• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
  Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

  Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

  Sadržaj:

  ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18)  Glava prva
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)  Sadržina zakona (član 1.)
  Pojam državnih službenika i nameštenika (član 2.)
  Poslodavac državnih službenika i nameštenika (član 3.)
  Primena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora (član 4.)

  Glava druga
  NAČELA DELOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 5. do čl. 11.)

  Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 5.)
  Kompetencije za rad državnih službenika (član 5a)
  Odgovornost za rad (član 6.)
  Zabrana povlašćivanja i uskraćivanja (član 7.)
  Dostupnost informacija o radu državnih službenika (član 8.)
  Jednaka dostupnost radnih mesta (član 9.)
  Napredovanje i stručno usavršavanje (član 10.)
  Jednake mogućnosti (član 11.)

  Glava treća
  PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 31.)

  I. PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 17.)

  Uslovi rada (član 12.)
  Primanja (član 13.)
  Odmori i odsustva (član 14.)
  Članstvo u sindikatu i udruženju (član 15.)
  Pravo na žalbu (član 16.)
  Dodatna prava državnih službenika (član 17.)

  II. DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 18. do čl. 24.)

  Izvršenje naloga (član 18.)
  Premeštaj (član 19.)
  Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 20.)
  Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 21.)
  Rad u radnoj grupi (član 22.)
  Čuvanje službene i druge tajne (član 23.)
  Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 23a)
  Poštovanje radnog vremena (član 24.)

  III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 25. do čl. 31.)

  Pojam sukoba interesa (član 25.)
  Zabrana primanja poklona (član 25a)
  Dodatni rad (član 26.)
  Zabrana osnivanja privrednih društava i javnih službi (član 28.)
  Ograničenje članstva u organima pravnog lica (član 29.)
  Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom državnog organa.
  Upravljanje sukobom interesa. (čl. 30. do čl. 30b)
  Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na državne službenike na položaju (član 31.)

  Glava četvrta
  VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (član 32. do čl. 44g)

  I. POLOŽAJI I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (član 32.)

  II. POLOŽAJI (čl. 33. i 34.)

  Pojam (član 33.)
  Položaji u Vladi i ostalim državnim organima (član 34.)

  III. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 35. do čl. 43a)

  Pojam i razvrstavanje po zvanjima (član 35.)
  Viši savetnik (član 36.)
  Samostalni savetnik (član 37.)
  Savetnik (član 38.)
  Mlađi savetnik (član 39.)
  Saradnik (član 40.)
  Mlađi saradnik (član 41.)
  Referent (član 42.)
  Mlađi referent (čl. 43. i 43a)

  IV. RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I POSLOVA PODZAKONSKIM AKTIMA (čl. 44. do čl. 44g)

  Vrste kompetencija (član 44a)
  Ponašajne kompetencije (član 44b)
  Funkcionalne kompetencije (član 44v)
  Određivanje kompetencija (član 44g)

  Glava peta
  POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA (čl. 45. do čl. 81.)

  I. ZAJEDNIČKE ODREDBE (čl. 45. do čl. 48.)

  Uslovi za zaposlenje (član 45.)
  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu (član 46.)
  Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 47.)
  Način popunjavanja radnog mesta (član 48.)

  II. POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA (čl. 49. do čl. 65.)

  Redosled radnji pri popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u svim državnim organima (član 49.)
  Preuzimanje neraspoređenog državnog službenika (član 49a)
  Preuzimanje državnog službenika iz drugog državnog organa (član 49b)
  Preuzimanje službenika iz organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. (član 49v)
  Provera kompetencija kod preuzimanja, odnosno premeštaja (član 49g)
  Interni i javni konkurs u organima državne uprave i službama Vlade (čl. 50. do čl. 60.)
  Interni konkurs (čl. 50. do čl. 53.)
  Pravo učešća na internom konkursu (član 50.)
  Konkursna komisija (član 51.)
  Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 52.)
  Neuspeh internog konkursa. Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 53.)
  Javni konkurs (čl. 54. do čl. 60.)
  Oglašavanje javnog konkursa. Konkursna komisija (član 54.)
  Sadržina oglasa. Rok za podnošenje prijava (član 55.)
  Izborni postupak (član 56.)
  Lista za izbor. Izbor kandidata (član 57.)
  Stupanje na rad (član 58.)
  Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 59.)
  Neuspeh javnog konkursa (član 60.)
  Interni i javni konkurs u ostalim državnim organima (član 61.)
  Trajanje radnog odnosa (čl. 62. do čl. 63a)
  Radni odnos na neodređeno vreme (član 62.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 63.)
  Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 63a)
  Probni rad (čl. 64. i 65.)
  Obaveza i trajanje probnog rada (član 64.)
  Vrednovanje probnog rada (član 65.)

  III. POPUNJAVANJE POLOŽAJA (čl. 66. do čl. 81.)

  Redosled radnji pri popunjavanju položaja u svim državnim organima (član 66.)
  Postavljenje bez konkursa (čl. 67. do čl. 67b)
  Postavljenje vršioca dužnosti (član 67a)
  Mirovanje prava i obaveza (član 67b)
  Postupak kad položaj popunjava Vlada (čl. 68. do čl. 74.)
  Oglašavanje konkursa. Konkursna komisija (član 68.)
  Pravo učešća na internom konkursu (član 69.)
  Izborni postupak (član 70.)
  Ovlašćenja lica koje je nadležno da predloži postavljenje (član 71.)
  Odnos internog i javnog konkursa. Neuspeh internog i javnog konkursa (član 72.)
  Pobijanje rešenja o postavljenju. Stupanje na položaj (član 73.)
  Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 74.)
  Popunjavanje položaja u ostalim državnim organima (član 75.)
  Prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 81.)
  Razlozi za prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 78.)
  Svi razlozi (član 76.)
  Ukidanje položaja (član 77.)
  Razlozi za razrešenje (član 78.)
  Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 79.)
  Posledice prestanka rada na položaju (čl. 80. i 81.)
  Posledice usled proteka vremena postavljenja, ostavke, promena u unutrašnjem uređenju državnog organa, negativnih ocena rada i prihvatanja javne preporuke za razrešenje (član 80.)
  Posledice usled promena u uređenju sistema državnih organa (član 81.)

  Glava šesta
  VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 82. do čl. 89.)

  I. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (čl. 82. do čl. 86.)

  Cilj i predmet vrednovanja radne uspešnosti (član 82.)
  Vreme vrednovanja radne uspešnosti. Izuzeci od vrednovanja radne uspešnosti (član 83.)
  Način vrednovanja radne uspešnosti (član 84.)
  Praćenje rada državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu i plan unapređenja rada. Vanredno vrednovanje (član 84a)
  Praćenje rada državnog službenika na položaju i vanredno vrednovanje (član 84b)
  Posledice vrednovanja radne uspešnosti državnog službenika koji nije ispunio većinu očekivanja, odnosno kome je potrebno poboljšanje (član 86.)

  II. NAPREDOVANJE (čl. 87. do čl. 89.)

  Vrste napredovanja (član 87.)
  Nagrađivanje (član 87a)
  Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 88.)
  Napredovanje na položaj ili viši položaj (član 89.)

  Glava sedma
  PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA (čl. 90. do čl. 95.)

  Pojam i vrste premeštaja (član 90.)
  Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 91.)
  Premeštaj unutar istog državnog organa (član 92.)
  Trajni premeštaj (član 92.)
  Za Trajni premeštaj na zahtev državnog službenika (član 92a)
  Privremeni premeštaj (član 93.)
  Privremeni premeštaj u drugi državni organ (čl. 94. i 95.)
  Razlozi i trajanje (član 94.)
  Način privremenog premeštaja u drugi državni organ (član 95.)

  Glava osma
  STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 96. do čl. 106a)

  I. STRUČNO USAVRŠAVANJE I DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 96. do čl. 99.)

  Stručno usavršavanje (čl. 96. do čl. 97lj)
  Pojam (član 96.)
  Programi (član 97.)
  Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 97a)
  Opšti program obuke (član 97b)
  Program obuke rukovodilaca (član 97v)
  Posebni programi obuke (član 97g)
  Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 97d)
  Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 97đ)
  Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 97e)
  Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 97ž)
  Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 97z)
  Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 97i)
  Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 97j)
  Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 97k)
  Stručno usavršavanje stažiranjem (član 97l)
  Prikupljanje i obrada podataka (član 97lj)
  Dodatno obrazovanje značajno za državni organ (čl. 98. i 99.)
  Pojam. Interni konkurs (član 98.)
  Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 99.)

  II. STRUČNI ISPIT (čl. 100. do čl. 102a)

  Državni stručni ispit (član 100.)
  Evidencija i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (član 100a)
  Izuzeci od polaganja državnog stručnog ispita (član 101.)
  Rok za polaganje državnog stručnog ispita (član 102.)
  Poseban stručni ispit (član 102a)

  III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - PRIPRAVNIŠTVO (čl. 103. do čl. 106a)

  Pojam pripravnika (član 103.)
  Trajanje pripravničkog staža (član 104.)
  Program osposobljavanja pripravnika (član 105.)
  Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 106.)
  Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 106a)

  Glava deveta
  ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 107. do čl. 125.)

  I. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (čl. 107. do čl. 120.)

  Pojam. Vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa (član 107.)
  Lakše povrede (član 108.)
  Teže povrede (član 109.)
  Disciplinske kazne (čl. 110. i 111.)
  Vrste (član 110.)
  Trenutak prestanka radnog odnosa (član 111.)
  Disciplinski postupak (čl. 112. do čl. 115.)
  Pokretanje (član 112.)
  Vođenje (član 113.)
  Usmena rasprava (član 114.)
  Izbor i odmeravanje disciplinske kazne (član 115.)
  Udaljenje s rada (čl. 116. i 117.)
  Razlozi za udaljenje i postupak udaljenja (član 116.)
  Žalba (član 117.)
  Zastarelost (član 118.)
  Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (član 119.)
  Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju (član 120.)

  II. ODGOVORNOST ZA ŠTETU (čl. 121. do čl. 125.)

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu državnom organu (čl. 121. do čl. 123.)
  Uslovi odgovornosti (član 121.)
  Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 122.)
  Oslobađanje od odgovornosti (član 123.)
  Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećem licu (član 124.)
  Odgovornost Republike Srbije za štetu prouzrokovanu državnom službeniku (član 125.)

  Glava deseta
  PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 126. do čl. 132.)

  Načini prestanka radnog odnosa (član 126.)
  Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 127.)
  Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 128.)
  Otkaz koji daje državni službenik (član 129.)
  Otkaz koji daje poslodavac (član 130.)
  Prestanak radnog odnosa po sili zakona (čl. 131. i 132.)
  Razlozi (član 131.)
  Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 132.)

  Glava jedanaesta
  PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA (čl. 133. do čl. 139.)

  Promena unutrašnjeg uređenja državnog organa (čl. 133. i 134.)
  Izmena Pravilnika (član 133.)
  Donošenje novog Pravilnika (član 134.)
  Promena uređenja sistema državnih organa (čl. 135. do čl. 137.)
  Ukidanje državnog organa uz preuzimanje njegovog delokruga (član 135.)
  Promena delokruga državnog organa (član 136.)
  Ukidanje državnog organa i njegovog delokruga (član 137.)
  Položaj neraspoređenih državnih službenika (član 138.)
  Posebne odredbe o neraspoređenim državnim službenicima iz organa državne uprave i službi Vlade (član 139.)

  Glava dvanaesta
  ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 140. do čl. 153.)

  I. OVLAŠĆENJE ZA ODLUČIVANJE (čl. 140. i 141.)

  Izvorno ovlašćenje. Prenošenje ovlašćenja (član 140.)
  Odlučivanje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom (član 141.)

  II. ŽALBENE KOMISIJE (čl. 142. do čl. 153.)

  Zajedničke odredbe za sve žalbene komisije (čl. 142. do čl. 149.)
  Nadležnost žalbenih komisija (član 142.)
  Rok za odlučivanje o žalbi. Pravo na upravni spor (član 143.)
  Vrste žalbenih komisija (član 144.)
  Rad žalbenih komisija (član 145.)
  Broj i položaj članova žalbenih komisija (član 146.)
  Prestanak dužnosti u žalbenim komisijama (član 147.)
  Razrešenje iz žalbene komisije (član 148.)
  Izveštaji o radu žalbenih komisija (član 149.)
  Posebne odredbe o žalbenim komisijama Vlade i pravosuđa (čl. 150. do čl. 153.)
  Imenovanje i sastav Žalbene komisije Vlade (član 150.)
  Imenovanje i sastav Žalbene komisije sudova i Žalbene komisije javnog tužilaštva (član 151.)
  Posebna odredba o predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 152.)
  Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 153.)

  Glava trinaesta
  UREĐENJE KADROVSKOG SISTEMA (čl. 154. do čl. 169.)

  I. KADROVSKI PLAN (čl. 154. do čl. 157.)

  Sadržina kadrovskog plana (član 154.)
  Priprema kadrovskog plana (član 155.)
  Donošenje kadrovskog plana (član 156.)
  Odgovornost za sprovođenje kadrovskog plana (član 157.)

  II. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA.
  KADROVSKE EVIDENCIJE (čl. 158. do čl. 163.)

  Služba za upravljanje kadrovima (član 158.)
  Kadrovske evidencije (čl. 159. do čl. 163.)
  Centralna kadrovska evidencija (čl. 159. do čl. 161.)
  Pojam i nadležnost za vođenje Centralne kadrovske evidencije (član 159.)
  Podaci koji se upisuju u Centralnu kadrovsku evidenciju (član 160.)
  Dostavljanje i korišćenje podataka (član 161.)
  Evidencija internog tržišta rada (član 163.)

  III. VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET (čl. 164. do čl. 169.)

  Nadležnost Visokog službeničkog saveta (član 164.)
  Kodeks ponašanja državnih službenika (član 164a)
  Imenovanje i sastav Visokog službeničkog saveta (član 165.)
  Zabrane i ograničenja za imenovanje u Visoki službenički savet (član 166.)
  Donošenje odluka. Naknade članovima. Pečat (član 167.)
  Prestanak dužnosti u Visokom službeničkom savetu (član 168.)
  Razrešenje iz Visokog službeničkog saveta (član 169.)

  Glava četrnaesta
  POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 170. do čl. 172.)

  Radna mesta nameštenika (član 170.)
  Radni odnos nameštenika (član 171.)
  Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 172.)
  Glava petnaestaNADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (čl. 173. do čl. 175.)
  Nadležnost za nadzor (član 173.)
  Predmet nadzora (član 174.)
  Dužnosti i ovlašćenja upravnog inspektora (član 175.)

  Glava šesnaesta
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 191.)

  Rok za donošenje uredaba (član 176.)
  Obrazovanje Službe za upravljanje kadrovima Imenovanje članova Visokog službeničkog saveta i žalbenih komisija (član 177.)
  Donošenje akata (čl. 178. i 179.)
  Primena propisa na sudije i zaposlene u organima za prekršaje (član 181.)
  Raspoređivanje državnih službenika. Zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (član 182.)
  Okončavanje započetih postupaka (član 183.)
  Pravo na platu posle prestanka dužnosti (član 184.)
  Probni rad i pripravnički staž (član 185.)
  Stručni ispit (član 186.)
  Primena važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (član 187.)
  Preuzimanje zaposlenih u Službu za upravljanje kadrovima (član 188.)
  Propisi koji se primenjuju u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave (član 189.)
  Prestanak važenja pojedinih propisa (član 190.)
  Stupanje na snagu zakona (član 191.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", br. 116/08
  "Sl. glasnik RS", br. 104/09
  "Sl. glasnik RS", br. 99/14
  "Sl. glasnik RS", br. 94/17
  "Sl. glasnik RS", br. 95/18


  ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

  Sadržina zakona (član 1.)
  Od čega se sastoji plata (član 2.)
  Početak prava na platu i prestanak prava na platu (član 3.)
  Isplata plate (član 4.)
  Zaštita prava na platu, naknade i druga primanja (član 5.)
  Obezbeđivanje sredstava (član 6.)

  II. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 7. do čl. 31.)  Osnovna plata (čl. 7. do čl. 15.)
  Kako se određuje osnovna plata (član 7.)
  Osnovica (član 8.)
  Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 9.)
  Svrstavanje položaja u platne grupe (član 10.)
  Svrstavanje izvršilačkih radnih mesta u platne grupe (član 11.)
  Platni razredi (član 12.)
  Koeficijenti (član 13.)
  Rešenje o koeficijentu (član 14.)
  Ko određuje koeficijent (član 15.)
  Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti (član 16.)
  Određivanje koeficijenta državnom službeniku na izvršilačkom radnom mestu (čl. 17. do čl. 22.)
  Koeficijent pri napredovanju na neposredno više radno mesto i zasnivanju radnog odnosa (član 17.)
  Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 18.)
  Koeficijent državnog službenika koji je premešten na odgovarajuće radno mesto (član 19.)
  Koeficijent državnog službenika koji je premešten na niže radno mesto (član 20.)
  Koeficijent državnog službenika koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto (član 21.)
  Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja (član 21a)
  Koeficijent pripravnika (član 22.)
  Dodaci na osnovnu platu državnog službenika (čl. 23. do čl. 31.)
  Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu (član 23.)
  Dodatak za rad noću (član 24.)
  Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan (član 25.)
  Dodatak za dodatno opterećenje na radu (član 26.)
  Dodatak za prekovremeni rad (član 27.)
  Dodatak za pripravnost (član 28.)
  Ograničenje prava na dodatak (član 29.)
  Međusobni odnos dodataka (član 30.)
  Rešenje o dodatku (član 31.)

  III. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU PLATE (čl. 32. do čl. 36.)

  Pravo na naknadu plate u visini osnovne plate (član 32.)

  Naknada plate državnom službeniku koji ne radi zbog bolesti ili povrede (član 33.)
  Naknada plate neraspoređenom državnom službeniku (član 34.)
  Naknada plate državnom službeniku koji je privremeno udaljen s rada (član 35.)
  Naknada plate prema posebnim propisima (član 36.)

  IV. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA I NA DRUGA PRIMANJA (čl. 37. do čl. 39.)  Pravo na naknadu troškova (član 37.)
  Otpremnina (član 38.)
  Druga primanja (član 39.)

  V. PLATE NAMEŠTENIKA (čl. 40. do čl. 49.)  Osnovna plata (čl. 40. do čl. 46.)
  Kako se određuje osnovna plata (član 40.)
  Osnovica (član 41.)
  Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 42.)
  Koeficijenti (član 43.)
  Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 44.)
  Koeficijent nameštenika koji je premešten na drugo radno mesto (član 45.)
  Koeficijent pripravnika (član 46.)
  Dodaci na osnovnu platu nameštenika (čl. 47. i 48.)
  Pravo na dodatke (član 47.)
  Dodatak za ostvarene rezultate rada (član 48.)
  Naknada plate, naknada troškova i druga primanja nameštenika (član 49.)

  VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 50. do čl. 59.)  Akti Vlade (član 50.)
  Koeficijenti državnih službenika i nameštenika pre stupanja na snagu ovog zakona (član 51.)
  Privremeno zadržavanje postojeće plate (član 52.)
  Određivanje koeficijenata od 1. januara 2007. godine (član 53.)
  Koeficijenti postavljenih lica koja nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom (član 53a)
  Privremeni režim napredovanja (član 54.)
  Položaj postavljenih lica (član 55.)
  Položaj funkcionera (član 56.)
  Preispitivanje postojanja dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu (član 57.)
  Prestanak primene i važenja ranijih propisa (član 58.)
  Stupanje na snagu ovog zakona (član 59.)  Odredbe Zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 108/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Vise detalja
  Šifra: 155622
  1.090 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18)  Glava prva
  UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)  Sadržina zakona (član 1.)
  Pojam državnih službenika i nameštenika (član 2.)
  Poslodavac državnih službenika i nameštenika (član 3.)
  Primena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora (član 4.)

  Glava druga
  NAČELA DELOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 5. do čl. 11.)

  Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 5.)
  Kompetencije za rad državnih službenika (član 5a)
  Odgovornost za rad (član 6.)
  Zabrana povlašćivanja i uskraćivanja (član 7.)
  Dostupnost informacija o radu državnih službenika (član 8.)
  Jednaka dostupnost radnih mesta (član 9.)
  Napredovanje i stručno usavršavanje (član 10.)
  Jednake mogućnosti (član 11.)

  Glava treća
  PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 31.)

  I. PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 17.)

  Uslovi rada (član 12.)
  Primanja (član 13.)
  Odmori i odsustva (član 14.)
  Članstvo u sindikatu i udruženju (član 15.)
  Pravo na žalbu (član 16.)
  Dodatna prava državnih službenika (član 17.)

  II. DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 18. do čl. 24.)

  Izvršenje naloga (član 18.)
  Premeštaj (član 19.)
  Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 20.)
  Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 21.)
  Rad u radnoj grupi (član 22.)
  Čuvanje službene i druge tajne (član 23.)
  Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 23a)
  Poštovanje radnog vremena (član 24.)

  III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 25. do čl. 31.)

  Pojam sukoba interesa (član 25.)
  Zabrana primanja poklona (član 25a)
  Dodatni rad (član 26.)
  Zabrana osnivanja privrednih društava i javnih službi (član 28.)
  Ograničenje članstva u organima pravnog lica (član 29.)
  Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom državnog organa.
  Upravljanje sukobom interesa. (čl. 30. do čl. 30b)
  Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na državne službenike na položaju (član 31.)

  Glava četvrta
  VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (član 32. do čl. 44g)

  I. POLOŽAJI I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (član 32.)

  II. POLOŽAJI (čl. 33. i 34.)

  Pojam (član 33.)
  Položaji u Vladi i ostalim državnim organima (član 34.)

  III. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 35. do čl. 43a)

  Pojam i razvrstavanje po zvanjima (član 35.)
  Viši savetnik (član 36.)
  Samostalni savetnik (član 37.)
  Savetnik (član 38.)
  Mlađi savetnik (član 39.)
  Saradnik (član 40.)
  Mlađi saradnik (član 41.)
  Referent (član 42.)
  Mlađi referent (čl. 43. i 43a)

  IV. RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I POSLOVA PODZAKONSKIM AKTIMA (čl. 44. do čl. 44g)

  Vrste kompetencija (član 44a)
  Ponašajne kompetencije (član 44b)
  Funkcionalne kompetencije (član 44v)
  Određivanje kompetencija (član 44g)

  Glava peta
  POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA (čl. 45. do čl. 81.)

  I. ZAJEDNIČKE ODREDBE (čl. 45. do čl. 48.)

  Uslovi za zaposlenje (član 45.)
  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu (član 46.)
  Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 47.)
  Način popunjavanja radnog mesta (član 48.)

  II. POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA (čl. 49. do čl. 65.)

  Redosled radnji pri popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u svim državnim organima (član 49.)
  Preuzimanje neraspoređenog državnog službenika (član 49a)
  Preuzimanje državnog službenika iz drugog državnog organa (član 49b)
  Preuzimanje službenika iz organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. (član 49v)
  Provera kompetencija kod preuzimanja, odnosno premeštaja (član 49g)
  Interni i javni konkurs u organima državne uprave i službama Vlade (čl. 50. do čl. 60.)
  Interni konkurs (čl. 50. do čl. 53.)
  Pravo učešća na internom konkursu (član 50.)
  Konkursna komisija (član 51.)
  Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 52.)
  Neuspeh internog konkursa. Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 53.)
  Javni konkurs (čl. 54. do čl. 60.)
  Oglašavanje javnog konkursa. Konkursna komisija (član 54.)
  Sadržina oglasa. Rok za podnošenje prijava (član 55.)
  Izborni postupak (član 56.)
  Lista za izbor. Izbor kandidata (član 57.)
  Stupanje na rad (član 58.)
  Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 59.)
  Neuspeh javnog konkursa (član 60.)
  Interni i javni konkurs u ostalim državnim organima (član 61.)
  Trajanje radnog odnosa (čl. 62. do čl. 63a)
  Radni odnos na neodređeno vreme (član 62.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 63.)
  Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 63a)
  Probni rad (čl. 64. i 65.)
  Obaveza i trajanje probnog rada (član 64.)
  Vrednovanje probnog rada (član 65.)

  III. POPUNJAVANJE POLOŽAJA (čl. 66. do čl. 81.)

  Redosled radnji pri popunjavanju položaja u svim državnim organima (član 66.)
  Postavljenje bez konkursa (čl. 67. do čl. 67b)
  Postavljenje vršioca dužnosti (član 67a)
  Mirovanje prava i obaveza (član 67b)
  Postupak kad položaj popunjava Vlada (čl. 68. do čl. 74.)
  Oglašavanje konkursa. Konkursna komisija (član 68.)
  Pravo učešća na internom konkursu (član 69.)
  Izborni postupak (član 70.)
  Ovlašćenja lica koje je nadležno da predloži postavljenje (član 71.)
  Odnos internog i javnog konkursa. Neuspeh internog i javnog konkursa (član 72.)
  Pobijanje rešenja o postavljenju. Stupanje na položaj (član 73.)
  Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 74.)
  Popunjavanje položaja u ostalim državnim organima (član 75.)
  Prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 81.)
  Razlozi za prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 78.)
  Svi razlozi (član 76.)
  Ukidanje položaja (član 77.)
  Razlozi za razrešenje (član 78.)
  Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 79.)
  Posledice prestanka rada na položaju (čl. 80. i 81.)
  Posledice usled proteka vremena postavljenja, ostavke, promena u unutrašnjem uređenju državnog organa, negativnih ocena rada i prihvatanja javne preporuke za razrešenje (član 80.)
  Posledice usled promena u uređenju sistema državnih organa (član 81.)

  Glava šesta
  VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 82. do čl. 89.)

  I. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (čl. 82. do čl. 86.)

  Cilj i predmet vrednovanja radne uspešnosti (član 82.)
  Vreme vrednovanja radne uspešnosti. Izuzeci od vrednovanja radne uspešnosti (član 83.)
  Način vrednovanja radne uspešnosti (član 84.)
  Praćenje rada državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu i plan unapređenja rada. Vanredno vrednovanje (član 84a)
  Praćenje rada državnog službenika na položaju i vanredno vrednovanje (član 84b)
  Posledice vrednovanja radne uspešnosti državnog službenika koji nije ispunio većinu očekivanja, odnosno kome je potrebno poboljšanje (član 86.)

  II. NAPREDOVANJE (čl. 87. do čl. 89.)

  Vrste napredovanja (član 87.)
  Nagrađivanje (član 87a)
  Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 88.)
  Napredovanje na položaj ili viši položaj (član 89.)

  Glava sedma
  PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA (čl. 90. do čl. 95.)

  Pojam i vrste premeštaja (član 90.)
  Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 91.)
  Premeštaj unutar istog državnog organa (član 92.)
  Trajni premeštaj (član 92.)
  Za Trajni premeštaj na zahtev državnog službenika (član 92a)
  Privremeni premeštaj (član 93.)
  Privremeni premeštaj u drugi državni organ (čl. 94. i 95.)
  Razlozi i trajanje (član 94.)
  Način privremenog premeštaja u drugi državni organ (član 95.)

  Glava osma
  STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 96. do čl. 106a)

  I. STRUČNO USAVRŠAVANJE I DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 96. do čl. 99.)

  Stručno usavršavanje (čl. 96. do čl. 97lj)
  Pojam (član 96.)
  Programi (član 97.)
  Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 97a)
  Opšti program obuke (član 97b)
  Program obuke rukovodilaca (član 97v)
  Posebni programi obuke (član 97g)
  Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 97d)
  Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 97đ)
  Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 97e)
  Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 97ž)
  Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 97z)
  Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 97i)
  Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 97j)
  Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 97k)
  Stručno usavršavanje stažiranjem (član 97l)
  Prikupljanje i obrada podataka (član 97lj)
  Dodatno obrazovanje značajno za državni organ (čl. 98. i 99.)
  Pojam. Interni konkurs (član 98.)
  Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 99.)

  II. STRUČNI ISPIT (čl. 100. do čl. 102a)

  Državni stručni ispit (član 100.)
  Evidencija i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (član 100a)
  Izuzeci od polaganja državnog stručnog ispita (član 101.)
  Rok za polaganje državnog stručnog ispita (član 102.)
  Poseban stručni ispit (član 102a)

  III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - PRIPRAVNIŠTVO (čl. 103. do čl. 106a)

  Pojam pripravnika (član 103.)
  Trajanje pripravničkog staža (član 104.)
  Program osposobljavanja pripravnika (član 105.)
  Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 106.)
  Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 106a)

  Glava deveta
  ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 107. do čl. 125.)

  I. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (čl. 107. do čl. 120.)

  Pojam. Vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa (član 107.)
  Lakše povrede (član 108.)
  Teže povrede (član 109.)
  Disciplinske kazne (čl. 110. i 111.)
  Vrste (član 110.)
  Trenutak prestanka radnog odnosa (član 111.)
  Disciplinski postupak (čl. 112. do čl. 115.)
  Pokretanje (član 112.)
  Vođenje (član 113.)
  Usmena rasprava (član 114.)
  Izbor i odmeravanje disciplinske kazne (član 115.)
  Udaljenje s rada (čl. 116. i 117.)
  Razlozi za udaljenje i postupak udaljenja (član 116.)
  Žalba (član 117.)
  Zastarelost (član 118.)
  Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (član 119.)
  Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju (član 120.)

  II. ODGOVORNOST ZA ŠTETU (čl. 121. do čl. 125.)

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu državnom organu (čl. 121. do čl. 123.)
  Uslovi odgovornosti (član 121.)
  Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 122.)
  Oslobađanje od odgovornosti (član 123.)
  Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećem licu (član 124.)
  Odgovornost Republike Srbije za štetu prouzrokovanu državnom službeniku (član 125.)

  Glava deseta
  PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 126. do čl. 132.)

  Načini prestanka radnog odnosa (član 126.)
  Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 127.)
  Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 128.)
  Otkaz koji daje državni službenik (član 129.)
  Otkaz koji daje poslodavac (član 130.)
  Prestanak radnog odnosa po sili zakona (čl. 131. i 132.)
  Razlozi (član 131.)
  Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 132.)

  Glava jedanaesta
  PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA (čl. 133. do čl. 139.)

  Promena unutrašnjeg uređenja državnog organa (čl. 133. i 134.)
  Izmena Pravilnika (član 133.)
  Donošenje novog Pravilnika (član 134.)
  Promena uređenja sistema državnih organa (čl. 135. do čl. 137.)
  Ukidanje državnog organa uz preuzimanje njegovog delokruga (član 135.)
  Promena delokruga državnog organa (član 136.)
  Ukidanje državnog organa i njegovog delokruga (član 137.)
  Položaj neraspoređenih državnih službenika (član 138.)
  Posebne odredbe o neraspoređenim državnim službenicima iz organa državne uprave i službi Vlade (član 139.)

  Glava dvanaesta
  ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 140. do čl. 153.)

  I. OVLAŠĆENJE ZA ODLUČIVANJE (čl. 140. i 141.)

  Izvorno ovlašćenje. Prenošenje ovlašćenja (član 140.)
  Odlučivanje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom (član 141.)

  II. ŽALBENE KOMISIJE (čl. 142. do čl. 153.)

  Zajedničke odredbe za sve žalbene komisije (čl. 142. do čl. 149.)
  Nadležnost žalbenih komisija (član 142.)
  Rok za odlučivanje o žalbi. Pravo na upravni spor (član 143.)
  Vrste žalbenih komisija (član 144.)
  Rad žalbenih komisija (član 145.)
  Broj i položaj članova žalbenih komisija (član 146.)
  Prestanak dužnosti u žalbenim komisijama (član 147.)
  Razrešenje iz žalbene komisije (član 148.)
  Izveštaji o radu žalbenih komisija (član 149.)
  Posebne odredbe o žalbenim komisijama Vlade i pravosuđa (čl. 150. do čl. 153.)
  Imenovanje i sastav Žalbene komisije Vlade (član 150.)
  Imenovanje i sastav Žalbene komisije sudova i Žalbene komisije javnog tužilaštva (član 151.)
  Posebna odredba o predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 152.)
  Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 153.)

  Glava trinaesta
  UREĐENJE KADROVSKOG SISTEMA (čl. 154. do čl. 169.)

  I. KADROVSKI PLAN (čl. 154. do čl. 157.)

  Sadržina kadrovskog plana (član 154.)
  Priprema kadrovskog plana (član 155.)
  Donošenje kadrovskog plana (član 156.)
  Odgovornost za sprovođenje kadrovskog plana (član 157.)

  II. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA.
  KADROVSKE EVIDENCIJE (čl. 158. do čl. 163.)

  Služba za upravljanje kadrovima (član 158.)
  Kadrovske evidencije (čl. 159. do čl. 163.)
  Centralna kadrovska evidencija (čl. 159. do čl. 161.)
  Pojam i nadležnost za vođenje Centralne kadrovske evidencije (član 159.)
  Podaci koji se upisuju u Centralnu kadrovsku evidenciju (član 160.)
  Dostavljanje i korišćenje podataka (član 161.)
  Evidencija internog tržišta rada (član 163.)

  III. VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET (čl. 164. do čl. 169.)

  Nadležnost Visokog službeničkog saveta (član 164.)
  Kodeks ponašanja državnih službenika (član 164a)
  Imenovanje i sastav Visokog službeničkog saveta (član 165.)
  Zabrane i ograničenja za imenovanje u Visoki službenički savet (član 166.)
  Donošenje odluka. Naknade članovima. Pečat (član 167.)
  Prestanak dužnosti u Visokom službeničkom savetu (član 168.)
  Razrešenje iz Visokog službeničkog saveta (član 169.)

  Glava četrnaesta
  POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 170. do čl. 172.)

  Radna mesta nameštenika (član 170.)
  Radni odnos nameštenika (član 171.)
  Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 172.)
  Glava petnaestaNADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (čl. 173. do čl. 175.)
  Nadležnost za nadzor (član 173.)
  Predmet nadzora (član 174.)
  Dužnosti i ovlašćenja upravnog inspektora (član 175.)

  Glava šesnaesta
  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 191.)

  Rok za donošenje uredaba (član 176.)
  Obrazovanje Službe za upravljanje kadrovima Imenovanje članova Visokog službeničkog saveta i žalbenih komisija (član 177.)
  Donošenje akata (čl. 178. i 179.)
  Primena propisa na sudije i zaposlene u organima za prekršaje (član 181.)
  Raspoređivanje državnih službenika. Zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (član 182.)
  Okončavanje započetih postupaka (član 183.)
  Pravo na platu posle prestanka dužnosti (član 184.)
  Probni rad i pripravnički staž (član 185.)
  Stručni ispit (član 186.)
  Primena važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (član 187.)
  Preuzimanje zaposlenih u Službu za upravljanje kadrovima (član 188.)
  Propisi koji se primenjuju u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave (član 189.)
  Prestanak važenja pojedinih propisa (član 190.)
  Stupanje na snagu zakona (član 191.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:  "Sl. glasnik RS", br. 116/08
  "Sl. glasnik RS", br. 104/09
  "Sl. glasnik RS", br. 99/14
  "Sl. glasnik RS", br. 94/17
  "Sl. glasnik RS", br. 95/18


  ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
  ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

  Sadržina zakona (član 1.)
  Od čega se sastoji plata (član 2.)
  Početak prava na platu i prestanak prava na platu (član 3.)
  Isplata plate (član 4.)
  Zaštita prava na platu, naknade i druga primanja (član 5.)
  Obezbeđivanje sredstava (član 6.)

  II. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 7. do čl. 31.)  Osnovna plata (čl. 7. do čl. 15.)
  Kako se određuje osnovna plata (član 7.)
  Osnovica (član 8.)
  Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 9.)
  Svrstavanje položaja u platne grupe (član 10.)
  Svrstavanje izvršilačkih radnih mesta u platne grupe (član 11.)
  Platni razredi (član 12.)
  Koeficijenti (član 13.)
  Rešenje o koeficijentu (član 14.)
  Ko određuje koeficijent (član 15.)
  Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti (član 16.)
  Određivanje koeficijenta državnom službeniku na izvršilačkom radnom mestu (čl. 17. do čl. 22.)
  Koeficijent pri napredovanju na neposredno više radno mesto i zasnivanju radnog odnosa (član 17.)
  Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 18.)
  Koeficijent državnog službenika koji je premešten na odgovarajuće radno mesto (član 19.)
  Koeficijent državnog službenika koji je premešten na niže radno mesto (član 20.)
  Koeficijent državnog službenika koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto (član 21.)
  Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja (član 21a)
  Koeficijent pripravnika (član 22.)
  Dodaci na osnovnu platu državnog službenika (čl. 23. do čl. 31.)
  Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu (član 23.)
  Dodatak za rad noću (član 24.)
  Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan (član 25.)
  Dodatak za dodatno opterećenje na radu (član 26.)
  Dodatak za prekovremeni rad (član 27.)
  Dodatak za pripravnost (član 28.)
  Ograničenje prava na dodatak (član 29.)
  Međusobni odnos dodataka (član 30.)
  Rešenje o dodatku (član 31.)

  III. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU PLATE (čl. 32. do čl. 36.)

  Pravo na naknadu plate u visini osnovne plate (član 32.)

  Naknada plate državnom službeniku koji ne radi zbog bolesti ili povrede (član 33.)
  Naknada plate neraspoređenom državnom službeniku (član 34.)
  Naknada plate državnom službeniku koji je privremeno udaljen s rada (član 35.)
  Naknada plate prema posebnim propisima (član 36.)

  IV. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA I NA DRUGA PRIMANJA (čl. 37. do čl. 39.)  Pravo na naknadu troškova (član 37.)
  Otpremnina (član 38.)
  Druga primanja (član 39.)

  V. PLATE NAMEŠTENIKA (čl. 40. do čl. 49.)  Osnovna plata (čl. 40. do čl. 46.)
  Kako se određuje osnovna plata (član 40.)
  Osnovica (član 41.)
  Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 42.)
  Koeficijenti (član 43.)
  Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 44.)
  Koeficijent nameštenika koji je premešten na drugo radno mesto (član 45.)
  Koeficijent pripravnika (član 46.)
  Dodaci na osnovnu platu nameštenika (čl. 47. i 48.)
  Pravo na dodatke (član 47.)
  Dodatak za ostvarene rezultate rada (član 48.)
  Naknada plate, naknada troškova i druga primanja nameštenika (član 49.)

  VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 50. do čl. 59.)  Akti Vlade (član 50.)
  Koeficijenti državnih službenika i nameštenika pre stupanja na snagu ovog zakona (član 51.)
  Privremeno zadržavanje postojeće plate (član 52.)
  Određivanje koeficijenata od 1. januara 2007. godine (član 53.)
  Koeficijenti postavljenih lica koja nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom (član 53a)
  Privremeni režim napredovanja (član 54.)
  Položaj postavljenih lica (član 55.)
  Položaj funkcionera (član 56.)
  Preispitivanje postojanja dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu (član 57.)
  Prestanak primene i važenja ranijih propisa (član 58.)
  Stupanje na snagu ovog zakona (član 59.)  Odredbe Zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 108/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Br.strana: 106

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.