• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

  Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

  Sadržaj:

  ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  ("Sl. glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18)

  Glava prva
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Cilj uređivanja (član 2.)
  Pojam zaposlenih (član 3.)
  Poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika (član 4.)
  Ostvarivanje prava iz radnog odnosa (član 5.)
  Primena opštih propisa o radu i kolektivnog ugovora (član 6.)
  Uloga sindikata (član 7.)

  Glava druga
  POLOŽAJ FUNKCIONERA (čl. 8. do čl. 15.)

  Glava treća
  NAČELA DELOVANJA SLUŽBENIKA (čl. 16. do čl. 19.)  Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 16.)
  Odgovornost za svoj rad (član 17.)
  Dostupnost informacija o radu službenika (član 18.)
  Jednaka dostupnost radnih mesta (član 19.)

  Glava četvrta
  PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 46.)  I. PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 29.)

  Napredovanje u službi (član 20.)
  Stručno usavršavanje (član 21.)
  Bezbednost i zdravlje na radu (član 22.)
  Usmeravanje i kontrola rada službenika (član 23.)
  Zaštita od zlostavljanja na radu (član 24.)
  Pravo na žalbu (član 25.)
  Pravo na sindikalno i profesionalno udruživanje (član 26.)
  Plate, naknade i druga primanja (član 27.)
  Odmori i odsustva (član 28.)
  Dodatna prava (član 29.)

  II. DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 30. do čl. 38.)

  Profesionalno postupanje (član 30.)
  Izvršenje naloga (član 31.)
  Premeštaj (član 32.)
  Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 33.)
  Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 34.)
  Obaveza čuvanja tajnih podataka (član 35.)
  Poštovanje radnog vremena (član 36.)
  Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 37.)
  Rad u radnoj grupi (član 38.)

  III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 39. do čl. 46.)

  Dodatni rad (član 40.)
  Saglasnost za dodatni rad (član 41.)
  Zabrana osnivanja privrednih društava, preduzeća i javnih službi (član 42.)
  Ograničenje članstva u organima privrednog društva i preduzeća (član 43.)
  Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom organa (član 44.)
  Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na službenike na položaju (član 45.)
  Sprečavanje sukoba interesa nameštenika (član 46.)

  Glava peta
  VRSTE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA (čl. 47. do čl. 68a)  Podela (član 47.)

  I. POLOŽAJI (čl. 48. do čl. 56.)

  Pojam (član 48.)
  Postavljenje na položaj (član 49.)
  Uslovi za postavljenje na položaj (član 50.)
  Uslovi za prestanak rada na položaju (član 51.)
  Razlozi za razrešenje (član 52.)
  Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 53.)
  Posledice prestanka rada na položaju (čl. 54. i 55.)
  Postavljenje vršioca dužnosti (član 56.)

  II. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 57. do čl. 68a)

  Pojam i razvrstavanje po zvanjima (čl. 57. do čl. 59.)
  Viši savetnik (član 60.)
  Samostalni savetnik (član 61.)
  Savetnik (član 62.)
  Mlađi savetnik (član 63.)
  Saradnik (član 64.)
  Mlađi saradnik (član 65.)
  Viši referent (član 66.)
  Referent (član 67.)
  Mlađi referent (čl. 68. i 68a)

  Glava šesta
  TRAJANJE RADNOG ODNOSA (čl. 69. do čl. 75.)

  Radni odnos na neodređeno vreme (član 69.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 70.)
  Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (član 71.)
  Probni rad (čl. 72. do čl. 75.)

  Glava sedma
  POPUNJAVANJE RADNIH MESTA (čl. 76. do čl. 111.)  I. KADROVSKI PLAN (čl. 76. do čl. 78.)

  Priprema Kadrovskog plana (član 77.)
  Izmene Kadrovskog plana (član 78.)

  II. POSTUPAK POPUNE RADNIH MESTA (čl. 79. do čl. 82.)

  Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 79.)
  Uslovi za zaposlenje (član 80.)
  Način popunjavanja radnog mesta (član 81.)
  Redosled radnji pri popunjavanju radnih mesta (član 82.)

  III. INTERNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 83. do čl. 90.)

  Pravo učešća na internom konkursu (član 84.)
  Konkursna komisija (član 85.)
  Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 86.)
  Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 87.)
  Neuspeh internog konkursa (čl. 88. do čl. 90.)

  IV. PREUZIMANJE (čl. 91. do čl. 93.)

  V. JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 94. do čl. 111.)

  Postupak popunjavanja položaja (čl. 95. do čl. 97.)
  Pobijanje rešenja o postavljenju (član 98.)
  Stupanje na položaj (član 99.)
  Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 100.)
  Postupak javnog konkursa (član 101.)
  Sadržina oglasa (član 102.)
  Rok za podnošenje prijava (član 103.)
  Izborni postupak (član 104.)
  Lista za izbor (član 105.)
  Izbor kandidata (član 106.)
  Stupanje na rad (član 107.)
  Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 108.)
  Pravo uvida u dokumentaciju javnog konkursa (član 109.)
  Neuspeh javnog konkursa (član 110.)
  Pravo na žalbu u slučaju neuspeha javnog konkursa (član 111.)

  Glava osma
  PREMEŠTAJ SLUŽBENIKA (čl. 112. do čl. 115.)  Pojam premeštaja (član 112.)
  Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 113.)
  Trajni premeštaj (član 114.)
  Privremeni premeštaj (član 115.)

  Glava deveta
  STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 116. do čl. 132.)  I. STRUČNO USAVRŠAVANJE (čl. 116. do čl. 122l)

  Pojam (član 116.)
  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (čl. 117. do čl. 120.)
  Programi (član 121.)
  Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 122.)
  Opšti program obuke (član 122a)
  Program obuke rukovodilaca (član 122b)
  Posebni programi obuke (član 122v)
  Sredstva za sprovođenje programa obuke (član 122g)
  Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 122d)
  Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 122đ)
  Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 122e)
  Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 122ž)
  Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 122z)
  Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 122i)
  Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 122j)
  Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 122k)
  Prikupljanje i obrada podataka (član 122l)

  II. DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 123. i 124.)

  Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 124.)

  III. PRIPRAVNICI (čl. 125. do čl. 129.)

  Pojam (član 125.)
  Sticanje svojstva pripravnika (član 126.)
  Trajanje pripravničkog staža (član 127.)
  Stručna obuka pripravnika (član 128.)
  Obaveza polaganja stručnog ispita (član 129.)

  IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

  Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 130.)

  V. STRUČNI ISPIT

  Dužnost polaganja državnog stručnog ispita, odnosno posebnog stručnog ispita (član 131.)
  Način i rok polaganja državnog stručnog ispita (član 132.)

  OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI

  Cilj i predmet ocenjivanja (član 132a)

  Glava deseta
  OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI (čl. 133. do čl. 133ž)  Ocenjivanje službenika (član 133.)
  Vreme ocenjivanja. Izuzeci od ocenjivanja (član 133a)
  Vrste ocena. Određivanje ocene (član 133b)
  Prevremeno ocenjivanje (član 133v)
  Vanredno ocenjivanje (član 133g)
  Posledice određivanja ocene "zadovoljava" i "ne zadovoljava" (član 133d)
  Napredovanje i nagrađivanje
  Napredovanje (član 133đ)
  Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 133e)
  Nagrađivanje (član 133ž)

  Glava jedanaest
  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA (čl. 135. do čl. 151.)  Pojam (član 135.)

  I. VRSTE POVREDA DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA (čl. 136. do čl. 138.)

  Lakše povrede dužnosti (član 137.)
  Teže povrede dužnosti (član 138.)

  II. DISCIPLINSKI POSTUPAK (čl. 139. do čl. 144.)

  Pokretanje disciplinskog postupka (član 139.)
  Disciplinski postupak protiv službenika na položaju (član 140.)
  Vođenje disciplinskog postupka (član 141.)
  Zastarelost (član 142.)
  Usmena rasprava (član 143.)
  Izbor i odmeravanje disciplinske mere (član 144.)

  III. VRSTE DISCIPLINSKIH MERA (čl. 145. do čl. 151.)

  Udaljenje s rada (čl. 147. do čl. 149.)
  Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (čl. 150. i 151.)

  Glava dvanaest
  ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU (čl. 152. do čl. 157.)  I. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POSLODAVCU (čl. 152. do čl. 154.)

  Uslovi odgovornosti (član 152.)
  Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 153.)
  Oslobađanje od odgovornosti (član 154.)

  II. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆEM LICU (član 155.)

  III. ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU SLUŽBENIKU (član 156.)

  IV. ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA ZA ŠTETU (član 157.)

  Glava trinaest
  PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 158. do čl. 164.)  Način prestanka radnog odnosa (član 158.)
  Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 159.)
  Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 160.)
  Otkaz koji daje službenik (član 161.)
  Otkaz koji daje poslodavac (član 162.)
  Prestanak radnog odnosa po sili zakona (član 163.)
  Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 164.)

  Glava četrnaest
  PRESTANAK POTREBE ZA RADOM SLUŽBENIKA (čl. 165. do čl. 169.)  Svi razlozi (član 165.)
  Ukidanje jedinice lokalne samouprave (član 166.)
  Promena nadležnosti (član 167.)
  Donošenje novog Pravilnika i promena Pravilnika (član 168.)
  Položaj neraspoređenih službenika (član 169.)

  Glava petnaest
  ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 170. do čl. 184.)  I. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM ORGANOM (čl. 170. i 171.)

  Pravna priroda akata kojim se odlučuje (član 170.)
  Žalba na rešenje (član 171.)

  II. ŽALBENA KOMISIJA (čl. 172. do čl. 183.)

  Pojam (član 172.)
  Osnivanje (član 173.)
  Nadležnost žalbene komisije (član 174.)
  Rok za odlučivanje o žalbi (član 175.)
  Pravo na upravni spor (član 176.)
  Rad žalbene komisije (član 177.)
  Imenovanje članova žalbene komisije (član 178.)
  Prestanak dužnosti člana žalbene komisije (član 179.)
  Izuzeće člana žalbene komisije (član 180.)
  Razlozi za razrešenje (član 181.)
  Izveštaj o radu (član 182.)
  Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija (član 183.)

  III. POSTUPAK PRED INSPEKCIJSKIM ORGANOM (član 184.)

  Glava šesnaest
  POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 185. do čl. 187.)

  Radna mesta nameštenika (član 185.)
  Radni odnos nameštenika (član 186.)
  Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 187.)

  Glava sedamnaest
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (čl. 188. do čl. 191.)  Poslovi upravljanja ljudskim resursima (član 189.)
  Kadrovska evidencija (član 190.)
  Personalni dosije (član 191.)

  Glava osamnaest
  POSEBNE NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ORGANA, SLUŽBI I ORGANIZACIJAAUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (član 192.)

  Glava devetnaest
  NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA  Nadležnost (član 193.)

  Glava dvadeset
  KAZNENE ODREDBE (član 194.)  Glava dvadeset jedan
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 195. do čl. 203.)  Rok za donošenje propisa (član 195.)
  Donošenje kodeksa ponašanja (član 196.)
  Raspoređivanje službenika i zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (čl. 197. i 198.)
  Okončanje započetih postupaka (član 199.)
  Okončanje započetog probnog rada i pripravničkog staža (član 200.)
  Rok za naknadno polaganje državnog stručnog ispita (član 201.)
  Prestanak važenja pojedinih propisa (član 202.)
  Stupanje na snagu zakona (član 203.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", broj 113/17
  "Sl. glasnik RS", broj 95/18

  Vise detalja
  Šifra: 155623
  980 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  ("Sl. glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18)

  Glava prva
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

  Predmet uređivanja (član 1.)
  Cilj uređivanja (član 2.)
  Pojam zaposlenih (član 3.)
  Poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika (član 4.)
  Ostvarivanje prava iz radnog odnosa (član 5.)
  Primena opštih propisa o radu i kolektivnog ugovora (član 6.)
  Uloga sindikata (član 7.)

  Glava druga
  POLOŽAJ FUNKCIONERA (čl. 8. do čl. 15.)

  Glava treća
  NAČELA DELOVANJA SLUŽBENIKA (čl. 16. do čl. 19.)  Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 16.)
  Odgovornost za svoj rad (član 17.)
  Dostupnost informacija o radu službenika (član 18.)
  Jednaka dostupnost radnih mesta (član 19.)

  Glava četvrta
  PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 46.)  I. PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 29.)

  Napredovanje u službi (član 20.)
  Stručno usavršavanje (član 21.)
  Bezbednost i zdravlje na radu (član 22.)
  Usmeravanje i kontrola rada službenika (član 23.)
  Zaštita od zlostavljanja na radu (član 24.)
  Pravo na žalbu (član 25.)
  Pravo na sindikalno i profesionalno udruživanje (član 26.)
  Plate, naknade i druga primanja (član 27.)
  Odmori i odsustva (član 28.)
  Dodatna prava (član 29.)

  II. DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 30. do čl. 38.)

  Profesionalno postupanje (član 30.)
  Izvršenje naloga (član 31.)
  Premeštaj (član 32.)
  Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 33.)
  Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 34.)
  Obaveza čuvanja tajnih podataka (član 35.)
  Poštovanje radnog vremena (član 36.)
  Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 37.)
  Rad u radnoj grupi (član 38.)

  III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 39. do čl. 46.)

  Dodatni rad (član 40.)
  Saglasnost za dodatni rad (član 41.)
  Zabrana osnivanja privrednih društava, preduzeća i javnih službi (član 42.)
  Ograničenje članstva u organima privrednog društva i preduzeća (član 43.)
  Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom organa (član 44.)
  Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na službenike na položaju (član 45.)
  Sprečavanje sukoba interesa nameštenika (član 46.)

  Glava peta
  VRSTE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA (čl. 47. do čl. 68a)  Podela (član 47.)

  I. POLOŽAJI (čl. 48. do čl. 56.)

  Pojam (član 48.)
  Postavljenje na položaj (član 49.)
  Uslovi za postavljenje na položaj (član 50.)
  Uslovi za prestanak rada na položaju (član 51.)
  Razlozi za razrešenje (član 52.)
  Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 53.)
  Posledice prestanka rada na položaju (čl. 54. i 55.)
  Postavljenje vršioca dužnosti (član 56.)

  II. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 57. do čl. 68a)

  Pojam i razvrstavanje po zvanjima (čl. 57. do čl. 59.)
  Viši savetnik (član 60.)
  Samostalni savetnik (član 61.)
  Savetnik (član 62.)
  Mlađi savetnik (član 63.)
  Saradnik (član 64.)
  Mlađi saradnik (član 65.)
  Viši referent (član 66.)
  Referent (član 67.)
  Mlađi referent (čl. 68. i 68a)

  Glava šesta
  TRAJANJE RADNOG ODNOSA (čl. 69. do čl. 75.)

  Radni odnos na neodređeno vreme (član 69.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 70.)
  Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (član 71.)
  Probni rad (čl. 72. do čl. 75.)

  Glava sedma
  POPUNJAVANJE RADNIH MESTA (čl. 76. do čl. 111.)  I. KADROVSKI PLAN (čl. 76. do čl. 78.)

  Priprema Kadrovskog plana (član 77.)
  Izmene Kadrovskog plana (član 78.)

  II. POSTUPAK POPUNE RADNIH MESTA (čl. 79. do čl. 82.)

  Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 79.)
  Uslovi za zaposlenje (član 80.)
  Način popunjavanja radnog mesta (član 81.)
  Redosled radnji pri popunjavanju radnih mesta (član 82.)

  III. INTERNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 83. do čl. 90.)

  Pravo učešća na internom konkursu (član 84.)
  Konkursna komisija (član 85.)
  Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 86.)
  Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 87.)
  Neuspeh internog konkursa (čl. 88. do čl. 90.)

  IV. PREUZIMANJE (čl. 91. do čl. 93.)

  V. JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 94. do čl. 111.)

  Postupak popunjavanja položaja (čl. 95. do čl. 97.)
  Pobijanje rešenja o postavljenju (član 98.)
  Stupanje na položaj (član 99.)
  Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 100.)
  Postupak javnog konkursa (član 101.)
  Sadržina oglasa (član 102.)
  Rok za podnošenje prijava (član 103.)
  Izborni postupak (član 104.)
  Lista za izbor (član 105.)
  Izbor kandidata (član 106.)
  Stupanje na rad (član 107.)
  Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 108.)
  Pravo uvida u dokumentaciju javnog konkursa (član 109.)
  Neuspeh javnog konkursa (član 110.)
  Pravo na žalbu u slučaju neuspeha javnog konkursa (član 111.)

  Glava osma
  PREMEŠTAJ SLUŽBENIKA (čl. 112. do čl. 115.)  Pojam premeštaja (član 112.)
  Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 113.)
  Trajni premeštaj (član 114.)
  Privremeni premeštaj (član 115.)

  Glava deveta
  STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 116. do čl. 132.)  I. STRUČNO USAVRŠAVANJE (čl. 116. do čl. 122l)

  Pojam (član 116.)
  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (čl. 117. do čl. 120.)
  Programi (član 121.)
  Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 122.)
  Opšti program obuke (član 122a)
  Program obuke rukovodilaca (član 122b)
  Posebni programi obuke (član 122v)
  Sredstva za sprovođenje programa obuke (član 122g)
  Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 122d)
  Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 122đ)
  Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 122e)
  Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 122ž)
  Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 122z)
  Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 122i)
  Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 122j)
  Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 122k)
  Prikupljanje i obrada podataka (član 122l)

  II. DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 123. i 124.)

  Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 124.)

  III. PRIPRAVNICI (čl. 125. do čl. 129.)

  Pojam (član 125.)
  Sticanje svojstva pripravnika (član 126.)
  Trajanje pripravničkog staža (član 127.)
  Stručna obuka pripravnika (član 128.)
  Obaveza polaganja stručnog ispita (član 129.)

  IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

  Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 130.)

  V. STRUČNI ISPIT

  Dužnost polaganja državnog stručnog ispita, odnosno posebnog stručnog ispita (član 131.)
  Način i rok polaganja državnog stručnog ispita (član 132.)

  OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI

  Cilj i predmet ocenjivanja (član 132a)

  Glava deseta
  OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI (čl. 133. do čl. 133ž)  Ocenjivanje službenika (član 133.)
  Vreme ocenjivanja. Izuzeci od ocenjivanja (član 133a)
  Vrste ocena. Određivanje ocene (član 133b)
  Prevremeno ocenjivanje (član 133v)
  Vanredno ocenjivanje (član 133g)
  Posledice određivanja ocene "zadovoljava" i "ne zadovoljava" (član 133d)
  Napredovanje i nagrađivanje
  Napredovanje (član 133đ)
  Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 133e)
  Nagrađivanje (član 133ž)

  Glava jedanaest
  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA (čl. 135. do čl. 151.)  Pojam (član 135.)

  I. VRSTE POVREDA DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA (čl. 136. do čl. 138.)

  Lakše povrede dužnosti (član 137.)
  Teže povrede dužnosti (član 138.)

  II. DISCIPLINSKI POSTUPAK (čl. 139. do čl. 144.)

  Pokretanje disciplinskog postupka (član 139.)
  Disciplinski postupak protiv službenika na položaju (član 140.)
  Vođenje disciplinskog postupka (član 141.)
  Zastarelost (član 142.)
  Usmena rasprava (član 143.)
  Izbor i odmeravanje disciplinske mere (član 144.)

  III. VRSTE DISCIPLINSKIH MERA (čl. 145. do čl. 151.)

  Udaljenje s rada (čl. 147. do čl. 149.)
  Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (čl. 150. i 151.)

  Glava dvanaest
  ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU (čl. 152. do čl. 157.)  I. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POSLODAVCU (čl. 152. do čl. 154.)

  Uslovi odgovornosti (član 152.)
  Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 153.)
  Oslobađanje od odgovornosti (član 154.)

  II. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆEM LICU (član 155.)

  III. ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU SLUŽBENIKU (član 156.)

  IV. ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA ZA ŠTETU (član 157.)

  Glava trinaest
  PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 158. do čl. 164.)  Način prestanka radnog odnosa (član 158.)
  Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 159.)
  Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 160.)
  Otkaz koji daje službenik (član 161.)
  Otkaz koji daje poslodavac (član 162.)
  Prestanak radnog odnosa po sili zakona (član 163.)
  Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 164.)

  Glava četrnaest
  PRESTANAK POTREBE ZA RADOM SLUŽBENIKA (čl. 165. do čl. 169.)  Svi razlozi (član 165.)
  Ukidanje jedinice lokalne samouprave (član 166.)
  Promena nadležnosti (član 167.)
  Donošenje novog Pravilnika i promena Pravilnika (član 168.)
  Položaj neraspoređenih službenika (član 169.)

  Glava petnaest
  ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 170. do čl. 184.)  I. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM ORGANOM (čl. 170. i 171.)

  Pravna priroda akata kojim se odlučuje (član 170.)
  Žalba na rešenje (član 171.)

  II. ŽALBENA KOMISIJA (čl. 172. do čl. 183.)

  Pojam (član 172.)
  Osnivanje (član 173.)
  Nadležnost žalbene komisije (član 174.)
  Rok za odlučivanje o žalbi (član 175.)
  Pravo na upravni spor (član 176.)
  Rad žalbene komisije (član 177.)
  Imenovanje članova žalbene komisije (član 178.)
  Prestanak dužnosti člana žalbene komisije (član 179.)
  Izuzeće člana žalbene komisije (član 180.)
  Razlozi za razrešenje (član 181.)
  Izveštaj o radu (član 182.)
  Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija (član 183.)

  III. POSTUPAK PRED INSPEKCIJSKIM ORGANOM (član 184.)

  Glava šesnaest
  POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 185. do čl. 187.)

  Radna mesta nameštenika (član 185.)
  Radni odnos nameštenika (član 186.)
  Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 187.)

  Glava sedamnaest
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (čl. 188. do čl. 191.)  Poslovi upravljanja ljudskim resursima (član 189.)
  Kadrovska evidencija (član 190.)
  Personalni dosije (član 191.)

  Glava osamnaest
  POSEBNE NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ORGANA, SLUŽBI I ORGANIZACIJAAUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (član 192.)

  Glava devetnaest
  NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA  Nadležnost (član 193.)

  Glava dvadeset
  KAZNENE ODREDBE (član 194.)  Glava dvadeset jedan
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 195. do čl. 203.)  Rok za donošenje propisa (član 195.)
  Donošenje kodeksa ponašanja (član 196.)
  Raspoređivanje službenika i zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (čl. 197. i 198.)
  Okončanje započetih postupaka (član 199.)
  Okončanje započetog probnog rada i pripravničkog staža (član 200.)
  Rok za naknadno polaganje državnog stručnog ispita (član 201.)
  Prestanak važenja pojedinih propisa (član 202.)
  Stupanje na snagu zakona (član 203.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", broj 113/17
  "Sl. glasnik RS", broj 95/18

  Br.strana: 77

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.