čl. 580a do čl. 580č)

  1. Osnovne odredbe (čl. 580a do čl. 580č)

  Pojam (član 580a)
  Pravni položaj (član 580b)
  Cilj osnivanja i aktivnosti grupacije (član 580v)
  Osnivanje grupacije (član 580g)
  Registracija grupacije (član 580d)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 580đ)
  Finansiranje grupacije (član 580e)
  Odgovornost za obaveze grupacije (član 580ž)
  Promena sedišta (član 580z)
  Prenos sedišta (član 580i)
  Organi grupacije (član 580j)
  Skupština grupacije (član 580k)
  Direktori grupacije (član 580l)
  Pristupanje novog člana (član 580lj)
  Prestanak svojstva člana (član 580m)
  Istupanje člana (član 580n)
  Isključenje člana (član 580nj)
  Prenos udela (član 580o)
  Udeo kao sredstvo obezbeđenja (član 580p)
  Prestanak svojstva člana usled smrti (član 580r)
  Obaveza obaveštavanja o prestanku svojstva člana grupacije (član 580s)
  Posledice prestanka svojstva člana (član 580t)
  Raspodela dobiti i pokriće gubitaka (član 580ć)
  Prestanak grupacije (član 580u)
  Prestanak grupacije po odluci suda (član 580)
  Ništavost osnivačkog akta i zabrana rada grupacije (član 580h)
  Likvidacija grupacije (član 580c)
  Stečaj grupacije (član 580č)

  DEO TRINAESTI
  KAZNENE ODREDBE
  (čl. 581. do čl. 588.)

  GLAVA I - KRIVIČNA DELA (čl. 581. do čl. 584.)

  Davanje izjave neistinitog sadržaja (član 581.)
  Zaključenje pravnog posla ili preduzimanje radnje u slučaju postojanja ličnog interesa (član 582.)
  Povreda dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 583.)
  Povreda dužnosti zastupnika da postupa u skladu sa ograničenjima ovlašćenja za zastupanje (član 584.)

  GLAVA II - PRIVREDNI PRESTUPI (čl. 585. i 586.)

  Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica (član 585.)
  Privredni prestupi privrednog društva koje je javno akcionarsko društvo i odgovornog lica (član 586.)

  GLAVA III - PREKRŠAJI (čl. 587. i 588.)

  Prekršaji fizičkih lica (član 587.)
  Prekršaji preduzetnika (član 588.)

  DEO ČETRNAESTI
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  (čl. 589. do čl. 600.)

  Obaveza usklađivanja kapitala (član 589.)
  Dodatni ulozi (član 590.)
  Obaveza usklađivanja postojećih društava s ograničenom odgovornošću (član 591.)
  Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava (član 592.)
  Brisani privredni subjekti (član 593.)
  Postojeći preduzetnici koji nisu prevedeni iz registra opštinskih jedinica lokalnih samouprava i postojeće ortačke radnje (član 594.)
  Izuzetak od primene odredaba o prinudnoj likvidaciji (član 595.)
  Postojeća poslovna udruženja (član 596.)
  Prestanak važenja postojećih propisa (član 597.)
  Izuzetak od primene zakona kojim se uređuje parnični postupak (član 598.)
  Rok za donošenje podzakonskih akata (član 599.)
  Stupanje na snagu i početak primene (član 600.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 99/11
  "Sl. glasnik RS", br. 5/15
  "Sl. glasnik RS", br. 44/18’’

  Vise detalja
  Šifra: 136552
  1.970 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18)
  DEO PRVI
  OSNOVNE ODREDBE
  (čl. 1. do čl. 82.)

  PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 82.)

  1. Osnovni pojmovi (čl. 2. do čl. 10.)

  Pojam privrednog društva (član 2.)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 3.)
  Delatnosti (član 4.)
  Registracija (član 5.)
  Dejstvo registracije prema trećim licima (član 6.)
  Mesna nadležnost suda (član 7.)
  Pravne forme (član 8.)
  Članovi društva (član 9.)
  Podaci o licima koja se registruju (član 9a)
  Vreme trajanja društva (član 10.)

  2. Osnivački akt, statut i ugovori u vezi sa društvom (čl. 11. do čl. 16.)

  Osnivački akt i statut (član 11.)
  Izmene osnivačkog akta i statuta (član 12.)
  Ništavost osnivačkog akta (član 13.)
  Postupak za utvrđenje i dejstvo ništavosti (član 14.)
  Ugovori u vezi sa društvom (član 15.)
  Povraćaj troškova u vezi sa osnivanjem društva (član 16.)

  3. Odgovornost za obaveze društva (čl. 17. i 18.)

  Odgovornost članova (član 17.)
  Probijanje pravne ličnosti (član 18.)

  4. Sedište društva i prijem pošte (čl. 19. do čl. 21.)

  Sedište (član 19.)
  Dostavljanje i adresa za prijem pošte (član 20.)
  Adresa za prijem elektronske pošte (član 21.)

  5. Poslovno ime (čl. 22. do čl. 30.)

  Poslovno ime (čan 22.)
  Skraćeno poslovno ime (član 23.)
  Jezik i pismo poslovnog imena društva (član 24.)
  Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima (član 25.)
  Ograničenja prenosa i korišćenja naziva (član 26.)
  Ograničenja u pogledu poslovnog imena (član 27.)
  Zaštita naziva društva (član 28.)
  Ograničenja korišćenja nacionalnih ili službenih imena i znakova (član 29.)
  Ograničenja korišćenja ličnih imena (član 30.)

  6. Zastupanje i zastupnici (čl. 31. do čl. 43.)

  Zastupnici (čl. 31. do čl. 34.)
  Zakonski (statutarni) zastupnici društva (član 31.)
  Ostali zastupnici (član 32.)
  Ograničenja ovlašćenja zastupnika (član 33.)
  Punomoćnici po zaposlenju (član 34.)
  Prokura (čl. 35. do čl. 40.)
  Pojam prokure (član 35.)
  Izdavanje prokure (član 36.)
  Vrste prokure (član 37.)
  Ograničenja prokure (član 38.)
  Opoziv i otkaz prokure (član 39.)
  Prokura preduzetnika (član 40.)
  Odgovornost i ograničenja za zastupnike, punomoćnike po zaposlenju i prokuriste (čl. 41. do čl. 43.)
  Prekoračenje ovlašćenja (član 41.)
  Ograničenja zaključenja ugovora u ime društva (član 42.)
  Potpisivanje (član 43.)

  7. Imovina i kapital društva (čl. 44. do čl. 60.)

  Osnovni pojmovi (član 44.)
  Imovina, neto imovina i osnovni kapital (član 44.)
  Ulozi u društvo (čl. 45. do čl. 60.)
  Vrste uloga (član 45.)
  Obaveza uplate, odnosno unosa uloga (član 46.)
  Posledice preuzimanja obaveze na uplatu, odnosno unos uloga (član 47.)
  Posledice neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 48.)
  Odgovornost u slučaju prenosa udela, odnosno akcija (član 49.)
  Utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga (član 50.)
  Procena vrednosti nenovčanog uloga (član 51.)
  Sadržaj procene vrednosti (član 52.)
  Izbor procenitelja (član 53.)
  Izmenjene okolnosti (član 54.)
  Prava članova društva ako nova procena nije izvršena (član 55.)
  Izuzetak od obaveze procene vrednosti nenovčanog uloga koji ne čine hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca (član 56.)
  Utvrđivanje vrednosti hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca (član 57.)
  Obaveze društva ako procena vrednosti nenovčanog uloga nije vršena (član 58.)
  Pobijanje sporazumno utvrđene vrednosti nenovčanog uloga (član 59.)
  Zabrana povraćaja uloga (član 60.)

  8. Posebne dužnosti prema društvu (čl. 61. do čl. 80.)

  Lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu (član 61.)
  Povezana lica (član 62.)
  Dužnost pažnje (čl. 63. i 64.)
  Pojam (član 63.)
  Tužba zbog povrede dužnosti pažnje (član 64.)
  Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes (čl. 65. do čl. 68.)
  Pojam (član 65.)
  Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa (član 66.)
  Tužba zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes (član 67.)
  Izuzetak od postojanja povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes (član 68.)
  Dužnost izbegavanja sukoba interesa (čl. 69. do čl. 71.)
  Pojam (član 69.)
  Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 70.)
  Tužba zbog povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 71.)
  Dužnost čuvanja poslovne tajne (čl. 72. do čl. 74.)
  Pojam (član 72.)
  Izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 73.)
  Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 74.)
  Dužnost poštovanja zabrane konkurencije (čl. 75. i 76.)
  Pojam (član 75.)
  Tužba zbog povrede pravila o zabrani konkurencije (član 76.)
  Pravila za podnošenje tužbi zbog povrede posebnih dužnosti (čl. 77. do čl. 80.)
  Rok za podnošenje tužbi (član 77.)
  Tužba člana društva zbog povrede posebnih dužnosti (individualna tužba) (član 78.)
  Derivativna tužba (član 79.)
  Stupanje člana društva u parnicu (član 80.)

  9. Pravo na informisanje članova društva (čl. 81. i 82.)

  Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima (član 81.)
  Korišćenje akata ili dokumenata društva (član 82.)

  DEO DRUGI
  PREDUZETNIK
  (čl. 83. do čl. 92.)

  Pojam preduzetnika (član 83.)
  Vreme na koje se preduzetnik registruje (član 84.)
  Imovina i odgovornost za obaveze (član 85.)
  Poslovno ime preduzetnika (član 86.)
  Sedište preduzetnika i izdvojeno mesto obavljanja delatnosti (član 87.)
  elatnost preduzetnika (član 88.)
  Poslovođa i ostali zaposleni (član 89.)
  Prekid obavljanja delatnosti (član 90.)
  Gubitak svojstva preduzetnika i kontinuitet obavljanja delatnosti od strane naslednika (član 91.)
  Nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva (član 92.)

  DEO TREĆI
  PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 93. do čl. 469.)

  GLAVA I - ORTAČKO DRUŠTVO
  (čl. 93. do čl. 124.)

  1. Pojam i osnivanje (čl. 93. do čl. 95.)

  Pojam i odgovornost za obaveze (član 93.)
  Ugovor o osnivanju (član 94.)
  Ugovor ortaka (član 95.)

  2. Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela (čl. 96. do čl. 100.)

  Ulog i udeo (član 96.)
  Prenos udela (član 97.)
  Prenos udela između ortaka (član 98.)
  Prenos udela trećim licima (član 99.)
  Odgovornost kod prenosa udela (član 100.)

  3. Poslovođenje (čl. 101. do čl. 105.)

  Opšte pravilo (član 101.)
  Poslovođenje od strane više ortaka (član 102.)
  Prenos ovlašćenja na poslovođenje (član 103.)
  Otkazivanje ovlašćenja za poslovođenje (član 104.)
  Oduzimanje ovlašćenja za poslovođenje ortaka (član 105.)

  4. Prava ortaka (čl. 106. do čl. 110.)

  Pravo na naknadu troškova (član 106.)
  Raspodela dobiti (član 107.)
  Pravo na informisanje (član 108.)
  Izuzetak od pravila o zabrani konkurencije (član 109.)
  Odlučivanje ortaka društva (član 110.)

  5. Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima (čl. 111. do čl. 116.)

  Zastupanje društva (član 111.)
  Otkaz ovlašćenja za zastupanje (član 112.)
  Oduzimanje ovlašćenja za zastupanje (član 113.)
  Zastupanje društva u sporu sa ortakom koji je ovlašćen za zastupanje (član 114.)
  Prigovori i kompenzacija (član 115.)
  Odgovornost novog ortaka (član 116.)

  6. Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka (čl. 117. do čl. 124.)

  Prestanak društva po odluci suda (član 118.)
  Nastavljanje društva sa naslednicima (član 119.)
  Isključenje ortaka (član 120.)
  Istupanje ortaka (član 121.)
  Posledice istupanja ortaka iz društva (član 122.)
  Učešće ortaka koji je istupio iz društva u nezavršenim poslovima (član 123.)
  Zaštita poverilaca ortaka (član 124.)

  GLAVA II - KOMANDITNO DRUŠTVO
  (čl. 125. do čl. 138.)

  1. Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva (čl. 125. do čl. 128.)

  Pojam i odgovornost (član 125.)
  Primena odredaba o ortačkom društvu (član 126.)
  Ugovor o osnivanju (član 127.)
  Evidencija podataka o članovima društva (član 128.)

  2. Ulog, udeo i dobit i gubitak (čl. 129. i 130.)

  Ulog, udeo i prenos udela (član 129.)
  Dobit i gubitak (član 130.)

  3. Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora (čl. 131. do čl. 133.)

  Komanditorovo pravo nadzora (član 132.)
  Isplata dobiti komanditoru (član 133.)

  4. Odgovornost komanditora (čl. 134. do čl. 136.)

  Odgovornost komanditora (član 134.)
  Slučajevi odgovornosti komanditora kao komplementara (član 135.)
  Odgovornost novog komanditora (član 136.)

  5. Prestanak statusa člana društva i prestanak društva (čl. 137. i 138.)

  Prestanak statusa komplementara i komanditora i promena pravne forme (član 137.)
  Prestanak komanditnog društva (član 138.)

  GLAVA III - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  (čl. 139. do čl. 244.)

  1. Pojam, odgovornost i sloboda ugovaranja (čl. 139. do čl. 144.)

  Pojam i odgovornost (član 139.)
  Načelo slobode ugovaranja (član 140.)
  Sadržina i izmene osnivačkog akta (čl. 141. i 142.)
  Sadržina osnivačkog akta (član 141.)
  Izmene osnivačkog akta (član 142.)
  Sticanje svojstva člana društva i evidencija podataka o članovima društva (čl. 143. i 144.)
  Sticanje i prestanak svojstva člana društva (član 143.)
  Evidencija podataka o članovima društva i dostavljanje članovima društva (član 144.)

  2. Osnovni kapital (čl. 145. do čl. 148.)

  Minimalni osnovni kapital (član 145.)
  Povećanje osnovnog kapitala (član 146.)
  Smanjenje osnovnog kapitala (član 147.)
  Zaštita poverilaca (član 147a)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca (član 147b)
  Registracija smanjenja osnovnog kapitala i dejstvo registracije (član 147v)

  3. Udeli (čl. 150. do čl. 177.)

  Osnovna pravila (čl. 150. do čl. 156.)
  Pravna priroda udela (član 150.)
  Sticanje udela (član 151.)
  Prava po osnovu udela (član 152.)
  Suvlasništvo na udelu (član 153.)
  Finansijska podrška društva za sticanje udela u društvu (član 154.)
  Povlačenje i poništenje udela (član 155.)
  Zabrana zalaganja udela u korist društva (član 156.)
  Sopstveni udeli društva (čl. 157. do čl. 159.)
  Sticanje sopstvenog udela (član 157.)
  Prava društva po osnovu sopstvenog udela (član 158.)
  Raspolaganje sopstvenim udelom (član 159.)
  Sloboda prenosa udela (čl. 160. do čl. 177.)
  Osnovno pravilo (član 160.)
  Pravo preče kupovine (član 161.)
  Postupak u vezi sa pravom preče kupovine (član 162.)
  Povreda prava preče kupovine (član 163.)
  Prenos udela ako postoji više prihvatilaca ponude (član 164.)
  Prenos udela trećem licu (član 165.)
  Izuzetak u slučaju postupka javne prodaje (član 166.)
  Prenos udela uz saglasnost društva (član 167.)
  Pravo društva na određivanje kupca udela (član 168.)
  Obaveza otkupa udela (član 169.)
  Druga ograničenja za prenos udela (član 170.)
  Prodaja udela u izvršnom postupku ili postupku vansudskog namirenja (član 171.)
  Prenos udela putem nasleđa (član 172.)
  Prinudni otkup udela od naslednika (član 173.)
  Naknada za prinudni otkup udela (član 174.)
  Uslovi i posledice prenosa udela (član 175.)
  Deoba udela (član 176.)
  Zalaganje udela (član 177.)

  4. Dodatne uplate društvu (čl. 178. do čl. 181.)

  Način utvrđivanja obaveze dodatne uplate (član 178.)
  Posledice neizvršenja obaveze dodatne uplate (član 179.)
  Vraćanje dodatnih uplata (član 180.)
  Zajam i davanje obezbeđenja od strane člana društva (član 181.)

  5. Isplate članovima društva (čl. 182. do čl. 185.)

  Opšte pravilo (član 182.)
  Pravo na isplatu dobiti (član 183.)
  Ograničenja plaćanja (član 184.)
  Odgovornost za nedopuštena plaćanja (član 185.)

  6. Prestanak svojstva člana (čl. 186. do čl. 197.)

  Razlozi za prestanak svojstva člana (član 186.)
  Istupanje člana društva (čl. 187. do čl. 193.)
  Istupanje člana društva bez potraživanja naknade za udeo (član 187.)
  Istupanje člana društva iz opravdanog razloga (član 188.)
  Postupak istupanja (član 189.)
  Zaloga kao obezbeđenje isplate naknade (član 190.)
  Isplata naknade (član 191.)
  Istupanje iz opravdanog razloga po odluci suda (član 192.)
  Isplata naknade određene od strane suda i naknada štete (član 193.)
  Isključenje člana društva (čl. 195. do čl. 197.)
  Isključenje člana odlukom skupštine (član 195.)
  Isključenje člana odlukom suda (član 196.)
  Naknada za udeo u slučaju isključenja odlukom suda (član 197.)

  7. Upravljanje društvom (čl. 198. do čl. 236.)

  Organi društva (član 198.)
  Skupština (čl. 199. do čl. 217.)
  Sastav i delokrug (čl. 199. i 200.)
  Sastav skupštine (član 199.)
  Delokrug skupštine (član 200.)
  Sednice skupštine (čl. 201. do čl. 215.)
  Vrste i održavanje sednica (član 201.)
  Sazivanje sednice (član 202.)
  Mesto održavanja sednice (član 203.)
  Obaveštenje i dnevni red (član 204.)
  Pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red (član 205.)
  Održavanje sednice bez sazivanja (član 206.)
  Punomoćje za glasanje (član 207.)
  Kvorum (član 208.)
  Način rada skupštine (član 209.)
  Zapisnik (član 210.)
  Većina za odlučivanje (član 211.)
  Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice (član 212.)
  Način glasanja (član 213.)
  Isključenje prava glasa (član 214.)
  Prisustvo drugih lica sednici (član 215.)
  Usvajanje finansijskih izveštaja (član 216.)
  Shodna primena (član 216.)
  Pobijanje odluka skupštine (član 217.)
  Shodna primena (član 217.)
  Direktori (čl. 218. do čl. 227.)
  Broj direktora (član 218.)
  Imenovanje direktora (član 219.)
  Razrešenje i ostavka direktora (član 220.)
  Zastupanje (član 221.)
  Zastupanje društva u sporu sa direktorom (član 222.)
  Nepotpun broj direktora (član 223.)
  Vođenje poslova društva (član 224.)
  Odgovornost za poslovne knjige, finansijske izveštaje i vođenje evidencije o odlukama skupštine (član 225.)
  Obaveza izveštavanja (član 226.)
  Naknada za rad direktora (član 227.)
  Nadzorni odbor (čl. 228. do čl. 236.)
  Nadležnost i sastav nadzornog odbora (član 228.)
  Imenovanje članova nadzornog odbora, trajanje mandata i odnosi s društvom (član 229.)
  Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 230.)
  Razrešenje i ostavka članova nadzornog odbora (član 231.)
  Delokrug nadzornog odbora (član 232.)
  Podnošenje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva (član 233.)
  Način rada i sednice nadzornog odbora (član 234.)
  Odgovornost članova nadzornog odbora (član 235.)
  Posebna i vanredna revizija po zahtevu članova društva (član 236.)

  8. Unutrašnji nadzor poslovanja (član 237.)

  Shodna primena (član 237.)

  9. Prestanak društva (čl. 238. i 239.)

  Način prestanka (član 238.)
  Prestanak društva na zahtev člana društva (član 239.)

  10. Akti i dokumenti društva (čl. 240. do čl. 244.)

  Obaveza čuvanja akata i dokumenata (član 240.)
  Pristup aktima i dokumentima društva (član 241.)
  Pravo na informisanje (član 242.)
  Uskraćivanje prava na pristup aktima i dokumentima društva i prava na informisanje (član 243.)
  Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 244.)

  GLAVA IV - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  (čl. 245. do čl. 469.)

  1. Osnovna pravila (čl. 245. do čl. 247.)

  Pojam i odgovornost za obaveze (član 245.)
  Statut (član 246.)
  Donošenje statuta i njegovih izmena i dopuna (član 247.)

  2. Akcije i druge hartije od vrednosti (čl. 248. do čl. 263.)

  Opšta pravila (član 248.)
  Jedinstvena evidencija akcionara (član 249.)
  Vrste i klase akcija (član 250.)
  Obične akcije (član 251.)
  Delimično uplaćene akcije (član 252.)
  Preferencijalne akcije (član 253.)
  Preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva (član 254.)
  Pravo glasa akcionara sa preferencijalnim akcijama (član 255.)
  Akcije sa više vlasnika (član 256.)
  Podela i spajanje akcija (član 257.)
  Nominalna vrednost akcija (član 258.)
  Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija (član 259.)
  Emisiona cena akcija (član 260.)
  Prenos akcija i prava iz akcija (član 261.)
  Zamenljive obveznice i varanti (član 262.)
  Emisiona cena zamenljivih obveznica i varanata (član 263.)

  3. Osnivanje društva (čl. 264. do čl. 268.)

  Osnivački akt i prvi statut društva (član 264.)
  Sadržaj osnivačkog akta (član 265.)
  Uplata, odnosno unos uloga kod osnivanja društva (član 266.)
  Troškovi osnivanja društva i posebne pogodnosti (član 267.)
  Ugovori sa akcionarima nakon registracije društva (član 268.)

  4. Odnos društva i akcionara (čl. 269. do čl. 280.)

  Jednak tretman akcionara (član 269.)
  Raspodela dobiti (član 270.)
  Pravo na dividendu (član 271.)
  Način plaćanja dividende (član 272.)
  Privremena dividenda (međudividenda) (član 273.)
  Dan dividende (član 274.)
  Ograničenja plaćanja akcionarima (član 275.)
  Pravo prečeg upisa (član 277.)
  Isključenje prava prečeg upisa (član 278.)
  Finansijska podrška društva za sticanje akcija (član 279.)
  Povlačenje i poništaj akcija zbog neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 280.)

  5. Sopstvene akcije (čl. 281. do čl. 292.)

  Zabrana upisa akcija društva (član 281.)
  Sopstvene akcije i uslovi sticanja (član 282.)
  Sticanje sopstvenih akcija kontrolnog društva (član 283.)
  Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija (član 284.)
  Postupak sticanja sopstvenih akcija (član 285.)
  Status sopstvenih akcija (član 286.)
  Obaveza otuđenja sopstvenih akcija (član 287.)
  Način i postupak otuđenja sopstvenih akcija (član 288.)
  Izveštavanje o sopstvenim akcijama (član 289.)
  Sopstvene akcije javnog akcionarskog društva (član 290.)
  Uzimanje u zalogu akcija društva (član 291.)
  Sticanje sopstvenih zamenljivih obveznica i varanata (član 292.)

  6. Kapital (čl. 293. do čl. 325.)

  Minimalni osnovni kapital (član 293.)
  Povećanje osnovnog kapitala (čl. 294. do čl. 313.)
  Donošenje odluke (član 294.)
  Načini povećanja (član 295.)
  Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima (čl. 296. do čl. 300.)
  Sadržaj odluke (član 296.)
  Upis akcija po osnovu novih uloga (član 297.)
  Uplata akcija po osnovu novih uloga i unos nenovčanih uloga (član 298.)
  Upis akcija i akcionara u Centralni registar (član 299.)
  Registracija povećanja kapitala novim ulozima (član 300.)
  Uslovno povećanje osnovnog kapitala (čl. 301. do čl. 304.)
  Osnovi i iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 301.)
  Sadržaj odluke (član 302.)
  Upis i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 303.)
  Upis akcija i akcionara u Centralni registar i registracija uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 304.)
  Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva (čl. 305. do čl. 312.)
  Pretvaranje neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital (član 305.)
  Finansijski izveštaji kao osnov za donošenje odluke (član 306.)
  Sadržaj odluke (član 307.)
  Ko ima pravo na sticanje akcija (član 308.)
  Prava imalaca zamenljivih obveznica (član 309.)
  Pravo na dividendu (član 310.)
  Upis povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 311.)
  Registracija povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva (član 312.)
  Odobreni kapital (član 313.)
  Odobrene akcije (član 313.)
  Smanjenje osnovnog kapitala (čl. 314. do čl. 325.)
  Donošenje i sadržaj odluke (član 314.)
  Načini smanjenja osnovnog kapitala (član 316.)
  Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija (član 317.)
  Jednaki tretman akcionara iste klase (član 318.)
  Zaštita poverilaca (član 319.)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca kod poništenja akcija (član 320.)
  Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca kod smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva (član 321.)
  Upis smanjenja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 322.)
  Registracija smanjenja osnovnog kapitala i dejstvo registracije (član 323.)
  Najveći iznos smanjenja (član 324.)
  Istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala (član 325.)

  7. Upravljanje društvom (čl. 326. do čl. 463.)

  Organi društva (član 326.)
  Skupština (čl. 327. do čl. 381.)
  Opšta pravila (čl. 327. do čl. 363.)
  Primena odredaba o skupštini (član 327.)
  Sastav skupštine i prava akcionara (član 328.)
  Nadležnost skupštine (član 329.)
  Sednice skupštine (član 330.)
  Dan akcionara (član 331.)
  Mesto održavanja sednice (član 332.)
  Predsednik skupštine (član 333.)
  Poslovnik skupštine (član 334.)
  Poziv za sednicu (član 335.)
  Dnevni red (član 336.)
  Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda (član 337.)
  Dopuna dnevnog reda po nalogu suda (član 338.)
  Održavanje sednice po nalogu suda (član 339.)
  Glasanje u odsustvu (član 340.)
  Učešće u radu skupštine elektronskim putem (član 341.)
  Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora (član 342.)
  Davanje odgovora po nalogu suda (član 343.)
  Punomoćje za glasanje (član 344.)
  Ko može biti punomoćnik (član 345.)
  Punomoćje za više akcionara (član 346.)
  Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo (član 347.)
  Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune (član 348.)
  Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje (član 349.)
  Pristupanje na sednicu (član 350.)
  Kvorum (član 351.)
  Ponovljena sednica (član 352.)
  Kvorum za ponovljenu sednicu (član 353.)
  Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici (član 354.)
  Komisija za glasanje (član 355.)
  Rezultati glasanja (član 356.)
  Glasanje posebnih klasa akcija (član 357.)
  Većina za odlučivanje (član 358.)
  Ugovori o glasanju (član 359.)
  Način glasanja (član 360.)
  Pravo glasa na osnovu založenih akcija (član 361.)
  Isključenje prava glasa (član 362.)
  Zapisnik (član 363.)
  Redovna sednica skupštine (čl. 364. do čl. 370.)
  Održavanje sednice (član 364.)
  Sazivanje sednice i poziv za sednicu (član 365.)
  Prisustvo drugih lica sednici (član 366.)
  Materijali za sednicu (član 367.)
  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 368.)
  Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju društva (član 369.)
  Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja (član 370.)
  Vanredna sednica skupštine (čl. 371. do čl. 375.)
  Održavanje sednice (član 371.)
  Sazivanje sednice (član 372.)
  Slanje poziva za sednicu (član 373.)
  Materijali za sednicu (član 374.)
  Vanredna sednica skupštine društva koje nije javno akcionarsko društvo (član 375.)
  Pobijanje odluka skupštine (čl. 376. do čl. 381.)
  Pravo na pobijanje odluke (član 376.)
  Posledice podnete tužbe za pobijanje odluke (član 377.)
  Postupak po tužbi (član 378.)
  Posledice odluke suda kojom se poništava odluka (član 379.)
  Pobijanje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja društva (član 380.)
  Kada odluka neće biti poništena (član 381.)
  Jednodomno upravljanje (čl. 382. do čl. 416.)
  Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora (član 382.)
  Broj direktora (član 383.)
  Imenovanje direktora (član 384.)
  Mandat direktora (član 385.)
  Kooptacija direktora (član 386.)
  Izvršni i neizvršni direktori (član 387.)
  Nadležnost izvršnih direktora (član 388.)
  Generalni direktor (član 389.)
  Neizvršni direktori (član 390.)
  Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 391.)
  Nezavisni direktori (član 392.)
  Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija (član 393.)
  Prestanak mandata (član 394.)
  Razrešenje direktora (član 395.)
  Ostavka direktora (član 396.)
  Postavljanje privremenog zastupnika (član 397.)
  Nadležnost i odgovornost odbora direktora (član 398.)
  Obaveza izveštavanja skupštine (član 399.)
  Predsednik odbora direktora (član 400.)
  Način rada odbora direktora (član 401.)
  Sednice odbora direktora (član 402.)
  Sazivanje sednice odbora direktora (član 403.)
  Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora (član 404.)
  Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora (član 405.)
  Odlučivanje na sednicama odbora direktora (član 406.)
  Zapisnik sa sednice odbora direktora (član 407.)
  Komisije odbora direktora (član 408.)
  Komisije odbora direktora u javnom akcionarskom društvu (član 409.)
  Sastav komisija odbora direktora (član 410.)
  Komisija za reviziju (član 411.)
  Komisija za imenovanja (član 412.)
  Komisija za naknade (član 413.)
  Način rada komisija odbora direktora (član 414.)
  Odgovornost direktora (član 415.)
  Izveštaji izvršnih direktora (član 416.)
  Dvodomno upravljanje (čl. 417. do čl. 447.)
  Organi društva (član 417.)
  Izvršni direktori (čl. 418. do čl. 431.)
  Ko može biti izvršni direktor (član 418.)
  Broj izvršnih direktora (član 419.)
  Imenovanje izvršnih direktora (član 420.)
  Mandat direktora (član 421.)
  Nadležnost izvršnih direktora (član 422.)
  Generalni direktor (član 423.)
  Naknada za rad izvršnih direktora (član 424.)
  Prestanak mandata i razrešenje izvršnih direktora (član 425.)
  Ostavka izvršnog direktora i postavljanje privremenog zastupnika (član 426.)
  Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora (član 427.)
  Društvo sa jednim ili dva direktora (član 428.)
  Način rada izvršnog odbora (član 429.)
  Odgovornost izvršnih direktora (član 430.)
  Izveštaji izvršnih direktora (član 431.)
  Nadzorni odbor (čl. 432. do čl. 447.)
  Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru (član 432.)
  Sastav nadzornog odbora (član 433.)
  Imenovanje članova nadzornog odbora (član 434.)
  Mandat članova nadzornog odbora (član 435.)
  Kooptacija članova nadzornog odbora (član 436.)
  Nezavisni član nadzornog odbora (član 437.)
  Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 438.)
  Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora (član 439.)
  Ostavka člana nadzornog odbora (član 440.)
  Nadležnost nadzornog odbora (član 441.)
  Obaveza izveštavanja skupštine (član 442.)
  Predsednik nadzornog odbora (član 443.)
  Način rada nadzornog odbora (član 444.)
  Sednice nadzornog odbora (član 445.)
  Komisije nadzornog odbora (član 446.)
  Odgovornost članova nadzornog odbora (član 447.)
  Sekretar društva (čl. 448. do čl. 450.)
  Imenovanje i status (član 448.)
  Mandat sekretara društva (član 449.)
  Nadležnost sekretara društva (član 450.)
  Unutrašnji nadzor (čl. 451. i 452.)
  Organizovanje unutrašnjeg nadzora (član 451.)
  Poslovi unutrašnjeg nadzora (član 452.)
  Spoljni nadzor (čl. 453. do čl. 463.)
  Revizija finansijskih izveštaja (član 453.)
  Ograničenje za otkaz ugovora sa revizorom u toku revizije (član 454.)
  Posebna i vanredna revizija (član 455.)
  Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije (član 456.)
  Donošenje odluke o sprovođenju posebne ili vanredne revizije (član 457.)
  Zabrana prenosa akcija tokom sprovođenja posebne ili vanredne revizije (član 458.)
  Troškovi sprovođenja posebne ili vanredne revizije (član 459.)
  Sadržaj izveštaja o posebnoj reviziji (član 460.)
  Sadržaj izveštaja o vanrednoj reviziji (član 461.)
  Postupanje sa izveštajem o posebnoj ili vanrednoj reviziji (član 462.)
  Pravo društva na naknadu štete (član 463.)

  8. Akti i dokumenti društva (čl. 464. do čl. 467.)

  Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva (član 464.)
  Pristup aktima i dokumentima društva (član 465.)
  Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 466.)
  Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata društva (član 467.)

  9. Prestanak društva (čl. 468. i 469.)

  Način prestanka (član 468.)
  Prestanak društva po odluci suda (član 469.)

  DEO ČETVRTI
  STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
  (čl. 470. do čl. 473.)

  Pojam i osnovne odredbe (član 470.)
  Postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471.)
  Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti (član 472.)
  Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 473.)

  DEO PETI
  POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
  (čl. 474. do čl. 477.)

  Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija (član 474.)
  Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija (član 475.)
  Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara (član 476.)
  Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 477.)

  DEO ŠESTI
  PROMENA PRAVNE FORME (čl. 478. do čl. 482.)

  Pojam promene pravne forme (član 478.)
  Priprema akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme (član 479.)
  Sprovođenje postupka promene pravne forme društva (član 480.)
  Odluka o promeni pravne forme društva (član 481.)
  Registracija promene pravne forme društva i pravne posledice registracije (član 482.)

  DEO SEDMI
  STATUSNE PROMENE (čl. 483. do čl. 514.)

  1. Pojam i vrste statusnih promena (čl. 483. do čl. 489.)

  Pojam statusne promene (član 483.)
  Učesnici u statusnoj promeni (član 484.)
  Vrste statusnih promena (član 485.)
  Pripajanje (član 486.)
  Spajanje (član 487.)
  Podela (član 488.)
  Izdvajanje (član 489.)

  2. Redovni postupak sprovođenja statusne promene (čl. 490. do čl. 500.)

  Akti i dokumenti u vezi sa statusnom promenom (čl. 490. do čl. 494.)
  Priprema akata i dokumenata u vezi sa statusnom promenom (član 490.)
  Ugovor o statusnoj promeni (član 491.)
  Plan podele (član 492.)
  Izveštaj revizora o statusnoj promeni (član 493.)
  Izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora o statusnoj promeni (član 494.)
  Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene (čl. 495. do čl. 497.)
  Obaveza objavljivanja (član 495.)
  Obaveza obezbeđivanja uvida u akte i dokumente (član 496.)
  Obaveza ličnog obaveštavanja poverilaca (član 497.)
  Odluka o statusnoj promeni i njeno pravno dejstvo (čl. 498. do čl. 500.)
  Odluka o statusnoj promeni (član 498.)
  Stupanje na snagu (član 499.)
  Pobijanje odluke o statusnoj promeni (član 500.)

  3. Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene (član 501.)

  Pojednostavljeni postupak u slučaju pripajanja kontrolnom društvu (član 501.)

  4. Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze (čl. 502. i 503.)

  Povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca (član 502.)
  Zabrana stvaranja prividnog kapitala (član 503.)

  5. Registracija statusne promene i pravne posledice registracije (čl. 504. do čl. 506.)

  Registracija statusne promene (član 504.)
  Pravne posledice statusne promene (član 505.)
  Neraspoređena imovina i obaveze društva prestalog podelom (član 506.)

  6. Zaštita prava članova društva prenosioca (čl. 507. i 508.)

  Pravo na doplatu (član 507.)
  Pravo na isplatu (član 508.)

  7. Zaštita trećih lica (čl. 509. do čl. 514.)

  Zaštita poverilaca (član 509.)
  Uslovi za davanje zaštite (član 510.)
  Zaštita od strane suda (član 511.)
  Zaštita imalaca obveznica i drugih dužničkih hartija od vrednosti (član 512.)
  Zaštita imalaca posebnih prava (član 513.)
  Odgovornost za štetu (član 514.)

  DEO SEDMI
  APREKOGRANIČNO PRIPAJANJE I SPAJANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 514a do čl. 514m)

  1. Pojam i osnovne odredbe (čl. 514a do čl. 514v)
  Prekogranično pripajanje (član 514a)
  Prekogranično spajanje (član 514b)
  Primena (član 514v)
  2. Postupak sprovođenja prekograničnog pripajanja (čl. 514g do čl. 514m)
  Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 514g)
  Objavljivanje (član 514d)
  Izveštaj nadležnog organa društva (član 514đ)
  Izveštaj revizora o pripajanju (član 514e)
  Usvajanje na skupštini (član 514ž)
  Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji pripajanja (član 514z)
  Registracija pripajanja (član 514i)
  Pravne posledice pripajanja (član 514j)
  Pojednostavljeni postupak pripajanja (član 514k)
  Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 514l)
  Ništavost registracije pripajanja (član 514lj)
  Shodna primena (član 514m)

  DEO OSMI
  PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA
  (čl. 515. do čl. 523.)

  Uslovi za prinudni otkup (član 515.)
  Utvrđivanje i isplata cene (član 516.)
  Materijali za sednicu skupštine (član 517.)
  Glasanje o odluci o prinudnom otkupu (član 518.)
  Pobijanje odluke o prinudnom otkupu (član 520.)
  Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 521.)
  Pravo na prodaju akcija (član 522.)
  Izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje (član 523.)

  DEO DEVETI
  LIKVIDACIJA DRUŠTVA
  (čl. 524. do čl. 548.)

  1. Pojam i pokretanje likvidacije (čl. 524. do čl. 528.)

  Pojam (član 524.)
  Odluka o likvidaciji (član 525.)
  Registracija i objavljivanje (član 526.)
  Postupci u toku i pokretanje stečaja (član 527.)
  Ograničenja isplata članovima društva u likvidaciji (član 528.)

  2. Likvidacioni upravnik (čl. 529. do čl. 532.)

  Likvidacioni upravnik (član 529.)
  Razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika (član 530.)
  Registracija likvidacionog upravnika (član 531.)
  Ovlašćenja likvidacionog upravnika (član 532.)

  3. Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja (čl. 533. do čl. 535.)

  Oglas o pokretanju likvidacije (član 533.)
  Individualno obaveštenje poznatim poveriocima (član 534.)
  Prijava potraživanja (član 535.)

  4. Likvidacioni bilansi i izveštaji, obustava likvidacije i pokretanje stečaja (čl. 536. do čl. 540.)

  Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj (član 536.)
  Godišnji likvidacioni izveštaji (član 537.)
  Obustava likvidacije (član 538.)
  Pokretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti (član 539.)
  Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca (član 540.)

  5. Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu (čl. 541. do čl. 545.)

  Raspodela likvidacionog ostatka (član 541.)
  Naknada likvidacionom upravniku (član 542.)
  Okončanje likvidacije (član 543.)
  Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu (član 544.)
  Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije (član 545.)

  6. Prinudna likvidacija (čl. 546. do čl. 548.)

  Razlozi za pokretanje postupka (član 546.)
  Pokretanje postupka prinudne likvidacije (član 547.)
  Status društva u postupku prinudne likvidacije (član 547a)
  Okončanje postupka prinudne likvidacije (član 547b)
  Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije (član 548.)

  DEO DESETI
  POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  (čl. 549. do čl. 566.)

  1. Osnovna pravila (čl. 549. do čl. 553.)

  Načini povezivanja društava (član 549.)
  Vrste povezanih društava (član 550.)
  Grupa društava (član 551.)
  Holding društvo (član 552.)
  Društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu (član 553.)

  2. Ugovori o kontroli i upravljanju (čl. 554. do čl. 566.)

  Pojam, zaključenje, izmene i prestanak (čl. 554. do čl. 556.)
  Pojam (član 554.)
  Zaključenje ugovora (član 555.)
  Izmena i prestanak ugovora (član 556.)
  Prava, obaveze i odgovornosti iz ugovora o kontroli i upravljanju (čl. 557. do čl. 560.)
  Obavezujuća uputstva (član 557.)
  Odgovornost direktora kontrolnog društva (član 558.)
  Isključenje odgovornosti direktora kontrolisanog društva (član 559.)
  Odgovornost kontrolnog društva (član 560.)
  Zaštita akcionara i poverilaca kontrolisanog društva (čl. 561. do čl. 566.)
  Isplata naknade (član 561.)
  Primerena naknada spoljnim akcionarima (član 562.)
  Ispitivanje primerenosti naknade od strane suda (član 563.)
  Pravo na prodaju akcija (član 564.)
  Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 565.)
  Zaštita poverilaca (član 566.)

  DEO JEDANAESTI
  OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
  (čl. 567. do čl. 577.)

  1. Ogranak privrednog društva (čl. 567. do čl. 573.)

  Pojam ogranka (član 567.)
  Obrazovanje ogranka (član 568.)
  Registracija ogranka (član 569.)
  Dejstvo registracije zastupnika ogranka (član 570.)
  Upotreba poslovnog imena i drugih podataka (član 571.)
  Prestanak ogranka (član 572.)
  Specifičnost u vezi sa ogrankom stranog privrednog društva (član 573.)

  2. Predstavništvo stranog privrednog društva (čl. 574. do čl. 577.)

  Pojam predstavništva stranog privrednog društva (član 574.)
  Obrazovanje predstavništva (član 575.)
  Prestanak predstavništva (član 576.)
  Registracija predstavništva (član 577.)

  DEO JEDANAESTI A
  EVROPSKO DRUŠTVO
  (čl. 577a do čl. 577š)

  1. Osnovne odredbe (čl. 577a do čl. 577đ)

  Pojam (član 577a)
  Shodna primena (član 577b)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 577v)
  Način osnivanja evropskog društva (član 577g)
  Osnovni kapital (član 577d)
  Osnivački akt i statut (član 577đ)

  2. Osnivanje evropskog društva pripajanjem i spajanjem (čl. 577e do čl. 577o)

  Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 577e)
  Objavljivanje (član 577ž)
  Izveštaj nadležnog organa društva (član 577z)
  Izveštaj revizora o pripajanju (član 577i)
  Usvajanje na skupštini (član 577j)
  Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji (član 577k)
  Registracija (član 577l)
  Pravne posledice osnivanja evropskog društva pripajanjem (član 577lj)
  Pojednostavljeni postupak osnivanja evropskog društva pripajanjem (član 577m)
  Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 577n)
  Ništavost registracije (član 577nj)
  Shodna primena (član 577o)

  3. Osnivanje evropskog društva kao holdinga (član 577p)

  Registracija (član 577r)

  4. Osnivanje kontrolisanog društva u formi evropskog društva (član 577s)

  Opšta odredba (član 577s)

  5. Osnivanje evropskog društva promenom pravne forme akcionarskog društva i promena pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo (čl. 577t do čl. 577u)

  Promena pravne forme akcionarskog društva u evropsko društvo (član 577t)
  Registracija (član 577ć)
  Promena pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo (član 577u)

  6. Prenos sedišta evropskog društva (čl. 577f do čl. 577c)

  6.1. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog na teritoriji Republike Srbije u drugu državu članicu (čl. 577f i 577h)
  Plan prenosa i javnobeležnička potvrda (član 577f)
  Registracija (član 577h)
  6.2. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog na teritoriji druge države članice u Republiku Srbiju (član 577c)
  Registracija (član 577c)

  7. Upravljanje evropskim društvom (član 577č)

  8. Prestanak evropskog društva i obaveza objavljivanja (čl. 577y do čl. 577š)

  Likvidacija i stečaj evropskog društva (član 577y)
  Objavljivanje u Službenom listu Evropske unije (član 577š)

  DEO DVANAESTI
  POSLOVNA UDRUŽENJA
  (čl. 578. do čl. 580.)

  Poslovno udruženje (član 578.)
  Promena pravne forme poslovnog udruženja (član 579.)
  Shodna primena propisa kojima se uređuje položaj udruženja (član 580.)

  DEO DVANAESTI A
  EVROPSKA EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA
  (čl. 580a do čl. 580č)

  1. Osnovne odredbe (čl. 580a do čl. 580č)

  Pojam (član 580a)
  Pravni položaj (član 580b)
  Cilj osnivanja i aktivnosti grupacije (član 580v)
  Osnivanje grupacije (član 580g)
  Registracija grupacije (član 580d)
  Sticanje svojstva pravnog lica (član 580đ)
  Finansiranje grupacije (član 580e)
  Odgovornost za obaveze grupacije (član 580ž)
  Promena sedišta (član 580z)
  Prenos sedišta (član 580i)
  Organi grupacije (član 580j)
  Skupština grupacije (član 580k)
  Direktori grupacije (član 580l)
  Pristupanje novog člana (član 580lj)
  Prestanak svojstva člana (član 580m)
  Istupanje člana (član 580n)
  Isključenje člana (član 580nj)
  Prenos udela (član 580o)
  Udeo kao sredstvo obezbeđenja (član 580p)
  Prestanak svojstva člana usled smrti (član 580r)
  Obaveza obaveštavanja o prestanku svojstva člana grupacije (član 580s)
  Posledice prestanka svojstva člana (član 580t)
  Raspodela dobiti i pokriće gubitaka (član 580ć)
  Prestanak grupacije (član 580u)
  Prestanak grupacije po odluci suda (član 580)
  Ništavost osnivačkog akta i zabrana rada grupacije (član 580h)
  Likvidacija grupacije (član 580c)
  Stečaj grupacije (član 580č)

  DEO TRINAESTI
  KAZNENE ODREDBE
  (čl. 581. do čl. 588.)

  GLAVA I - KRIVIČNA DELA (čl. 581. do čl. 584.)

  Davanje izjave neistinitog sadržaja (član 581.)
  Zaključenje pravnog posla ili preduzimanje radnje u slučaju postojanja ličnog interesa (član 582.)
  Povreda dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 583.)
  Povreda dužnosti zastupnika da postupa u skladu sa ograničenjima ovlašćenja za zastupanje (član 584.)

  GLAVA II - PRIVREDNI PRESTUPI (čl. 585. i 586.)

  Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica (član 585.)
  Privredni prestupi privrednog društva koje je javno akcionarsko društvo i odgovornog lica (član 586.)

  GLAVA III - PREKRŠAJI (čl. 587. i 588.)

  Prekršaji fizičkih lica (član 587.)
  Prekršaji preduzetnika (član 588.)

  DEO ČETRNAESTI
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  (čl. 589. do čl. 600.)

  Obaveza usklađivanja kapitala (član 589.)
  Dodatni ulozi (član 590.)
  Obaveza usklađivanja postojećih društava s ograničenom odgovornošću (član 591.)
  Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava (član 592.)
  Brisani privredni subjekti (član 593.)
  Postojeći preduzetnici koji nisu prevedeni iz registra opštinskih jedinica lokalnih samouprava i postojeće ortačke radnje (član 594.)
  Izuzetak od primene odredaba o prinudnoj likvidaciji (član 595.)
  Postojeća poslovna udruženja (član 596.)
  Prestanak važenja postojećih propisa (član 597.)
  Izuzetak od primene zakona kojim se uređuje parnični postupak (član 598.)
  Rok za donošenje podzakonskih akata (član 599.)
  Stupanje na snagu i početak primene (član 600.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 99/11
  "Sl. glasnik RS", br. 5/15
  "Sl. glasnik RS", br. 44/18’’

  Br.strana: 273

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.