• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (prečišćeni tekstovi, april 2018.)
  Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (prečišćeni tekstovi, april 2018.)

  Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (prečišćeni tekstovi, april 2018.)

  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O RAČUNOVODSTVU
  ZAKON O REVIZIJI

  ZAKON O RAČUNOVODSTVU
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/13 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSFI i MSFI za MSP (član 3.)
  Obveznici primene zakona (član 4.)
  Obaveze pravnih lica i preduzetnika (član 5.)
  Razvrstavanje pravnih lica (član 6.)

  II. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 7. do čl. 10.)

  Organizacija računovodstva (član 7.)
  Računovodstvene isprave (član 8.)
  Odgovornost za računovodstvene isprave (član 9.)
  Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 10.)

  III. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI OKVIR (čl. 11. do čl. 15.)

  Vrste poslovnih knjiga (član 11.)
  Način vođenja poslovnih knjiga (član 12.)
  Kontni okvir (član 13.)
  Lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje (član 14.)
  Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom privrednom društvu, odnosno preduzetniku (član 15.)

  IV. POPIS IMOVINE I OBAVEZA (čl. 16. do čl. 18.)

  Obaveza vršenja popisa (član 16.)
  Dodatna obaveza vršenja popisa (član 17.)
  Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 18.)

  V. PRAVILA VREDNOVANJA (čl. 19. do čl. 22.)

  Opšta računovodstvena načela (član 19.)
  Primena MSFI (član 20.)
  Primena MSFI za MSP (član 21.)
  Mikro i druga pravna lica (član 22.)

  VI. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 23. i čl. 24.)

  Zaključivanje poslovnih knjiga (član 23.)
  Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 24.)

  VII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU (čl. 25. do čl. 32.)  Redovan godišnji finansijski izveštaj (član 25.)
  Nadležnost za propisivanje finansijskih izveštaja (član 26.)
  Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (član 27.)
  Revizija finansijskih izveštaja (član 28.)
  Godišnji izveštaj o poslovanju (član 29.)
  Spajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj (član 30.)
  Jezik i valuta izveštavanja (član 31.)
  Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 32.)

  VIII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 33. do čl. 35.)

  Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje (član 33.)
  Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje (član 34.)
  Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe (član 35.)

  IX. REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 36. do čl. 41.)

  Javno objavljivanje finansijskih izveštaja (član 36.)
  Sadržina Registra finansijskih izveštaja (član 37.)
  Vođenje Registra finansijskih izveštaja (član 38.)
  Nadležnost za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom finansijskih izveštaja (član 39.)
  Takse za objavljivanje finansijskih izveštaja i nadoknade troškova za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 40.)
  Korišćenje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 41.)

  X. NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 42. do čl. 44.)

  Obrazovanje i delokrug rada Nacionalne komisije za računovodstvo (član 42.)
  Izveštaj o radu (član 43.)
  Sastav i finansiranje Komisije (član 44.)

  XI. NADZOR (član 45.)

  Institucije koje vrše nadzor (član 45.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 46. i čl. 47.)

  Privredni prestup (član 46.)
  Prekršaji (član 47.)

  XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 48. do čl. 53.)

  Nacionalna komisija za računovodstvo (član 48.)
  Rok za donošenje podzakonskih akata (član 49.)
  Primena MSFI za MSP (član 50.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja (član 51.)
  Prestanak važenja propisa (član 52.)
  Završna odredba (član 53.)  Odredbe Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu
  ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst
  ZAKON O REVIZIJI
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/13 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR (član 3.)
  Ko može da obavlja reviziju (član 4.)
  Nedostojnost za obavljanje revizije, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije (član 5.)
  Uslovi za izdavanje licence za obavljanje revizije (član 6.)
  Izdavanje, produženje i oduzimanje licence (član 7.)
  Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (član 8.)
  Oslobođenje od teorijskog dela ispita (član 9.)
  Kontinuirano profesionalno usavršavanje (član 10.)

  II. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I SAMOSTALNI REVIZOR (čl. 11. do čl. 20.)

  Uslovi u pogledu učešća u kapitalu i sastav organa upravljanja (član 11.)
  Osnivanje i organ upravljanja društva (član 12.)
  Dozvola za obavljanje revizije (član 13.)
  Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije (član 14.)
  Odlučivanje o zahtevu (član 15.)
  Samostalni revizor (član 16.)
  Shodna primena zakona na samostalne revizore (član 17.)
  Osiguranje od odgovornosti (član 18.)
  Ugovor o saradnji (član 19.)
  Izveštaj o transparentnosti (član 20.)

  III. OBAVLJANJE REVIZIJE (čl. 21. do čl. 42.)

  Obaveznost revizije (član 21.)
  Način obavljanja revizije (član 22.)
  Lica koja neposredno obavljaju reviziju (član 23.)
  Izbor društva za reviziju (član 24.)
  Ugovor o reviziji (član 25.)
  Angažovanje stručnih lica (član 26.)
  Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija (član 27.)
  Radna dokumentacija (član 28.)
  Zaštita poverljivih podataka (član 29.)
  Revizorski izveštaj (član 30.)
  Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja (član 31.)
  Naknada za obavljenu reviziju (član 32.)
  Dodatne usluge uz obavljanje revizije (član 33.)
  Zabrana za revizora (član 34.)
  Zabrana za društvo za reviziju (član 35.)
  Obaveštavanje od strane revizora (član 36.)
  Obaveštavanje od strane društva za reviziju (član 37.)
  Zabrana uticaja drugih lica (član 38.)
  Smanjenje broja revizora (član 39.)
  Zamena revizora i zabrana zapošljavanja (član 40.)
  Zabrana imenovanja revizora (član 41.)
  Izveštavanje i potvrđivanje nezavisnosti društva za reviziju (član 42.)

  IV. KOMISIJA ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU I INTERNI REVIZOR (čl. 43. i čl. 44.)

  Obrazovanje i sastav Komisije za reviziju (član 43.)
  Ovlašćeni interni revizor (član 44.)

  V. KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 45. do čl. 70.)

  Status i sedište Komore (član 45.)
  Članstvo u Komori (član 46.)
  Povereni poslovi Komore (član 47.)
  Ostali poslovi Komore (član 48.)
  Zaštita podataka (član 49.)
  Finansiranje Komore (član 50.)
  Sredstva Komore (član 51.)
  Statut Komore (član 52.)
  Objavljivanje dokumenata (član 53.)
  Organi Komore (član 54.)
  Ograničenja za izbor u organe Komore (član 55.)
  Skupština (član 56.)
  Savet (član 57.)
  Nadzorni odbor (član 58.)
  Generalni sekretar (član 59.)
  Etički odbor (član 60.)
  Komisija za kontrolu kvaliteta (član 61.)
  Stručna služba Komore (član 62.)
  Registri Komore (član 63.)
  Registar društava za reviziju i samostalnih revizora (član 64.)
  Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori (član 65.)
  Registar licenciranih ovlašćenih revizora (član 66.)
  Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra (član 67.)
  Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra (član 68.)
  Javnost rada Komore (član 69.)
  Nadzor nad radom Komore (član 70.)

  VI. KONTROLA KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 71. do čl. 88.)

  Predmet kontrole (član 71.)
  Način obavljanja kontrole (član 72.)
  Učestalost kontrole (član 73.)
  Lica koja obavljaju kontrolu (član 74.)
  Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole (član 75.)
  Izveštaj o kontroli (član 76.)
  Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora (član 77.)
  Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 78.)
  Sadržina rešenja (član 79.)
  Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti (član 80.)
  Dodatne mere (član 81.)
  Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 82.)
  Rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije (član 83.)
  Uslovno oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 84.)
  Mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora (član 85.)
  Opomena (član 86.)
  Uslovno oduzimanje licence (član 87.)
  Oduzimanje licence (član 88.)

  VII. ODBOR ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVJANJEM REVIZIJE (čl. 89. do čl. 95.)

  Status (član 89.)
  Delokrug rada (član 90.)
  Način obavljanja poslova (član 91.)
  Mere u postupku nadzora (član 92.)
  Poslovnik, program rada i izveštaj o radu (član 93.)
  Članovi Odbora za javni nadzor (član 94.)
  Zaštita podataka (član 95.)

  VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA (čl. 96. do čl. 98.)

  Saradnja sa državama članicama (član 96.)
  Postupanje Odbora za javni nadzor (član 97.)
  Saradnja sa trećim zemljama (član 98.)

  IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 99. do čl. 106.)

  Privredni prestupi (čl. 99. do čl. 102.)
  Prekršaji (čl. 103. do čl. 106.)

  X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 107. do čl. 116.)

  Rok za imenovanje članova Odbora za javni nadzor (član 107.)
  Usklađivanje akata Komore (član 108.)
  Rok važenja dozvole i usklađivanje poslovanja (član 109.)
  Stručna zvanja i licence (član 110.)
  Započeti postupci (član 111.)
  Odložena primena pojedinih odredbi ovog zakona (član 112.)
  Računanje roka za zamenu licenciranog ovlašćenog revizora (član 113.)
  Prijem Republike Srbije u Evropsku uniju (član 114.)
  Primena ranije donetih podzakonskih akata (član 115.)
  Završna odredba (član 116.)’’

  Vise detalja
  Šifra: 136545
  1.145 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O RAČUNOVODSTVU
  ZAKON O REVIZIJI

  ZAKON O RAČUNOVODSTVU
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/13 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSFI i MSFI za MSP (član 3.)
  Obveznici primene zakona (član 4.)
  Obaveze pravnih lica i preduzetnika (član 5.)
  Razvrstavanje pravnih lica (član 6.)

  II. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 7. do čl. 10.)

  Organizacija računovodstva (član 7.)
  Računovodstvene isprave (član 8.)
  Odgovornost za računovodstvene isprave (član 9.)
  Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 10.)

  III. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI OKVIR (čl. 11. do čl. 15.)

  Vrste poslovnih knjiga (član 11.)
  Način vođenja poslovnih knjiga (član 12.)
  Kontni okvir (član 13.)
  Lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje (član 14.)
  Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom privrednom društvu, odnosno preduzetniku (član 15.)

  IV. POPIS IMOVINE I OBAVEZA (čl. 16. do čl. 18.)

  Obaveza vršenja popisa (član 16.)
  Dodatna obaveza vršenja popisa (član 17.)
  Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 18.)

  V. PRAVILA VREDNOVANJA (čl. 19. do čl. 22.)

  Opšta računovodstvena načela (član 19.)
  Primena MSFI (član 20.)
  Primena MSFI za MSP (član 21.)
  Mikro i druga pravna lica (član 22.)

  VI. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 23. i čl. 24.)

  Zaključivanje poslovnih knjiga (član 23.)
  Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 24.)

  VII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU (čl. 25. do čl. 32.)  Redovan godišnji finansijski izveštaj (član 25.)
  Nadležnost za propisivanje finansijskih izveštaja (član 26.)
  Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (član 27.)
  Revizija finansijskih izveštaja (član 28.)
  Godišnji izveštaj o poslovanju (član 29.)
  Spajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj (član 30.)
  Jezik i valuta izveštavanja (član 31.)
  Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 32.)

  VIII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 33. do čl. 35.)

  Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje (član 33.)
  Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje (član 34.)
  Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe (član 35.)

  IX. REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 36. do čl. 41.)

  Javno objavljivanje finansijskih izveštaja (član 36.)
  Sadržina Registra finansijskih izveštaja (član 37.)
  Vođenje Registra finansijskih izveštaja (član 38.)
  Nadležnost za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom finansijskih izveštaja (član 39.)
  Takse za objavljivanje finansijskih izveštaja i nadoknade troškova za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 40.)
  Korišćenje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 41.)

  X. NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 42. do čl. 44.)

  Obrazovanje i delokrug rada Nacionalne komisije za računovodstvo (član 42.)
  Izveštaj o radu (član 43.)
  Sastav i finansiranje Komisije (član 44.)

  XI. NADZOR (član 45.)

  Institucije koje vrše nadzor (član 45.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 46. i čl. 47.)

  Privredni prestup (član 46.)
  Prekršaji (član 47.)

  XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 48. do čl. 53.)

  Nacionalna komisija za računovodstvo (član 48.)
  Rok za donošenje podzakonskih akata (član 49.)
  Primena MSFI za MSP (član 50.)
  Dostavljanje finansijskih izveštaja (član 51.)
  Prestanak važenja propisa (član 52.)
  Završna odredba (član 53.)  Odredbe Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu
  ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst
  ZAKON O REVIZIJI
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/13 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)  Predmet uređivanja (član 1.)
  Definicije (član 2.)
  Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR (član 3.)
  Ko može da obavlja reviziju (član 4.)
  Nedostojnost za obavljanje revizije, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije (član 5.)
  Uslovi za izdavanje licence za obavljanje revizije (član 6.)
  Izdavanje, produženje i oduzimanje licence (član 7.)
  Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (član 8.)
  Oslobođenje od teorijskog dela ispita (član 9.)
  Kontinuirano profesionalno usavršavanje (član 10.)

  II. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I SAMOSTALNI REVIZOR (čl. 11. do čl. 20.)

  Uslovi u pogledu učešća u kapitalu i sastav organa upravljanja (član 11.)
  Osnivanje i organ upravljanja društva (član 12.)
  Dozvola za obavljanje revizije (član 13.)
  Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije (član 14.)
  Odlučivanje o zahtevu (član 15.)
  Samostalni revizor (član 16.)
  Shodna primena zakona na samostalne revizore (član 17.)
  Osiguranje od odgovornosti (član 18.)
  Ugovor o saradnji (član 19.)
  Izveštaj o transparentnosti (član 20.)

  III. OBAVLJANJE REVIZIJE (čl. 21. do čl. 42.)

  Obaveznost revizije (član 21.)
  Način obavljanja revizije (član 22.)
  Lica koja neposredno obavljaju reviziju (član 23.)
  Izbor društva za reviziju (član 24.)
  Ugovor o reviziji (član 25.)
  Angažovanje stručnih lica (član 26.)
  Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija (član 27.)
  Radna dokumentacija (član 28.)
  Zaštita poverljivih podataka (član 29.)
  Revizorski izveštaj (član 30.)
  Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja (član 31.)
  Naknada za obavljenu reviziju (član 32.)
  Dodatne usluge uz obavljanje revizije (član 33.)
  Zabrana za revizora (član 34.)
  Zabrana za društvo za reviziju (član 35.)
  Obaveštavanje od strane revizora (član 36.)
  Obaveštavanje od strane društva za reviziju (član 37.)
  Zabrana uticaja drugih lica (član 38.)
  Smanjenje broja revizora (član 39.)
  Zamena revizora i zabrana zapošljavanja (član 40.)
  Zabrana imenovanja revizora (član 41.)
  Izveštavanje i potvrđivanje nezavisnosti društva za reviziju (član 42.)

  IV. KOMISIJA ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU I INTERNI REVIZOR (čl. 43. i čl. 44.)

  Obrazovanje i sastav Komisije za reviziju (član 43.)
  Ovlašćeni interni revizor (član 44.)

  V. KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 45. do čl. 70.)

  Status i sedište Komore (član 45.)
  Članstvo u Komori (član 46.)
  Povereni poslovi Komore (član 47.)
  Ostali poslovi Komore (član 48.)
  Zaštita podataka (član 49.)
  Finansiranje Komore (član 50.)
  Sredstva Komore (član 51.)
  Statut Komore (član 52.)
  Objavljivanje dokumenata (član 53.)
  Organi Komore (član 54.)
  Ograničenja za izbor u organe Komore (član 55.)
  Skupština (član 56.)
  Savet (član 57.)
  Nadzorni odbor (član 58.)
  Generalni sekretar (član 59.)
  Etički odbor (član 60.)
  Komisija za kontrolu kvaliteta (član 61.)
  Stručna služba Komore (član 62.)
  Registri Komore (član 63.)
  Registar društava za reviziju i samostalnih revizora (član 64.)
  Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori (član 65.)
  Registar licenciranih ovlašćenih revizora (član 66.)
  Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra (član 67.)
  Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra (član 68.)
  Javnost rada Komore (član 69.)
  Nadzor nad radom Komore (član 70.)

  VI. KONTROLA KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 71. do čl. 88.)

  Predmet kontrole (član 71.)
  Način obavljanja kontrole (član 72.)
  Učestalost kontrole (član 73.)
  Lica koja obavljaju kontrolu (član 74.)
  Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole (član 75.)
  Izveštaj o kontroli (član 76.)
  Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora (član 77.)
  Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 78.)
  Sadržina rešenja (član 79.)
  Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti (član 80.)
  Dodatne mere (član 81.)
  Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 82.)
  Rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije (član 83.)
  Uslovno oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 84.)
  Mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora (član 85.)
  Opomena (član 86.)
  Uslovno oduzimanje licence (član 87.)
  Oduzimanje licence (član 88.)

  VII. ODBOR ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVJANJEM REVIZIJE (čl. 89. do čl. 95.)

  Status (član 89.)
  Delokrug rada (član 90.)
  Način obavljanja poslova (član 91.)
  Mere u postupku nadzora (član 92.)
  Poslovnik, program rada i izveštaj o radu (član 93.)
  Članovi Odbora za javni nadzor (član 94.)
  Zaštita podataka (član 95.)

  VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA (čl. 96. do čl. 98.)

  Saradnja sa državama članicama (član 96.)
  Postupanje Odbora za javni nadzor (član 97.)
  Saradnja sa trećim zemljama (član 98.)

  IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 99. do čl. 106.)

  Privredni prestupi (čl. 99. do čl. 102.)
  Prekršaji (čl. 103. do čl. 106.)

  X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 107. do čl. 116.)

  Rok za imenovanje članova Odbora za javni nadzor (član 107.)
  Usklađivanje akata Komore (član 108.)
  Rok važenja dozvole i usklađivanje poslovanja (član 109.)
  Stručna zvanja i licence (član 110.)
  Započeti postupci (član 111.)
  Odložena primena pojedinih odredbi ovog zakona (član 112.)
  Računanje roka za zamenu licenciranog ovlašćenog revizora (član 113.)
  Prijem Republike Srbije u Evropsku uniju (član 114.)
  Primena ranije donetih podzakonskih akata (član 115.)
  Završna odredba (član 116.)’’

  Br.strana: 70

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.