• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o ozakonjenju objekata sa stručnim prikazom i Zakon o planiranju i izgradnji
  Zakon o ozakonjenju objekata sa stručnim prikazom i Zakon o planiranju i izgradnji

  Zakon o ozakonjenju objekata sa stručnim prikazom i Zakon o planiranju i izgradnji

  Reč izdavača:

  ’’Osnov­ni cilj do­no­še­nja Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018. a stu­pi­le su na sna­gu 6. no­vem­bra 2018.go­di­ne, je­ste vra­ća­nje u za­kon­ske okvi­re ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ne objek­te, pu­tem dve mo­gu­će prav­ne po­sle­di­ce, oza­ko­nje­nje ili ru­še­nje objek­ta, kao i za­u­sta­vlja­nje da­lje iz­grad­nje obje­ka­ta bez gra­đe­vin­skih do­zvo­la i pro­me­to­va­nje ta­kvih ne­po­kret­no­sti.

  Oče­ki­va­ni kon­kret­ni ci­lje­vi ko­ji će se ostva­ri­ti stu­pa­njem na prav­nu sna­gu iz­me­na i do­pu­na za­ko­na, od­no­sno u to­ku ne­po­sred­nog spro­vo­đe­nja za­ko­na, su:

  ● Jed­no­stav­ni­ji, efi­ka­sni­ji, br­ži i jef­ti­ni­ji po­stu­pak,
  ● Da svi ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ni objek­ti, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju za­kon­ske uslo­ve, bu­du oza­ko­nje­ni i uve­de­ni u le­gal­ne to­ko­ve,
  ● Omo­gu­ća­va­nje vla­sni­ci­ma ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta da oza­ko­nje­ne objek­te upi­šu u jav­nu knji­gu, uz mo­guć­nost da se za­du­žu­ju po osno­vu pra­va svo­ji­ne na tim objek­ti­ma sta­vlja­njem hi­po­te­ke na obje­kat,
  ● Do­dat­no uti­ca­nje na spre­ča­va­nje ne­za­ko­ni­te grad­nje,
  ● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da je­di­ni­ca­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, kroz na­pla­tu tak­se za oza­ko­nje­nje i na­pla­tu po­re­za na imo­vi­nu po iz­vr­še­nom oza­ko­nje­nju i upi­su objek­ta u jav­nu evi­den­ci­ju ne­po­kret­no­sti,
  ● Us­po­sta­vlja­nje svo­jin­ske evi­den­ci­je na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
  ● Stva­ra­nje uslo­va za efi­ka­sni­je pro­stor­no pla­ni­ra­nje i ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta,
  ● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da na ni­vou dr­ža­ve kroz na­pla­tu de­la tak­se za oza­ko­nje­nje,
  ● Po­pis i evi­den­ci­ja svih ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta i ma­sov­na pro­ce­na vred­no­sti ne­po­kret­no­sti na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
  ● Ure­đe­nje tr­ži­šta ne­kret­ni­na, itd

  Ima­ju­ći u vi­du da osnov­ni tekst Za­ko­na ima 49 čla­no­va a da je pred­met­nim iz­me­na­ma "pro­me­njen" 31 član, struč­ni pri­kaz naj­zna­čaj­ni­jih za­kon­skih no­vi­na i pre­či­šćen tekst sa­mog Za­ko­na si­gur­no će vam omo­gu­ći­ti da se na brz i lak na­čin upo­zna­te sa is­ti­ma. U ovom no­vom iz­da­nju da­li smo i pre­či­šćen tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, s ob­zi­rom da je ovaj za­kon " isto­vre­me­no me­njan", da oba re­gu­li­šu srod­nu ma­te­ri­ju i ima­ju za cilj ostva­ri­va­nje prav­nog okvi­ra ko­jim će se još vi­še pod­sta­ći ure­đe­na i kon­tro­li­sa­na grad­nja.

  OVO NO­VO IZ­DA­NJE SA­DR­ŽI:

  1. Struč­ni pri­kaz Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, sa po­seb­nim osvr­tom na iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na ob­ja­vlje­ne u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018.;

  2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o oza­ko­nje­nju ("Sl. gla­snik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.);

  3. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13 (US), 50/13 (US), 98/13 (US), 132/2014, 145/2014 i 83 od 29.10.2018.).’’

  Više detalja
  Šifra: 193643
  Uskoro u prodaji
  Ukucajte ovde vaš mail kako biste bili obavešteni kada knjiga bude u prodaji:

  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Reč izdavača:

  ’’Osnov­ni cilj do­no­še­nja Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018. a stu­pi­le su na sna­gu 6. no­vem­bra 2018.go­di­ne, je­ste vra­ća­nje u za­kon­ske okvi­re ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ne objek­te, pu­tem dve mo­gu­će prav­ne po­sle­di­ce, oza­ko­nje­nje ili ru­še­nje objek­ta, kao i za­u­sta­vlja­nje da­lje iz­grad­nje obje­ka­ta bez gra­đe­vin­skih do­zvo­la i pro­me­to­va­nje ta­kvih ne­po­kret­no­sti.

  Oče­ki­va­ni kon­kret­ni ci­lje­vi ko­ji će se ostva­ri­ti stu­pa­njem na prav­nu sna­gu iz­me­na i do­pu­na za­ko­na, od­no­sno u to­ku ne­po­sred­nog spro­vo­đe­nja za­ko­na, su:

  ● Jed­no­stav­ni­ji, efi­ka­sni­ji, br­ži i jef­ti­ni­ji po­stu­pak,
  ● Da svi ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ni objek­ti, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju za­kon­ske uslo­ve, bu­du oza­ko­nje­ni i uve­de­ni u le­gal­ne to­ko­ve,
  ● Omo­gu­ća­va­nje vla­sni­ci­ma ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta da oza­ko­nje­ne objek­te upi­šu u jav­nu knji­gu, uz mo­guć­nost da se za­du­žu­ju po osno­vu pra­va svo­ji­ne na tim objek­ti­ma sta­vlja­njem hi­po­te­ke na obje­kat,
  ● Do­dat­no uti­ca­nje na spre­ča­va­nje ne­za­ko­ni­te grad­nje,
  ● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da je­di­ni­ca­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, kroz na­pla­tu tak­se za oza­ko­nje­nje i na­pla­tu po­re­za na imo­vi­nu po iz­vr­še­nom oza­ko­nje­nju i upi­su objek­ta u jav­nu evi­den­ci­ju ne­po­kret­no­sti,
  ● Us­po­sta­vlja­nje svo­jin­ske evi­den­ci­je na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
  ● Stva­ra­nje uslo­va za efi­ka­sni­je pro­stor­no pla­ni­ra­nje i ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta,
  ● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da na ni­vou dr­ža­ve kroz na­pla­tu de­la tak­se za oza­ko­nje­nje,
  ● Po­pis i evi­den­ci­ja svih ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta i ma­sov­na pro­ce­na vred­no­sti ne­po­kret­no­sti na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
  ● Ure­đe­nje tr­ži­šta ne­kret­ni­na, itd

  Ima­ju­ći u vi­du da osnov­ni tekst Za­ko­na ima 49 čla­no­va a da je pred­met­nim iz­me­na­ma "pro­me­njen" 31 član, struč­ni pri­kaz naj­zna­čaj­ni­jih za­kon­skih no­vi­na i pre­či­šćen tekst sa­mog Za­ko­na si­gur­no će vam omo­gu­ći­ti da se na brz i lak na­čin upo­zna­te sa is­ti­ma. U ovom no­vom iz­da­nju da­li smo i pre­či­šćen tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, s ob­zi­rom da je ovaj za­kon " isto­vre­me­no me­njan", da oba re­gu­li­šu srod­nu ma­te­ri­ju i ima­ju za cilj ostva­ri­va­nje prav­nog okvi­ra ko­jim će se još vi­še pod­sta­ći ure­đe­na i kon­tro­li­sa­na grad­nja.

  OVO NO­VO IZ­DA­NJE SA­DR­ŽI:

  1. Struč­ni pri­kaz Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, sa po­seb­nim osvr­tom na iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na ob­ja­vlje­ne u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018.;

  2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o oza­ko­nje­nju ("Sl. gla­snik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.);

  3. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13 (US), 50/13 (US), 98/13 (US), 132/2014, 145/2014 i 83 od 29.10.2018.).’’

  Br.strana: 270

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Poslovni biro

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.