• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prečišćen tekst
  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prečišćen tekst

  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prečišćen tekst

  Sadržaj:

  ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  ("Sl. glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon i 10/19)  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16.)  Predmet zakona (član 1.)
  Obrazovanje i vaspitanje (član 2.)
  Pravo na obrazovanje i vaspitanje (član 3.)
  Pravo na besplatno obrazovanje (član 4.)
  Upotreba jezika (član 5.)
  Kvalitet obrazovanja i vaspitanja (član 6.)
  Opšti principi obrazovanja i vaspitanja (član 7.)
  Ciljevi obrazovanja i vaspitanja (član 8.)
  Ishodi obrazovanja i vaspitanja (član 9.)
  Standardi obrazovanja i vaspitanja (član 10.)
  Ključne kompetencije za celoživotno učenje (član 11.)
  Opšte međupredmetne kompetencije (član 12.)
  Delatnost obrazovanja i vaspitanja (član 13.)
  Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada (član 14.)
  Evidencije i javne isprave (član 15.)
  Nadzor (član 16.)

  II. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 17. do čl. 29.)

  Upis dece u predškolsku ustanovu (član 17.)
  Upis učenika u osnovnu školu (član 18.)
  Upis učenika u srednju školu (član 19.)
  Upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 20.)
  Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 21.)
  Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 22.)
  Upis stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva (član 23.)
  Trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 24.)
  Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 25.)
  Trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja (član 26.)
  Trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja (član 27.)
  Školska i radna godina (član 28.)
  Vreme koje učenik provodi u školi (član 29.)

  III. RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 30. do čl. 55.)

  1. MINISTARSTVO (čl. 30. i 31.)

  Nadležnost Ministarstva (član 30.)
  Školska uprava (član 31.)

  2. SAVETI (čl. 32. do čl. 37.)

  Vrste saveta (član 32.)
  Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta (član 33.)
  Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (član 34.)
  Sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 35.)
  Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 36.)
  Sektorska veća (član 37.)

  3. ZAVODI (čl. 38. do čl. 48.)

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 39.)
  Centar za razvoj programa i uybenika (član 40.)
  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 41.)
  Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (član 42.)
  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 43.)
  Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova (član 44.)
  Centar za ispite (član 45.)
  Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove (član 46.)
  Centar za obrazovnu tehnologiju (član 46a)
  Stručne komisije (član 47.)
  Odnos Ministarstva prema Nacionalnom prosvetnom savetu, - Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i zavodima (član 48.)

  4. OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA (čl. 49. do čl. 55.)

  Obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove (član 49.)
  Razvojni plan ustanove (član 50.)
  Ogled (član 51.)
  Ustanova vežbaonica (član 52.)
  Model ustanova (član 53.)
  Resursni centar (član 54.)
  Centar za stručno usavršavanje (član 55.)

  IV. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAVRŠNI ISPITI (čl. 56. do čl. 78.)

  1. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 56. do čl. 71.)

  Programi obrazovanja i vaspitanja u ustanovi (član 56.)
  Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 57.)
  Predškolski program (član 58.)
  Nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja (član 59.)
  Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 60.)
  Školski program (član 61.)
  Godišnji plan rada (član 62.)
  Uybenici (član 63.)
  Kvalifikacija i standard kvalifikacije (član 64.)
  Drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi (član 65.)
  Osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada (član 66.)
  Nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja (član 67.)
  Donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 68.)
  Donošenje i objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 69.)
  Nastava u prirodi, ekskurzija i studijsko putovanje (član 70.)
  Nastava u inostranstvu (član 71.)

  2. PRAĆENJE I NAPREDOVANJE UČENIKA (čl. 72. do čl. 77.)

  Praćenje i ocenjivanje učenika (član 72.)
  Ocenjivanje i napredovanje učenika (član 73.)
  Vladanje učenika (član 74.)
  Opšti uspeh (član 75.)
  Individualni obrazovni plan (član 76.)
  Interresorna komisija (član 77.)

  3. ZAVRŠNI ISPITI (član 78.)

  Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (član 78.)

  V. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA (čl. 79. do čl. 88.)

  Prava deteta i učenika (član 79.)
  Obaveze učenika (član 80.)
  Prijava Ministarstvu radi zaštite prava deteta i učenika (član 81.)
  Prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit (član 82.)
  Odgovornost učenika (član 83.)
  Odgovornost roditelja (član 84.)
  Vaspitno-disciplinski postupak (član 85.)
  Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika (član 86.)
  Odeljenjska zajednica (član 87.)
  Učenički parlament (član 88.)

  VI. USTANOVE, DRUGE ORGANIZACIJE I ORGANI USTANOVE (čl. 89. do čl. 134.)

  1. USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE (čl. 89. do čl. 113.)

  Delatnost ustanove (član 89.)
  Osnivanje ustanove (član 90.)
  Uslovi za osnivanje ustanove (član 91.)
  Uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove (član 92.)
  Izdvojeno odeljenje ustanove (član 93.)
  Verifikacija ustanova (član 94.)
  Statusne promene (član 95.)
  Strana ustanova (član 96.)
  Druga organizacija (član 97.)
  Proširena delatnost ustanove (član 98.)
  Autonomija ustanove (član 99.)
  Statut ustanove (član 100.)
  Sredstva ustanove (član 101.)
  Povezivanje ustanova i zaposlenih (član 102.)
  Učeničke zadruge (član 103.)
  Mreža javnih ustanova (član 104.)
  Prekid obrazovno-vaspitnog rada (član 105.)
  Zabrana rada ustanove (član 106.)
  Ukidanje ustanove (član 107.)
  Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika (član 108.)
  Pravila ponašanja u ustanovi (član 109.)
  Zabrana diskriminacije (član 110.)
  Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član 111.)
  Zabrana ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo (član 112.)
  Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja (član 113.)

  2. ORGANI USTANOVE (član 114.)

  3. ORGANI JAVNE USTANOVE (čl. 115. do čl. 134.)

  Organi upravljanja (član 115.)
  Sastav i imenovanje organa upravljanja (član 116.)
  Mandat organa upravljanja (član 117.)
  Privremeni organ upravljanja (član 118.)
  Nadležnost organa upravljanja (član 119.)
  Savet roditelja (član 120.)
  Lokalni savet roditelja (član 121.)
  Direktor ustanove (član 122.)
  Izbor direktora ustanove (član 123.)
  Status direktora (član 124.)
  Vršilac dužnosti direktora (član 125.)
  Nadležnost i odgovornost direktora ustanove (čl. 126. i 127.)
  Prestanak dužnosti direktora (član 128.)
  Pomoćnik direktora (član 129.)
  Stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove (član 130.)
  Nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma (član 131.)
  Sekretar ustanove (član 132.)
  Poslovi sekretara (član 133.)
  Zajednička stručna služba (član 134.)

  VII. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 135. do čl. 168.)

  Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici (član 135.)
  Saradnik, pedagoški i andragoški asistent, lični pratilac i pomoćni nastavnik (član 136.)
  Zadaci nastavnika i vaspitača (član 137.)
  Zadaci stručnog saradnika (član 138.)
  Uslovi za prijem u radni odnos (član 139.)
  Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (čl. 140. i 141.)
  Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (član 142.)
  Utvrđivanje stečenog obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 143.)
  Uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 144.)
  Pripravnik (član 145.)
  Pripravnik - stažista (član 146.)
  Licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 147.)
  Izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 148.)
  Suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 149.)
  Oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 150.)
  Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 151.)
  Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi (član 152.)
  Preuzimanje zaposlenog sa liste (član 153.)
  Radni odnos na neodređeno vreme (član 154.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 155.)
  Probni rad (član 156.)
  Rad nastavnika u inostranstvu (član 157.)
  Ugovor o izvođenju nastave (član 158.)
  Radno vreme zaposlenog u ustanovi (član 159.)
  Norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 160.)
  Odmori i odsustva (član 161.)
  Odgovornost zaposlenog (član 162.)
  Udaljenje sa rada (član 163.)
  Teže povrede radne obaveze (član 164.)
  Disciplinski postupak (član 165.)
  Disciplinske mere (član 166.)
  Prestanak radnog odnosa (član 167.)
  Pravna zaštita zaposlenih (član 168.)

  VIII. NADZOR (čl. 169. do čl. 173.)

  Inspekcijski nadzor (član 169.)
  Stručno-pedagoški nadzor (član 170.)
  Uslovi za prosvetnog savetnika (član 171.)
  Savetnik - spoljni saradnik (član 172.)
  Sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora (član 173.)

  IX. EVIDENCIJE U OBRAZOVANJU I VASPITANJU (čl. 174. do čl. 184.)

  Evidencije o deci, učenicima i odraslima koje vodi ustanova (član 174.)
  Jedinstveni informacioni sistem prosvete (član 175.)
  Jedinstveni obrazovni broj (član 176.)
  Podaci u registru dece, učenika i odraslih (član 177.)
  Podaci u registru ustanova (član 178.)
  Evidencija o zaposlenima (član 179.)
  Podaci u registru zaposlenih (član 180.)
  Svrha obrade podataka (član 181.)
  Korišćenje podataka (član 182.)
  Ažuriranje i čuvanje podataka (član 183.)
  Zaštita podataka (član 184.)

  X. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 185.)

  XI. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 186. do čl. 190.)

  Izvori sredstava (član 186.)
  Sredstva iz buyeta Republike Srbije (član 187.)
  Sredstva iz buyeta autonomne pokrajine (član 188.)
  Sredstva u buyetu jedinice lokalne samouprave (član 189.)
  Obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja (član 190.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 191. do čl. 196.)

  XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 210.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 10/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Vise detalja
  Šifra: 155617
  1.035 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  ("Sl. glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon i 10/19)  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16.)  Predmet zakona (član 1.)
  Obrazovanje i vaspitanje (član 2.)
  Pravo na obrazovanje i vaspitanje (član 3.)
  Pravo na besplatno obrazovanje (član 4.)
  Upotreba jezika (član 5.)
  Kvalitet obrazovanja i vaspitanja (član 6.)
  Opšti principi obrazovanja i vaspitanja (član 7.)
  Ciljevi obrazovanja i vaspitanja (član 8.)
  Ishodi obrazovanja i vaspitanja (član 9.)
  Standardi obrazovanja i vaspitanja (član 10.)
  Ključne kompetencije za celoživotno učenje (član 11.)
  Opšte međupredmetne kompetencije (član 12.)
  Delatnost obrazovanja i vaspitanja (član 13.)
  Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada (član 14.)
  Evidencije i javne isprave (član 15.)
  Nadzor (član 16.)

  II. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 17. do čl. 29.)

  Upis dece u predškolsku ustanovu (član 17.)
  Upis učenika u osnovnu školu (član 18.)
  Upis učenika u srednju školu (član 19.)
  Upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 20.)
  Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 21.)
  Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 22.)
  Upis stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva (član 23.)
  Trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 24.)
  Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 25.)
  Trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja (član 26.)
  Trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja (član 27.)
  Školska i radna godina (član 28.)
  Vreme koje učenik provodi u školi (član 29.)

  III. RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 30. do čl. 55.)

  1. MINISTARSTVO (čl. 30. i 31.)

  Nadležnost Ministarstva (član 30.)
  Školska uprava (član 31.)

  2. SAVETI (čl. 32. do čl. 37.)

  Vrste saveta (član 32.)
  Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta (član 33.)
  Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (član 34.)
  Sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 35.)
  Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 36.)
  Sektorska veća (član 37.)

  3. ZAVODI (čl. 38. do čl. 48.)

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 39.)
  Centar za razvoj programa i uybenika (član 40.)
  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 41.)
  Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (član 42.)
  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 43.)
  Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova (član 44.)
  Centar za ispite (član 45.)
  Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove (član 46.)
  Centar za obrazovnu tehnologiju (član 46a)
  Stručne komisije (član 47.)
  Odnos Ministarstva prema Nacionalnom prosvetnom savetu, - Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i zavodima (član 48.)

  4. OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA (čl. 49. do čl. 55.)

  Obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove (član 49.)
  Razvojni plan ustanove (član 50.)
  Ogled (član 51.)
  Ustanova vežbaonica (član 52.)
  Model ustanova (član 53.)
  Resursni centar (član 54.)
  Centar za stručno usavršavanje (član 55.)

  IV. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAVRŠNI ISPITI (čl. 56. do čl. 78.)

  1. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 56. do čl. 71.)

  Programi obrazovanja i vaspitanja u ustanovi (član 56.)
  Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 57.)
  Predškolski program (član 58.)
  Nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja (član 59.)
  Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 60.)
  Školski program (član 61.)
  Godišnji plan rada (član 62.)
  Uybenici (član 63.)
  Kvalifikacija i standard kvalifikacije (član 64.)
  Drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi (član 65.)
  Osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada (član 66.)
  Nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja (član 67.)
  Donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 68.)
  Donošenje i objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 69.)
  Nastava u prirodi, ekskurzija i studijsko putovanje (član 70.)
  Nastava u inostranstvu (član 71.)

  2. PRAĆENJE I NAPREDOVANJE UČENIKA (čl. 72. do čl. 77.)

  Praćenje i ocenjivanje učenika (član 72.)
  Ocenjivanje i napredovanje učenika (član 73.)
  Vladanje učenika (član 74.)
  Opšti uspeh (član 75.)
  Individualni obrazovni plan (član 76.)
  Interresorna komisija (član 77.)

  3. ZAVRŠNI ISPITI (član 78.)

  Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (član 78.)

  V. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA (čl. 79. do čl. 88.)

  Prava deteta i učenika (član 79.)
  Obaveze učenika (član 80.)
  Prijava Ministarstvu radi zaštite prava deteta i učenika (član 81.)
  Prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit (član 82.)
  Odgovornost učenika (član 83.)
  Odgovornost roditelja (član 84.)
  Vaspitno-disciplinski postupak (član 85.)
  Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika (član 86.)
  Odeljenjska zajednica (član 87.)
  Učenički parlament (član 88.)

  VI. USTANOVE, DRUGE ORGANIZACIJE I ORGANI USTANOVE (čl. 89. do čl. 134.)

  1. USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE (čl. 89. do čl. 113.)

  Delatnost ustanove (član 89.)
  Osnivanje ustanove (član 90.)
  Uslovi za osnivanje ustanove (član 91.)
  Uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove (član 92.)
  Izdvojeno odeljenje ustanove (član 93.)
  Verifikacija ustanova (član 94.)
  Statusne promene (član 95.)
  Strana ustanova (član 96.)
  Druga organizacija (član 97.)
  Proširena delatnost ustanove (član 98.)
  Autonomija ustanove (član 99.)
  Statut ustanove (član 100.)
  Sredstva ustanove (član 101.)
  Povezivanje ustanova i zaposlenih (član 102.)
  Učeničke zadruge (član 103.)
  Mreža javnih ustanova (član 104.)
  Prekid obrazovno-vaspitnog rada (član 105.)
  Zabrana rada ustanove (član 106.)
  Ukidanje ustanove (član 107.)
  Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika (član 108.)
  Pravila ponašanja u ustanovi (član 109.)
  Zabrana diskriminacije (član 110.)
  Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član 111.)
  Zabrana ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo (član 112.)
  Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja (član 113.)

  2. ORGANI USTANOVE (član 114.)

  3. ORGANI JAVNE USTANOVE (čl. 115. do čl. 134.)

  Organi upravljanja (član 115.)
  Sastav i imenovanje organa upravljanja (član 116.)
  Mandat organa upravljanja (član 117.)
  Privremeni organ upravljanja (član 118.)
  Nadležnost organa upravljanja (član 119.)
  Savet roditelja (član 120.)
  Lokalni savet roditelja (član 121.)
  Direktor ustanove (član 122.)
  Izbor direktora ustanove (član 123.)
  Status direktora (član 124.)
  Vršilac dužnosti direktora (član 125.)
  Nadležnost i odgovornost direktora ustanove (čl. 126. i 127.)
  Prestanak dužnosti direktora (član 128.)
  Pomoćnik direktora (član 129.)
  Stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove (član 130.)
  Nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma (član 131.)
  Sekretar ustanove (član 132.)
  Poslovi sekretara (član 133.)
  Zajednička stručna služba (član 134.)

  VII. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 135. do čl. 168.)

  Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici (član 135.)
  Saradnik, pedagoški i andragoški asistent, lični pratilac i pomoćni nastavnik (član 136.)
  Zadaci nastavnika i vaspitača (član 137.)
  Zadaci stručnog saradnika (član 138.)
  Uslovi za prijem u radni odnos (član 139.)
  Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (čl. 140. i 141.)
  Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (član 142.)
  Utvrđivanje stečenog obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 143.)
  Uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 144.)
  Pripravnik (član 145.)
  Pripravnik - stažista (član 146.)
  Licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 147.)
  Izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 148.)
  Suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 149.)
  Oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 150.)
  Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 151.)
  Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi (član 152.)
  Preuzimanje zaposlenog sa liste (član 153.)
  Radni odnos na neodređeno vreme (član 154.)
  Radni odnos na određeno vreme (član 155.)
  Probni rad (član 156.)
  Rad nastavnika u inostranstvu (član 157.)
  Ugovor o izvođenju nastave (član 158.)
  Radno vreme zaposlenog u ustanovi (član 159.)
  Norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 160.)
  Odmori i odsustva (član 161.)
  Odgovornost zaposlenog (član 162.)
  Udaljenje sa rada (član 163.)
  Teže povrede radne obaveze (član 164.)
  Disciplinski postupak (član 165.)
  Disciplinske mere (član 166.)
  Prestanak radnog odnosa (član 167.)
  Pravna zaštita zaposlenih (član 168.)

  VIII. NADZOR (čl. 169. do čl. 173.)

  Inspekcijski nadzor (član 169.)
  Stručno-pedagoški nadzor (član 170.)
  Uslovi za prosvetnog savetnika (član 171.)
  Savetnik - spoljni saradnik (član 172.)
  Sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora (član 173.)

  IX. EVIDENCIJE U OBRAZOVANJU I VASPITANJU (čl. 174. do čl. 184.)

  Evidencije o deci, učenicima i odraslima koje vodi ustanova (član 174.)
  Jedinstveni informacioni sistem prosvete (član 175.)
  Jedinstveni obrazovni broj (član 176.)
  Podaci u registru dece, učenika i odraslih (član 177.)
  Podaci u registru ustanova (član 178.)
  Evidencija o zaposlenima (član 179.)
  Podaci u registru zaposlenih (član 180.)
  Svrha obrade podataka (član 181.)
  Korišćenje podataka (član 182.)
  Ažuriranje i čuvanje podataka (član 183.)
  Zaštita podataka (član 184.)

  X. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 185.)

  XI. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 186. do čl. 190.)

  Izvori sredstava (član 186.)
  Sredstva iz buyeta Republike Srbije (član 187.)
  Sredstva iz buyeta autonomne pokrajine (član 188.)
  Sredstva u buyetu jedinice lokalne samouprave (član 189.)
  Obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja (član 190.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 191. do čl. 196.)

  XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 210.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 10/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Br.strana: 122

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.