• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Statika konstrukcija
  Statika konstrukcija

  Statika konstrukcija

  SADRŽAJ
  PREDGOVOR 3
  GLAVA PRVA
  DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA RAVNIH LINIJSKIH NOSAČA. OSNOVNE
  JEDNAČINE STATIKE LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI 9
  1.1. Osnovne jednačine tehničke teorije savijanja štapa u ravni . . . . . . . 10
  1.1.1. Definicija štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.1.2. Deformacija ose štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.1.3. Deformacija štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  1.1.4. Spoljašnje i unutrašnje sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  1.1.5. Uslovi ravnoteže elementa štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  1.1.6. Veze deformacijskih veličina, sila u presecima i temperaturnih promena
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  1.1.7. Rekapitulacija jednačina i granični uslovi teorije savijanja štapa u
  ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  1.1.8. Integrali uslova ravnoteže elementa štapa. Izrazi za sile u presecima
  štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  1.1.9. Integrali deformacijskih jednačina. Izrazi za pomeranja i obrtanja 36
  1.2. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine ravnih linijskih nosača i njihova
  klasifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  1.2.1. Elementi i čvorovi nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  1.2.2. Osnovne nepoznate nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  1.2.3. Uslovi kompatibilnosti pomeranja čvorova nosača . . . . . . . . 48
  1.2.4. Uslovi ravnoteže nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  1.2.5. Klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  1.2.5.1. Kinematička klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . 53
  1.2.5.2. Statička klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  1.3. Teoreme o energiji nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  1.3.1. Moguće ravnotežno stanje i moguće stanje deformacije nosača . . 61
  1.3.2. Veza mogućih ravnotežnih stanja i mogućih stanja deformacije –
  Princip virtualnih pomeranja i princip virtualnih sila . . . . . . . 63
  strana 6
  6 Sadržaj
  1.3.3. Potencijalna energija deformacije nosača . . . . . . . . . . . . . 65
  1.3.4. Teorema o minimumu energije pri varijaciji pomeranja . . . . . 68
  1.3.5. Teorema o minimumu energije pri varijaciji sila . . . . . . . . . 70
  GLAVA DRUGA
  REAKCIJE I SILE U PRESECIMA STATIČKI ODREĐENIH NOSAČA 73
  2.1. Strukturna analiza statički određenih nosača . . . . . . . . . . . . . . 74
  2.2. Metoda čvorova i metoda dekompozicije . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  2.2.1. Reakcije i sile veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  2.2.1.1. Nosači koji se sastoje od jedne kinematički krute ploče . 81
  2.2.1.2. Nosači koji se sastoje od dve kinematički krute ploče . . 85
  2.2.1.3. Nosači sa tri zgloba od kojih je jedan imaginaran . . . . 92
  2.2.1.4. Nosači koji se sastoje od lanca ploča . . . . . . . . . . . 95
  2.2.1.5. Statički određeni okviri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  2.2.1.6. Nosači koji se sastoje od lanca ploča i niza prostih štapova 107
  2.2.2. Sile u presecima punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  2.2.2.1. Dijagrami sila u presecima . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  2.2.2.2. Sile u presecima proste grede . . . . . . . . . . . . . . . 115
  2.2.2.3. Sile u presecima nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  2.2.3. Sile u štapovima rešetkastih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  2.2.3.1. Klasifikacija rešetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  2.2.3.2. Metoda čvorova. Maksvel-Kremonin plan sila . . . . . . 141
  2.2.3.3. Metoda preseka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  2.2.3.4. Analitički izrazi za sile u štapovima rešetke sa trougaonom
  ispunom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  2.2.3.5. Sile u štapovima rešetke sa sekundardnom ispunom . . . 161
  2.2.3.6. Analitički izrazi za sile u štapovima rešetke sa K-ispunom 165
  2.3. Metoda zamene elemenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  2.4. Primena principa virtualnih pomeranja i kinematičkih metoda u teoriji
  statički određenih sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  2.4.1. Određivanje reakcija i sila u presecima primenom principa
  virtualnih pomeranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  2.4.2. Osnovi kinematike mehanizama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
  2.4.2.1. Osnovni stavovi o komplanom kretanju ploče . . . . . . 180
  2.4.2.2. Relativna pomeranja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . 183
  2.4.2.3. Pomeranja prinudnog mehanizma . . . . . . . . . . . . 185
  2.4.2.4. Pomeranja mehanizama sa dva i više stepeni slobode . . 191
  2.4.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  strana 7
  Sadržaj 7
  GLAVA TREĆA
  DEFORMACIJA STATIČKI ODREĐENIH NOSAČA 207
  3.1. Proračun pomeranja iz uslova kompatibilnosti pomeranja čvorova nosača 208
  3.1.1. Osnovne jednačine. Pomeranja čvorova punih nosača . . . . . . 208
  3.1.2. Pomeranja čvorova rešetkastih nosača. Williot-ov plan pomeranja 217
  3.2. Dijagrami pomeranja punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  3.2.1. Staričko-kinematička analogija štapa . . . . . . . . . . . . . . . 228
  3.2.2. Elastične težine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
  3.2.3. Primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  3.2.4. Statičko-kinematička analogija nosača . . . . . . . . . . . . . . 243
  3.2.5. Dijagrami pomeranja punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 248
  3.3. Primena principa virtualnih sila za proračun deformacije nosača . . . . 253
  3.3.1. Izrazi za pomeranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  3.3.2. Numerički postupci za proračun pomeranja . . . . . . . . . . . 258
  3.3.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
  3.3.3.1. Pun nosač sa štapovima konstantnog poprečnog preseka 264
  3.3.3.2. Pun nosač sa štapovima promenljivog poprečnog preseka 270
  3.3.3.3. Rešetkasta prosta greda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
  3.3.3.4. Rešetkast nosač sa tri zgloba . . . . . . . . . . . . . . . 274
  3.3.4. Određivanje elastičnih težina i dijagrama pomeranja punih i rešetkastih
  nosača primenom principa virtualnih sila . . . . . . . . 276
  3.3.5. Promena dužine tetive jednog poteza štapova . . . . . . . . . . . 280
  3.3.6. Primeri dijagrama pomeranja rešetkastih nosača . . . . . . . . . 282
  3.4. Teoreme uzajamnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
  3.4.1. Teorema o uzajamnosti radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
  3.4.2. Teorema o uzajamnosti pomeranja . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  3.4.3. Teorema o uzajamnosti reakcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
  3.4.4. Teorema o uzajamnosti reakcija i pomeranja . . . . . . . . . . . 290
  GLAVA ČETVRTA
  STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI. METODA SILA 293
  4.1. Izrazi za reakcije i sile u presecima. Osnovni sistem statički neodređenog
  nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
  4.2. Uslovne jednačine za statički neodređene veličine . . . . . . . . . . . . 299
  4.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  4.3.1. Dvozglobni okvir, slika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  4.3.2. Kontinualan rešetkast nosač, slika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 314
  4.3.3. Kontinualan nosač sa kosim vešaljkama, slika 1 . . . . . . . . . . 318
  4.4. Rešavanje uslovnih jednačina za statički neodređene veličine . . . . . . 322
  strana 8
  8 Sadržaj
  4.5. Brojni primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
  4.6. Kontinualni nosači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
  4.7. Statički neodređeni osnovni sistemi. Kontinualni okviri . . . . . . . . . 366
  4.8. Formiranje potpunog sistema ortogonalnih ravnotežnih stanja. Metoda
  elastičnog težišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
  Prilog 383

  Prelistaj
  Vise detalja
  Šifra: 127441
  2.750 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  SADRŽAJ
  PREDGOVOR 3
  GLAVA PRVA
  DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA RAVNIH LINIJSKIH NOSAČA. OSNOVNE
  JEDNAČINE STATIKE LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI 9
  1.1. Osnovne jednačine tehničke teorije savijanja štapa u ravni . . . . . . . 10
  1.1.1. Definicija štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.1.2. Deformacija ose štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.1.3. Deformacija štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  1.1.4. Spoljašnje i unutrašnje sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  1.1.5. Uslovi ravnoteže elementa štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  1.1.6. Veze deformacijskih veličina, sila u presecima i temperaturnih promena
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  1.1.7. Rekapitulacija jednačina i granični uslovi teorije savijanja štapa u
  ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  1.1.8. Integrali uslova ravnoteže elementa štapa. Izrazi za sile u presecima
  štapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  1.1.9. Integrali deformacijskih jednačina. Izrazi za pomeranja i obrtanja 36
  1.2. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine ravnih linijskih nosača i njihova
  klasifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  1.2.1. Elementi i čvorovi nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  1.2.2. Osnovne nepoznate nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  1.2.3. Uslovi kompatibilnosti pomeranja čvorova nosača . . . . . . . . 48
  1.2.4. Uslovi ravnoteže nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  1.2.5. Klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  1.2.5.1. Kinematička klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . 53
  1.2.5.2. Statička klasifikacija nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  1.3. Teoreme o energiji nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  1.3.1. Moguće ravnotežno stanje i moguće stanje deformacije nosača . . 61
  1.3.2. Veza mogućih ravnotežnih stanja i mogućih stanja deformacije –
  Princip virtualnih pomeranja i princip virtualnih sila . . . . . . . 63
  strana 6
  6 Sadržaj
  1.3.3. Potencijalna energija deformacije nosača . . . . . . . . . . . . . 65
  1.3.4. Teorema o minimumu energije pri varijaciji pomeranja . . . . . 68
  1.3.5. Teorema o minimumu energije pri varijaciji sila . . . . . . . . . 70
  GLAVA DRUGA
  REAKCIJE I SILE U PRESECIMA STATIČKI ODREĐENIH NOSAČA 73
  2.1. Strukturna analiza statički određenih nosača . . . . . . . . . . . . . . 74
  2.2. Metoda čvorova i metoda dekompozicije . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  2.2.1. Reakcije i sile veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  2.2.1.1. Nosači koji se sastoje od jedne kinematički krute ploče . 81
  2.2.1.2. Nosači koji se sastoje od dve kinematički krute ploče . . 85
  2.2.1.3. Nosači sa tri zgloba od kojih je jedan imaginaran . . . . 92
  2.2.1.4. Nosači koji se sastoje od lanca ploča . . . . . . . . . . . 95
  2.2.1.5. Statički određeni okviri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  2.2.1.6. Nosači koji se sastoje od lanca ploča i niza prostih štapova 107
  2.2.2. Sile u presecima punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  2.2.2.1. Dijagrami sila u presecima . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  2.2.2.2. Sile u presecima proste grede . . . . . . . . . . . . . . . 115
  2.2.2.3. Sile u presecima nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  2.2.3. Sile u štapovima rešetkastih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  2.2.3.1. Klasifikacija rešetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  2.2.3.2. Metoda čvorova. Maksvel-Kremonin plan sila . . . . . . 141
  2.2.3.3. Metoda preseka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  2.2.3.4. Analitički izrazi za sile u štapovima rešetke sa trougaonom
  ispunom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  2.2.3.5. Sile u štapovima rešetke sa sekundardnom ispunom . . . 161
  2.2.3.6. Analitički izrazi za sile u štapovima rešetke sa K-ispunom 165
  2.3. Metoda zamene elemenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  2.4. Primena principa virtualnih pomeranja i kinematičkih metoda u teoriji
  statički određenih sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  2.4.1. Određivanje reakcija i sila u presecima primenom principa
  virtualnih pomeranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  2.4.2. Osnovi kinematike mehanizama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
  2.4.2.1. Osnovni stavovi o komplanom kretanju ploče . . . . . . 180
  2.4.2.2. Relativna pomeranja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . 183
  2.4.2.3. Pomeranja prinudnog mehanizma . . . . . . . . . . . . 185
  2.4.2.4. Pomeranja mehanizama sa dva i više stepeni slobode . . 191
  2.4.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  strana 7
  Sadržaj 7
  GLAVA TREĆA
  DEFORMACIJA STATIČKI ODREĐENIH NOSAČA 207
  3.1. Proračun pomeranja iz uslova kompatibilnosti pomeranja čvorova nosača 208
  3.1.1. Osnovne jednačine. Pomeranja čvorova punih nosača . . . . . . 208
  3.1.2. Pomeranja čvorova rešetkastih nosača. Williot-ov plan pomeranja 217
  3.2. Dijagrami pomeranja punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  3.2.1. Staričko-kinematička analogija štapa . . . . . . . . . . . . . . . 228
  3.2.2. Elastične težine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
  3.2.3. Primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  3.2.4. Statičko-kinematička analogija nosača . . . . . . . . . . . . . . 243
  3.2.5. Dijagrami pomeranja punih nosača . . . . . . . . . . . . . . . . 248
  3.3. Primena principa virtualnih sila za proračun deformacije nosača . . . . 253
  3.3.1. Izrazi za pomeranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  3.3.2. Numerički postupci za proračun pomeranja . . . . . . . . . . . 258
  3.3.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
  3.3.3.1. Pun nosač sa štapovima konstantnog poprečnog preseka 264
  3.3.3.2. Pun nosač sa štapovima promenljivog poprečnog preseka 270
  3.3.3.3. Rešetkasta prosta greda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
  3.3.3.4. Rešetkast nosač sa tri zgloba . . . . . . . . . . . . . . . 274
  3.3.4. Određivanje elastičnih težina i dijagrama pomeranja punih i rešetkastih
  nosača primenom principa virtualnih sila . . . . . . . . 276
  3.3.5. Promena dužine tetive jednog poteza štapova . . . . . . . . . . . 280
  3.3.6. Primeri dijagrama pomeranja rešetkastih nosača . . . . . . . . . 282
  3.4. Teoreme uzajamnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
  3.4.1. Teorema o uzajamnosti radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
  3.4.2. Teorema o uzajamnosti pomeranja . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  3.4.3. Teorema o uzajamnosti reakcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
  3.4.4. Teorema o uzajamnosti reakcija i pomeranja . . . . . . . . . . . 290
  GLAVA ČETVRTA
  STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI. METODA SILA 293
  4.1. Izrazi za reakcije i sile u presecima. Osnovni sistem statički neodređenog
  nosača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
  4.2. Uslovne jednačine za statički neodređene veličine . . . . . . . . . . . . 299
  4.3. Primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  4.3.1. Dvozglobni okvir, slika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  4.3.2. Kontinualan rešetkast nosač, slika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 314
  4.3.3. Kontinualan nosač sa kosim vešaljkama, slika 1 . . . . . . . . . . 318
  4.4. Rešavanje uslovnih jednačina za statički neodređene veličine . . . . . . 322
  strana 8
  8 Sadržaj
  4.5. Brojni primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
  4.6. Kontinualni nosači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
  4.7. Statički neodređeni osnovni sistemi. Kontinualni okviri . . . . . . . . . 366
  4.8. Formiranje potpunog sistema ortogonalnih ravnotežnih stanja. Metoda
  elastičnog težišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
  Prilog 383

  Br.strana: 411

  Povez: tvrdi

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Akademska misao

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.